Oluline info avalike ürituste kohta

Tulenevalt toiduseadusest kontrollib Põllumajandus- ja Toiduamet avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres toidu müüjaid/valmistajaid. Samuti ka kauplejaid, kes pakuvad oma toodangut kaubanduskeskustes või poodides asuvatel ajutistel rendipindadel, nagu näiteks peaukse ees või müügipindade vahelistes koridorides. Järelevalve tegevuse käigus kontrollitakse, kas müüja või valmistaja tegevus vastab kehtivatele nõuetele.

Kontrollid toimuvad ka sel aastal. Oluliste puuduste ilmnemisel nt tõendamata päritoluga toidu ja/või eritemperatuuri mitte tagamisel, loetakse see ohtlikuks ning selline toit eemaldatakse müügilt.

Infomaterjal on leitav ameti kodulehel avalike ürituste rubriigis kasulike juhendite all.

  • ürituse korraldaja peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest PTAd teavitanud. Teavitanud toidukäitlejad leiab avalikust registrist.
  • ürituse korraldaja saadab üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist PTA kohalikule esindusele.
  • ürituse korraldaja peab veenduma, et käitlejal, kes alkoholi müüb, on selleks ka eelnevalt saadud vastavad load. Riiklikku alkoholiregistrisse kantud alkohol on leitav avalikust registrist.

Ürituse korraldajad peaksid olema rohkem teadlikud toiduohutusest ning aitama kaasa ameti kontrollidele, sest ka ürituse korraldajal on oluline vastutus. Juhul kui amet tuvastab kaupleja, kes ei täida nõudeid ning ei kõrvalda enda tooteid müügilt, on ametil õigus kaasata ürituse korraldajat korrarikkumise kõrvaldamiseks. 

Rohkem infot avalike ürituste kohta leiad siit: Avalikud üritused. | Põllumajandus- ja Toiduamet (agri.ee)

Lisaküsimused: keidi.leppik@pta.agri.ee

Koduleht: https://pta.agri.ee/

 

 

Eeskirjad ja korrad

 

HARIDUS

Laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord

 

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava perioodil kuni 31.12.2020 tulemuste ja tegevuskava aastaks 2021. kinnitamine

 

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse rahulolu uuring 2020

 

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2017-2018 tulemuste ja tegevuskava aastateks 2019-2020 kinnitamine

 

Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Lisa 1 Osalustasu maksmise soodustuse ja vabastuse taotluse vorm

 

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

 

Lüganuse valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

 

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord

 

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine
Avalduse vormid:

 

Avaldus huvihariduse õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse hüvitamiseks 

Kiviõli Kunstide Koolis õppetasust vabastamise avalduse vorm

 

Õpetajale munitsipaaleluruumi üürile andmise kord ja taotluse vorm.

Kiviõli I Keskkooli ruumide ning ujulakompleksi kasutamise hinnakirja kehtestamine

 
 

KULTUUR

Lüganuse Vallavalitsuse 20. novembri 2019 korraldus nr 705 "Kultuuriasutuste teenuste hindade kinnitamine".

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Lüganuse valla avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastamise vorm.

 

Kiviõli Linnaraamatukogu tasulise teenuse hinna kehtestamine

 

Kiviõli Rahvamaja ruumide kasutamise tingimuste ja hinnakirja kehtestamine

 

 

NOORSOOTÖÖ

 

Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018 - 2025 vastuvõtmine

 

Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

 

 

VABAÜHENDUSTELE

 

Vabaühenduste toetamise kord

Lisa 1 Lüganuse valla eelarvest toetuse taotluse vorm

Lisa 2 Spordühingute (klubide) taotletavate toetuste arvutustabel

Lisa 3 Toetuste kasutamise aruande vorm