Lüganuse valla hankekord

Lüganuse valla 2022. aasta hankeplaan

RIIGIHANGETE REGISTER

Hanked

Lüganuse valla kohalike teede remont (auguremont) 2023

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Lüganuse valla kohalike teede remont (auguremont) 2023"

Töid teostatakse ajavahemikus 24. aprill kuni 30. oktoobrini 2023. a.

Tööde teostamise aeg võib poolte kokkuleppel muutuda tulenevalt ilmastikuoludest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 10.04.2023. a  kell 10.00.

Pakkumused esitada kirjalikult digitaalselt allkirjastatuna Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Pakkumuse esitamise kutse

Auguremonttööde pakkumuse esitamise hinnatabel

 

Lüganuse valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine 2023

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääv hange "Lüganuse valla kruusakattega teede ja tänavate profileerimine 2023".

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee hiljemalt 13. aprill 2023 kell 10:00.

Pakkumuse esitamise kutse

 

Lüganuse vallas, Kiviõli linnas kasvavate puude raie ja puude hoolduslõikus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Lüganuse vallas, Kiviõli linnas kasvavate puude raie ja puude hoolduslõikus".

Pakkumus esitamise tähtaeg 28.03.2023 kell 10.00. Lepingu täitmise eeldatav lõplik tähtaeg on 31.03.2024.

Pakkumus esitada Lüganuse Vallavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Täiendav info ja küsimused: Inno Naur,  tel 5695 1695 e-mail: inno.naur@lyganuse.ee.

Pakkumuse esitamise kutse

Lisa 1 Kaart

Lisa 2 Kaart

Lisa 3 Kaart

Lisa 4 Kaart 

Lisa 5 Kaart

Lisa 6 Raide ja hooldustööde mahutabel

Hinnang Kiviõli linna Vabaduse puiestee ja Keskpuiestee tänavaäärsete alade puistute sanitaarsele seisundile

Lisa 1 Puistu sanitaarse seisundi analüüs ja soovitused töödeks.

Lisa 2 Puistu sanitaarse seisundi analüüs ja soovitused töödeks

Lisa 3 Puistu sanitaarse seisundi analüüs ja soovitused töödeks

Lisa 4 Puistu sanitaarse seisundi analüüs ja soovitused töödeks

Lisa 5 Puistu sanitaarse seisundi analüüs ja soovitused hooldustöödeks

Lisa 6 Raide ja hooldustööde mahutabel

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Savala küla Jõe tänava veevarustuse ehituse omanikujärelevalve teenus"

Pakkumuste esitamise tähtaeg 24.03.2023 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 11.07.2023.

Ehitusprojekt on leitav aadressil: https://www.dropbox.com/sh/di461i3b4v2hk58/AACRYbx6ARJ2dDI-Acl2zhDba?dl=0

Pakkumuse esitamise kutse

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus ja pakkuja kinnitused

Vorm 3 Vastutava inseneri CV

Vorm 4 Hinnapakkumus

Lisa 1 Hankelepingu projekt

Hange on lõppenud.

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024

Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus teenuste osutamiseks „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024" vastavalt pakkumuskutse dokumentides sisalduvatele tingimustele.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 23.01.2023. Pakkumus saata Lüganuse vallavalitsuse sotsiaaltöötaja Anne Rembel e-postiaadressile: anne.rembel@lyganuse.ee

Pakkumuse kutse 
Alla sotsiaalteenuste piirmäära riigihange (väikeost)

Vorm 1

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine" perioodiks 01.01.2023-31.12.2024.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 16.12.2022 kell 12:00.

Pakkumus saata Lüganuse Vallavalitsuse e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Lihtmenetlusega hanke juhend

Lisa 1 Kindlustusobjektide üldandmed

Lisa 2 Kindlustusriskid ja väärtused

Lisa 3 Lüganuse valla korterite vastutuskindlustus

Hange on lõppenud.

 

Sotsiaalteenuse erimenetlusega hange „Tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamine"

Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku esitada pakkumus Lüganuse vallas tugiisiku ja isikliku abistaja teenuse osutamiseks. Lepingu täitmise periood on 1.01.2023 kuni 31.12.2023. Teenuse  osutamise algusajaks märgitud 1.01.2023 on orienteeruv.

Pakkumuse esitamise tähtpäev on 9.12.2022, kell 14:00.
Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile lii.pikas@lyganuse.ee. Hanke kontaktisikuks on lastekaitsespetsialist Lii Pikas, telefon 5331 0065.

Pakkumuse esitamise ettepanek

Lisa 1 Hankes osalemise taotlus

Lisa 2 Pakkumuse vorm

Lisa 3 Vastutava isiku CV

Hange on lõppenud.

 

Teede ja tänavate talihooldus Lüganuse vallas 

Lüganuse Vallavalitsus korraldab avatud menetlusega riigihanke „Teede ja tänavate talihooldus Lüganuse vallas" lumekoristuse ja tee hooldustööde tegemiseks perioodil 2022 kuni 2026.

