Eriplaneeringud

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Lüganuse valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 „Viru Keemia Grupi tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on läbi viia parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja prügila rajamise detailne lahendus.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 01.12.2021-31.01.2022.

Materjalide saab tutvuda alates 01.12.2021 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) lahtiolekuaegadel, Lüganuse valla kodulehel https://www.lyganuse.ee/eriplaneering ja eriplaneeringu kodulehel https://arcg.is/zSnD5.

Eriplaneeringu algatamisotsusega määratletud ala hõlmab ligikaudu 172 km2 suuruse osa Lüganuse valla territooriumist. Eriplaneeringu ala paikneb kogu ulatuses Lüganuse vallas ja hõlmab Lüganuse valla kirdeosa, piirnedes idas Toila valla ja Kohtla-Järve linnaga ning kagus Alutaguse vallaga. Planeeringuala piires otsitakse parimat võimalikku asukohta tööstusjäätmete prügilale.

Seisukohti ootame kuni 31.01.2022 e-posti aadressile: valitsus@lyganuse.ee või kirjalikult: Lüganuse Vallavalitsus (Kiviõli linn, Keskpuiestee 20, 43199).

Dokument on kättesaadav:

https://kobras-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/piia_kirsimae_kobras_ee/ElhgQTEe8-RJsxt2-ct_7rkBy05ktswy6g4xwZ43FE_Vcw?e=pHYups

ja https://arcg.is/zSnD5.

 

Varja tuulikupargi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju hindamise algatamine.

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6 alusel.

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 318 algatati Varja tuulikupargi kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju hindamine.

Eriplaneeringu alaks on kogu Varja küla piiresse ja Tallinna-Narva maanteest põhjapoole jääv ala. Ala pindala ja alternatiivsed asukohad täpsustuvad planeeringu koostamise käigus.

Eriplaneeringu eesmärgiks on algatada Lüganuse vallas põhjapoolsel planeeringualal olulise ruumilise mõjuga ehitise Varja tuulikupargi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lüganuse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lüganuse Vallavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija selgub hankemenetluse tulemusel. Eriplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Varja Windfarm OÜ.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/eriplaneering.

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 318.

Lisa 1 Varja tuulikupargi eriplaneeringu ala

Lisa 2 Varja tuulepargi mürakaart

Lisa Varja tuulikupargi üldskeem

 

 

Lüganuse valla territooriumile rajatava biotoodete tootmiskompleksi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6 alusel.

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 317 algatati Viru Keemia Grupp AS Lüganuse valla territooriumile rajatava biotoodete tootmiskompleksi kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Taotletava eriplaneeringu eesmärgiks on olulise ruumilise mõjuga ehitise objekti asukohavaliku menetluse läbiviimine ja biotoodete tehase rajamise detailse lahenduse väljatöötamine. Soovitakse leida biotoodete tehasele parim võimalik asukoht, misjärel on võimalik lahendada ehituslikud küsimused. Eriplaneeringu planeeringualaks määrati esialgu kogu Lüganuse valla territoorium.

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lüganuse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lüganuse Vallavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija selgub hankemenetluse tulemusel. Eriplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Viru Keemia Grupp AS.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee rubriigis ehitus ja planeerimine ja Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli).

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lisa: Taotlus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 317

 

Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 algatati AS-i Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOV EP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lüganuse Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldusega nr 133 korraldatakse avatud menetluses riigihange teenusele „AS Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine".

Taotletava KOV EP eesmärgiks on olulise ruumilise mõjuga ehitise jaoks parima võimaliku asukoha valiku tegemine ja prügila rajamise detailse lahenduse (sh ehituslikud küsimused) väljatöötamine. Asukoha valimisel võetakse arvesse VKG õlitehase lähedust (Keemia vkt 12j, Kohtla-Järve, 32217:001:0046). Asukoht peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

prügila rajamiseks vajalik maa-ala suurus on 120-150 ha;

eeldatav kogumaht on 100 miljonit tonni;

asukoht Lüganuse vallas kuni 15 km õlitehasest;

prügila ehitamiseks ja toimimiseks on vajalik taristu olemasolu või rajamise võimalus.

 

Lisa 1 Taotlus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks

Lisa 2 Planeeringuala joonis

     

Lisa 3 Kavandatava prügila üldinfo, planeeringuala ja –protsess

Lisa 4 Keskkonna- ja maaelukomisjoni koosoleku protokoll