Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvooru vahekokkuvõte

Lüganuse vallas esitati sel aastal tähtajaks 21 taotlust. Neist 7 projekti esitati majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks ja 14 projekti elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks. Investeeringute kogumahtu kõigi 21 taotluse peale kokku on kavandatud teha umbes 157 tuhat eurot. Taotletav summa on 104 tuhat eurot, millest poole kannab kohalik omavalitsus ja poole riik.

Mai alguseks vaatab komisjon üle kõik taotlused. Kui on küsimusi või taotluses puuduseid, siis neist antakse taotlejale teada koos täiendava tähtajaga puuduste kõrvaldamiseks. Viime läbi paikvaatluse ja tuleme 9. mail iga taotleja juurde kohapeale vaatama, millises seisundis on objekt praegu ning teeme pildid. Taotlejatega lepime eelnevalt külaskäigu kellaajaliselt kokku.

Head taotlejad, kes te ootate otsuseid. Vastavalt meetme määrusele peab vallavalitsuse otsus olema tehtud 60 tööpäeva jooksul ehk hiljemalt 29. juuniks. Otsuste viibimise tingib eelkõige määruse nõue, et KOV-id peavad enne otsustamist ootama ära riigipoolse rahastuse summad. Tavaliselt on see info meile tulnudki alles juunikuus. Ettevalmistavaid tegevusi võite hakata omal vastutusel tegema, kes taotlejatest planeerib tegevused ellu viia ka ilma toetuseta ja soovib juba sel aastal tööd ära teha. Kellel on vaja puurkaevu asukoha kooskõlastus taotleda, projekteerimistöid tellida ja ehitusluba taotleda, tasub oma riske kaaluda ja need tööd ka varem ette võtta, kuna protsessid võtavad kõik aega. Aga võib ka oodata ning kui toetusleping on sõlmitud, siis alustada. Kui tuleb positiivne rahastusotsus, antakse ettevalmistavateks tegevusteks kuni neli kuud aega.

 

Hajaasustuse programmi 2023. aasta taotlusvoor on avatud alates 1. veebruarist kuni 3. aprillini kaasa arvatud.

Programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Programmist toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine,
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine,
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine,
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele.

Programmi tingimused :

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuari seisuga (01.01.2023)  hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2024.

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2018–2022 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlus koosneb järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 • Taotlusvorm   
 • projekti eelarve 
 • projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast (vormid veesüsteem, kanalisatsioon, juurdepääsutee või elektrisüsteem )
 • vabas vormis oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri
 • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, mis tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (teostab Terviseamet, analüüsi kulu võib lisada eelarvesse)
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust, kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid
 • korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek vabas vormis
 • kinnistu omaniku kirjalik nõusolek, ainult sel juhul, kui toetuse taotlejaks pole omanik, vabas vormis.

Projekti toetuse summa kujunemist saab igaüks ise läbi arvutada, kasutades arvutamise abimeest. Sisestades soodsama hinnapakkumise summa projekti kogumaksumuse lahtrisse, arvutab abimees, milliseks kujuneb toetuse osa ja kui suureks kujuneb taotleja omafinantseeringu osa. Arvutamise abimees.

Programmiinfo on Riigi Tugiteenuste Keskuse lehel:

https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Taotlus esitatakse digitaalselt Lüganuse Vallavalitsusele valitsus@lyganuse.ee või allkirjastatuna paberil (posti teel või tuua vallamaja postkasti).

Lisainfot annab vajadusel  projektispetsialist Anu Horn telefonil 5302 6061 või pöördudes e-kirjaga anu.horn@lyganuse.ee.  

 

2022

2022. a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

Lisatud lingil avaneb info projekti aruandluse kohta, mis tuleb kõikidel toetust saanud majapidamistel esitada 30. novembriks 2023:  

https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

2021

2021. a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

2020

2020. a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

2019

2019. a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

2018

2018. a Lüganuse valla hajaasustuse rahastatud projektid 2018

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks (Keskkonnaministeerium/KIK 2015)