VKG biotoodete tootmiskompleks

Lüganuse Vallavolikogu võttis vastu 29.06.2023 otsusega nr 114 Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH)  I etapi aruande.

Vastuvõtmisega kinnitatakse sobivaim asukoht kavandatava biotoodete tootmiskompleksi püstitamiseks (Põhja ala).

Vastuvõetud asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande ning otsusega saab tutvuda valla veebilehel ja eriplaneeringu portaalis alajaotises Materjalid https://hendrikson.ee/maps/BTT-EP/materjalid.html

Lüganuse Vallavolikogu otsus

VKG BTT I etapi ruanne

Aruande Lisa 1

Aruande Lisa 2

Aruande Lisa 3  

Järgmisena asutakse koostama eriplaneeringu detailset lahendust, millega määratakse kavandatava tootmiskompleksi ehitusõigus ning lahendatakse muud planeerimisseaduses nimetatud asjakohased ülesanded (detailplaneeringu ülesanded). Detailse lahenduse koostamisel antakse detailsemad hinnangud tootmiskompleksi käitamisega kaasnevate mõjude kohta ja saadakse vajalik teave eelistatud arengustsenaariumi väljatoomiseks. Samuti jätkub uuringute koostamine.

Biotoodete tootmisest saab rohkem lugeda VKG veebilehelt www.vkg.ee/biotooted

 

Vanamad materjalid

Viru Keemia Grupi AS biotoodete tootmiskompleksi (BTT) Lüganuse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku tulemused

Lüganuse Vallavalitsus korraldas BTT asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avaliku väljapaneku 5.04. – 4.05.2023, mille kestel oli igal isikul õigus avaldada arvamust.

Avaliku väljapaneku jooksul esitati 10 arvamuskirja.

Arvamuskirjades ja avalikul arutelul käsitlemist leidnud teemad:

·       olemasolevate taristuobjektidega arvestamine ja edasine koostöövajadus taristuvaldajatega;

·       tootmiskompleksi teenindava tehnilise kommunikatsiooni trasside paigaldamisega seotud küsimused;

·       kooskõla strateegiliste arengudokumentidega, veevõtuga kaasnevad mõju olemasolevate objektide veekasutusele;

·       Tallinn-Narva mnt ja Voorepera-Saka tee ristmiku ohutumaks muutmine.

Kõik laekunud arvamused ja Lüganuse valla põhjendatud seisukoha on koondatud ühtseks dokumendiks ja avalikustatud valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/vkg-biotoodete-tootmiskompleks ja eriplaneeringu portaalis https://hendrikson.ee/maps/BTT-EP/materjalid.html.

Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimusid 6.06.2023 Aa mõisas, Kohtla-Järve Kultuurikeskuses ja Kiviõli Rahvamajas. Avalikel aruteludel täiendavaid ettepanekuid ei esitatud.

Pärast asukoha eelvaliku otsuse vastuvõtmist koostatakse kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu detailne lahendus, millega määratakse kavandatava ehitise ehitusõigus ning lahendatakse muud planeerimisseaduse § 126 lõikes 1 nimetatud asjakohased ülesanded.

 

Asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalik väljapanek ja arutelud

Planeerimisseaduse § 106 lõike 1 kohane eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande avalik väljapanek toimus 5.04.-4.05.2023.

Materjaliga sai tutvuda alates 5. aprillist 2023 eriplaneeringu portaalis https://hendrikson.ee/maps/BTT-EP/  (alajaotis Materjalid), Lüganuse valla veebilehel ja paberkandjal asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande dokumendiga Lüganuse vallavalitsuses tööaegadel.

Aruanne

Lisa 1 BTT lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Lisa 2 Tallinn-Narva mnt ja AA-Kohtla tee ristmiku asendiplaan

Lisa 3 BTT sobivaim asukoht ja trasside võimalikud asukohad

Kooskõlastuste ja arvamuste koondtabel

BTT eelvaliku otsuse volikogu EELNÕU

Arvamused palusime saata Lüganuse Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile valitsus@lyganuse.ee või postiaadressile Keskpuiestee 20 Kiviõli 43199 Lüganuse vald Ida-Viru maakond.

Avalikustamise järgselt on esitatud 10 arvamust vastavalt planeerimisseaduse §-le 106 avalikustatud eriplaneeringu lahenduse kohta. Täname kõiki arvamuse avaldamise eest. Kõiki laekunud arvamusi analüüsiti ja kaaluti, põhjendatud juhul neid arvestatakse.  Aruande dokumendi täiendamine toimub pärast avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavaid avalike arutelusid.

Esitatud arvamused koos Lüganuse valla vastusseisukohtadega on koondatud üheks dokumendiks ja asub siin.

