Välisrahastusega projektid

 PROJEKT

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

TOETUSMEEDE JA RAKENDUSÜKSUS

VÄLIS-RAHASTUSE SUURUS EURODES

OMA-OSALUSE SUURUS EURODES

TEGEVUSTE AEG

Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee ehitus

 

Ehitati 1,6 km pikkune kergliiklustee lõik alates Maidla noortekeskusest piki  Nõmme teed kuni Püssi-Maidla tee ristmikuni

 

Kergliiklusteede toetusmeede

Riigi Tugiteenuste Keskus

153 517

27 091

Projekt on teostatud 2017-2019

Jaama tänava ülekatte ehitus ja valgustuse rajamine

 

Ehitati uus asfaltkate Kiviõlis Jaama tänavale, rajati kergliiklemiseks kõnnitee riba koos valgustusega, paigaldati 4 uut bussiootekoda

 

Juhtumipõhine investeeringutoetus kohalikele teedele, transiitteede programm

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

371 836

126 844

Projekt on teostatud 2018-2019

Kiviõli 1. Keskkooli ujula renoveerimine

Ujulas basseini, riietus- ja duširuumide, ventilatsiooni ja valgustuse  renoveerimine ning uute tehnoseadmete paigaldus

Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Riigi Tugiteenuste Keskus 

80 000

27 000

Projekt on teostatud 2017-2019

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine I etapp

Kiviõli linna tänavavalgustustaristu renoveerimine, uute valgustite paigaldamine. Algselt oli kavas välja vahetada umbes 450 vana valgustit, mille keskmine võimsus oli 189,40 W. Tänu ehitushangete odavnemisele ja LED valgustite hindade soodsamaks muutumisele on projekti lõpuks paigaldatud 877 uut LED valgustit, keskmise võimsusega 44,07 W

 

Tänavavalgustustaristu renoveerimine, CO2

Keskkonnainvesteeringute Keskus

960 000

240 000

 

Projekt on teostatud

2017-2020

Kiviõli linna keskväljaku rekonstrueerimine

Projekti raames on rajatud Kiviõli linna atraktiivne keskväljak, mille tulemusena tõuseb piirkonna ettevõtlus-­ ja majandusaktiivusus ning luuakse uusi töökohti. Väljakule on rajatud laste mänguala, istumiskohad, haljastus ning paigaldatakse jõulukuusele koht. Ehitati  turu müügilettide ala, lipuväljak ja paigaldat avalik tualett. Tehtud on ettevalmistustööd tulevikus purskkaevu paigaldamiseks.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm Riigi Tugiteenuste Keskus  

283 305

380 038

Projekt on teostatud 2017-2022

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine

Projekti otseseks eesmärgiks oli Kiviõli piirkonnas esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ning kindlustamine ka tulevikus. Selle tarbeks rekonstrueeriti amortiseerunud Kiviõli polikliiniku hoone teine korrus perearstide vastuvõturuumideks ning tugiteenusteks. Esimesele korrusele rajati apteegiruumid ning tegevust jätkab Ida-Viru Keskhaigla eriarstide vastuvõtt.

 

Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise programm

Riigi Tugiteenuste Keskus

759 000

654 525

Projekt on teostatud

2017-2020

Lasteaed Kannike energiatõhususe edendamine

Eesmärk oli suurendada lasteaiahoones energiatõhusust, vähendada hoonesse tarnitavat energiat ja selle kaudu ülalpidamiskulusid. Võtta kasutusele taastuvenergiat. Rajati täiesti uus soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, rekonstrueeriti küttesüsteem, vee- ja kanalisatsioonitorustikud, täiendati valgustust, paigaldati uued välisuksed ja päikesekaitse kardinad. Rajati esmakordselt valla hoonel päikesepaneelide süsteem, 35 kW võimsusega

 

Lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine, CO2

Keskkonnainvesteeringute Keskus  

249 630

502 512

Projekt on teostatud

2017-2020

Turu ja Raudtee tänavate ülekatte ehitus

Ehitati uus asfaltkate Turu ja Raudtee tänavale, eesmärgiga tagada parem juurdepääs ettevõtetele

 

Juhtumipõhine investeeringutoetus kohalikele teedele, ettevõtlusega seotud teede programm

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

100 000

25 000

Projekt on teostatud 2019-2020

Endise Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine

 

Projekti eesmärgiks oli 1987.aastal suletud Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine. Hoone on tühjalt seisnud üle 30 aasta ja muutunud ohtlikuks inimestele ja ümbritsevale keskkonnale. Kiviõli linna maastikupilti kahjustav kasutusest väljalangenud ehitis ohutustati ja likvideeriti, pinnas planeeriti ja haljastati. Puhastati võsast hoone esine park.

 

Ringmajanduse programm

Keskkonnainvesteeringute Keskus

41 277

2 400

Projekt on teostatud

2019-2020

Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamine

Projektiga oli kavas ümber asustada tühjaksjäänud kortermajade elanikud, valmistada ette üürikorterid ning vormistada notariaalsed tehingud. Seejärel lammutada kortermajad ning alad haljastada. Projekti on sisse arvestatud 2 kortermaja Kiviõli linnas, Kalevi tn 1 ja Keskpuiestee 43.

Pilootprojekt

Rahandusministeerium

210 000

0

Projekt on töös 2019-2022

Kiviõli raudteepeatuse juurde taristu rajamine eesmärgiga integreerida erinevaid liikumisviise

 

Projektiga tehti Kiviõli raudteepeatuse vahetus läheduses Maidla tee haljasalal infrastruktuuri arendamiseks järgmised  tegevused: parkla rajamine 20 sõiduautole ja kuni 2-le bussile, uue bussipeatuse ja ootevarje rajamine, jalgrataste hoiukoht 10-le rattale koos kaasaegse valvesüsteemiga, haljastus, pinkide, prügikastide paigaldamine ja parkla valgustus.

 

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Riigi Tugiteenuste Keskus

150 000

82 632

Projekt on teostatud 2020-2021

WiFi leviala arendamine

Erimeede WiFi levialade laiendamiseks suure kasutajate arvuga avalike kogunemiskohtade juurde. Esimese etapis oli välja valitud Kiviõli 1.Keskkooli WiFi võrk

WiFi4EU

Euroopa Komisjon

15 000

0

Projekt on teostatud

2019-2020

Puuetega inimeste kodukohandamine

2019

2020

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

 • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist
 • hügieenitoimingute parandamiseks
 • köögitoimingute parandamiseks.

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Riigi Tugiteenuste Keskus

75 311

18 283

13 290

3 226

Projekt on töös 2019-2022

Hajaasustuse programm 2018

 

Eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Toetatavad tegevused on :

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Hajaasustuse programm

Ettevõtluse Arendamise SA

31 755

40 000

Projekt on teostatud 2018-2019

Hajaasustuse programm 2019

Hajaasustuse programm

Riigi Tugiteenuste Keskus

43 106

54 402

Projekt on teostatud 2019-2020

Hajaasustuse programm 2020

Hajaasustuse programm

Riigi Tugiteenuste Keskus

22 466

22 466

Projekt on teostatud 2020-2021

Hajaasustuse programm 2021

Hajaasustuse programm

Riigi Tugiteenuste Keskus

47 676

47 676

Projekt on teostatud  2021-2022

Hajaasustuse programm 2022

Hajaasustuse programm

Riigi Tugiteenuste Keskus

43 660

48 333

Projekt on töös 2022-2023

Kodud tuleohutuks 2018 - 2019

Sihtgrupp

 • lasterikkad pered;
 • puuetega inimesed;
 • üksi elavad eakad.

Tehtavad tööd

 • küttekolde ja – seadme ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • elektrisüsteemide uuendamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti.

500 kodu tuleohutuks

Päästeamet

19 232

 5 124

Projekt on teostatud 2018-2019

Kodud tuleohutuks 2020

500 kodu tuleohutuks

Päästeamet

13 488

6 377

Projekt on teostatud 2020-2021

Kodud tuleohutuks 2021

500 kodu tuleohutuks

Päästeamet

12 768

9 548

Projekt on teostatud 2021-2022

Kodud tuleohutuks 2022

500 kodu tuleohutuks

Päästeamet

5 629

3 359

Projekt on töös 2022-2023

Püssis Kooli tänava ülekatte ehitus

Ehitati uus asfaltkate Kooli tänavale, eesmärgiga tagada parem juurdepääs ettevõtetele

 

Juhtumipõhine investeeringutoetus kohalikele teedele, ettevõtlusega seotud teede programm

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

69 168

20 660

Projekt on teostatud 2020

Sonda koolimaja ümberehitamine multifunktsionaalseks keskuseks

Sonda koolimaja võimla ehitati ümber suureks vaatesaaliks, ruumid planeeriti ja ehitati ümber. Hoonesse on üle toodud  rahvamaja ja noortekeskus, toomisel on päevakeskus. Moodustatud on Sonda Kogukonnamaja.  

