Detailplaneeringud

Detailplaneeringute register: https://arcg.is/1Ljin9 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 30.11.2023 otsusega nr 134 Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu. Detailplaneering (DP) ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 298. Samaaegselt algatati planeering piirneval alal Alutaguse vallas. DP ala asub Lüganuse valla Aidu-Nõmme külas Kivijärve kinnistul (katastriüksuse tunnus 43801:001:0165) ja Alutaguse valla Võrnu külas Aidu karjääriväli 2 kinnistul (49801:001:2000). Algatamise otsuse kohaselt oli DP alasse hõlmatud ka Lüganuse valla Aidu külas asuv Kohtla metskond 199 (43801:001:0123) kinnistu. Riigimetsa Majandamise Keskuse ettepanekul tehti planeeringu koostamise käigus ettepanek planeeringuala piiri muutmiseks Kohtla metskond 199 kinnistu osas. DP ala suurus on kokku ligikaudu 312 ha, millest ligikaudu 196 ha asub Lüganuse vallas ja 116 ha Alutaguse vallas.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli kombineeritud taastuvenergiapargi (tuule- ja päikeseenergia) rajamine. Detailplaneeringuga määrati tuulikute ja päikesepaneelide võimalikud asukohad, elektrialajaama, kaabelliinide, ühendusteede soovitavad asukohad, ehituskruntide maksimaalsuurused ja maakasutussihtotstarbed, täpsustati servituutide seadmise vajadus, selgitati välja täiendavad ehituslikud tingimused tuulikute, päikesepaneelide ja kommunikatsioonide rajamiseks. Lisaks selgitati detailplaneeringu käigus välja võimalused kavandatava energiapargi ühendamiseks üldisesse energiavõrku. KSH tulemusena selgus, et kavandatava taastuvenergiapargi rajamisega kaasnevad mõjud taimestikule, loomadele ja lindudele on lokaalse mõjuareaaliga ning nende vähendamiseks tuleb rakendada leevendavaid meetmeid. KSH aruande tulemused lisati DP-sse.

Planeeringulahendusega saab tutvuda SIIN.

 

Korni ja Pajustiku katastriüksuste detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 135 algatati Lüganuse vallas Jabara külas asuvatel Korni (katastriüksuse tunnus 43701:002:0434, maatulundusmaa 100%) ja Pajustiku (katastriüksuse tunnus 43701:002:0433, maatulundusmaa 100%) katastriüksustel üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeeringuala pindala on 11,9 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste elamumaa kruntideks jaotamine ning tekkinud kinnistutele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeeringuga muudetakse üldplaneeringu kohast detailplaneeringu kohustusega ala, mis tingib üldplaneeringu põhilahenduse muutmise.

PlanS § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH), lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Eelhinnangu koostamise vajadus tuleneb ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punktist 2, mis sätestab, et eelhinnang antakse tegevusele, millega kavandatakse elurajooni arendamist.

Otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis tööpäeviti kell 9.00-15.00 ja valla kodulehel http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Lisa 1 Planeeritava tegevuse eskiis

 

Raja kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 136 algatati Lüganuse vallas Jabara külas asuval Raja (katastriüksuse tunnus 43701:002:0206, maatulundusmaa 100%) kinnistul üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeeringuala pindala on 4,18 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse elamumaa kruntideks jaotamine ning tekkinud kinnistutele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeeringuga muudetakse üldplaneeringu kohast detailplaneeringu kohustusega ala, mis tingib üldplaneeringu põhilahenduse muutmise.

PlanS § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH), lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Eelhinnangu koostamise vajadus tuleneb ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punktist 2, mis sätestab, et eelhinnang antakse tegevusele, millega kavandatakse elurajooni arendamist.

Otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis tööpäeviti kell 9.00-15.00 ja valla kodulehel http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Lisa 1 Planeeritava tegevuse eskiis

 

Lüganuse aleviku Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lõike 3 alusel, et kehtestas 22.11.2023 korraldusega nr 653 Lüganuse aleviku Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus 43701:004:0324, pindala 5050 m², sihtotstarve elamumaa, huvitatud isik eraisik). Detailplaneeringu eesmärk oli kinnistule hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ning kahe abihoone rajamiseks ja olemasoleva paekivist vareme taastamiseks.

Planeeringu algatas (04.01.2023 korraldus nr 4) ja koostamist korraldas Lüganuse Vallavalitsus. Planeering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele. Planeeringualal ei asu ohtlike ladestuskohti ega teisi jääkreostust tekitavaid objekte, ka ei ole kavandatud keskkonnaohtlike rajatisi ja tegevusi. Planeeringus kavandatud tegevusega kaasneda võivad negatiivsed mõjud on valdavalt seotud ehitustegevusega. Nimetatud häiringud on ajutised ning ei ole ette näha ohtu inimeste tervisele või varale. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne olulisi majanduslike, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid ning mõju looduskeskkonnale.

