Detailplaneeringud

Detailplaneeringute register: https://arcg.is/0TKDLD

 

Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.
Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 321 algatati Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Pajupõllu (43801:001:0144, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 20), Tuule (43701:003:0831, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 21, 26, 27 ja 30), Papli (43701:003:0712, maatulundusmaa - kavandatavate tuuliku asukoht nr 22), Männiotsa (43701:003:0180, maatulundusmaa – kavandatava tuuliku asukoht nr 23), Kivivoore (43701:003:0460, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 28), Kopli (43701:003:0008, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 31), Seljamäe (43701:003:0009, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 32), Männiku (43701:003:0253, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht 33), Tarepuu (43701:003:0910, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht j), Koidu (43701:003:0192, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht k), Kalju (43701:003:0640, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht l), Piiri (43701:002:0450, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht m), Põdra (43701:003:1091, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht n), Varbe (43701:003:0012, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht o) kinnistutel.

Planeeringu eesmärk on algatada Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.
Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lisa 1 Varja tuulikupargi DP algatamise taotlus

Lisa 2 Varja tuulepargi DP ala 3

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 321.

 

Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.
Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 320 algatati Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Niidu (43701:002:0234, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 13), Kähriku (43701:003:1150, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 16 ja 17), Koolipõllu (43701:002:0112, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 18 ja 25), Koha-Koolmeistri (43701:002:0111, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 19), Kolmenurga (43701:004:1020, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 24), Roosipuu (43701:002:0222, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukoht nr 34 ja (alternatiivne) asukoht r), Pikaraja (43701:004:0003), maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht p), Puugi (43701:004:0144, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht q) ja Pihlaka (43701:004:0110, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht s) kinnistutel.

Planeeringu eesmärk on algatada Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lisa: Varja tuulikupargi DP algatamise taotlus 

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 320.

 

Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.
Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 319 algatati Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Kupra (75101:003:0090, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 1, 2 ja 6), Pekka (43701:001:0247, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 3), Kukula (75101:003:0124, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 4 ja 5), Katri (43701:001:0238, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 7, Õunapuu (75101:003:0232, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht g), Koore (75101:003:0155, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht ) ja Laurimatsi (75101:003:0178, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht i) kinnistustel.

Planeeringu eesmärk on algatada Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli), Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320

E-post: valitsus@lyganuse.ee

Lisa: Varja tuulikupargi DP algatamise taotlus 

Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsus nr 319.

 

Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise algatamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamine.

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse vallas Kiviõli linnas ja Koljala külas Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise algatamisest ja keskkonnamõju strateegiline hindamise koostamisest.

Planeering viiakse läbi Lüganuse vallas Kiviõli linnas Kivipõllu, Sonda tee 11, Sonda tee 25 kinnistutel ja Koljala külas Nahapõllu kinnistul, kokku pindalaga 85,31 ha.

Planeeringu eesmärk on algatada Uue tuhamäe maa-ala detailplaneeringu muutmine kruntide Nahapõllu ja Sonda tee 11 lisamisega planeerimisalasse, kruntide Sonda tee 11, Kivipõllu, Sonda tee 25 ja osaliselt Nahapõllu maakasutuse sihtotstarbe muutmine jäätmehoidla maaks - ohtlike jäätmete käitluse maaks ning Uue tuhamäe maa-ala detailplaneeringu muutmisest tingitud muudatuste sisseviimine Lüganuse valla üldplaneeringusse.

Detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald tööpäevadel kell 9:00 kuni 15:00 ja valla veebilehel  www.lyganuse.ee.

 

 

Lüganuse vallas Koljala külas Kihva kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek 19.07.-18.08.2021

Detailplaneeringu ala  pindala on 15 993 m2 ning piirneb Kivikülvi ja Suurepõllu kinnistutega.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine maatulundusmaast elamumaaks ning Erra jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.

Käesolev detailplaneering sisaldab Lüganuse valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt valla veebilehel http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta saab esitada ajavahemikus 19.07. kuni 18.08.2021 postiga aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Detailplaneeringu avaliku arutelu toimumise aeg teatatakse pärast väljapaneku lõppu.

