VKG tööstusjäätmete prügila

Lüganuse Vallavalitsus saatis 27.10.2023 Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailse lahenduse ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu kooskõlastamiste ja arvamuste küsimiste ringile. Saadud tagasiside põhjal planeeringu ja KSH materjale täiendati.

Planeeringu seletuskiri

Asendiplaan

Olemasolev olukord

Funktsionaalsed seosed

Põhijoonis

KSH aruanne

Kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel

 

Lüganuse Vallavolikogu võttis 24.08.2023 otsusega nr 122 vastu Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi aruande.

Vastuvõtmisega kinnitati sobivaim asukoht kavandatava tööstusjäätmete prügila rajamiseks (alternatiiv nr 1, mille ala hõlmab peaaegu täielikult riigiomandis oleva Tuhavälja katastriüksuse (kü tunnus 43701:003:0127) ja osaliselt Kohtla metskond 3 katastriüksuse (kü tunnus 43701:003:0320)).

Lüganuse Vallavolikogu 24.08.2023 otsus nr 122

KSH I etapi aruanne lisadega, sh lisa 4. Kooskõlastamisel ja arvamuse avaldamisel laekunud kirjad ja ettepanekutega arvestamine

Asukoha eelvaliku aruanne lisadega

Järgmisena asutakse koostama eriplaneeringu detailset lahendust, millega määratakse kavandatava tööstusjäätmete prügila ehitusõigus ning lahendatakse muud planeerimisseaduses nimetatud asjakohased ülesanded (detailplaneeringu ülesanded). Detailse lahenduse koostamisel antakse detailsemad hinnangud prügila käitamisega kaasnevate mõjude kohta ja saadakse vajalik teave eelistatud arengustsenaariumi väljatoomiseks. Täiendavaid uuringuid ei kavandata.

 

Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande täiendavate avalike arutelude tulemuste arvestamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande täiendavad avalikud arutelud toimusid 01.08.2023 kell 15.00 Kiviõli Linnaraamatukogus ja kell 17.00 Lüganuse Rahvamajas.

Aruteludel tutvustati kavandatavat tegevust ja selle vajadust, avalikul väljapanekul olnud dokumentide sisu, avalikul väljapanekul laekunud ettepanekuid ja seisukohti ning vastati kohalolnute küsimustele. Arutelude järel otsuse eelnõus ega aruandes sisulisi muudatusi teha ei olnud vaja. Avaliku väljapaneku tulemuste täiendavad avalikud arutelud otsustati korraldada tulenevalt asjaolust, et väljapanekul laekunud kirjadele ei saadetud omavalitsuse põhjendatud seisukohti arvamuste kohta planeerimisseaduse § 106 lõikes 8 ettenähtud aja jooksul.

Avalik väljapanek toimus 10.04.2023-09.05.2023. Avaliku väljapaneku tulemuste esmased avalikud arutelud toimusid 05.06.2023 kell 15.00 Kiviõli Linnaraamatukogus ja kell 17.30 Lüganuse Rahvamajas. Avalikustamise tulemuste alusel tehti otsuse eelnõus ja aruandes vajalikud muudatused. Asukoha eelvaliku põhilahenduse või keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande olulist muutmist kaasa toovaid seisukohti ei esitatud.

Täpsem informatsioon telefonil 332 1320 või e-postil valitsus@lyganuse.ee.

KSH I etapi aruanne lisadega, sh lisa 4. Kooskõlastamisel ja arvamuse avaldamisel laekunud kirjad ja ettepanekutega arvestamine

Asukoha eelvaliku aruanne lisadega

Tööstusjäätmete prügila asukoha eelvaliku otsuse volikogu eelnõu

 

Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila Lüganuse valla kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste täiendavad avalikud arutelud

Viru Keemia Grupp AS (VKG AS) tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOV EP) asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi aruande avaliku väljapaneku tulemuste täiendavad avalikud arutelud toimuvad 01.08.2023 kell 15.00 Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn) ja kell 17.00 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik).

Täiendavate arutelude toimumise tingib asjaolu, et avaliku väljapaneku tulemustest jäi õigeaegselt teavitamata ja Rahandusministeeriumiga konsulteerides jõudis Lüganuse Vallavalitsus seisukohale, et arutelud tuleb uuesti korraldada.

 

Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste arvestamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et 10.04.2023-09.05.2023 toimus Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalik väljapanek. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 05.06.2023 kell 15.00 Kiviõli Linnaraamatukogus ja kell 17.30 Lüganuse Rahvamajas. Avalikel aruteludel tutvustati kavandatavat tegevust ja selle vajadust, avaliku väljapanekul olnud dokumentide sisu, avalikul väljapanekul laekunud ettepanekuid ja seisukohti ning vastati kohalolnute küsimustele.

