Hajaasustuse programm 2022

2022.a. hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

Positiivse hindamistulemuse saanud taotluste kohta saadetakse taotleja e-postile lähiajal vallavalitsuse korraldus.

Kui taotlejatel on korralduses märgitud eeltööd projekti käivitamiseks tehtud, saadetakse taotlejale toetuslepingu projekt tutvumiseks ja allkirjastamiseks.

Lisatud lingil avaneb info projekti aruandluse kohta :  

https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Negatiivse hindamistulemuse saanud taotluste kohta saadetakse taotleja e-postile vastav vallavalitsuse korraldus.

 

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvooru vahekokkuvõte

Hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt on käesolevaks aastaks lõppenud. Üle Eesti kogutud info kohaselt on laekunud rekordarv taotlusi.

Lüganuse vallas oli teema samuti populaarne ja selle aasta taotlusvooru esitati kokku 29 taotlust.

Neist 13 projekti majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamiseks, 15 projekti elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamiseks ja 1 projekt aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamiseks. Investeeringute kogumahtu kõigi 30 taotluse peale kokku on kavandatud teha umbes 205 tuhat eurot. Taotletav summa on 106 tuhat eurot, millest poole kannab kohalik omavalitsus ja poole riik.

Aprillikuu jooksul vaatas komisjon üle kõik taotlused. Kui on küsimusi või taotluses puuduseid, siis neist antakse taotlejale teada koos täiendava tähtajaga puuduste kõrvaldamiseks. Viime läbi paikvaatluse ja tuleme kohapeale vaatama, millises seisundis on objekt praegu, teeme pildid. Taotlejatega lepime eelnevalt külaskäigu kokku. Edasisele hindamisele lähevad vaid korras ja tingimustele vastavad taotlused. Hindamise tulemusena moodustub pingerida. Loodame väga, et saame rahastada kõik 2022. aasta hajaasustuse programmi tingimustele vastavad taotlused.

14. maiks esitame Rahandusministeeriumile andmed taotluste kohta ja kui palju Lüganuse vald soovib riigipoolset rahastamist. Valla 2022. aasta eelarves on meiepoolse toetusega juba arvestatud. Seejärel tuleb oodata ära riigihalduse ministri käskkiri, millega saame teada meie vallale antava riigipoolse toetuse suuruse. See võib tulla juuni keskpaigas. Alles peale seda hakkame langetama rahastamisotsuseid või rahastamisest keeldumisi.

Head taotlejad, kes te ootate otsuseid. Vastavalt meetme määrusele peab otsus olema tehtud 60 tööpäeva jooksul ehk hiljemalt 29. juuniks. Ettevalmistavad tegevusi võite hakata omal riisikol  tegema aga ei pea. Kui tuleb positiivne rahastusotsus, antakse ettevalmistavateks tegevusteks kuni 4 kuud aega. Kellel on vaja puurkaevu asukoha kooskõlastus taotleda, projekteerimistöid tellida ja ehitusluba taotleda, tasub oma riske kaaluda ja need tööd ette võtta, kuna võtavad kõik aega.

 

Hajaasustuse programmi 2022. aasta taotlusvoor on avatud alates 1. veebruarist kuni 1.  aprillini kaasa arvatud

Lisainfot saab Riigi Tugiteenuste Keskuselt https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Programmi eesmärgiks on  hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades. Programmist toetatavad tegevused on

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine, tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga.

Programmi eelistatud sihtrühmadeks on lastega pered ja need pered, kus elavad puudega isikud või vanaduspensionärid. Taotleda võivad ikka kõik, eelistused tulevad arvesse siis kui taotluseid koguneb rohkem ja tuleb koostada pingerida.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes vastavad programmi nõuetele. Programmi tingimused :

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2023.

Toetuse maksimaalne suurus ühe majapidamise kohta on 6500 eurot.

Projekti kogukuludest võib toetus moodustada kuni 67% ning oma- ja kaasfinantseering peab moodustama vähemalt 33%. Maksimaalse toetuse summa arvutamisel võetakse arvesse ka aastatel 2016–2021 hajaasustuse programmist saadud toetuse summa.

