Jäätmemajandus

Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri

Lüganuse valla jäätmekava 2022-2026

 

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et on valminud Lüganuse valla jäätmekava aastateks 2022-2026 eelnõu. Jäätmekava on Lüganuse valla arengukava osa, milles käsitletakse jäätmehoolduse olukorda Lüganuse valla territooriumil, jäätmehoolduse korraldamise ja tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid.

Lüganuse valla jäätmekava aastateks 2022–2026 paberkandjal eelnõuga on võimalik tutvuda 13.09.2022 - 27.09.2022 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) ning digitaalselt valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/jaatmemajandus

Muudatusettepanekuid jäätmekava eelnõu kohta saab esitada kirjalikult hiljemalt kuni 27.09.2022 kella 16.00-ni Lüganuse Vallavalitsuse kantseleisse – Keskpuiestee 20, Kiviõli linn või e-kirjaga aadressile valitsus@lyganuse.ee Ettepanekud tuleb esitada järgmiselt: ettepaneku esitaja nimi ja kontaktandmed, muudatusettepaneku põhjendus, kehtiva muudetud dokumendi tekst või väljavõte tabelist, välja pakutav muudetud tekst või väljavõte tabelist.

Jäätmekava eelnõu avalik arutelu toimub  04.10.2022 kell 18.00 Lüganuse Vallavalitsuses juhul kui väljapaneku jooksul laekub ettepanekuid.

Lüganuse Vallavalitsuse 16.08.2022 korraldus nr 464

Lüganuse valla jäätmekava 2022-2026 eelnõu

 

Korraldatud jäätmevedu

Jäätmeveo hinnad alates 08.08.2022

 
Lüganuse valla haldusterritooriumil korraldab perioodil 01.02.2019 - 31.01.2024 jäätmeveo raames teenuse osutamist Ragn-Sells AS. Korraldatud jäätmeveoga liitumine Lüganuse valla haldusterritooriumil on kohustuslik.
 
Olulist infot korraldatud jäätmeveo kohta leiate SIIT.
 
 
Klienditeenindus: https://www.ragnsells.ee/klienditugi või kirjutage info@ragnsells.ee või helistage 606 0439.
 
Igapäevast teenindusinfot (graafikud, arved, kliendiandmete uuendamine) saate jälgida iseteeninduskeskkonnas www.ragnsells.ee/iseteenindus.
 
KORRALDATUD JÄÄTMEVEOST ERANDKORRAS VABASTAMINE
 
Jäätmevaldajal on õigus esitada omavalitsusele taotlus enda tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud jäätmeveost vabastatuks lugemiseks kui kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata. 
Vallavalitsuse kontrollib taotluses esitatud infot. Kui vallavalitsus on veendunud, et kinnistul ei elata või kinnistut ei kasutata, võib ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
 
Vabastuse saamiseks tuleb Lüganuse Vallavalitsusele esitada nõuetekohane digitaalselt allkirjastatud taotlus. Peale taotluse rahuldamist on kinnistu omanik kohustatud järgmise aasta 20. jaanuariks esitama vallavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või kinnistut ei kasutata. Kinnituse mitteesitamise korral määratakse jäätmevaldaja jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist.
 
 
ÜHISMAHUTI KASUTAMINE
 
Ühismahutit on lubatud kasutada lähestikku asetsevatel kinnistutel või kruntidel või ühise õuealaga korter- ja ridaelamutes tekkivate jäätmete kogumiseks. Jäätmevaldajad, kes kasutavad ühismahutit, esitavad vallavalitsusele taotluse ühismahuti kasutamiseks, mille alusel on vallavalitsusel õigus anda nõusolek ühismahuti kasutamiseks või keelduda sellest. Jäätmevaldajad, volitavad ühte jäätmevaldajat sõlmima jäätmekäitluslepingut.
 
 
PAKENDIKONTEINERID
 
Pakendikonteinerite asukohad: 
 
Pane tähele!
 
Kuhuviia.ee on jäätmete ja asjade kogumispunktide kaardirakendus, kust saad infot, kuidas vabaneda Sulle ebavajalikest asjadest nagu vanad riided, elektroonika, mööbel, nõud või taaskasutatavatest jäätmetest nagu taara, vanapaber, pakendid, ehituspraht jms. 
Hea vallakodanik, kui Sa märkad, et Sinule lähedalasuv pakendikonteiner on täitunud ja sinna ei ole enam võimalik midagi lisada, saad mugavalt lehel kuhuviia.ee anda teada, et konteiner on täitunud ja vajab tühjendamist. 
 

Pakendikott on mugavaim sorteerimislahendus.  Te ei pea sorteeritud pakendeid viima pakendikonteinerisse, vaid Ragn-Sells viib pakendikoti ära otse koduväravast ja seda TASUTA*.

Pakendikoti teenusega liitunud juba üle 8000 perekonna. Pakendikott on mõeldud eramaja klientidele ja Lüganuse vallas rakendub tasuta teenus ainult KIVIÕLI linna eramutele.

Lisainfot saab siit :

https://www.ragnsells.ee/service/pakendikott/