Jäätmemajandus

Keskkonnaspetsialist Olga Valijeva
Telefon: +372 527 2990
E-post: olga.valijeva@lyganuse.ee
 

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri

Lüganuse valla jäätmekava 2022-2026


Korraldatud jäätmevedu Lüganuse vallas

Lüganuse vallas osutab korraldatud jäätmeveo teenust Ragn-Sells AS. Lepingu kehtivuse periood on 01.02.2024 – 31.12.2028. Veetavad jäätmeliigid on segaolmejäätmed, paber ja kartong, biolagunevad köögi- ja sööklajäätmed, biolagunevad haljastusjäätmed, suurjäätmed ja segapakendid.

Jäätmevedaja (Ragn-Sells AS) piirkondlik kontor asub aadressil Turu 3, 43125 Kiviõli linn, Lüganuse vald. 

Ragn-Sells AS-i poole võib pöörduda ka e-posti aadressil info@ragnsells.ee või telefonil 60 60 439.

Kliendikiri: https://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2023/12/Kliendikiri_Lyganuse_01022024.pdf

Hinnakiri: https://www.ragnsells.ee/wp-content/uploads/2023/12/Hinnakiri_Lyganuse_01022024.pdf

 

RAGN SELLS KIVIÕLI KONTOR ASUB UUES KOHAS

Alates 08.01.2024 asub Ragn-Sells Kiviõli kontor uuel aadressil Turu tn 3, Kiviõli linn, Lüganuse vald, Ida-Virumaa (III korrus).

Klientide vastuvõtt ja teenindamine toimub igal kolmapäeval kella 9.00-16.00.

Sissepääs Ragn-Sells Kiviõli kontorisse on Turu tn 3 kontorihoone peasissepääsust.

 

Biolagunevate jäätmete liigiti kogumine on kõikidele jäätmevaldajatele kohustuslik!

Biojäätmete vedu

Jäätmehoolduseeskirja kohaselt tuleb igal jäätmevaldajal (asutused, kodumajapidamised jms) tekkivaid biolagunevaid jäätmeid koguda eraldi jäätmemahutisse ning anda regulaarselt üle jäätmevedajale.

Biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete äraveo minimaalne sagedus on üks kord kahe nädala jooksul suveperioodil ja üks kord nelja nädala jooksul talveperioodil. Biolagunevate jäätmete kogumiseks sobivad 80-, 140- või 240-liitrised mahutid jäätmete raskuse tõttu. Tingimused täpsustatakse jäätmeveolepingus, mille muutmiseks peab pöörduma Ragn-Sells AS poole.

Biojäätmete mahutisse pane ainult biolagunevad jäätmed lahtiselt, paberkotis või täielikult biolagunevas kotis (kilekotid keelatud). Konteineri hügieeni ja puhtuse tagamiseks on Teil võimalik Ragn-Sellsilt tellida biolaguneva koti paigaldus konteinerisse. NB! Biolaguneva koti paigaldamine on tasuline teenus! Teenuse saate tellida kirjutades aadressil info@ragnsells.ee .

Biojäätmete kompostimine

Nõuetekohaselt kompostides on võimalik saada biojäätmete veost vabastus (rakendub üksikelamutele ja üldjuhul kuni 5 korteriga kinnistutele). Nõusoleku saamiseks tuleb esitada taotlus valla keskkonnaspetsialisti e-mailile olga.valijeva@lyganuse.ee, tuua Lüganuse Vallavalitsusse kohapeale või esitada elektrooniliselt jäätmevaldajate registri iseteeninduse kaudu https://evald.ee/luganusevald/app/jaatmekaitlus/ . Taotluse juurde tuleb lisada foto oma kompostrist ning nõusoleku saamise eeldus on, et valmiskomposti saab kohapeal mulla rikastamiseks kasutada.

Kompostitav materjal tuleb paigutada, ladustada ja käidelda tervisele ja ümbruskonnale kahjutult ning selliselt, et see ei põhjustaks haisu teket ega kahjurite levikut. Tiheasustusalal paikneval kinnistul tohib toidujäätmeid kohapeal kompostida ainult kinnistes kompostimiskastides, kuhu ei pääse ligi linnud ega loomad. Biolagunevaid aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas. Kompostimisnõud ja -aunad peavad paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 meetri kaugusel, kui naabrid ei lepi kokku teisiti.

Lisainfo: Olga Valijeva, keskkonnaspetsialist 527 2990, olga.valijeva@lyganuse.ee

 

SUURJÄÄTMED

Lüganuse vallas on suurjäätmed samuti hõlmatud korraldatud jäätmeveoga. Igal jäätmevaldajal õigus ja kohustus esitada Ragn-Sells AS-le veotellimus tellimus@ragnsells.ee, et kokku leppida suurjäätmete üleandmine ja äravedu. Tellimuses peab kirjutama, mida ja millises koguses soovite üle anda.