 

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda https://drive.google.com/drive/folders/1x2jwsVH-S19enqFuz07GiIllPSeSH8yt?usp=drive_link

 

Varja tuulikupargi planeeringualade nr 1-3 lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsus

Lüganuse Vallavalitsus avalikustab 01.05.2019 kuni 12.01.2022 kehtinud planeerimisseaduse redaktsiooni § 81 lõike 6 alusel Varja tuulikupargi planeeringualade nr 1-3 lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse materjalid koos planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute ja asutuste ettepanekutega.

Detailplaneeringute materjalid: https://drive.google.com/drive/folders/1Ju03yOGmh0b3e6X4ClGhDFXE0dRmk6dR?usp=sharing

 

Kiviõli linnas Kiviõli Keemiatööstuse tööstusjäätmete prügila detailplaneeringu täiendatud lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Lüganuse Vallavalitsus avalikustab vastavalt planeerimisseaduse § 81 lõikele 6 Kiviõli linnas asuva Kiviõli Keemiatööstuse tööstusjäätmete prügila detailplaneeringu täiendatud lähteseisukohad ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse (KSH VTK) koos planeerimisseaduse § 76 lõigetes 1 ja 2 nimetatud isikute ja asutuste esitatud täiendusettepanekutega.

Detailplaneeringu lähteseisukohad, täiendatud

KSH VTK, täiendatud

Lähteseisukohtadele ja KSH VTK-le laekunud ettepanekud, nendega arvestamine

 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalikustamise tulemused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 31.07-29.08.2023 Lüganuse vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) ja valla veebilehel. Väljapaneku jooksul laekusid ettepanekud ja arvamused Keskkonnaametilt, Kliimaministeeriumilt, Maa-ametilt, Enefit Power AS-lt ja Utilitas Wind OÜ-lt. Ettepanekute alusel tehti planeeringumaterjalides ja KSH aruandes vajalikud muudatused ning täiendavad selgitused. Avaliku väljapaneku tulemuste avalikku arutelu ei korraldatud.

Avalikul väljapanekul esitatud ettepanekud koos vastustega neile

 

Lüganuse valla Kiviõli linna Välja tee detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldusega nr 468 algatati Lüganuse vallas Kiviõli linnas Välja tee detailplaneering.

Detailplaneering algatati Välja tee 15 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0360), Välja tee 13 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0362), Välja tee 11 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0361), Välja tee 9 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0363), Välja tee 7 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0364), Välja tee 5 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0365), Välja tee 3 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0366), Välja tee 1 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0368), Välja haljasala (katastriüksuse tunnus 44201:001:0372), Välja tee (katastriüksuse tunnus 44201:001:0371), Välja tee 2 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0370), Välja tee 4 (katastriüksuse tunnus 44201:001:0367) ja Välja kraav (katastriüksuse tunnus 44201:001:0369) katastriüksustel. Planeeringuala pindala on 6,82 ha (68 236 m2). Detailplaneeringu eesmärk on maa sihtotstarvete muutmine, täisehitamise mahu muutmine ja hoonete maksimaalse kõrguse muutmine. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Lüganuse Vallavalitsuse 05.09.2023 korraldus nr 468

Lisa 1

 

Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lõike 1 alusel Lüganuse alevikus asuva Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu (DP) avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub 18.09– 01.10.2023 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) ja valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Lüganuse tee 31 kinnistu (43701:004:0324, pindala 5050 m²) DP eesmärk on kinnistule hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ning kahe abihoone rajamiseks ja olemasoleva paekivist vareme taastamiseks. Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda käesoleva DP-ga määratud maksimaalsest ehitisealusest pindalast ja korruselisusest. Ehitis peab olema teostuselt heatasemeline, sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama väljakujunenud arhitektuurset olukorda ning mitte olema ohtlik inimesele, varale ega keskkonnale. Olemasolevat krundijaotust DP-ga ei muudeta, kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks jääb elamumaa. DP ei ole üldplaneeringu (ÜP) põhilahendust muutev planeerimisseaduse § 142 lõike 1 alusel.

Detailplaneeringu eskiis ja planeeringu dokumentatsioon: Lüganuse tee 31 DP

 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalik väljapanek

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 31.07-29.08.2023. Paberkandjal materjalidega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) lahtioleku aegadel. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust.