Hankel osalemise tingimuste ja hankedokumentidega saab tutvuda riigihangete registris https://riigihanked.riik.ee/rhr-web/#/procurement/4837760/general-info. Hanke viitenumber registris on 253354. Hankes osalemiseks, teavituste saamiseks ja küsimuste esitamiseks peavad huvitatud isikud registreeruma hanke juurde. Hanke alusdokumentide sisu kohta annab hankija selgitusi kirjalikul pöördumisel riigihangete registri kaudu.
Pakkumused tuleb esitada riigihangete registris märgitud tähtpäevaks.

Hange on lõppenud.

 

Savala küla Jõe tänava veetorustiku rajamine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Savala küla Jõe tänava veetorustiku rajamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.10.2022 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 03.07.2023.a.

Ehitusprojekti seletuskiri, joonised  ja lisad on leitav aadressil: https://www.dropbox.com/sh/di461i3b4v2hk58/AACRYbx6ARJ2dDI-Acl2zhDba?dl=0

Pakkumuse esitamise kutse

Hanke alusdokumendid:

Vormid 1-6

Lisa I_ Hankelepingu projekt

Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ_2013)

Hange on lõppenud.

 

Püssi Kultuurimaja sisekliima süsteemi projekteerimine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke " Püssi Kultuurimaja sisekliima süsteemi projekteerimine ".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.09.2022 kell 10:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 30.03.2023.

Objektiga tutvumiseks palun kontakteeruda Lüganuse Kultuurikeskuse juhataja kt-ga Virje Härm, tel 335 3244, 5334 5137, e-post: kultuurikeskus@lyganuse.ee.

Pakkumiskutse

Projekteerimise lähteülesanne

Hinnapakkumus

Lisa I_ Hankelepingu projekt

Energiaaudit Püssi Kultuurimaja

Hange on lõppenud.

 

Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti piirkondlikuks jäätmejaamaks ehitamise omanikujärelvalve teenus

Lüganuse Vallavalitsus  kuulutab välja hanke "Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti piirkondlikuks jäätmejaamaks ehitamise omanikujärelevalve teenus":

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 15. september 2022 kell 09:00.
Pakkumused tuleb esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil
valitsus@lyganuse.ee. Pakkuja peab arvestama e-posti laekumise ajaga hankija e-posti
aadressile. Tähtajast hiljem saabunud pakkumisi ei arvestata.

Hankekutse

Hange on lõppenud.

 

Kiriku silla remont Lüganuse alevikus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke  "Kiriku silla remont Lüganuse alevikus ".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.09.2022 kell 10:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 10.11.2022.

Ehitusobjekti asukohaplaan, pakkumiskutse  ja lisad on leitav aadressil:

https://www.lyganuse.ee/hanked

Hanke alusdokumendid:

Pakkumiskutse

Lüganuse jalakäijate sild_tegevuskava

Hinnapakkumus

Lisa I_ Hankelepingu projekt

Ehituse töövõtulepingute üldtingimused

Kiriku silla asukohaplaan

Hange on lõppenud.

 

Maidla Lasteaia parkla katendi ümberehitus.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Maidla Lasteaia parkla katendi ümberehitus ".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 10.09.2022 kell 10:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 09.11.2022.

Hanke alusdokumendid:

Pakkumiskutse

Hinnakalkulatsioon

Lisa I_ Hankelepingu projekt

Ehituse töövõtulepingute üldtingimused

Lisad:

Maidla Lasteaia parkimisplatsi asendiplaan

Maidla mõisa pargi kinnistu DP _ selgitav joonis

 

Savala küla Jõe tänava veetorustiku rajamine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Savala küla Jõe tänava veetorustiku rajamine ".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.07.2022 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 120 kalendripäeva hankelepingu jõustumisest.

Ehitusprojekti seletuskiri, joonised  ja lisad on leitav aadressil: https://www.dropbox.com/sh/di461i3b4v2hk58/AACRYbx6ARJ2dDI-Acl2zhDba?dl=0

Pakkumuse esitamise kutse

Hanke alusdokumendid:

Vormid 1-6

Lisa I_ Hankelepingu projekt

Ehituse töövõtulepingute üldtingimused (ETÜ_2013)

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse kalmistu jäätmed

Lüganuse Valllavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Lüganuse kalmistu jäätmed 2022-2023".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 1. juuni 2022 kell 09:00.

Pakkumused tuleb esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil
valitsus@lyganuse.ee. Pakkuja peab arvestama e-posti laekumise ajaga hankija e-posti
aadressile. Tähtajast hiljem saabunud pakkumisi ei arvestata.

Pakkumuse esitamise kutse

Hange on lõppenud.

 

Varinurme raudteeülesõidukoha kergliiklustee ja ülekäigu ehitamine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Varinurme raudteeülesõidukoha kergliiklustee ja ülekäigu ehitamine". 

Pakkumuste esitamise tähtaeg 15.06.2022 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 120 kalendripäeva hankelepingu jõustumisest.

Ehitusprojekt on leitav aadressil:

https://www.dropbox.com/sh/r1q0wzmxvuctlrz/AADZmJ4qk8o8ydGdPVaczYrka?dl=0

Pakkumuse esitamise kutse

Lisad:

Lisa 1 Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Ühispakkujate esindajate volikiri

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Tee ehitustööde juhi CV

Ehitustööde maksumuse kalkulatsioon

Hange on lõppenud.