Kui elate kortermajas ning moodustatud on korteriühistu, siis tasuks ühistu esindajat informeerida vajadusest suurjäätmed ära anda. Korteriühistu esindaja saab jäätmevedajaga kokku leppida, millal suurjäätmed ära viiakse ning Teid sellest informeerida.

Kui aga elate eramajas ja Teil on leping AS-ga Ragn Sells, siis saate esitada tellimuse otse nende klienditeenindusele. Tellimust esitades öelge kindlasti suurjäätmete kogus, klienditeenindus annab Teile infot, millal korjering toimub ning selleks ajaks saate suurjäätmed välja viia.

Ühe suurjäätmete veokorra maksimaalne maht on kuni 5m3.

AS Ragn-Sells teostab suurjäätmete korjet Lüganuse vallas kaks korda kuus.

Suurjäätmed on:

·        mööbliesemed ja nende osad (nt diivan, laud, riiul jne);

·        vaibad, muud põrandakatted;

·        madratsid;

·        kardinad ja kardinapuud;

·        suured lillepotid;

·        riidenagid;

·        peeglid;

·        spordivahendis;

·        jalgrattad;

·        katkised suusad ja kelgud;

·        lapsevankrid;

·        plastikust jõulukuused.

Suurjäätmed ei ole:

·        ehitus- ja remondijäätmed (nt WC-pott, valamu, vann, uksed, tapeet, värvirullid);

·        ohtlikud jäätmed (nt tühjad värvipurgid, eterniit);

·        probleemtooted (nt romusõidukite varuosad, rehvid;

·        vanametall;

·        elektri- ja elektroonikaseadmed (nt pesumasin, teler, külmik, pliit);

·        muud tootjavastutusega hõlmatud jäätmed.

 

AIA- JA HALJASTUSJÄÄTMED

Aia- ja haljastusjäätmete vedu toimub ajavahemikus 01.05 - 31.10 üks kord kahe nädala jooksul. Haljastusjäätmed peavad olema pakitud kuni 150L läbipaistvatesse kottidesse, täidetuna kuni 10 kg. Vajalikud kotid saate osta ka Ragn-Sellsilt. Veotellimus esitage tellimus@ragnsells.com  ja kirjutage, millises koguses soovite haljastusjäätmeid üle anda. Tellimuse esitamisel Ragn-Sells klienditeeninduse poolt antakse Teile teada täpse veopäeva.

 

KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST ERANDKORRAS VABASTAMINE

Jäätmevaldajal on õigus esitada omavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastatuks lugemiseks kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. 

Vallavalitsus kontrollib taotluses esitatud infot. Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

Vabastuse saamiseks tuleb Lüganuse Vallavalitsusele esitada nõuetekohane digitaalselt allkirjastatud taotlus. Peale taotluse rahuldamist on kinnistu omanik kohustatud järgmise aasta 20. jaanuariks esitama vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei kasutata. Kinnituse mitteesitamise korral määratakse jäätmevaldaja jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist.

Jäätmeveost vabastamise taotluse vorm

 

ÜHISMAHUTI KASUTAMINE

Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, esitavad vallavalitsusele taotluse ühismahuti kasutamiseks, mille alusel on vallavalitsusel õigus anda nõusolek ühismahuti kasutamiseks või keelduda sellest. Jäätmevaldajad, volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.

Ühismahuti kasutamise taotluse vorm

 

PAKENDIKONTEINERID

Pakendikonteinerite asukohad: 

Avalik - Eesti Pakendiringlus

Pakendipunktid — Sorteerimine on lihtne! (tvo.ee)

ETO konteinerid » ETO

Pakendijäätmete sorteerimisjuhend

Kuhuviia.ee on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus, kust saad infot, kuidas vabaneda Sulle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms. 

Hea vallakodanik, kui Sa märkad, et Sinule lähedalasuv pakendikonteiner on täitunud ja sinna ei ole enam võimalik midagi lisada, saad mugavalt lehel kuhuviia.ee anda teada, et konteiner on täitunud ja vajab tühjendamist. 

Pakendikott on mugavaim sorteerimislahendus.  Te ei pea sorteeritud pakendeid viima pakendikonteinerisse, vaid Ragn-Sells viib pakendid ära otse koduväravast (sõltumata mahust 37 senti üks äravedu). Pakendeid saab üle anda konteineriga või kuni 150 L läbipaistva jäätmekotiga. Jäätmekoti aastase koguse (25 tk) saamiseks pöörduge Ragn-Sellsi poole.

Kodu juurest pakendite äraviimine on kättesaadav kõikidele valla elanikele.

Lisainfot saab siit : https://www.ragnsells.ee/service/pakendikott/