Seletuskiri

Situatsiooniskeeem

Kontaktvöönd

Tugijoonis

Põhijoonis

Elektriühenduse skeem

Tehnovõrgud

Krundid

Kooskõlastuste koondtabel

KSH aruanne

 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu avalikustamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lõike 6 alusel Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu (DP) avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub 31.07-29.08.2023 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) ja valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud. Avalikustamise jooksul on igal isikul õigus avaldada DP kohta arvamust.

Planeering algatati Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 korraldusega nr 298. Samaaegselt algatati planeering piirneval alal Alutaguse vallas. DP viiakse läbi Lüganuse valla Aidu-Nõmme külas Kivijärve kinnistul (katastriüksuse tunnus 43801:001:0165, pindala 223,08 ha, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) ja Alutaguse valla Võrnu külas Aidu karjääriväli 2 kinnistul (49801:001:2000, pindala 115,78 ha, maatulundusmaa 75%, veekogude maa 25%). Algatamise otsuse kohaselt on planeeringualasse hõlmatud ka Lüganuse valla Aidu külas asuv Kohtla metskond 199 (43801:001:0123, pindala 68,22 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu. RMK ettepanekul on tehtud planeeringu koostamise käigus ettepanek planeeringuala piiri muutmiseks Kohtla metskond 199 kinnistu osas ning planeeringuala suuruse vähendamiseks ca 312 ha-ni. Planeeringuala piiri muutmise ettepanek on kajastatud DP materjalides.

DP koostamise käigus läbi viidud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) tulemusena selgus, et kavandatava taastuvenergiapargi rajamisega kaasnevad mõjud on valdavalt pöördumatud, aga lokaalse mõjuareaaliga raadiusega ca 300 – 500 m. Energiapargi rajamisega kaasnevad peamiselt mõjud lokaalsele taimestikule ning loomadele ja lindudele, mille vähendamiseks tuleb rakendada leevendavaid meetmeid. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemused on lisatud DP materjalidesse.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kombineeritud taastuvenergiapargi (tuule- ja päikeseenergia) rajamine. Detailplaneeringuga määratakse tuulikute ja päikesepaneelide võimalikud asukohad, elektrialajaama, kaabelliinide, ühendusteede soovitavad asukohad, ehituskruntide maksimaalsuurused ja maakasutussihtotstarbed, täpsustatakse servituutide seadmise vajadus, selgitatakse täiendavad ehituslikud tingimused tuulikute, päikesepaneelide ja kommunikatsioonide rajamiseks. Lisaks selgitatakse detailplaneeringu käigus välja võimalused kavandatava energiapargi ühendamiseks üldisesse energiavõrku. Huvitatud isik on SA Ida-Virumaa Investeeringute Agentuur.

 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu eskiisi ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek 20.03-20.04.2023.

Detailplaneeringu eskiis ja planeeringu dokumentatsioon: ​Folder icon Aidu taastuvenergiapargi DP

Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne

 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu eskiisi ja selle keskkonnamõjude strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikustamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 82 ja § 83 alusel Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu (DP) eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu avalikustamisest. Avalik väljapanek toimub 20.03-20.04.2023 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) ja valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud. Avalik arutelu toimub 04.05.2023 kell 15.00 Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli linn). Avalikustamise jooksul on igal isikul õigus avaldada DP ja KSH eelnõu kohta arvamust.

Planeering algatati Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 korraldusega nr 298. Samaaegselt algatati planeering piirneval alal Alutaguse vallas. DP viiakse läbi Lüganuse valla Aidu-Nõmme külas Kivijärve kinnistul (katastriüksuse tunnus 43801:001:0165, pindala 223,08 ha, sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) ja Alutaguse valla Võrnu külas Aidu karjääriväli 2 kinnistul (49801:001:2000, pindala 115,78 ha, maatulundusmaa 75%, veekogude maa 25%). Algatamise otsuse kohaselt on planeeringualasse hõlmatud ka Lüganuse valla Aidu külas asuv Kohtla metskond 199 (43801:001:0123, pindala 68,22 ha, maatulundusmaa 100%) kinnistu. RMK ettepanekul on tehtud planeeringu koostamise käigus ettepanek planeeringuala piiri muutmiseks Kohtla metskond 199 kinnistu osas ning planeeringuala suuruse vähendamiseks ca 312 ha-ni. Planeeringuala piiri muutmise ettepanek on kajastatud DP ja KSH materjalides.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kombineeritud taastuvenergiapargi (tuule- ja päikeseenergia) rajamine. Detailplaneeringuga määratakse tuulikute ja päikesepaneelide võimalikud asukohad, elektrialajaama, kaabelliinide, ühendusteede soovitavad asukohad, ehituskruntide maksimaalsuurused ja maakasutussihtotstarbed, täpsustatakse servituutide seadmise vajadus, selgitatakse täiendavad ehituslikud tingimused tuulikute, päikesepaneelide ja kommunikatsioonide rajamiseks. Lisaks selgitatakse detailplaneeringu käigus välja võimalused kavandatava energiapargi ühendamiseks üldisesse energiavõrku. Huvitatud isik on SA Ida-Virumaa Investeeringute Agentuur.