 

Pakkumuste esitamise ettepanek

Lüganuse Vallavalitsuse hallatav asutus Lüganuse valla majanduskeskus soovib hankida kaks kommertskasutuseks mõeldud 0-pöörderaadiusega muruniidukit.

1Tehnilised andmed:

Lõikekorpus: keeviskorpus

Lõikelaius130-160 sm

Nimivõimsus vähemalt 18KW

Hüdrostaatiline käigukast

2. Masinate tarneaeg hiljemalt 15. mai 2022.

3. Pakkumuste esitamise tähtaeg 06. mai 2022.

Pakkumused saata meiliaadressile valitsus@lyganuse.ee.

Täiendavad küsimsed Lüganuse valla majanduseskuse juhataja Inno Naur, tel 5695 1695, e-posti aadress inno.naur@lyganuse.ee,

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla kohalike teede remont (auguremont)

Lüganuse Vallavalitsus soovib valla kohalike teede remondi (auguremont) hinnapakkumist

Hanke mahtu kuuluvad tööd:

Aukude ja katte pragude remont teostakse bituumenemulsiooniga BE-60M (või samaväärne) koos graniitkillustikuga fr 2-6 (LA 25). Remonttöödel tuleb kasutada mehhaniseeritud auguremondi seadet, mis on varustatud elektroonselt juhitava bituumenemulsiooni ja killustiku doseerimissüsteemiga.

Teostatud tööde mahtu arvestatakse killustiku tegeliku kulu põhjal. Akteeritakse ja tasutakse tegelikult teostatud tööde mahu eest.

Tööde maht on kuni 150 tonni killustikku. 

Tööde teostamise kirjeldus:

 - aukude ja mikropragude tolmust puhastamine suruõhuga (vajadusel lisaks ka veepritsimisseadmega);

 - aukude põhja ja servade ning pragude kruntimine bituumenemulsiooniga;

 - aukude ja pragude täitmine bituumenemulsiooni ning killustiku seguga;

 - remonditud augu viimistlemine killustikuga;

 - järelpuhastamine lahtisest  killustikust vaakumimuriga 2-7 päeva jooksul peale remonditööde teostamist sõltuvalt killustiku ja bituumenemulsiooni formeerumisest.

Auguremonttööde pakkumuse esitamise hinnatabel

Pakkujal peab olema vajadusel teostada tööd mitme mehhaniseeritud auguremondi seadmega.

Hankija jätab endale õiguse muuta vajadusel tööde mahtu, mis on põhjendatud hankija rahaliste vahendite kasutamisega.

Töid teostatakse ajavahemikus 01. mai kuni 30. oktoobrini 2022. aastal.

Tööde teostamise aeg võib poolte kokkuleppel muutuda tulenevalt ilmastikuoludest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 28.04.2022 kell 10.00.

Pakkumused esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Hange on lõppenud.

 

Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 25.04.2022 kell 09:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli-Püssi kergliiklustee II etapi omanikujärelevalve teenus 

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kiviõli-Püssi kergliiklustee II etapi omanikujärelevalve teenus ".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 27.04.2022 kell 11.00 aadressil valitsus@lyganuse.ee

Hankelepingu täitmise tähtaeg on 4 kuud lepingu sõlmimisest või kuni tee ehitustöö vastuvõtmiseni.

Ehitusprojekt on leitav aadressil:

https://www.dropbox.com/sh/2j8zaesoz06iyu4/AABTIr3EcCPLHGkE2BfGCRjEa?dl=0

Täiendavate küsimuste korral palun pöörduda valla ehitusnõuniku poole telefonil 332 5842 või 511 4727.

Pakkumuse esitamise kutse

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hinnapakkumus

Vorm 4 Inseneri CV

Lisa 2 Hankelepingu projekt

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehitus

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee ehitus".

Projekti ja vajalike dokumentidega on võimalik tutvuda Dropboxis aadressil:

https://www.dropbox.com/sh/fr5ut7lhwqdt452/AAAdFj7_TWS3ajFC8b6eEhw7a?dl=0

Hinnapakkumised palume saata hiljemalt 13.07.2021 e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee

Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik kvalifitseeritud pakkujate pakkumused juhul, kui:

- kõigi vastavaks tunnistatud pakkumuste maksumused ületavad eelarvelisi vahendeid;

- hankijast olenemata asjaoludest tingituna muutub hankelepingu sõlmimine võimatuks.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla kohalike teede remont

Lüganuse Vallavalitsus soovib valla kohalike teede remondi ( tardkillustikuga teekatte taastamine) hinnapakkumist.

Töid teostatakse ajavahemikus 12.juulist kuni 02.augustini 2021. aastal.

Tööde teostamise aeg võib poolte kokkuleppel muutuda tulenevalt ilmastikuoludest.

Hinnapakkumist palume hiljemalt 02.07.2021. a. kell 10.00

Pakkumus saata Lüganuse Vallavalitsuse e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Pakkumise  esitamise kutse

Hange on lõppenud.

