VKG tööstusjäätmete prügila

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud ettepanekutega arvestamine

Tööstusjäätmete prügila asukohaeelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud ettepanekus ja vastused neile on kättesaadavad SIIN.

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta ettepanekute küsimine

Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu järel täiendatud eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on saadetud ettepanekute küsimiseks, ettepanekuid oodatakse hiljemalt 24.04.2022.

Avalikul väljapanekul laekunud kirjad ja vastused neile, avaliku arutelu protokoll ning avalikustamise tulemusel täiendatud tööstusjäätmete prügila asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus on kättesaadavad SIIN.

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemuste arvestamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 102 lõike 1 alusel eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku (01.12.2021-31.01.2022) ja avaliku arutelu (23.02.2022) tulemuste arvestamisest. Avaliku väljapaneku ajal laekus 16 kirja Oma seisukohad dokumentide täiendamiseks või planeeringuprotsessis edaspidi arvestamiseks esitasid Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet, Terviseamet, Maa-amet, Päästeamet, Muinsuskaitseamet, Kaitseministeerium, Rahandusministeerium, Riigimetsa Majandamise Keskus, Maaeluministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, Keskkonnaamet, Keskkonnaministeerium, Elering AS, Transpordiamet, Politsei- ja Piirivalveamet ning Eesti Raudtee AS.  Laekunud kirjades käsitleti muu hulgas võimalike asukohaalternatiivide alal asuva Kohtla-Järve lubjakivikarjääri, metsamaa ja looduslike väärtuste temaatikat ning taristuga seotud aspekte. Avalikul arutelul tutvustati eriplaneeringu protsessi ja avalikustamisel oleva dokumendi sisu, avaliku väljapaneku käigus laekunud arvamusi ning vastati kohalolnute küsimustele. Väljapanekul olnud materjalidega ning väljapaneku ja arutelu jooksul laekunud arvamuste ja vastustega neile on võimalik tutvuda Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/vkg-toostusjaatmete-prugila ja eriplaneeringu veebilehel https://arcg.is/zSnD5. Täiendav teave: 5361 8707.

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik arutelu

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimus 01.12.2021-31.01.2022. Väljapanekul olnud materjalidega ning avaliku väljapaneku jooksul laekunud arvamustega ja vastustega neile on võimalik tutvuda:  
https://kobras my.sharepoint.com/:f:/g/personal/piia_kirsimae_kobras_ee/ElhgQTEe8-RJsxt2-ct_7rkBy05ktswy6g4xwZ43FE_Vcw?e=pHYups ja eriplaneeringu veebilehel https://arcg.is/zSnD5.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub kolmapäeval, 23.02.2022 kell 12.00 Maidla rahvamajas aadressil Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald. Avalikul arutelul on võimalik osaleda ka keskkonnas Microsoft Teams: https://bit.ly/3GgpT6L.

Kontaktisik: Kaie Metsaots (vallaarhitekt-planeerimisspetsialist, telefon: 5361 8707; e-post: kaie.metsaots@lyganuse.ee).

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek

Lüganuse valla eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine algatati Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 „Viru Keemia Grupi tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". Eriplaneeringu koostamise eesmärgiks on läbi viia parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja prügila rajamise detailne lahendus.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 01.12.2021-31.01.2022.

Materjalide saab tutvuda alates 01.12.2021 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) lahtiolekuaegadel, Lüganuse valla kodulehel https://www.lyganuse.ee/eriplaneering ja eriplaneeringu kodulehel https://arcg.is/zSnD5.

Eriplaneeringu algatamisotsusega määratletud ala hõlmab ligikaudu 172 km2 suuruse osa Lüganuse valla territooriumist. Eriplaneeringu ala paikneb kogu ulatuses Lüganuse vallas ja hõlmab Lüganuse valla kirdeosa, piirnedes idas Toila valla ja Kohtla-Järve linnaga ning kagus Alutaguse vallaga. Planeeringuala piires otsitakse parimat võimalikku asukohta tööstusjäätmete prügilale.

Seisukohti ootame kuni 31.01.2022 e-posti aadressile: valitsus@lyganuse.ee või kirjalikult: Lüganuse Vallavalitsus (Kiviõli linn, Keskpuiestee 20, 43199).

Dokument on kättesaadav:

https://kobras-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/piia_kirsimae_kobras_ee/ElhgQTEe8-RJsxt2-ct_7rkBy05ktswy6g4xwZ43FE_Vcw?e=pHYups

ja https://arcg.is/zSnD5.

 

Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 algatati AS-i Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneering (KOV EP) ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Lüganuse Vallavalitsuse 17.03.2021 korraldusega nr 133 korraldatakse avatud menetluses riigihange teenusele „AS Viru Keemia Grupp tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine".

Taotletava KOV EP eesmärgiks on olulise ruumilise mõjuga ehitise jaoks parima võimaliku asukoha valiku tegemine ja prügila rajamise detailse lahenduse (sh ehituslikud küsimused) väljatöötamine. Asukoha valimisel võetakse arvesse VKG õlitehase lähedust (Keemia vkt 12j, Kohtla-Järve, 32217:001:0046). Asukoht peab vastama järgmistele kriteeriumitele:

prügila rajamiseks vajalik maa-ala suurus on 120-150 ha;

eeldatav kogumaht on 100 miljonit tonni;

asukoht Lüganuse vallas kuni 15 km õlitehasest;

prügila ehitamiseks ja toimimiseks on vajalik taristu olemasolu või rajamise võimalus.

 

Lisa 1 Taotlus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks

Lisa 2 Planeeringuala joonis

Lisa 3 Kavandatava prügila üldinfo, planeeringuala ja –protsess

Lisa 4 Keskkonna- ja maaelukomisjoni koosoleku protokoll