Jäätmemajandus

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri

Lüganuse valla jäätmekava 2017-2021

Avaliku arutelu protokoll

Protokolli lisa

 

Pakendikonteinerite paiknemine - https://arcg.is/08WmT5

Alates 17.12.2020 korraldab Kiviõli linna territooriumil jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells AS.

  • Jäätmeveo periood: 17.12.2020 – 31.01.2024
  • Jäätmeliigid: segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad jäätmed, suurjäätmed
  • Mahutite paigaldamine tasuta kuni 31.01.2021
  • Lepingute sõlmimine: Ragn-Sells AS www.ragnsells.ee/leping
  • Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/klienditugi

Lihtsaim viis kliendiandmeid uuendada on iseteeninduses www.ragnsells.ee/iseteenindus või kirjutage info@ragnsells.ee või helistage 60 60 439.

 

Ragn-Sells AS korraldab perioodil 01.02.2019 - 31.01.2024 jäätmeveo raames olmejäätmete, paberi ja kartongi, biolagunevate jäätmete ja suurjäätmete veoteenuse osutamist Lüganuse valla haldusterritooriumil. Olulist infot korraldatud jäätmeveo kohta leiate SIIT.

Jäätmekäitlusteenuste hinnakiri Lüganuse valla jäätmeveopiirkonnas (Ragn-Sells AS).

Igapäevast teenindusinfot (graafikud, arved jms) saate jälgida iseteeninduskeskkonnas www.ragnsells.ee/iseteenindus.

 

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST VABASTAMINE

Lüganuse Vallavalitsus võib jäätmevaldaja erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveost perioodiliselt (näiteks talveperioodiks suvilad) või kuni kontsessiooniperioodi lõpuni (kui kinnistul ei elata). Vabastuse saamiseks tuleb Lüganuse Vallavalitsusele esitada põhjendatud taotlus, milles on toodud jäätmevaldaja nimi, elukoht ja kontaktandmed, kinnistu aadress,  korraldatud, jäätmeveoga liitumisest vabastamise põhjused (kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata ja selgitus) ning tähtaeg, mille jooksul soovib jäätmevaldaja olla vabastatud korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Jäätmeveost vabastamise taotluse vorm

Lisaks taotlusele tuleb esitada Jäätmeseaduse § 69 lõige 5 kohaselt kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus (näiteks väljavõte eelmise aasta elektritarbimisest), et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.
 

 

ÜHISMAHUTI KASUTAMINE

Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, esitavad vallavalitsusele taotluse ühismahuti kasutamiseks, mille alusel on vallavalitsusel õigus anda nõusolek ühismahuti kasutamiseks või keelduda sellest. Jäätmevaldajad, volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.

Ühismahuti kasutamise taotluse vorm

 


PAKENDIJÄÄTMETE KOGUMINE LÜGANUSE VALLAS

Segapakend, paber, papp

ETO - Eesti Taaskasutusorganisatsiooni konteinerid

TVO - Tootjavastutusorganisatsioon OÜ konteinerid

EPR - Eesti Pakendiringlus OÜ konteinerid 


Pakendijäätmete sorteerimisjuhend

Korduvkasutamisest saab infot leheküljel http://uuskasutus.ee/kontakt/

Toidujäätmete kohta saab infot http://tarbitoitutargalt.ee/