 

Kõnniteede ja staadioni rekonstrueerimine Kiviõli linna lasteaed Kannike territooriumil 

Kiviõli linna lasteaed Kannike korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kõnniteede ja staadioni rekonstrueerimine Kiviõli linna lasteaias Kannike".

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 17.05.2021 kell 11:00 Kiviõli linna lasteaed Kannike e-posti aadressil lasteaed@kannike.info.

Pakkumuse esitamise kutse

Tehniline kirjeldus

Kõnniteede joonis 1

Kõnniteede joonis 2

Kõnniteede projekt

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna lasteaed Kannike treppide renoveerimine

Kiviõli linna lasteaed Kannike korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linna lasteaed Kannike treppide renoveerimine".

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 11.05.2021 kell 11:00 Kiviõli linna lasteaed Kannike e-posti aadressil lasteaed@kannike.info

Palkkumuse esitamise kutse

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna lasteaed Kannike hoone LAN võrgulahenduse väljaehitamine

Kiviõli linna lasteaed Kannike kuulutab välja hanke „Kiviõli linna lasteaed Kannike hoone LAN võrgulahenduse väljaehitamine ".

Pakkumus tuleb esitada digitaalselt allkirjastatuna hiljemalt 10.05.2021 kell 11:00 Kiviõli linna lasteaed Kannike e-posti aadressil lasteaed@kannike.info

Pakkumuse esitamise kutse

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna staadioni II etapi ehituse omanikujärelevalve teenus

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke „Kiviõli linna staadioni II etapi ehituse omanikujärelevalve teenus".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 03.05.2021 kell 10:00.

Pakkumused tuleb esitada kirjalikult vastaval vormil Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Pakkumuse esitamise kutse.

Lisa 2 Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava inseneri CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Hange on lõppenud.

 

Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas". 

Pakkumuse esitamise tähtaeg 19. aprill 2021 kell 09:00.

Pakkumused tuleb esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 29. aprill 2021 kell 10.00.

Pakkumused tuleb esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Hange on lõppenud.
 
 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 29. aprill 2021 kell 10.00.

Pakkumused tuleb esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Hankedokumendid: 
https://www.dropbox.com/s/zhtbnwnlt8rg5yg/Aidu%20taastuvenergiapargi%20
detailplaneeringu%20keskkonnamoju%20strateegilise%20hindamise%20koostamine.zip?dl=0

Hange on lõppenud.
 

Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 14. aprill 2021 kell 10.00.

Pakkumused tuleb esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Pakkumuse esitamise kutse

Hange on lõppenud.

 

Teede ja kergliiklusteede harjamine

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Teede ja kergliiklusteede harjamine".

Pakkumuste esitamise tähtaeg 14. aprill 2021 kell 10.00.

Pakkumused tuleb esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Pakkumuse esitamise kutse

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla lillede istutus koos hooldusega

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja lihthanke „Lüganuse valla lillede istutus koos hooldusega", periood 15. aprill - 1. november 2021.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 9. aprill 2021 kell 11.00.

Pakkumus saata  e- posti aadressile  kristel.kytt@lyganuse.ee

Lihtmenetlusega hanke juhend

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla kohalike teede remont (auguremont)

Lüganuse Vallavalitsus soovib valla kohalike teede remondi (auguremont) hinnapakkumist

Hanke mahtu kuuluvad tööd:

Aukude ja katte pragude remont teostakse bituumenemulsiooniga BE-60M (või samaväärne) koos graniitkillustikuga fr 2-6 (LA 25). Remonttöödel tuleb kasutada mehhaniseeritud auguremondi seadet, mis on varustatud elektroonselt juhitava bituumenemulsiooni ja killustiku doseerimissüsteemiga.

Teostatud tööde mahtu arvestatakse killustiku tegeliku kulu põhjal. Akteeritakse ja tasutakse tegelikult teostatud tööde mahu eest.

Tööde maht on kuni 200 tonni killustikku. 

Tööde teostamise kirjeldus:

 - aukude ja mikropragude tolmust puhastamine suruõhuga (vajadusel lisaks ka veepritsimisseadmega);

 - aukude põhja ja servade ning pragude kruntimine bituumenemulsiooniga;

 - aukude ja pragude täitmine bituumenemulsiooni ning killustiku seguga;

 - remonditud augu viimistlemine killustikuga;

 - järelpuhastamine lahtisest  killustikust vaakumimuriga 2-7 päeva jooksul peale remonditööde teostamist sõltuvalt killustiku ja bituumenemulsiooni formeerumisest.

Auguremonttööde pakkumuse esitamise hinnatabel

Pakkujal peab olema vajadusel teostada tööd mitme mehhaniseeritud auguremondi seadmega.

Hankija jätab endale õiguse muuta vajadusel tööde mahtu, mis on põhjendatud hankija rahaliste vahendite kasutamisega.

Töid teostatakse ajavahemikus 20. aprillist kuni 30. oktoobrini 2021. aastal.

Tööde teostamise aeg võib poolte kokkuleppel muutuda tulenevalt ilmastikuoludest.