 

Lüganuse aleviku Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 7 alusel, et Lüganuse Vallavalitsuse 04.01.2023 korraldusega nr 4 algatati Lüganuse vallas Lüganuse alevikus asuva Lüganuse tee 31 kinnistu (43701:004:0324, pindala 5050m²) detailplaneering, mille eesmärk on kinnistule hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ning kahe abihoone rajamiseks ja olemasoleva paekivist vareme taastamiseks. Planeeringu algatamise taotluse esitas eraisik 11.11.2022, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Lüganuse Vallavalitsus. Planeeringuga ei esitata planeerimisseaduse § 142 lõike 1 alusel üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, sest kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõikes 1 toodud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, § 6 lõike 2 alusel ei ole ka eelhinnangu andmine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise vajaduse kaalumine vajalik.

04.01.2023 korraldus nr 4

Kavandatava tegevuse eskiis

 

Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lüganuse Vallavolikogu tunnistas 22.12.2022 otsusega nr 88 kehtetuks Liimala külas asunud Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringu. Planeering oli algatatud endise Lüganuse Vallavolikogu 09.02.2006 otsusega nr 38 ja kehtestud 10.06.2008 määrusega nr 49 ning selle eesmärk oli maakasutuse otstarbe muutmine, planeeritava ala kruntimine, kruntidele ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete, kujade ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine. Planeeringuala pindala oli ca 11,71 ha. Kehtetuks tunnistamise aluseks on kinnistute omaniku Sinilahe OÜ (reg nr 16208398; kinnistute omanik) poolt 15.11.2022 Lüganuse Vallavalitsusele esitatud avaldus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks muuhulgas juhtudel, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringus olevad ehitustingimused on käesolevaks ajaks aegunud. Kuivõrd enamus kinnistuid on planeeringu alusel moodustatud ja määratud neile planeeringukohane juhtotstarve, on võimalik pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist anda nendele kinnistutele projekteerimistingimuste alusel ajakohased ehitustingimused, järgides kehtivas üldplaneeringus antud nõudeid. Planeeringuga kavandatud kruntidest nr 22, 23, 24, 25, 15, 16, 17 ja osaliselt krunt nr 14 on moodustatud praegune Metsa tee 7 kinnistu, mille jagamiseks ja tekkivatel kruntidel ehitustegevuse kavandamiseks on siiski vajalik detailplaneeringu koostamine.

Teate avaldamise aluseks on planeerimisseaduse § 140 lõige 5.

Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringu põhijoonis

 

Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 139 lõike 3 alusel, et kehtestas 19.10.2022 korraldusega nr 596 Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu (katastriüksuse tunnus 75101:006:0093, pindala 9223 m2, sihtotstarve elamumaa, huvitatud isik eraisik). Planeeringulahendusega kavandati kinnistu jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millele määrati ehitusõigused ja hoonestusalad elamu ja kõrvalhoone rajamiseks, ning määratleti kommunikatsioonide ja juurdepääsude asukohad.

Planeeringu algatas (14.10.2020 korraldus nr 612) ja koostamist korraldas Lüganuse Vallavalitsus. Keskkonnamõju strateegilist hindamist läbi ei viidud, kuna selleks puudus õiguslik alus. Planeering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele. Kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ei esitatud.

Kehtestatud planeeringuga saab tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli, ja valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud. Lisainfo: +372 332 1322.

19.10.2022 korraldus nt 596

Planeeringu seletuskiri

Planeeringu põhijoonis

Kooskõlastuste koondtabel

 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalikustamine

Lüganuse Vallavalitsus avalikustab Planeerimisseaduse  § 81 lõike 6 alusel Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse koos sellele esitatud ettepanekutega. Detailplaneering algatati Lüganuse Vallavalitsuse 28.01.2021 otsusega nr 298, mille lisadega saab allpool tutvuda.

KSH VTK

KSH VTK-le esitatud ettepanekud

DP algatamise otsus

 

Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 25.07-07.08.2022

Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule saab esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele kuni 14.08.2022 aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald, Ida-Virumaa 43199, ja e-posti teel valitsus@lyganuse.ee.