Planeerimisseaduse § 107 kohased avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud toimuvad
6. juunil 2023 järgmiselt:

Aa mõisas (Aa küla) algusega kell 11.00

Kohtla-Järve Kultuurikeskuses (Keskallee 36, Kohtla-Järve linn) algusega kell 14.00

Kiviõli Rahvamajas (Rahvamaja 2, Kiviõli linn) algusega kell 17.00.

VKG BTT EP teade KSH I etapi aruande avalikustamine

 

Biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruannet on täiendatud ja edastatud uuesti kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks asjaomastele asutustele, kes märkuseid tegid. Lisaks on koostatud joonis (Lisa 3), millele on kantud BTT sobivaim asukoht, toorvee trassi ja puhastatud heitvee trassi võimalikud asukohad.

Muudetud versioon seisuga 03.03.2023 ja Lisa 3 asuvad siin:

Asukoha eelvalik ja I etapi KSH aruanne

Lisa 3 BTT sobivaim asukoht, toorvee trassi ja puhastatud heitvee trassi võimalikud asukohad

 

Biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruanne edastati 22.12.2022.a. kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks vastavalt PlanS § 105 lõikele 1

Asukoha eelvalik ja KSH I etapi aruanne

BTT eelvaliku vallavolikogu otsuse eelnõu

Lisa 1 Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Lisa 2 Tallinn-Narva mnt ja Aa-Kohtla tee ristmiku asendiplaan

 

Lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus seisuga 02.08.2022 koos PlanS § 99 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute ja asutuste esitatud arvamuste (Lisa 1) ja ettepanekutega (Lisa 2)

Lisa 1 Arvamuste koondtabel

Lisa 2 Ettepanekute koondtabel

BTT lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

 

Lüganuse valda kavandatava Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud

Eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi LS ja KSH VTK) avalik väljapanek toimus 1.02.-1.04.2022. Eriplaneeringu määratletud ala hõlmab 159,5 km2 suuruse osa Lüganuse valla territooriumist. Eriplaneeringu ala paikneb valla kirdeosas ja piirneb otseselt Kohtla-Järve linna ning Toila ja Alutaguse valdadega. Eriplaneeringu ala piires otsitakse parimat võimalikku asukohta biotoodete tootmiskompleksile.  

Avaliku väljapaneku aja jooksul oli igal isikul õigus avaldada LS ja KSH VTK kohta arvamust.

Avaliku väljapaneku jooksul laekus 13 kirja. Lüganuse vald koondab kõik laekunud arvamused, kujundab põhjendatud seisukoha laekunud arvamuste kohta ja avalikustab need elektrooniliselt valla veebilehel hiljemalt 21. aprillil.

Lüganuse vallavalitsus korraldas LS ja KSH VTK avaliku väljapaneku tulemusi tutvustavad avalikud arutelud 6. mail 2022. Avalikud arutelud toimusid Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli linn) ja Püssi Kultuurimajas (Kooli 5, Püssi linn).

Avalikul arutelul tutvustas Lüganuse Vallavalitsus ja konsultant Hendrikson ja Ko avaliku väljapaneku kestel esitatud kirjalikke arvamusi ja oma seisukohti nende kohta ning vastas muudele teemat käsitlevatele küsimustele. Avalikul arutelul sai osaleda läbi veebikeskkonna. Ettekande slaidid on nähtavad SIIN.

 

Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi Lüganuse valla eriplaneering ja KSH
Lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse kohta esitatud arvamused ning Lüganuse valla vastusseisukohad

Avaliku arutelu protokoll (Kiviõli Kunstide Koolis)

Avalik arutelu protokoll (Püssi Kultuurimajas)

       

Lüganuse valda kavandatava Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) väljatöötamise kavatsuste avalik väljapanek

Lüganuse Vallavolikogu algatas 25. augusti 2021. a otsusega nr 317 kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu koostamise Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi (edaspidi VKG BTT) rajamiseks, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tootmiskompleksi rajamise detailne lahendus. Eriplaneeringu käigus alles uuritakse BTT rajamise võimalusi, rajamise võimalikkus selgub protsessi tulemusena.