Pakkumuse esitamise tähtaeg 13.04.2021.a  kell 10.00.

Pakkumused esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Hange on lõppenud.

 

Omanikujärelevalveteenuse hange (2 objekti)

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Omanikujärelevalve teenus ehitusobjektidel".Tegemist on kahe objektiga:

1. Lüganuse vald, Kiviõli linn. Keskväljaku rajamine. 

2. Lüganuse vald, Kiviõli linn. Maidla tee parkla rajamine.

Tööde teostamine jääb kuni 10-kuulisesse ehitusperioodi märts – detsember 2021 (lisainfo vormil 1 ja 3).

Huvi korral esitada vabas vormis pakkumised e- postile valitsus@lyganuse.ee  hiljemalt 01.03.2021 kella 10.00-ks.

Lisainfo arendusnõunik Anu Needo telefonil 53026061.

Lisa 1 Pakkumuse vorm

Lisa 2 Käsunduslepingu projekt

Lisa 3 Omanikujärelevalve kirjeldus

Hange on lõppenud.

 

Omanikujärelvalve teenuse hange 

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Omanikujärelevalve teenus ehitusobjektidel".

Tegemist on kahe objektiga.

  1. Lüganuse vald Sonda alevik Lembitu tn 9 koolihoone võimla ruumi laiendamine ja abiruumide osaline ümberplaneerimine
  2. Kiviõli linna Võidu tn 12c parkla ja mänguväljaku ehitustööde teostamine

Tööde teostamine jääb kuni 9-kuulisesse ehitusperioodi jaanuar – september 2021 (lisainfo vormil 1).

Huvi korral esitada vabas vormis pakkumised e-postile valitsus@lyganuse.ee  hiljemalt 01.02.2021 kella 12.00-ks

Lisainfo arendusnõunik Anu Needo telefonil 5302 6061.

Lisa 1 pakkumuse vorm

Lisa 2 Käsunduslepingu projekt

Lisa 3 OM kirjeldus

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli Tervisekeskuse (polikliinik) Keskpuiestee 36, Kiviõli linn, Lüganuse vald sisekoristusteenus 12 kuu jooksul

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke Lüganuse Vallavalitsusele kuuluva Kiviõli Tervisekeskuse (polikliinik) sisekoristusteenus 12 kuu jooksul" .

Pakkumuse esitamise tähtaeg 28.12.2020 kell 11.00.

Pakkumuse maksumuse esildis esitada e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Alusdokument

Lisa 1 Tehniline kirjeldus 

Lisa 2 Töövõtuleping

Lisa 3 Ostukorv

I korruse plaan

II korruse plaan

Avatäited - kabinettide uksed

Avatäited - vaheuksed ja tehnilised ruumid

Avatäited - välisuksed ja aknad

Hange on lõppenud.

 

2020

Lüganuse kalmistu haudade (hauaplatside) kaardistamine (I etapp)

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke " Lüganuse kalmistu haudade (hauaplatside) kaardistamine (I etapp)"

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22.12.2020 kell 11:00.

Hanketeade

Lisa 1 Lüganuse kalmistu põhijoonis

Lisa 2 Leping 

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine" perioodiks 01.01.2021-31.12.2022.

Pakkumuste esitamise tähtaeg 22.12.2020 kell 15:00.

Pakkumus saata Lüganuse Vallavalitsuse e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Lihtmenetlusega hanke juhend

Lisa 1 Kindlustusobjektide üldandmed

Lisa 2 Kindlustusriskid ja väärtused

Lisa 3 Lüganuse valla korterite vastutuskindlustus

Hange on lõppenud.

 

Supelranna mänguatraktsioonide rajamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Supelranna mänguatraktsioonide rajamine"

Pakkumuse esitamise tähtaeg on 17.07.2020 kell 10:00.

Supelranna mänguväljaku lähteülesanne

Seletuskiri

Supelranna detailplaneeringu põhijoonis

Hange on lõppenud.
 

Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke „Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas". 

Pakkumuse esitamise tähtaeg 28.aprill 2020 kell 16:00.

Hanke kutse

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallale kuuluvate korterite remont

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja lihthankemenetlusega hanke "Lüganuse vallale kuuluvate korterite remont".

Pakkumuse esitamise tähtaeg 20.04.2020 kell 13.00.

Lihthanke juhend

Vorm I Pakkuja kinnitus

Vorm II Kinnitus

Vorm III Hinnapakkumus

Pildid korteritest

Hange on lõppenud. 

 

Teade hankelepingu sõlmimisest

Lüganuse Vallavalitsus teatab väljakuulutamiseta läbirääkimisetega riigihankel  „Kiviõli jalgpalliväljaku valgustuse rajamine" hankelepingu sõlmimisest Virtel Grupp OÜ-ga (registrikood 10517750). Sõlmitud töövõtuleping nr 76/2020 hinnaga 187200.00 (ükssada kaheksakümmend seitse tuhat kakssada) eurot, mis sisaldab käibemaksu 20% summas 31200.00 eurot.

 

Võsa lõikamise enampakkumine

Pakkumuse esitamise tähtaeg 20.03.2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse

Hange on lõppenud.