DP algatamise korraldus nr 612 14.10.2020

Seletuskiri

Joonis 1. Situatsiooniskeem

Joonis 2. Olemasolev olukord

Joonis 3. Põhijoonis tehnovõrkudega

 

Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu vastu võtmine ja avalikule väljapanekule suunamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse (PlanS) § 135 lõike 7 alusel, et võttis 01.07.2022 korraldusega nr 363 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Sonda alevikus asuva Karja tn 1 kinnistu (katastriüksuse tunnus 75101:006:0093, pindala 9223 m2, sihtotstarve elamumaa) detailplaneeringu. Planeeringulahendusega kavandati kinnistu jagamine kolmeks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millele määrati ehitusõigused ja hoonestusalad elamu ja kõrvalhoone rajamiseks ning kavandati kommunikatsioonide ja juurdepääsude asukohad.

Planeeringu algatas (14.10.2020 korraldus nr 612), koostamist on korraldanud ja planeeringu kehtestab Lüganuse Vallavalitsus. Planeering vastab õigusaktidele ja valla ruumilise arengu eesmärkidele. Kehtiva üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut ei esitata.

 

Avalik väljapanek toimub 25.07–07.08.2022 Lüganuse Vallavalitsuse fuajees aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli ja valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud. Ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringule saab esitada kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusele kuni 14.08.2022 aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse vald, Ida-Virumaa 43199, ja e-posti teel valitsus@lyganuse.ee. Väljapaneku tulemuste avalik arutelu korraldatakse ainult juhul, kui väljapaneku kestel laekub kirjalikke arvamusi, mida ei saa arvesse võtta ilma avaliku aruteluta (st ei ole tegemist PlanS § 136 lõike 2 kohase juhtumiga). Arutelu toimumise aeg ja koht antakse sel juhul eelnevalt teada. Lisainfo: +372 332 1322.

 

Tammiku kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimiseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel. et Lüganuse Vallavolikogu 30.03.2022 otsusega nr 36 algatati Lüganuse vallas Lüganuse alevikus asuva Tammiku kinnistu (katastritunnus 64501:003:0036, pindala 87 105 m2) detailplaneering, mille eesmärk on maakasutuse sihtotstarbe muutmine tootmismaaks, et rajada sinna päikeseelektrijaam võimsusega ca 5 MW. Planeeringu koostamise algatamise taotluse esitas Tartu Arhitektuuribüroo OÜ (registrikood 10439501), kinnistu on Metsakohin OÜ (registrikood 10915798) omandis.

Maakasutuse sihtotstarbe sajaprotsendiline muutmine tingib üldplaneeringu põhilahenduse muutmise vajaduse PlanS § 142 lõike 1 punkti 1 alusel. Planeeringu koostamisele kohaldatakse PlanS § 142 lõike 2 alusel üldplaneeringu koostamisele ettenähtud menetlust ning koostööle ja kaasamisele detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõudeid. Planeeringu koostamise korraldaja on Lüganuse Vallavalitsus, kehtestaja Vallavolikogu.

Detailplaneeringu koostamisel antakse PlanS § 142 lõike 6 alusel eelhinnang ja kaalutakse keskkonnamõju strateegilise hindamise vajalikkust, lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest.

Lüganuse Vallavolikogu 30.03.2022 otsus nr 36

Tammiku detailplaneeringu algatamise taotlus

Tammiku detailplaneeringu asukohaskeem

 

Lüganuse vallas Varja tuulikuparkide planeeringualade nr 1, nr 2 ja nr 3 detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste algatamise otsuste muutmine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 21. detsembri 2021 otsusega nr 18 muudeti Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsuseid nr 319, 320 ja 321 (vaata allpool) Lüganuse vallas Varja tuulikuparkide planeeringualade nr 1, nr 2 ja nr 3 detailplaneeringute ja keskkonnamõju strateegiliste hindamiste algatamise kohta.

Lüganuse Vallavolikogu 21.12.2021 otsus nr 18

 

Kiviõli linnas Kiviõli Keemiatööstuse tööstusjäätmete prügila detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsusega nr 325 algatati Kiviõli linnas Kiviõli Keemiatööstuse tööstusjäätmete prügila detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Sama otsusega tunnistati Lüganuse Vallavolikogu 21.06.2021 otsus nr 313 „Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine" kehtetuks.

Planeeringuga on haaratud järgmised katastriüksused: Sonda tee 11 (katastritunnus 30901:001:0005, tootmismaa); Sonda tee 11a (katastritunnus 30901:001:0009, tootmismaa); Sonda tee 13 (katastritunnus 30901:001:0001, tootmismaa); Sonda tee 17 (katastritunnus 30901:001:0016, üldkasutatav maa); Sonda tee 19 (katastritunnus 30901:001:0013, jäätmehoidla maa); Sonda tee 23 (katastritunnus 30901:001:0014, tootmismaa) Sonda tee 25 (katastritunnus 30901:001:0019, üldkasutatav maa); Kivipõllu (katastritunnus 44201:001:0934, tootmismaa).

