Eeskirjad ja korrad

 

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava aastateks 2019-2020 2019. aasta tulemuste kinnitamine ja 2020. aasta tegevuskava muutmine 

 

Lüganuse Vallavalitsuse 20. novembri 2019 korraldus nr 705 "Kultuuriasutuste teenuste hindade kinnitamine".

 

Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded

Lüganuse valla avaliku ürituse loa taotluse kooskõlastamise vorm.

 

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2017-2018 tulemuste ja tegevuskava aastateks 2019-2020 kinnitamine

 

Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

Lisa 1 Osalustasu maksmise soodustuse ja vabastuse taotluse vorm

 

Koolilõuna toetuse kasutamise kord

 

Lüganuse valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

 

Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018 - 2025 vastuvõtmine

 

Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord
Avalduse vormid:

Avaldus huvihariduse õpilaskoha tegevuskulu arvestusliku maksumuse hüvitamiseks 

Kiviõli Kunstide Koolis õppetasust vabastamise avalduse vorm

 

Vabaühenduste toetamise kord
Lisa 1 Lüganuse valla eelarvest toetuse taotluse vorm

Lisa 2 Spordühingute (klubide) taotletavate toetuste arvutustabel

Lisa 3 Toetuste kasutamise aruande vorm

 

 

Parkimistasu kehtestamine Kiviõli linnas

Õpetajale munitsipaaleluruumi üürile andmise kord ja taotluse vorm.

Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine

Kiviõli Noortekeskuse ruumide kasutamise hinnakirja kehtestamine

Kiviõli Linnaraamatukogu tasulise teenuse hinna kehtestamine

Kiviõli I Keskkooli ruumide ning ujulakompleksi kasutamise hinnakirja kehtestamine

Kiviõli Rahvamaja ruumide kasutamise tingimuste ja hinnakirja kehtestamine

 

Sonda valla haridusasutuste pedagoogide töötasustamise alused

Sonda Kooli arengukava aastateks 2015 - 2020 kinnitamine

Sonda Kooli põhimäärus

Sonda Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri