Veemajandus

Veemajandustaristu -  https://arcg.is/1ziPzr2

Puurkaevud - https://arcg.is/0Gy0G1

Tuletõrjehüdrandid Püssi linnas – Skeem 1

 

ÜVK ARENDAMINE

Lüganuse valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032.

 

VEE-ETTEVÕTE

OÜ Järve Biopuhastus pakub veevarustusteenust, heitvee ärajuhtimise ja puhastamise teenust Lüganuse vallas.

E-R arveldustega seonduv info (sh iseteenindus): 33 64 689

24 h kõnekeskuse telefon: 33 44 004

Klienditeeninduses vastatakse kõikidele Teie vee- ja kanaliteenuse tarbimist puudutavatele küsimustele, võetakse vastu avaldusi ja dokumente lepingute sõlmimiseks, uuteks liitumisteks ning samuti on kohapeal võimalik tasuda vee- ja kanalisatsiooniteenuse tarbimise eest.

Pretensioonid vee- või teenuse kvaliteedi osas palume edastada aadressil: avaldus@idavesi.ee.

Jooksev info veevarustuse häirete jms kohta on kättesaadav ettevõtte koduleheküljel: www.idavesi.ee.

 

REOVEE KOHTKÄITLUS JA ÄRAVEDU

Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

Taotlus reovee äraveo teenuse osutamise registreeringu saamiseks (vorm)

 

ARUANDED

Roodu aiandusühistu territooriumil põhjavee tõusust põhjustatud keskkonnaohtlikkuse hindamise ning leevendusmeetmete väljatöötamise aruanne

Roodu vahearuanne

Rajatud puuraukude kirjeldused

Kaevude inventuuri andmed

Infomaterjal joogivee kohta on leitav SIIN.

Joogivee analüüside tulemustega saate tutvuda SIIN.