 

IT-teenuse tellimine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „IT-teenuse tellimine".Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.02.2020 kell 12:00.

Pakkumuse esitamise kutse

Lisa 1 IT hanke teenuse kirjeldus

Vorm 1 Hankel osalemise avaldus

Vorm 2 CV

Vorm 3 Hinnapakkumus

Hange on lõppenud.

 

Teede ja kergliiklusteede harjamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Teede  ja kergliiklusteede harjamine". Pakkumuse esitamise tähtaeg on 28.02.2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 28.02.2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitmise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Kruusateede tolmutõeje CaCl lahusega Lüganuse vallas"Pakkumuse esitamise tähtaeg 28.02.2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Lüganuse valla haldusterritooriumil.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine Lüganuse valla haldusterritooriumil." Pakkumuse esitamise tähtaeg on 27.02.2020 kell 17:00.

Pakkumuse esitamise kutse ja lisad.

Hange on lõppenud.

 

Hädaolukorra lahendamise plaan.

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Hädaolukorra lahendamise plaan". Pakkumuste esitamise tähtaeg on 03.02 2020 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Projekt WIFI4EU elluviimine

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva asjade ostmise ja teenuse tellimise korras projekti WIFI4EU elluviimiseks lepingupartnerit.

Algatuse WiFi4EU raames püütakse kogu ELis avalikus ruumis (pargid, väljakud, üldkasutatavad hooned, raamatukogud ja tervisekeskused) pakkuda ELi kodanikele ja külalistele WiFi levialade vahendusel tasuta kvaliteetset internetiühendust.

Algatuse raames Euroopa Komisjoni rahastatavad vautšerid antakse omavalitsustele, et need saaksid WiFi paigaldusettevõtete teenuseid kasutades avaliku elu keskustesse WiFi levialad rajada.

Lüganuse Vallavalitsus on nimetatud algatuse raames saanud vautšeri II voorust ning asume projekti ellu viimiseks hankima seadmeid, paigaldust ja täisteenust 3-ks aastaks.

Käesolevaga teatega soovime huvi korral hinnapakkumist.

Kindlasti on pakkumise koostamiseks vajalik käia kohapeal, meie WiFi leviala, mis antud projekti raames rajatakse, asub Kiviõli I keskkoolis, aadressiga Viru tn 14, Kiviõli linn, Lüganuse vald.

Infot annab kohapeal ja selgitab infojuht Erik Jürgenson, kelle e-post on erik.jurgenson@k1k.ee ja telefon 526 4334. Palume eelnevalt kokku leppida külastuseks sobiv aeg.

Palume esitada oma hinnapakkumine 10.02.2020.a kella 10.00-ks e-postile valitsus@lyganuse.ee koopia anu.needo@lyganuse.ee

Tehnilised nõuded ja hindamiskriteeriumid pakkumisele. 

Hange on lõppenud.

 

Savala küla Jõe tänava ehituse omanikujärelvalve teenus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Savala küla Jõe tänava ehituse omanikujärelvalve teenus".

Pakkumuse esitamise tähtaeg 03.02.2020 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 100 kalendripäeva hankelepingu jõustumisest.

Ehitusprojekt on leitav aadressil: https://www.dropbox.com/sh/51csg3lam0g8756/AABg7WuXxit4d2647_wuD0M5a?dl=0

Pakkumuse esitamise kutse

Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava inseneri CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Hange on lõppenud.

 

Savala küla Jõe tänava rajamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Savala küla Jõe tänava rajamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 28.01.2020 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 100 kalendripäeva hankelepingu jõustumisest. Ehitusprojekt on leitav aadressil: https://www.dropbox.com/sh/51csg3lam0g8756/AABg7WuXxit4d2647_wuD0M5a?dl=0

Pakkumuse esitamise kutse

Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava objektijuhi CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Tee ehitamise mahtude loend

Tähelepanu! Hankealusdokumendis "Tee ehitamise mahtude loend" on tehtud muudatus.  

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna Maidla tee parkla ehituse põhiprojekti koostamine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange „Kiviõli linna Maidla tee parkla ehituse põhiprojekti koostamine". Pakkumuste esitamise tähtaeg 20.01.2020 kell 11:00.

Hankelepingu täitmise tähtaeg 80 päeva hankelepingu jõustumisest.

Pakkumuse esitamise kutse

Pakla projekteerimise lähteseisukohad

Projekteerimise töövõtulepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava projekteerija CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna keskuse rekonstrueerimine

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine sisse ostmiseks lepingupartnerit.

Oleme saanud võimaluse piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetmest ellu viia projekt „Kiviõli linna keskuse rekonstrueerimine".

Projekteerimine läbi viidud, projekteerija OÜ Tinter-Projekt. Töö tulemus on „Kiviõli linna keskväljaku põhiprojekt".

Projekti koosseisus on teeprojekt, välisvalgustus, vesi, kanal ja sademevesi. Ekspert vaatab üle ka töömahtude tabeli ja ehitusmaksumuse hinnangu.

Ehitusprojekti ekspertiisi tegemisega tuleks alustada hiljemalt nädalal nr 53/1 ning töö pikkuseks hindame kuni 4 nädalat.

Käesolevaga soovime Teie huvi korral hinnapakkumist. Kui Teie ettevõttel ei ole kõikide projekti koosseisus olevate eriosade registreeringut MTR-is, siis lisada teise isiku (alltöövõtja) nõusolek. 

Pakkumuse esitamise tähtaeg 30.detsember 2019 kell 10.00 e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee koopia anu.needo@lyganuse.ee.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli Vene Kooli keldrisse jõusaali projekteerimine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Kiviõli Vene Kooli keldrisse jõusaali projekteerimine". Pakkumuste esitamine 10.01.2020 kell 11.00.

Pakkumuse esitamise kutse

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava projekteerija CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Lisa 1 Lähteülesanne

Hankelepingu projekt

Hoone tarindite insener-tehniline ekspertiis

Asendiplaan

Keldrikorrus

Hange on lõppenud.

 

2019

Soojakute ostmine

Alla lihthanke piirmäära jääv hange "Soojakute ostmine". Pakkumuse esitamine 29.10.2019 kell 10.00.

Hankekutse 

Lisa1 Tehniline kirjeldus

Lisa 2 Ostu-müügilepingu projekt

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna Turu tänava lõik 1 asfalteerimine. Omanikujärelvalve teenus.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linna Turu tänava ja Raudtee tänava lõik 1 asfalteerimine. Omanikujärelevalve teenus".

Tegemist on Kiviõlis asuvate tänavalõikude asfalteerimistöödega. Tööde teostamiseks on korraldatud hange (viitenumber 213179) asfalteerija leidmiseks, sõlmitud on töövõtuleping eduka pakkujaga.

Tööde teostamine jääb lepinguperioodi 21.10.2019-31.12.2019, täpsem ajagraafik on selgitamisel.

Omanikujärelevalve teenuse osutajal või tema poolt käsunduslepingusse kaasatud pädeval isikul on vajalik registreering tegevusalal omanikujärelevalve, tegevusala liik tee.

Huvi korral esitada vabas vormis pakkumine koos pädeva isiku andmetega e-postile enno.magar@lyganuse.ee  hiljemalt 22.10.2019 kella 16.00-ks.

Lisainfo abivallavanem Enno Mägar, tel 5190 8577.

Hange on lõppenud.

 

Endise Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine. Omanikujärelvalve teenus.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Endise Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine. Omanikujärelevalve teenus".

Tegemist on Kiviõlis Jaama tn 7 asuva mahajäetud ohtliku ehitise lammutamistöödega. Töödele on väljastatud ehitusluba, korraldatud hange (viitenumber 209912) lammutaja leidmiseks, sõlmitud on töövõtuleping eduka pakkujaga.

Tööde teostamine jääb lepinguperioodi 01.11.2019-30.06.2020.

Huvi korral esitada vabas vormis pakkumised e-postile anu.needo@lyganuse.ee hiljemalt 16.10.2019 kella 17.00.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna staadioni inventari ostmine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kiviõli linna staadioni inventari ostmine".

Hankekutse osalemiseks alla lihthanke piirmäära jääval hankel

Ostu-müügilepingu projekt

Lisa 1 Tehniline kirjeldus

Pakkumuse esitamine 07.10.2019 kell 10.00.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna staadioni I etapi ehituse omanikujärelevalve teenus

Lüganuse Vallavalitsus korraldab  alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linna staadioni I etapi ehituse omanikujärelevalve teenus ".

Pakkumuse esitamine 01.08.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hankelepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava inseneri CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee drenaaži ehituse põhiprojekti koostamine.

Lüganuse vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke "Kiviõli linna Graniidi ja Jõe tänava sademevee drenaaži ehituse põhiprojekti koostamine". 

Pakkumuse esitamine 01.08.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse

Drenaažisüsteemi projekteerimise lähteseisukohad

Projekteerimise töövõtulepingu projekt

Vorm 1 Volikiri

Vorm 2 Hankel osalemise avaldus

Vorm 3 Hankepass

Vorm 4 Vastutava projekteerija CV

Vorm 5 Hinnapakkumus

Vorm 6 Hankelepingu esemele sarnaste tööde loetelu

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna keskväljaku ehituse põhiprojekti koostamine

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli linna keskväljaku ehituse põhiprojekti koostamine"  

Pakkumuse esitamine 25.06.2019 kell 10:00.

Hanke kutse

Hinnapakkumise vorm projekteerijale

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse kalmistu digitaalse geoaluse loomine infosüsteemis Haudi.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Lüganuse kalmistu digitaalse geoaluse loomine infosüsteemi Haudi".

Pakkumuste esitamine 20.06.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

"Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine. Omanikujärelvalve teenus".

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära jääva hanke „Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine. Omanikujärelevalve teenus". 

Pakkumuse esitamine 24.05.2019 kell 12:00.

Hange on lõppenud.

