Projekteerimistingimused

Lüganuse Vallavalitsus algatas HMS § 46 lg 1 alusel 19.04.2022 korraldusega nr 198 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Projekteerimistingimused antakse vastavalt VKG Kaevandused OÜ projekteerimistingimuste taotlusele nr 2111002/04320 Lüganuse vallas, Aidu-Nõmme külas, Aheraine kinnistule (registriosa nr 573308, katastritunnus 44901:002:0408, päikesepargi rajamiseks. Taotletavas asukohas on Maidla Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 262 kehtestatud „Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru ala detailplaneering", projekti nr 2011-0112, AS Ramboil. Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru ala detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud ehitus- ja planeerimisõigust sätestavad õigusaktid. Detailplaneeringu kehtestamise järgselt selgus, et püramiidide parklinnakut ei ole võimalik ellu viia, kuna aheraine kasutamist püramiidide linnaku ehitamiseks ei saa käsitleda aheraine taaskasutusena ning sellisel kujul detailplaneeringu realiseerimine ei ole võimalik.

VKG Kaevandused OÜ on uuesti analüüsinud ja uurinud aheraine taaskasutamise võimalusi ning leidnud parima võimaliku lahendusena rajada aherainest püramiidikujuline alustarind päikeseelektrijaama rajamiseks. Lahendus toetab rohepööret ja on suunatud taastuvenergia kasutuselevõtuks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel.

Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku projekteerimistingimuste andmise ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid 7 päeva jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Projekteerimistingimuste andmine (eelnõu) 

 

Projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse algatamine

Lüganuse Vallavalitsus algatas 19.01.2022 korraldusega nr 25 projekteerimistingimuste andmise avaliku menetluse Varja päikesepargi rajamiseks.

Projekteerimistingimused antakse vastavalt Osaühing Saka Era ja Hepta Group Energy OÜ 13.12.2021 esitatud projekteerimistingimuste taotlusele nr 2111002/15772-1 Lüganuse vallas Mustmätta külas Kaasiku kinnistule (registriosa nr 573308, katastritunnus 43701:002:0490), Mustmätta külas, Naisteoja kinnistule(kinnistusregistriosa nr 2482508, katastritunnus 43701:002:0710) päikesepargi rajamiseks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul teate avaldamisest.  Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku projekteerimistingimuste andmise ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid 7 päeva jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta.

Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.

Eelnõu

Saka pargi esialgne planeering

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_Purtse tuulepargi maakaabel.

Projekteerimistingimuste andmine ja projekteerimistingimused (eelnõu)

Kaabelliini trass taotluse juurde

 

Projekteerimistingimuste andmise avatud menetlus

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel_settebassein.

Projekteerimistingimuste andmine ja projekteerimistingimused (eelnõu)

Settebasseini asendiplaan

 

Projekteerimitingimuste eelnõude avalik väljapanek

Projekteerimistingimused antakse Lüganuse vallas, Kiviõli linnas, Lepa tee 23 kinnistul (katastritunnus 30901:013:0024) asuvate elamu ja pesuköök-lauda laiendamiseks üle 33% esialgsest mahust ja kahe kuuri püstitamiseks.

Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Eelnõud:

Lisa 1 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 elamu

Lisa 2 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 kuur 1

Lisa 3 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 kuur 4

Lisa 4 Projekteerimistingimuste andmine Lepatee 23 pesuköök-laut

 

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek on pikendatud 11. juunini 2020.

Projekteerimistingimused antakse Kiviõli Linnavalitsuse 01.oktoober 2014 korraldusega nr 280 kehtestatud „Politsei- ja Piirivalveameti ning Päästeameti detailplaneeringu" täpsustamiseks (koostaja OÜ Projekteerimiskeskus, töö nr 171/0414), leitav aadressil: https://geoportaal.maaamet.ee/est/Kaardirakendused-p2.html/detailplaneeringud. Detailplaneeringuga on hõlmatud Kiviõli linnas, Soo tänava ja Viru tn 25 kinnistute vahelise maa-ala (Viru tn 23, katastritunnus 30901:001:0041).

Korralduse eelnõu koos projekteerimistingimustega

Kiviõli ühishoone