Avalikul väljapanekul laekus kuus kirja. Oma seisukoha esitasid Maaeluministeerium, Transpordiamet, Keskkonnaministeerium, Keskkonnaamet, Eesti Keskkonnaühenduste Koda ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Asukoha eelvaliku põhilahenduse või keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande olulist muutmist kaasa toovaid seisukohti ei esitatud.

Laekunud ettepanekute ja vastustega ning ettepanekute alusel täiendatud dokumendiga saab tutvuda eriplaneeringu veebilehel https://arcg.is/zSnD5 ja Lüganuse valla kodulehel https://www.lyganuse.ee/vkg-toostusjaatmete-prugila. Teadaande aluseks on planeerimisseaduse § 108 lõige 1. Lähem informatsioon telefonil 332 1320 või e-postil valitsus@lyganuse.ee.

Avalikul väljapanekul laekunud kirjad ja vastused

 

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalik väljapanek ja arutelud

Planeerimisseaduse § 106 lõike 1 kohane eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalik väljapanek toimub 10.04.-09.05.2023.

Materjaliga saab tutvuda alates 10. aprillist 2023 eriplaneeringu kodulehel https://arcg.is/zSnD5  (alajaotis Asukoha eelvalik ja KSH I etapp), Lüganuse valla veebilehel ja paberkandjal Lüganuse vallavalitsuses tööaegadel.

KSH I etapi aruanne lisadega, sh lisa 4. Kooskõlastamisel ja arvamuse avaldamisel laekunud kirjad ja ettepanekutega arvestamine

Asukoha eelvaliku aruanne lisadega

Tööstusjäätmete prügila asukoha eelvaliku otsuse volikogu eelnõu

Arvamused palume saata Lüganuse Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile valitsus@lyganuse.ee või postiaadressile Keskpuiestee 20 Kiviõli 43199 Lüganuse vald Ida-Viru maakond.

Planeerimisseaduse § 107 kohased avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimuvad 05.06.2023 kell 15.00 Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn) ja kell 17.30 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik).

 

Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalikustamine

Viru Keemia Grupp AS (VKG AS) tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOV EP) asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi aruande avalik väljapanek toimub 10.04-09.05.2023 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn), valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/vkg-toostusjaatmete-prugila ja eriplaneeringu kodulehel https://arcg.is/zSnD5. Arvamusi ootame kuni 09.05.2023 e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee või kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusse (Kiviõli linn, Keskpuiestee 20, 43199). Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 05.06.2023 kell 15.00 Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn) ja kell 17.30 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik).

VKG AS tööstusjäätmete prügila KOV EP ja KSH koostamine algatati Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 „Viru Keemia Grupi tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". EP koostamise eesmärk on viia läbi tööstusjäätmete prügila parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja prügila rajamise detailne lahendus.

Prügilas toimub tööstusjäätmete (sh jäätmeseaduse § 34 lg 4 tähenduses ohtlike jäätmete) ladestamine. Prügila rajamise ehitustöödest ja prügila kasutamisest tulenev mõju on seotud maastiku, maakasutuse, taimestiku ja loomastiku ning inimeste heaolu ja tervisega (eelkõige õhukvaliteedi kaudu).

EP asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamisel määratleti esmase kaardianalüüsi ja täiendavate tegurite põhjal prügila võimalike asukohaalternatiivide ala. Prügila asukoha eelvaliku etapis täpsustati prügila jaoks vajalikku mahtu ja pindala lähtuvalt keskkonnaministri 29.04.2004 määruse nr 38 tingimustest ja VKG AS vajadustest. Asukoha eelvalikul tuleb arvestada, et ala pindala peab nõlvusega 1:3 ladestamise korral võimaldama 63 miljonit m3 (100 miljonit tonni) mahuga prügila rajamise.

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande koostamisel määratleti võimalike asukohaalternatiivide alal kolm asukohaalternatiivi (vt joonis). Alternatiivi 1 ala pindala on ca 130 ha (ei ole ette nähtud sademevee kogumisbasseini rajamist, kuna on võimalik kasutada Kohtla-Järve linna territooriumile jääval Keemia vkt 2e katastriüksusel (kü tunnus 32215:001:0058) paiknevat olemasolevat kogumisbasseini), alternatiivi 2 ala pindala ca 206 ha ja alternatiivi 3 ala pindala ca 210 ha. Planeeringuala koosseisu kuulub ka taristu rajamiseks vajalik ala.

 

Alternatiivide võrdlusanalüüsil osutus sobivaimaks alternatiiv nr 1, mille ala hõlmab peaaegu täielikult riigiomandis oleva Tuhavälja katastriüksuse (kü tunnus 43701:003:0127) ja osaliselt Kohtla metskond 3 katastriüksuse (kü tunnus 43701:003:0320).

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud ettepanekutega arvestamine

Tööstusjäätmete prügila asukohaeelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud ettepanekus ja vastused neile on kättesaadavad SIIN.

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu järel täiendatud eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on saadetud ettepanekute küsimiseks, ettepanekuid oodatakse hiljemalt 24.04.2022.

Avalikul väljapanekul laekunud kirjad ja vastused neile, avaliku arutelu protokoll ning avalikustamise tulemusel täiendatud tööstusjäätmete prügila asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on kättesaadavad SIIN.

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste arvestamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 102 lõike 1 alusel eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku (01.12.2021-31.01.2022) ja avaliku arutelu (23.02.2022) tulemuste arvestamisest. Avaliku väljapaneku ajal laekus 16 kirja Oma seisukohad dokumentide täiendamiseks või planeeringuprotsessis edaspidi arvestamiseks esitasid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Maa-amet, Päästeamet, Muinsuskaitseamet, Kaitseministeerium, Rahandusministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Elering AS, Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Raudtee AS.  Laekunud kirjades käsitleti muu hulgas võimalike asukohaalternatiivide alal asuva Kohtla-Järve lubjakivikarjääri, metsamaa ja looduslike väärtuste temaatikat ning taristuga seotud aspekte. Avalikul arutelul tutvustati eriplaneeringu protsessi ja avalikustamisel oleva dokumendi sisu, avaliku väljapaneku käigus laekunud arvamusi ning vastati kohalolnute küsimustele. Väljapanekul olnud materjalidega ning väljapaneku ja arutelu jooksul laekunud arvamuste ja vastustega neile on võimalik tutvuda Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/vkg-toostusjaatmete-prugila ja eriplaneeringu veebilehel https://arcg.is/zSnD5. Täiendav teave: 5361 8707.

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik arutelu

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 01.12.2021-31.01.2022. Väljapanekul olnud materjalidega ning avaliku väljapaneku jooksul laekunud arvamustega ja vastustega neile on võimalik tutvuda:  
https://kobras my.sharepoint.com/:f:/g/personal/piia_kirsimae_kobras_ee/ElhgQTEe8-RJsxt2-ct_7rkBy05ktswy6g4xwZ43FE_Vcw?e=pHYups ja eriplaneeringu veebilehel https://arcg.is/zSnD5.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub kolmapäeval, 23.02.2022 kell 12.00 Maidla rahvamajas aadressil Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald. Avalikul arutelul on võimalik osaleda ka keskkonnas Microsoft Teams: https://bit.ly/3GgpT6L.

Kontaktisik: Kaie Metsaots (vallaarhitekt-planeerimisspetsialist, telefon: 5361 8707; e-post: kaie.metsaots@lyganuse.ee).

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Lüganuse valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 „Viru Keemia Grupi tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on läbi viia parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja prügila rajamise detailne lahendus.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 01.12.2021-31.01.2022.

Materjalide saab tutvuda alates 01.12.2021 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) lahtiolekuaegadel, Lüganuse valla kodulehel https://www.lyganuse.ee/eriplaneering ja eriplaneeringu kodulehel https://arcg.is/zSnD5.

Eriplaneeringu algatamisotsusega määratletud ala hõlmab ligikaudu 172 km2 suuruse osa Lüganuse valla territooriumist. Eriplaneeringu ala paikneb kogu ulatuses Lüganuse vallas ja hõlmab Lüganuse valla kirdeosa, piirnedes idas Toila valla ja Kohtla-Järve linnaga ning kagus Alutaguse vallaga. Planeeringuala piires otsitakse parimat võimalikku asukohta tööstusjäätmete prügilale.

Seisukohti ootame kuni 31.01.2022 e-posti aadressile: valitsus@lyganuse.ee või kirjalikult: Lüganuse Vallavalitsus (Kiviõli linn, Keskpuiestee 20, 43199).

Dokument on kättesaadav:

https://kobras-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/piia_kirsimae_kobras_ee/ElhgQTEe8-RJsxt2-ct_7rkBy05ktswy6g4xwZ43FE_Vcw?e=pHYups

ja https://arcg.is/zSnD5.

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 algatati AS-i Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOV EP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lüganuse Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldusega nr 133 korraldatakse avatud menetluses riigihange teenusele „AS Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine".

Taotletava KOV EP eesmärgiks on olulise ruumilise mõjuga ehitise jaoks parima võimaliku asukoha valiku tegemine ja prügila rajamise detailse lahenduse (sh ehituslikud küsimused) väljatöötamine. Asukoha valimisel võetakse arvesse VKG õlitehase lähedust (Keemia vkt 12j, Kohtla-Järve, 32217:001:0046). Asukoht peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

prügila rajamiseks vajalik maa-ala suurus on 120-150 ha;

eeldatav kogumaht on 100 miljonit tonni;

asukoht Lüganuse vallas kuni 15 km õlitehasest;

prügila ehitamiseks ja toimimiseks on vajalik taristu olemasolu või rajamise võimalus.

 

Lisa 1 Taotlus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks

Lisa 2 Planeeringuala joonis

Lisa 3 Kavandatava prügila üldinfo, planeeringuala ja –protsess

Lisa 4 Keskkonna- ja maaelukomisjoni koosoleku protokoll