 

Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "„Kruusateedele killustiku pealevedu koos materjali profileerimisega Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamine 22.04.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Kruusateede tolmutõrje CaCl lahusega Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamine 18.04.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Olemasolevate teede katte freesimine Lüganuse vallas

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja hanke "Olemasolevate teede katte freesimine Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamine 09.04.2019 kell 11:00.

Pakkumuse esitamise kutse.

Hange on lõppenud.

 

Elektrienergia ostmine 2019-2021

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja riigihanke "Elektrienergia ostmine 2019-2021".

Pakkumuse esitamine 15.04.2019 kell 10:00.

Hange on lõppenud.

 

Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Sorteerimata suurjäätmete kogumine Lüganuse vallas".

Pakkumuste esitamine 09.04.2019 kell 11:00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab riigihanke "Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine".

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse valla haljastute aastaringne hooldus.

Lüganuse vallavalitsus korraldab riigihanke "Lüganuse valla haljastute aastaringne hooldus".

Hange on lõppenud.

 

Kasvavate puude hooldus- ja reietööd Lüganuse vallas.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab enampakkumise „Kasvavate puude hooldus- ja raietööd Lüganuse vallas".

Pakkumuse esitamine 15.02.2019 kell 12:00.

Hange on lõppenud.

 

Mänguväljaku projekteerimine ja rajamine Varja küla Marja haljasala 1.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Mänguväljaku projekteerimine ja rajamine Varja küla Marja haljasala 1".

Pakkumuse esitamine 21.02.2019 kell 11:00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse alevikus karjakastell-ringhoone konserveerimisprojekti koostamise teenuse ostmine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke „Lüganuse alevikus karjakastell-ringhoone konserveerimisprojekti koostamise teenuse ostmine ".

Pakkumuse esitamine 11.02.2019 kell 10:00.

Hange on lõppenud.

 

2018

Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindustusteenuse ostmine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke ,,Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine" perioodiks 01.01.2019 - 31.12.2021.

Pakkumuse esitamine 11.12.2018 kell 15:00.

Hange on lõppenud.

 

Sonda ja Erra piirkonna, Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2018-2019

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Sonda ja Erra piirkonna, Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2018-2019."

Pakkumuse esitamine 06.11.2018 kell 12:00.

Hange on lõppenud.
 

Lüganuse Vallavalitsus, AS Kiviõli Soojus ja Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ audiitorteenuse tellimine

Lüganuse Vallavalitsus kutsub huvitatud isikuid osalema alla lihthanke piirmäära jääval hankel „Lüganuse Vallavalitsus, AS Kiviõli Soojus ja Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ audiitorteenuse tellimine". 

Pakkumuse esitamine 01.11.2018 kell 17:00.

Hange on lõppenud.
 

Püssi linna Marjakese lasteaia tuleohutuse auditi koostamine

Lüganuse Vallavalitsus kutsub huvitatud isikuid osalema alla lihthanke piirmäära jääval hankel „Püssi linna Marjakese lasteaia tuleohutuse auditi koostamine".

Pakkumuse esitamine 18.10.2018 kell 11:00.

Hange on lõppenud.
 

Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate keskkonnahäiringute analüüs ning leevendus- ja kompensatsioonimeetmete koostamise teenuse ostmine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära hanke "Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate keskkonnahäiringute analüüs ning leevendus- ja kompensatsioonimeetmete koostamise teenuse ostmine". 

Pakkumuse esitamine 13.08.2018 kell 11:00.

Hange on lõppenud.
 

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna.

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine sisse ostmiseks lepingupartnerit.

Käimas on Rahandusministeeriumi poolt avatud taotlusvoorust „Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamine" eraldatud toetusega elluviidav investeeringuprojekt „Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna".

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli lasteaed Kannike energiatõhususe edendamine.

Lüganuse Vallavalitsus otsib alla lihthanke piirmäära jääva teenuse ehitusprojekti ekspertiisi tegemine sisse ostmiseks lepingupartnerit.
Käimas on KIK-i toetusega meetmest Kliima.1.1 Energiatõhususe ja taastuvenergia edendamine avaliku sektori hoonetes elluviidav investeeringuprojekt „Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine".

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab alla lihthanke piirmäära riigihanke "Lüganuse vallale kuuluvate objektide kindlustusteenuse ostmine".

Pakkumuste esitamine 26.06.2018 kell 10:00.

Hange on lõppenud.

 

Kiviõli linna Jaama tänava ülekatte ehitamise omanikujärelvalve teenus.

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja alla lihthanke piirmäära hanke "Kiviõli linna Jaama tänava ülekatte ehitamise omanikujärelvalve teenus".

Pakkumuste esitamine 31.05.2018 kell 12:00.

Hange on lõppenud.

 

Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate häiringute uurimise ja analüüsi koostamise teenus.

Lüganuse Vallalvalitsus kuulutab välja hanke alla lihthanke piirmäära Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate häiringute uurimise ja analüüsi koostamise teenus".

Hange on lõppenud.

 

Püssi linna Viru tänava rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenus.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab hanke alla lihthanke piirmäära "Püssi linna Viru tänava rekonstrueerimise omanikujärelvalve teenus".

Hange on lõppenud.

 

DOKUMENDIREGISTER