Detailplaneeringud

 

Lüganuse vald

Lüganuse valla Moldova küla, Mõru vkt 15 detaliplaneering

 

Lüganuse piirkond

Lüganuse aleviku Papli 7b krundi detailplaneering

Hirmuse mõisa detailplaneering

Lüganuse Vallavalitsus teatab, Hirmuse mõisa maa-ala detailplaneeringu vastuvõtmisest ja avalikule väljapanekule suunamisest. Maidla Vallavolikogu 25. oktoobri 2012. a otsusega nr 275  algatati Maidla vallas, Hirmuse külas, Hirmuse mõisa maa-ala detailplaneeringu koostaminePlaneeritava ala suurus on ca 1,4 ha see paikneb Hirmuse külas ja piirneb riigimaanteega nr 13125 Maidla-Hirmuse, Hirmuse jõe, riigireservmaa piiriettepanekutega AT0804170001 ja AT0805220008 ning Sillaotsa (katastritunnus 44901:003:0278) ja Paju (katastritunnus 44901:001:0222) maaüksustega. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe määramine, puhke-ja virgestusala rajamiseks ning ühiskondlike hoonete renoveerimiseks ja ehitamiseks ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. 
 

Põhijoonis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tehnovõrkude koondplaan

Tugiplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Lüganuse Vallavolikogu 26.02.2015 otsus nr 114 "Hirmuse mõisa detailplaneeringu kehtestamine"

 

Uus-Kiviõli kaevanduse detailplaneering

 
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Uus-Kiviõli kaevanduse ja kaevanduse teenindamiseks vajalike tehnorajatiste ning teenindus- ja olmehoonete planeerimine ning olemasoleva Aidu karjääri tööstusterritooriumi kasutusotstarbe määratlemine, täpsemalt planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, krundi ehitusõiguse määramine kaevise lintkonveieri ja teenindustee rajamiseks, kaevise veokonveieri, abikallakšahti, väljapumbatava vee settebasseini ja tehnorajatiste asukohtade määramine ning juurdepääsuteede ja üldiste liikluskorralduse põhimõtete, sh tingimuste kaevise lintkonveieri ja teenindustee Maidla – Kohtla-Nõmme tee ristmiku ehitustingimuste määramine planeeritaval alal.
 
Kavandataval Uus-Kiviõli tööstusalal paiknevad hetkel põllu- ja metsamaad. Lähimad elamud asuvad Rääsa külas ca 1 km kaugusel. Lintkonveieri trass läbib Ida-Viru maakonna teemaplaneeringuga määratud rohevõrgustiku tuumala ja koridori. Lähim Natura 2000 võrgustiku ala on ca 3,2 km kaugusel lõunasuunas asuv Muraka linnu- ja loodusala. Natura 2000 ala kavandatava Uus-Kiviõli tööstusala ja lintkonveieri mõjualasse ei jää. Piiriülest keskkonnamõju kavandatava tegevusega ei kaasne.

Detailplaneeringu koostamise algataja (arendaja) on Eesti Energia Kaevandused AS, (aadress Jaama tn 10, 41533 Jõhvi), detailplaneeringu koostamise korraldaja on Lüganuse Vallavalitsus . Detailplaneeringu koostaja on SWECO Projekt AS, esindaja Mati Puusepp, tel. 674 4339, e-post: mati.puusepp@sweco.ee.

Keskkonnaministeerium andis kaevandamise loa Uus-Kiviõli mäeeraldisel maavara kaevandamiseks 07.10.2011. Kaevandamisluba on käesolevahetkel igati kehtiv, sest vastupidine kohtuotsus ei ole jõustunud.

 

Uus-Kiviõli kinnistute paiknemise skeem

Uus-Kiviõli Aidu tööstusala konveieritrassi põhiskeem

Uus-Kiviõli Rääsa tööstusala põhijoonis

Uus-Kiviõli kontaktvöönd

Uus-Kiviõli situatsiooniskeem

Uus-Kiviõli tugiplaan

Uus-Kiviõli detailplaneeringu seletuskiri

KSH aruanne on allalaetav www.alkranel.ee/failid/UUS-KIVIOLI/Uus-Kivioli-avalikustamiseks2014.zip
 

Aidu veespordikeskuse detailplaneering

Lüganuse Vallavolikogu 12. detsembri 2013 otsusega nr 16 on vastu võetud "Aidu veespordikeskuse ala detailplaneering".

Detailplaneeringuga on kavandatud maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine, Aidu Veespordikeskuse hoonete, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtted.

Planeeritav ala asub Ida-Virumaal, Lüganuse vallas. Planeeritavate kruntide suurus on kokku ca 750 ha, millest planeeringuala on ca 387 ha ja see paikneb Aidu põlevkivikarjääri maa-alal. Ala hõlmab Tervikvälja (44901:002:1900, tootmismaa 10%/ jäätmehoidla maa 90%, 128,35 ha), Kivijärve (44901:002:0281, mäetööstusmaa 100%, 435,88 ha), Koolme (44901:002:0279, maatulundusmaa 100%, 97,80 ha), Ahermaa (44901:002:0349, maatulundusmaa 100%, 81,06 ha) kinnistuid, riigi reservmaa piiriettepanekuid AT031110064 ja AT0503150093 ning riigi omanduses olevat sihtotstarbeta maad.
Lähiümbruses asuvad kinnistud on valdavalt maatulundusmaa ja tootmismaa sihtotstarbega

Aidu Veespordikeskuse DP seletuskiri

Aidu Veespordikeskuse DP põhijoonis

Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru maa-ala detailplaneering

Aidu DP kontaktvöönd 

Aidu DP tugiplaan

Aidu DP põhijoonis

Aidu DP tehnovõrk