Taotlus koosneb taotlusvormist ja järgmistest kohustuslikest dokumentidest:

 • projekti eelarve
 • projekti tegevuste kirjeldus sõltuvalt projekti valdkonnast
 • vabas vormis oma- ja kaasfinantseeringut tõendav garantiikiri
 • veevarustussüsteemide valdkonna projekti puhul joogivee kvaliteeti tõendav analüüs ulatuses, mida peab vajalikuks Terviseamet, mis tuleb esitada ainult sel juhul, kui projekti eesmärk on hetkel kasutatavast veevarustussüsteemist saadava joogivee kvaliteedi parandamine, veetorustiku rajamine olemasolevast kaevust või sinna pumba paigaldamine või olemasoleva kaevu asemele uue rajamine põhjusel, et olemasoleva kaevu vee kvaliteet ei vasta joogivee nõuetele (teostab Terviseamet, analüüsi kulu võib lisada eelarvesse)
 • kaks võrreldavat hinnapakkumust, kui võrreldavate hinnapakkumuste esitamine ei ole võimalik, tuleb esitada sellekohased põhjendused ja hinnakalkulatsioonid
 • korterelamute puhul teiste korteriomanike kirjalik nõusolek vabas vormis
 • kinnistu omaniku kirjalik nõusolek, ainult sel juhul, kui toetuse taotlejaks pole omanik, vabas vormis.

Taotlusvorm

Taotluse lisa Veesüsteemid

taotluse lisa Kanalisatsioonisüsteemid

Taotluse lisa Juurdepääsuteed

Taotluse lisa Autonoomne elektrisüsteem

Projekti eelarve

Garantiikirja näidis

Abistame neid taotlejaid, kellel ei ole võimalus vorme välja printida ja püüame toimetada prinditud taotlusvormid abivajajani, kas sugulaste, naabrite või valla töötajate abiga. Palume anda sellisest vajadusest teada. Nõustada saame taotluse täitmist telefoni teel. Allkirjastatud paberkandjal taotluse saab toimetada valla postkasti, mis on ligi pääsetav vallamaja peauksest sisenemisel. 

Võimalus on esitada taotlus volituse alusel. Selleks peab toetuse taotleja andma kirjaliku volituse. Volituse alusel võib allkirjastada taotluse ja muud dokumendid. Taotlusesse lähevad kirja selle isiku andmed (taotleja lahtrisse), kes elab alaliselt majapidamises ja on sisse registreeritud, aga taotluse võib koostada ning allkirjastada volitatud isik.

Taotlus esitatakse allkirjastatuna paberil (posti teel või vallamaja postkasti) või digitaalselt Lüganuse Vallavalitsusele valitsus@lyganuse.ee

Lisainfo: arendusnõunik Anu Needo tel +372 5302 6061, e-post: anu.needo@lyganuse.ee.

Juhendmaterjal hajaasustuse reoveekäitlussüsteemide kavandamiseks, valikuks, ehitamiseks ja hooldamiseks (Keskkonnaministeerium/KIK 2015)

 

Hajaasustuse programm 2021

2021. a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

Positiivse hindamistulemuse saanud taotluste kohta saadetakse taotleja e-postile lähiajal vallavalitsuse korraldus ning seejärel toetuslepingu projekt tutvumiseks ja allkirjastamiseks.

Lisatud lingil avaneb info projekti aruandluse kohta :  

https://rtk.ee/meede-hajaasustuse-programm

Negatiivse hindamistulemuse saanud taotluste kohta saadetakse taotleja e-postile vastav vallavalitsuse korraldus.

 

Hajaasustuse programm 2020

2020.a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

Aruandlus

Toetuse kasutamise aruanne tuleb esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs.

 

Hajaasustuse programm 2019

2019.a hajaasustuse programmist toetust saanud Lüganuse valla projektid

 

Hajaasustuse programm 2018

2018. a Lüganuse valla hajaasustuse rahastatud projektid 2018