Lüganuse Vallavalitsus korraldab eriplaneeringu lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (edaspidi LS ja KSH VTK) avaliku väljapaneku 1.02.-1.04.2022. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada eriplaneeringu asukoha eelvaliku LS ja KSH VTK kohta arvamust. Arvamused palume saata Lüganuse Vallavalitsusele elektrooniliselt aadressile valitsus@lyganuse.ee või postiaadressile Keskpuiestee 20 Kiviõli 43199 Lüganuse vald Ida-Viru maakond. Avaliku arutelu toimumise kuupäevast ja kohast teavitatakse avaliku väljapaneku järgselt eraldi. 
Alates 1. veebruarist saab LS ja KSH VTK dokumendiga tutvuda Lüganuse vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli) tööaegadel ja elektrooniliselt siin valla veebilehel: Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi eriplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus

Eriplaneeringu veebileht ja kaardirakendus (Hendrikson&Ko)

Eriplaneeringu määratletud ala hõlmab 159,5 km2 suuruse osa Lüganuse valla territooriumist. Eriplaneeringu ala paikneb valla kirdeosas ja piirneb otseselt Kohtla-Järve linna ning Toila ja Alutaguse valdadega. Eriplaneeringu ala piires otsitakse parimat võimalikku asukohta BTT-le. Planeeritava kompleksi tootmisvõimsus on sõltuvalt tootest ja toorainest 330 000 kuni 500 000 tonni biotooteid aastas ning aastane toormevajadus on 2,0-2,3 miljonit m3 männi-, kuuse-, kasepaberipuitu ja puiduhaket. Puidutoorme vajadus kaetakse kohaliku puidu ning Lätist ja Leedust imporditava puiduga. Biotoodete tootmiskompleks hakkaks toormena tootma lahustuvat ja tavalist tselluloosi, rohelist energiat ja bioväetisi. Lõpptoodanguna pakendi-, hügieeni-, trüki- ja eriotstarbega paberitoodete tooraine kõrval arendatakse tekstiilitööstusele erinevate kangaste toorainet näiteks viskooskanga tootmiseks. Lisaks avab biotoodete kompleksi väljaarendamine võimaluse laiendada tootespektrit mitmekümne komponendini – vedelkütustest  plastifikaatoriteni. Projekti realiseerimisega kasvaks Eesti taastuvelektri tootmine 35% võrra võrreldes 2019. aastaga, millest pool suunatakse vabale turule. Samuti tekib võimalus pakkuda soojusenergiat Kohtla-Järve ja Jõhvi linnade varustamiseks.  Tulevane tootmiskompleks hakkaks kasutama kaasaegseimat paindlikku KRAFT-tehnoloogiat, mis on puidumassi keemiliseks töötlemiseks parim võimalik tehnoloogia (PVT). Tootmiskompleks hakkab järgima kõige rangemaid Euroopa Liidu keskkonnanõudeid nii õhu- kui veepuhastuse ja kasutuse osas.  Tootmiseks vajaliku toorveena kavandatakse kasutada Ojamaa kaevandusest väljapumbatavat vett, mille aastane vajadus on 12,5 miljonit kuupmeetrit. Tootmise käigus tekkiva reovee töötlemiseks rajatakse vastav puhasti ja heitvee ärajuhtimiseks - süsteem, mille kaudu suunatakse puhastatud vesi süvamere kollektori kaudu Soome lahte. Eestis on olemas vajaminev puiduressurss, mida eksporditakse täna paberipuidu ja puiduhakke näol 80% ulatuses Põhjamaadesse ning lisaks ekspordile põletatakse elektri- ja soojusenergia tootmiseks, mis on ei ole jätkusuutlik ja efektiivne ressursikasutus. Biotoodete tootmiskompleks lubaks väärindada paberipuidu kohapeal ning on kliimaeesmärkide seisukohast parim võimalik lahendus madalakvaliteedilise puidu kasutamiseks.

Biotoodete tootmisest saab rohkem lugeda VKG veebilehelt www.vkg.ee/biotooted.

 

Lüganuse valla territooriumile rajatava biotoodete tootmiskompleksi kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 96 lõike 6 alusel.

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 317 algatati Viru Keemia Grupp AS Lüganuse valla territooriumile rajatava biotoodete tootmiskompleksi kohaliku omavalitsuse eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Taotletava eriplaneeringu eesmärgiks on olulise ruumilise mõjuga ehitise objekti asukohavaliku menetluse läbiviimine ja biotoodete tehase rajamise detailse lahenduse väljatöötamine. Soovitakse leida biotoodete tehasele parim võimalik asukoht, misjärel on võimalik lahendada ehituslikud küsimused. Eriplaneeringu planeeringualaks määrati esialgu kogu Lüganuse valla territoorium.

Eriplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Lüganuse Vallavolikogu, koostamise korraldaja Lüganuse Vallavalitsus, eriplaneeringu koostaja ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviija selgub hankemenetluse tulemusel. Eriplaneeringu koostamisest huvitatud isik on Viru Keemia Grupp AS.

Kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee rubriigis ehitus ja planeerimine ja Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli).

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lisa: Taotlus kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu algatamiseks

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 317