Hajaasustuse programm 2020

2020.a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

Taotluste vastuvõtt on lõppenud.

Hajaasustuse programmi taotluste esitamine oli 17.02 kuni 17.04.2020.

Hajaasustuse programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Programmist toetatavad tegevused on majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine, leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine, tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav Riigi Tugiteenuste Keskuse veebilehel :

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Nimetatud veebilehel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil või digitaalselt Lüganuse Vallavalitsusele valitsus@lyganuse.ee

Taotlusvorm 2020

Lisa 1 Veesüsteemid

Lisa 2 Juurdepääsuteed

Lisa 3 Kanalisatsioonisüsteemid

Lisa 4 Autonoomne elektrisüsteem

Lisa 5 Arvutamise abimees

Lisa 6 Garantiikiri (näidis)

Lisa 7 Projekti eelarve

Lüganuse Vallavalitsus otsustas oma 05.02.2020.a. korraldusega nr 88 määrata 2020. a hajaasustuse programmi eelistatud sihtrühmadeks :

  • lastega pered
  • pered, kus elavad puudega isikud
  • pered, kus elavad vanaduspensionärid

Samuti otsustati määrata 2020.a hajaasustuse programmi prioriteetseteks valdkondadeks :

  • veesüsteemid (1. prioriteet);
  • kanalisatsioonisüsteemid (2. prioriteet);
  • juurdepääsuteed (3. prioriteet);
  • autonoomsed elektrisüsteemid (4. prioriteet).

Lisainfo: kinnisvaraspetsialist Kristel Kütt, telefon 5694 9248.

Hajaasustuse programmi venekeelne tõlge

 

Hajaasustuse programm 2019

2019.a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

2019. aasta hajaasustusprogrammi  taotlusvooru avamise tähtpäevaks oli 11. märts 2019 ning taotluste esitamise tähtpäevaks 13. mai 2019.

https://www.rtk.ee/toetused/toetuste-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

Programmis toetatavad tegevused on majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine, elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine, aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine, leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine, tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga.

Taotlusvorm 2019

Hajaasustuse programmi aruandevorm

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Garantiikiri

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

  • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
  • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

 

Hajaasustuse programm 2018

https://www.rtk.ee/toetused-rakendamine/elukeskkond/hajaasustuse-programm

2018. a Lüganuse valla hajaasustuse rahastatud projektid 2018

Hajaasustuse programmi hindamiskomisjoni protokoll 29.06.2018

Programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Nõuded taotlejale ja kaastaotlejale, toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning taotlemise tingimused on sätestatud riigihalduse ministri 22.02.2018 määrusega nr 14 „Hajaasustuse programm", mis on kättesaadav EAS-i (https://www.eas.ee/teenus/hajaasustuse-programm/)  ja Lüganuse Vallavalitsuse (https://www.lyganuse.ee/hajaasustuse-programm) veebilehel.  Nimetatud veebilehtedel on olemas ka taotlusvormid ja muud vajalikud juhendmaterjalid.

Hajaasustuse programm

Hajaasustuse programmi seletuskiri 

Taotlusvorm

Projekti eelarve

Arvutamise abimees

Veesüsteemide valdkonna projekti tegevuste kirjeldus

Kanalisatsioonisüsteemide valdkonna  projekti tegevuste kirjeldus

Juurdepääsuteede valdkonna pojekti tegevuste kirjeldus 

Autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna projektide tegevuste kirjeldus

Toetuse kasutamise aruanne 2018

Garantiikiri