DP tiitelleht

DP dokumendi sisukord

DP seletuskiri

DP Olemsolev olukord

DP põhijoonis

DP illustratsioon

DP tee skeem

Lisa 1 Lüganuse Vallavolikogu 27.08.2020 otsus nr 277

Lisa 2 KSH eelhinnang

Lisa 3 Keskkonnaameti seisukoht KSH kohta

Lisa 4 Kooskõlastuste koondtabel

 

Lüganuse vallas Lüganuse alevikus Pargi tn 52 detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavalitsus kehtestas 16.08.2021 korraldusega nr 482  Lüganuse vallas Lüganuse alevikus, Pargi tn 52 kinnistu detailplaneeringu.

 

Lüganuse vallas Lüganuse alevikus Pargi tn 52 detailplaneeringu avalik väljapanek 08.07-22.07.2021

Detailplaneeringu ala piirneb Lüganuse alevikus Pargi tn 54, Pargi tn 52a, Pargi tn 46a, Pargi tn L3, Püssi jaama tee T4 maaüksuste ja reformimata riigimaaga. Detailplaneeringuala pindala on 8454 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks, moodustatava kinnistu lähiaadress on Pargi tn 52b, sihtotstarve elamumaa, mis on kooskõlas üldplaneeringuga ja on ka olemasoleva Pargi tn 52 kinnistu sihtotstarve. Juurdepääs planeeringualale lähtub Jaama teelt ja Pargi tänavalt. Tehnovõrkudest asuvad alal sidetrass ja madalpinge õhuliin lõunaosas ning kõrgepingeliin ala põhjaosas.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Lüganuse valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt valla veebilehel http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta saab esitada ajavahemikus 08.07. kuni 22.07.2021 postiga aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.

Lisa 1 Lüganuse VV 21.05.2019 korraldus nr 316
 

 

Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavolikogu 28. jaanuar 2021 otsus nr 298

Lisa 1 Detailplaneeringu algatamise taotlus

Lisa 2

Lisa 3

Lisa 4 Keskkonnamõju strateegiline eelhindamine 

 

Sonda aleviku Karja tn 1 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldus nr 612

Lisa 1 Eskiisjoonis

 

Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsuse 30.09.2020 korraldus nr 570.

Lisa 1 Detailplaneeringu algatamise taotlus

Lisa 2 Eskiisjoonis

 

A.Kitzbergi tn 5 kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsuse 14.09.2020 korraldus nr 548.

Lisa 1 Detailplaneeringu algatamise taotlus

Lisa 2 Tegevuse eskiis

 

Kihva kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavolikogu 27.08.2020 otsus nr 277 

Lisa 1 DP algatamise taotlus

Lisa 2 Kihva DP KSH  eelhinnang

Lisa 3 Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangu kohta

 

Sonda aleviku Lembitu tn 46 ja 46a kruntide detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsuse 07.01.2020 korraldus nr 13 "Lembitu tn 46 ja 46a kruntide detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine"

 

Lüganuse valla Varja küla Vainu kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamine

Lüganuse Vallavalitsuse  07.01.2020 korraldusega nr 12 "Lüganuse Vallavalitsuse 20.11.2019 korralduse nr 704 kehtetuks tunnistamine" lõpetati Lüganuse vallas Varja külas asuva Vainu kinnistu (43701:002:0395) detailplaneeringu menetlus.

 

Lüganuse valla Moldova küla, Mõru vkt 15 detaliplaneering

Lüganuse aleviku Papli 7b krundi detailplaneering


Hirmuse mõisa detailplaneering

 

Maidla Vallavolikogu 25. oktoobri 2012. a otsusega nr 275  algatati Maidla vallas, Hirmuse külasHirmuse mõisa maa-ala detailplaneeringu koostamine. Planeeritava ala suurus on ca 1,4 ha see paikneb Hirmuse külas ja piirneb riigimaanteega nr 13125 Maidla-Hirmuse, Hirmuse jõe, riigireservmaa piiriettepanekutega AT0804170001 ja AT0805220008 ning Sillaotsa (katastritunnus 44901:003:0278) ja Paju (katastritunnus 44901:001:0222) maaüksustega. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa sihtotstarbe määramine, puhke-ja virgestusala rajamiseks ning ühiskondlike hoonete renoveerimiseks ja ehitamiseks ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtete määramine. 