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Detailplaneering on kehtivat üldplaneeringut (Kiviõli linna üldplaneering) muutev.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee.

 

Algatati Lüganuse valla Kiviõli linna Teeserva kinnistu detailplaneeringu koostamine eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarvet tootmismaaks 

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsusega nr 326 algatati Lüganuse valla Kiviõli linna Teeserva kinnistu (katastriüksuse tunnus 44201:001:0354) detailplaneeringu koostamine 19 453 m2 pindalaga alale, eesmärgiga muuta kinnistu sihtotstarvet tootmismaaks ja rajada kinnistule päikesepaneelid (ligikaudu 2000 tk). Sama otsusega jäeti algatamata  keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeringuala  piirneb läänest kõrvalmaanteega nr 13103 Lüganuse-Oandu-Tudu tee lõigud 1 ja 2, põhjast Jõekalda tänava lõiguga 1, idast Jõekalda tn 2a ning lõunast Oru tn 3 kinnistutega.
Kinnistul puudub hoonestus.

Algatatava detailplaneeringuga esitatakse ettepanek kehtiva (Kiviõli linna) üldplaneeringu järgse juhtotstarbe muutmiseks.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee 

Lisa: Asendiplaan

 

Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.
Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 321 algatati Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Pajupõllu (43801:001:0144, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 20), Tuule (43701:003:0831, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 21, 26, 27 ja 30), Papli (43701:003:0712, maatulundusmaa - kavandatavate tuuliku asukoht nr 22), Männiotsa (43701:003:0180, maatulundusmaa – kavandatava tuuliku asukoht nr 23), Kivivoore (43701:003:0460, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 28), Kopli (43701:003:0008, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 31), Seljamäe (43701:003:0009, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 32), Männiku (43701:003:0253, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht 33), Tarepuu (43701:003:0910, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht j), Koidu (43701:003:0192, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht k), Kalju (43701:003:0640, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht l), Piiri (43701:002:0450, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht m), Põdra (43701:003:1091, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht n), Varbe (43701:003:0012, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht o) kinnistutel.

Planeeringu eesmärk on algatada Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.
Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lisa 1 Varja tuulikupargi DP algatamise taotlus

Lisa 2 Varja tuulepargi DP ala 3

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 321.

 

Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.
Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 320 algatati Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Niidu (43701:002:0234, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 13), Kähriku (43701:003:1150, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 16 ja 17), Koolipõllu (43701:002:0112, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 18 ja 25), Koha-Koolmeistri (43701:002:0111, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 19), Kolmenurga (43701:004:1020, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 24), Roosipuu (43701:002:0222, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukoht nr 34 ja (alternatiivne) asukoht r), Pikaraja (43701:004:0003), maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht p), Puugi (43701:004:0144, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht q) ja Pihlaka (43701:004:0110, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht s) kinnistutel.

Planeeringu eesmärk on algatada Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lisa: Varja tuulikupargi DP algatamise taotlus 

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 320.

 

Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.
Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 319 algatati Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Kupra (75101:003:0090, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 1, 2 ja 6), Pekka (43701:001:0247, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 3), Kukula (75101:003:0124, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 4 ja 5), Katri (43701:001:0238, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 7, Õunapuu (75101:003:0232, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht g), Koore (75101:003:0155, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht ) ja Laurimatsi (75101:003:0178, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht i) kinnistustel.

Planeeringu eesmärk on algatada Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli), Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320

E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lisa: Varja tuulikupargi DP algatamise taotlus 

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 319.

 

Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise algatamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamine.

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse vallas Kiviõli linnas ja Koljala külas Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise algatamisest ja keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamisest.

Planeering viiakse läbi Lüganuse vallas Kiviõli linnas Kivipõllu, Sonda tee 11, Sonda tee 25 kinnistutel ja Koljala külas Nahapõllu kinnistul, kokku pindalaga 85,31 ha.

Planeeringu eesmärk on algatada Uue tuhamäe maa-ala detailplaneeringu muutmine kruntide Nahapõllu ja Sonda tee 11 lisamisega planeerimisalasse, kruntide Sonda tee 11, Kivipõllu, Sonda tee 25 ja osaliselt Nahapõllu maakasutuse sihtotstarbe muutmine jäätmehoidla maaks - ohtlike jäätmete käitluse maaks ning Uue tuhamäe maa-ala detailplaneeringu muutmisest tingitud muudatuste sisseviimine Lüganuse valla üldplaneeringusse.

Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald tööpäevadel kell 9:00 kuni 15:00 ja valla veebilehel  www.lyganuse.ee.

