Istungid

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 21. istung

 EELNÕU - Lüganuse valla 2022. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

Lüganuse Vallavalitsuse protokolliline otsus 

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 21. istung 25.05.2023

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine

Strateegia 2023-2035

Tegevuskava 2023-2029

IVOLi kiri

 1. Taotluse esitamine Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeetmesse, vallavara omandamine ja volitamine avalikes huvides kinnisasja omandamise ja sundvõõrandamise otsustamiseks
 2. Elamumajanduse ümberkorraldamise ja asenduskorteri  omandamise kompensatsiooni andmise tingimused ja kord
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (lasteaia toidupäeva maksumus)
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Sotsiaalhoolekande abi andmise kord)
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (toimetulekutoetuse piirmäärad)
 6. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

Kandidaatide nimekiri

           Viru Maakohtu kiri

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 20. istung 27.04.2023

 1. Lüganuse valla 2023. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine

eelnõu – Lisaeelarve nr 1

Lüganuse Vallavalitsuse muudatusettepanek

Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanek

Vallavalitsuse arvemus muudatusettepanekule

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Sotsiaalhoolekande abi andmise kord)
 2. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 3. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 19. istung 30.03.2023

 1. Lüganuse valla 2023. a lisaeelarve nr 1 I lugemine
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse valla 2022.a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste ja 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine)
  Lisa 2
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine)
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine)
 5. Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotluse kohta arvamuse avaldamine

         Uus-Kiviõli II keskkonnaloa muutmise taotlus

 1. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 18. istung 28.02.2023

 1. Lüganuse Kooli, Kiviõli I Keskkooli ja Kiviõli Vene Kooli pidamise üleandmine ja loa andmine halduslepingu sõlmimiseks ning vallavara tasuta võõrandamiseks

Halduslepingu projekt

Lisa 1 Majanduslepingud

Lisa 2 ligipääsupiirang AK

Lisa 4 Varade nimekiri

 1. Sihtasutusele Aidu Veespordikeskus projekti „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine" elluviimisega kaasnevate mitteabikõlbulike kulude katmiseks sihtfinantseeringu kinnitamine
 2. Kaasfinantseeringu garanteerimine investeeringuteks AS Kiviõli Soojus katlamajas 6MW katla väljavahetamiseks
 3. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord Lüganuse vallas
 4. Loa andmine riigihangete korraldamiseks
 5. Mitteeluruumi otsustuskorras kasutusse andmine (juurdepääsupiirang AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
 6. Vallavara otsustuskorras võõrandamine  (Suusabaasi kinnistu, aadressil Suusabaasi, Uljaste küla)
 7. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Köstrimaja Papli tn 30, Lüganuse alevik ja Vanakalmistu kinnistu, Kopli küla)
 8. Nõudest loobumine
 9. Vallavanema puhkuse katkestamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 17. istung 26.01.2023

 1. Lüganuse valla 2023. a eelarve eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
  EELNÕU – 2023. a eelarve
  Seletuskiri
 2. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine
  Arengustrateegia 2023-2025
 3. Lüganuse valla 2022. a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste  ja 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
  2022 tulemused
  2023 kava
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (vallavalitsuse palgajuhend)
 5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
 6. Lüganuse valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine
 7. Aukodaniku nimetuse andmine   
 8. Loa andmine liisinglepingu pikendamiseks
 9. Lüganuse valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
 10. Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valmimine
  Eelnõu 1
  Eelnõu 2
 11. Vallavanema puhkus
   

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 16. istung 22.12.2022

 1. Lüganuse valla 2022 lisaeelarve nr 3 eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
  EELNÕU - Lüganuse valla 2022 lisaeelarve nr 3
 2. Lüganuse valla 2023. a eelarve eelnõu I lugemine
  EELNÕU - Lüganuse valla 2023 eelarve
  Seletuskiri
 3. Ojamaa põlevkivikaevanduse mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu kohta arvamuse andmine
  KMH aruande eelnõu
  Keskkonnaameti kiri
 4. Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord
 5. Lüganuse valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine
  EELNÕU- Üldplaneering
 6. Liimala külas asunud Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 
  Lisa 1 ja Lisa 2
 7. Viru Filmifondi kaasrahastamine perioodil 2023-2026
  IVEK-i taotlus 
  Seletuskiri
 8. Loa andmine liisinglepingu pikendamiseks
 9. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 15. istung 24.11.2022

 1. Arvamuse andmine Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ eelnõule
  Eelnõu on leitav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel https://ivol.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine
 2. Lüganuse valla 2022 lisaeelarve nr 3 I lugemine
 3. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse korralduse „Nõusolek maavara geoloogilise uuringu loa andmiseks Uljaste uuringuruumis" eelnõu kohta
  Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu 
  seletuskiri
  MKM arvamuse küsimine Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu kohta
  Lüganuse Vallavolikogu 17.06.2020 otsus nr 269 "Arvamus Uljaste uuringuruumi

  geoloogilise uuringu loa taotluse kohta"