Põhijoonis

Seletuskiri

Situatsiooniskeem

Tehnovõrkude koondplaan

Tugiplaan

Kooskõlastuste koondtabel

Lüganuse Vallavolikogu 26.02.2015 otsus nr 114 "Hirmuse mõisa detailplaneeringu kehtestamine"

 

Uus-Kiviõli kaevanduse detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Uus-Kiviõli kaevanduse ja kaevanduse teenindamiseks vajalike tehnorajatiste ning teenindus- ja olmehoonete planeerimine ning olemasoleva Aidu karjääri tööstusterritooriumi kasutusotstarbe määratlemine, täpsemalt planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, krundi ehitusõiguse määramine kaevise lintkonveieri ja teenindustee rajamiseks, kaevise veokonveieri, abikallakšahti, väljapumbatava vee settebasseini ja tehnorajatiste asukohtade määramine ning juurdepääsuteede ja üldiste liikluskorralduse põhimõtete, sh tingimuste kaevise lintkonveieri ja teenindustee Maidla – Kohtla-Nõmme tee ristmiku ehitustingimuste määramine planeeritaval alal.

 
Kavandataval Uus-Kiviõli tööstusalal paiknevad hetkel põllu- ja metsamaad. Lähimad elamud asuvad Rääsa külas ca 1 km kaugusel. Lintkonveieri trass läbib Ida-Viru maakonna teemaplaneeringuga määratud rohevõrgustiku tuumala ja koridori. Lähim Natura 2000 võrgustiku ala on ca 3,2 km kaugusel lõunasuunas asuv Muraka linnu- ja loodusala. Natura 2000 ala kavandatava Uus-Kiviõli tööstusala ja lintkonveieri mõjualasse ei jää. Piiriülest keskkonnamõju kavandatava tegevusega ei kaasne.

Detailplaneeringu koostamise algataja (arendaja) on Eesti Energia Kaevandused AS, (aadress Jaama tn 10, 41533 Jõhvi), detailplaneeringu koostamise korraldaja on Lüganuse Vallavalitsus . Detailplaneeringu koostaja on SWECO Projekt AS, esindaja Mati Puusepp, tel. 674 4339, e-post: mati.puusepp@sweco.ee.

Keskkonnaministeerium andis kaevandamise loa Uus-Kiviõli mäeeraldisel maavara kaevandamiseks 07.10.2011. Kaevandamisluba on käesolevahetkel igati kehtiv, sest vastupidine kohtuotsus ei ole jõustunud.

Uus-Kiviõli kinnistute paiknemise skeem

Uus-Kiviõli Aidu tööstusala konveieritrassi põhiskeem

Uus-Kiviõli Rääsa tööstusala põhijoonis

Uus-Kiviõli kontaktvöönd

Uus-Kiviõli situatsiooniskeem

Uus-Kiviõli tugiplaan

Uus-Kiviõli detailplaneeringu seletuskiri

KSH aruanne on allalaetav www.alkranel.ee/failid/UUS-KIVIOLI/Uus-Kivioli-avalikustamiseks2014.zip
 

Aidu Veespordikeskuse detailplaneering

Lüganuse Vallavolikogu 12. detsembri 2013 otsusega nr 16 on vastu võetud "Aidu veespordikeskuse ala detailplaneering".

Detailplaneeringuga on kavandatud maa-ala kruntideks jaotamine, sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine, Aidu Veespordikeskuse hoonete, tehnovõrkude ja –rajatiste asukohad ning haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtted.

Planeeritav ala asub Ida-Virumaal, Lüganuse vallas. Planeeritavate kruntide suurus on kokku ca 750 ha, millest planeeringuala on ca 387 ha ja see paikneb Aidu põlevkivikarjääri maa-alal. Ala hõlmab Tervikvälja (44901:002:1900, tootmismaa 10%/ jäätmehoidla maa 90%, 128,35 ha), Kivijärve (44901:002:0281, mäetööstusmaa 100%, 435,88 ha), Koolme (44901:002:0279, maatulundusmaa 100%, 97,80 ha), Ahermaa (44901:002:0349, maatulundusmaa 100%, 81,06 ha) kinnistuid, riigi reservmaa piiriettepanekuid AT031110064 ja AT0503150093 ning riigi omanduses olevat sihtotstarbeta maad.
Lähiümbruses asuvad kinnistud on valdavalt maatulundusmaa ja tootmismaa sihtotstarbega

Aidu Veespordikeskuse DP seletuskiri

Aidu Veespordikeskuse DP põhijoonis

Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru maa-ala detailplaneering

Aidu DP kontaktvöönd 

Aidu DP tugiplaan

Aidu DP põhijoonis

Aidu DP tehnovõrk