 

Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 26. novembril 2021 otsusega nr 3 Koljala küla Kihva kinnistu

detailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ning Erra jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.
Detailplaneeringuga määratakse kruntidele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja kuni kahe kõrvalhoone ehitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus ja juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga muudetakse (endise Sonda) valla
üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve 100% maatulundusmaast elamumaaks.

 

Lüganuse vallas Koljala külas Kihva kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 19.07.-18.08.2021

Detailplaneeringu ala  pindala on 15 993 m2 ning piirneb Kivikülvi ja Suurepõllu kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ning Erra jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.

Käesolev detailplaneering sisaldab Lüganuse valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt valla veebilehel http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta saab esitada ajavahemikus 19.07. kuni 18.08.2021 postiga aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse pärast väljapaneku lõppu.

Põhijoonis

DP tee skeem

DP seletuskiri

DP muutmisettepanek

Olemasolev olukord

Situatsiooniskeem

Illustratsioon

Lisa 1 Lüganuse Vallavolikogu 27.08.2020 otsus nr 277

Lisa 2 KSH eelhinnang

Lisa 3 Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangu kohta

Lisa 4 Kooskõlastuste koondtabel

 

Lüganuse vallas Lüganuse alevikus Pargi tn 52 detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 16.08.2021 korraldusega nr 482  Lüganuse vallas Lüganuse alevikus, Pargi tn 52 kinnistu detailplaneeringu.

 

Lüganuse vallas Lüganuse alevikus Pargi tn 52 detailplaneeringu avalik väljapanek 08.07-22.07.2021

Detailplaneeringu ala piirneb Lüganuse alevikus Pargi tn 54, Pargi tn 52a, Pargi tn 46a, Pargi tn L3, Püssi jaama tee T4 maaüksuste ja reformimata riigimaaga. Detailplaneeringuala pindala on 8454 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks, moodustatava kinnistu lähiaadress on Pargi tn 52b, sihtotstarve elamumaa, mis on kooskõlas üldplaneeringuga ja on ka olemasoleva Pargi tn 52 kinnistu sihtotstarve. Juurdepääs planeeringualale lähtub Jaama teelt ja Pargi tänavalt. Tehnovõrkudest asuvad alal sidetrass ja madalpinge õhuliin lõunaosas ning kõrgepingeliin ala põhjaosas.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Lüganuse valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt valla veebilehel http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta saab esitada ajavahemikus 08.07. kuni 22.07.2021 postiga aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Lisa 1 Lüganuse VV 21.05.2019 korraldus nr 316
 

 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavolikogu 28. jaanuar 2021 otsus nr 298

Lisa 1 Detailplaneeringu algatamise taotlus

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4 Keskkonnamõju strateegiline eelhindamine 

 

Sonda aleviku Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldus nr 612

Lisa 1 Eskiisjoonis

 

Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsuse 30.09.2020 korraldus nr 570.

Lisa 1 Detailplaneeringu algatamise taotlus

Lisa 2 Eskiisjoonis

 

A.Kitzbergi tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsuse 14.09.2020 korraldus nr 548.

Lisa 1 Detailplaneeringu algatamise taotlus

Lisa 2 Tegevuse eskiis

 

Kihva kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavolikogu 27.08.2020 otsus nr 277 

Lisa 1 DP algatamise taotlus

Lisa 2 Kihva DP KSH  eelhinnang

Lisa 3 Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangu kohta

 

Sonda aleviku Lembitu tn 46 ja 46a kruntide detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsuse 07.01.2020 korraldus nr 13 "Lembitu tn 46 ja 46a kruntide detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

 

Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Lüganuse Vallavalitsuse  07.01.2020 korraldusega nr 12 "Lüganuse Vallavalitsuse 20.11.2019 korralduse nr 704 kehtetuks tunnistamine" lõpetati Lüganuse vallas Varja külas asuva Vainu kinnistu (43701:002:0395) detailplaneeringu menetlus.

 

Lüganuse valla Moldova küla, Mõru vkt 15 detaliplaneering

Lüganuse aleviku Papli 7b krundi detailplaneering


Hirmuse mõisa detailplaneering

 

Maidla Vallavolikogu 25. oktoobri 2012. a otsusega nr 275  algatati Maidla vallas, Hirmuse külasHirmuse mõisa maa-ala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 1,4 ha see paikneb Hirmuse külas ja piirneb riigimaanteega nr 13125 Maidla-Hirmuse, Hirmuse jõe, riigireservmaa piiriettepanekutega AT0804170001 ja AT0805220008 ning Sillaotsa (katastritunnus 44901:003:0278) ja Paju (katastritunnus 44901:001:0222) maaüksustega. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe määramine, puhke-ja virgestusala rajamiseks ning ühiskondlike hoonete renoveerimiseks ja ehitamiseks ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. 