 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord)
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Kiviõli Kunstide Kooli õppemaks)
 6. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr)
 7. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Maidla Kooli põhimäärus)
 8. Loa andmine riigihanke korraldamiseks
 9. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
 10. Kiviõli linnas asuva Viru tn 7 ja 9 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
  Lisa 1 ja Lisa 2
 11. Pöördumine Nõukogude sõjamonumentide teisaldamiseks ja võimalike inimsäilmete ümbermatmiseks Lüganuse vallas
   

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 14. istung 25.10.2022

 1. Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmise II lugemine ja vastuvõtmine
  EELNÕU eelarvestrateegia 2022-2026
  Lisa 1
 2. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 2 II lugemine ja vastuvõtmine
  EELNÕU lisaeelarve nr 2
  J. Korniltsevi muudatsuettepanek
  J.Korniltsevi muudatusettepanek
  5-e volikogu liikme muudatusuettepanek
  Vallavalitsuse arvamus muudatusettepanekutele
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (KVK põhimäärus)
 4. Lüganuse valla jäätmekava 2022-2026 eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
  EELNÕU Jäätmekava 2022-2026
  Ettepanekute tabel
 5. Kaurits OÜ keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine
  Keskkonnloa taotlus
  Jääkreostuse likvideerimise KMH aruanne
  Jääkreostuse ohutustamise eelprojekt
 6. Pinnasepuhastus OÜ keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine
  Keskkonnaloa taotlus
 7. Arvamuse avaldamine Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta
  Taotlus
  Põhja-Kiviõli II seirekava
  KMH eelhinnangu eelnõu
 8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
 9. Avaliku kirjaliku enampakkumise elektroonilise oksjoni väljakuulutamine
 10. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine
 11. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 13. istung 18.10.2022

 1. Abivallavanemale umbusalduse avaldamine
 2. Omafinantseeringu garanteerimine Maidla mõisa teenijatemaja ja valitsejamaja avariiliste katuste restaureerimise projektis
 3. Tsiviilasja nr 2-19-11195 kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine

Selgitused kompromissi kohta

Lüganuse VVk 07.09.2015 otsus nr 143

 1. Revisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine

Revisjoni kontrolli akt ja komisjoni otsus

Revisjonikomisjoni protokoll

Vallavalitsuse seisukoht akti kohta

 1. Volituse andmine Lüganuse Vallavalitsusele läbirääkimiste alustamiseks HTM-iga Lüganuse Kooli, Kiviõli I Keskkooli ja Kiviõli Vene Kooli pidamise üleandmiseks riigile ja volikogu esindajate nimetamine läbirääkimiste töörühma
  Vallavalitsuse 06.10.2022 protokolliline otsus

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 12. istung 29.09.2022

 1. Lüganuse Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine
 2. Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmise I lugemine (periood 2022-2026)
  EELNÕU - eelarvestrateegia 2022-2026
  Lisa 1 
  Eelnõu avalikule väljapanekule suunamine
 3. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 2 I lugemine
 4. Aleviku- ja külavanema statuut
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse Vallavalitsuse põhimäärus)
 6. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (kaasava eelarve menetlemise kord)
 7. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Maidla Kooli põhimäärus)
 8. Lüganuse valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine
 9. Lüganuse Vallavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine (Lüganuse Kultuurikeskuse põhimäärus)
 10. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine
 11. Sihtasutus Hiiemäe Kurjuse Ohvrite Leinapark asutamine ja põhikirja kinnitamine
 12. Loa andmine väljaminekute tegemiseks 2023. a eelarveaastal, riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks
 13. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks
  Lepigu projekt
 14. Lüganuse Vallavalitsuse struktuurüksuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine
 15. Vallavara otsustuskorras võõrandamine - Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks
   

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 11. istung 25.08.2022

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (kaasava eelarve menetlemise kord)
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (toimetulekutoetuse piirmäärad)
 3. Loa andmine riigihanke korraldamiseks
 4. Kinnistu (Männiku tee 1, Lüganuse alevik)  koormamine isikliku kasutusõigusega Lüganuse valla kasuks   
 5. Kinnistu (Tuhamäe, Lüganuse alevik)  koormamine isikliku kasutusõigusega Lüganuse valla kasuks  
 6. Lüganuse valla jäätmekava 2022-2026 eelnõu I lugemine

     7. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

    8. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (palgajuhend)

    9. Lüganuse vallavolikogu 30.05.2019 otsuse nr  170 „Lüganuse Vallavalitsuse         struktuurüksuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine" muutmine

   10. Nõudest loobumine

   11. Lüganuse Vallavolikogu volituse andmine vallavalitsusele HTM-ga läbirääkimiste alustamiseks Lüganuse Kooli pidamise üleandmiseks riigile

   12. Lüganuse Vallavolikogu 21.12.2021 otsuse nr 20 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku" muutmine

   13. Lüganuse Vallavolikogu 21.12.2021 otsuse nr 21 „Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule" muutmine

   14. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 7 „Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 10. istung 11.07.2022

Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 12 „Lüganuse Vallavalituse liikmete kinnitamine  ja ametisse nimetamine" muutmine

Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine 

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 9. istung 30.06.2022

1. Lüganuse valla konsolideerimisgrupi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

2. Vaideotsus Ragn-Sells AS vaides Lüganuse Vallavolikogu 26.05.2022 otsusele nr 46

3. Moldova uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine

4. Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine

5. Kinnistu (Energeetika tn 13, Püssi linn)  koormamine isikliku kasutusõigusega valla kasuks

6. Kinnistu (Kiviõli raudteejaam, Kiviõli linn) koormamine isikliku kasutusõigusega Lüganuse valla kasuks

7. Vallavanema puhkus

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 8. istung 26.05.2022

 1. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine
  eelnõu - 2022. a lisaeelarve nr 1
  Risto Lindebergi muudatusettepanek
  fraktsiooni Meie Vald muudatusettepanek
  Laila Meister´i muudatusettepanek
  Mairo Gorbatšjovi muudatusettepanek
  Lüganuse Vallavalitsuse arvamus muudatusettepanekutele
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (vallavara valitsemise kord)
 3. Määruse kehtetuks tunnistamine (sõidupiletihinna kehtestamine)
 4. Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-105 muutmise taotluse kohta arvamuse andmine
  Lisa 17
 5. Nõusolek Ragn-Sells AS Lüganuse valla veopiirkonna jäätmeveo teenuste hindade muutmiseks
 6. Volitamine avalikes huvides kinnisasja omandamise ja sundvõõrandamise otsustamiseks
 7. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 8. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 7 „Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 7. istung 28.04.2022

1. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 1 I lugemine
2. Avaliku kirjaliku enampakkumise elektroonilise oksjoni väljakuulutamine
3. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 11 „Lüganuse Vallavalituse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine
4. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 12 „Lüganuse Vallavalituse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine" muutmine
5. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
6. Vallavanema puhkus

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 6. istung 30.03.2022

 1. Lüganuse valla haridusasutuste ümberkorraldamine
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine (haridusasutuste PM-sed)
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine
 4. Lüganuse aleviku Tammiku kinnistu päikesepargi detailplaneeringu algatamine
 5. Vallavara võõrandamise algatamine
 6. Arvamuse andmine Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa nr L.JÄ/329669 muutmise 

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 5. istung 17.02.2022

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (palgajuhend)
 2. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 3. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks
 4. Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine
 5. Kinnisasja omandamiseks loa andmisest keeldumine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 4. istung 27.01.2022

 1. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja hõivamine
 2. Lüganuse valla 2022. a eelarve eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse Vallavalitsuse põhimäärus)
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (jäätmehoolduseeskiri)
 5. Lüganuse valla 2021.a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste ja 2022. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
 6. Volituste andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks Transpordiametiga
 7. Koostöökokkuleppe projekt
 8. Lüganuse valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine
 9. Lüganuse Vallavolikogu 17.06.2020 otsuse nr 274 „SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu liikme nimetamine" kehtetuks tunnistamine
 10. Ülesannete täitmise delegeerimine
 11. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 12. Lüganuse valla omandisse kuuluvate kinnistute võõrandamise küsimus
   

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 3. istung 21.12.2021

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu tutvustamine
 2. Ida-Virumaa õiglase ülemineku territoriaalse tegevuskava tutvustamine
 3. Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 3 II lugemine ja vastuvõtmine
 4. Lüganuse valla 2022. a eelarve eelnõu I lugemine  ja seletuskiri
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (toimetulekutoetuse piirmäärad)
 6. Projektis "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" osalemine ja kaasfinantseeringu kinnitamine
 7. Vaideotsus Kaja Toikka vaides Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsustele nr 318, 319, 320 ja 321.
 8. Laidi Nurga (nimetavas Nurk) vaide Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsusele nr 325 tagastamine 
 9. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
 10. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste  Liidu üldkoosolekule
 11. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
 12. Seisukoht Ojamaa põlevkivikaevanduse mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu kohta
 13. Lüganuse Vallavolikogu esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse
 14. Ülesannete täitmise delegeerimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 2. istung 26.11.2021

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Huvihariduse tegevuskava)
 2. Maakondliku ühisprojekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine" esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine
 3. Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lisa planeeringu kehtestamine
 4. Lüganuse valla 2021 lisaeelarve nr 3 I lugemine
 5. Häältelugemiskomisjoni moodustamine
 6. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 7. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
 8. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
 9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 10. Lüganuse vallavanema valimine
 11. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 12. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete  kinnitamine ja ametisse nimetamine
 13. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine (2)
 14. Lüganuse vallavanema töötasu määramine
 15. Lüganuse Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine
 16. A. Eiche ametist vabastamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 1. istung 18.11.2021

 1. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine. Ettekandja Lüganuse valla valimiskomisjoni esimees Tiina Urban.
 2. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine. Ettekandja vallavolikogu esimees …………
 3. Lüganuse Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Ettekandja vallavanem Andrea Eiche. 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu istungid

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 10. istung 02. mai 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 9. istung 18. aprillil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 8. istung 28. märtsil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 7. istung 28. veebruaril 2018