Põhijoonis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tehnovõrkude koondplaan

Tugiplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Lüganuse Vallavolikogu 26.02.2015 otsus nr 114 "Hirmuse mõisa detailplaneeringu kehtestamine"

 

Uus-Kiviõli kaevanduse detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Uus-Kiviõli kaevanduse ja kaevanduse teenindamiseks vajalike tehnorajatiste ning teenindus- ja olmehoonete planeerimine ning olemasoleva Aidu karjääri tööstusterritooriumi kasutusotstarbe määratlemine, täpsemalt planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, krundi ehitusõiguse määramine kaevise lintkonveieri ja teenindustee rajamiseks, kaevise veokonveieri, abikallakšahti, väljapumbatava vee settebasseini ja tehnorajatiste asukohtade määramine ning juurdepääsuteede ja üldiste liikluskorralduse põhimõtete, sh tingimuste kaevise lintkonveieri ja teenindustee Maidla – Kohtla-Nõmme tee ristmiku ehitustingimuste määramine planeeritaval alal.

 
Kavandataval Uus-Kiviõli tööstusalal paiknevad hetkel põllu- ja metsamaad. Lähimad elamud asuvad Rääsa külas ca 1 km kaugusel. Lintkonveieri trass läbib Ida-Viru maakonna teemaplaneeringuga määratud rohevõrgustiku tuumala ja koridori. Lähim Natura 2000 võrgustiku ala on ca 3,2 km kaugusel lõunasuunas asuv Muraka linnu- ja loodusala. Natura 2000 ala kavandatava Uus-Kiviõli tööstusala ja lintkonveieri mõjualasse ei jää. Piiriülest keskkonnamõju kavandatava tegevusega ei kaasne.

Detailplaneeringu koostamise algataja (arendaja) on Eesti Energia Kaevandused AS, (aadress Jaama tn 10, 41533 Jõhvi), detailplaneeringu koostamise korraldaja on Lüganuse Vallavalitsus . Detailplaneeringu koostaja on SWECO Projekt AS, esindaja Mati Puusepp, tel. 674 4339, e-post: mati.puusepp@sweco.ee.

Keskkonnaministeerium andis kaevandamise loa Uus-Kiviõli mäeeraldisel maavara kaevandamiseks 07.10.2011. Kaevandamisluba on käesolevahetkel igati kehtiv, sest vastupidine kohtuotsus ei ole jõustunud.

Uus-Kiviõli kinnistute paiknemise skeem

Uus-Kiviõli Aidu tööstusala konveieritrassi põhiskeem

Uus-Kiviõli Rääsa tööstusala põhijoonis

Uus-Kiviõli kontaktvöönd

Uus-Kiviõli situatsiooniskeem

Uus-Kiviõli tugiplaan

Uus-Kiviõli detailplaneeringu seletuskiri

KSH aruanne on allalaetav www.alkranel.ee/failid/UUS-KIVIOLI/Uus-Kivioli-avalikustamiseks2014.zip
 

Aidu Veespordikeskuse detailplaneering

Lüganuse Vallavolikogu 12. detsembri 2013 otsusega nr 16 on vastu võetud "Aidu veespordikeskuse ala detailplaneering".

Detailplaneeringuga on kavandatud maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine, Aidu Veespordikeskuse hoonete, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtted.

Planeeritav ala asub Ida-Virumaal, Lüganuse vallas. Planeeritavate kruntide suurus on kokku ca 750 ha, millest planeeringuala on ca 387 ha ja see paikneb Aidu põlevkivikarjääri maa-alal. Ala hõlmab Tervikvälja (44901:002:1900, tootmismaa 10%/ jäätmehoidla maa 90%, 128,35 ha), Kivijärve (44901:002:0281, mäetööstusmaa 100%, 435,88 ha), Koolme (44901:002:0279, maatulundusmaa 100%, 97,80 ha), Ahermaa (44901:002:0349, maatulundusmaa 100%, 81,06 ha) kinnistuid, riigi reservmaa piiriettepanekuid AT031110064 ja AT0503150093 ning riigi omanduses olevat sihtotstarbeta maad.
Lähiümbruses asuvad kinnistud on valdavalt maatulundusmaa ja tootmismaa sihtotstarbega

Aidu Veespordikeskuse DP seletuskiri

Aidu Veespordikeskuse DP põhijoonis

Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru maa-ala detailplaneering

Aidu DP kontaktvöönd 

Aidu DP tugiplaan

Aidu DP põhijoonis

Aidu DP tehnovõrk