Toetus COVID-9 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamiseks ja remonttöödega seotud tegevusteks 2020

Rahandusministeerium

350 000

71 700

Projekt on teostatud 2020-2022

Kiviõli staadioni II etapp

Ehitustööd staadionil oli vaja viia lõpule, käesoleva projektiga rajati jooksurajad, kergejõustiku platsid ja muu taristu

Toetus COVID-9 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamiseks ja remonttöödega seotud tegevusteks 2020

Rahandusministeerium

180 000

48 585

Projekt on teostatud  2020-2021

Tuule-energeetika kavandamiseks sobivate alade kriteeriumite täpsustamine, alade määramine ja tingimuste väljatöötamine

Valla territooriumil viidi läbi sobivusanalüüs, mille tulemusel on leitud potentsiaalsed tuuleenergeetika arendamiseks sobilikud alad. Uuringu eesmärgiks oli anda läbitöötatud alused alade määratlemiseks ning varustada otsustaja täiendava informatsiooniga tuuleenergeetika kavandamisega kaasnevast. Uuring tehti valla üldplaneeringu raames.

Üldplaneeringu koostamiseks vajalikud uuringud ja analüüsid

Riigi Tugiteenuste Keskus

10 000

2 960

Projekt on teostatud 2020

Skateparkide uuendamine

Olemasolevate skateparkide, asukohaga Purtses Jaaniku kinnistul ja Savala külas Mänguväljaku kinnistul, ehitus- ja paigaldustööd

Toetus COVID-9 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamiseks ja remonttöödega seotud tegevusteks 2021

Rahandusministeerium

46 290

0

Projekt on teostatud 2021

Kiviõli linna lasteaed Kannike siseste teede ja staadioni rekonstrueerimine

Kõnniteede ja staadioni rekonstrueerimine Kiviõli linna lasteaed Kannike territooriumil

Toetus COVID-9 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamiseks ja remonttöödega seotud tegevusteks 2021

Rahandusministeerium

79 830

0

Projekt on teostatud 2022

Kiviõli-Püssi kergliiklustee rajamine

Kiviõli-Püssi kergliiklustee projekteerimis-ehitustöö ja valgustuse rajamine

Toetus COVID-9 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamiseks ja remonttöödega seotud tegevusteks 2021

Rahandusministeerium

85 880

93 760

Projekt on teostatud 2022

Ida-Viru jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine

Maakondliku ühisprojektiga, milles osalevad kõik 8 maakonna kohalikku omavalitsust, kaardistatakse kergteede võrgustiku kitsaskohad ja projekteeritakse osaliselt puuduolevad ühendusteed. Lüganuse valla osas projekteeritakse Aidu-Liiva – Aidu Veespordikeskus kergliiklustee põhiprojekti staadiumis. Lisaks projekteeritakse 2 kergliiklustee lõiku Kiviõli linnas Kauba tänav - Vabaduse pst -Vabaduse pst 25- Mäepealse tee suusakeskuseni.

 

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede 

Riigi Tugiteenuste Keskus

409 500

(toetus jaguneb 8 KOV peale)

 

137 594 (koosneb 8 KOV oma-osalusest)

 

Projekt on töös 2022-2024

Erra ohtlike jäätmete punkti laiendamine piirkondlikud jäätmejaamaks

Jäätmete taaskasutuse ja suuremaks ringlussevõtuks rajatakse Lüganuse valda Erra alevikku jäätmejaam. Jäätmejaama rajamisega suurendatakse olemasolevat kogumispunkti ning tekib võimalus jäätmeid liigiti koguda ja kodukohale lähedal ära anda. Projekti realiseerimine aitab kaasa jäätmete ringlusse suunamisele.

 

Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes

Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

125 922

25 000

Projekt on töös 2021-2023

VÄLISRAHASTUSEGA ON TEHTUD INVESTEERINGUID

alates 2017.aastast KOKKU SUMMAS

6 990 225 EUROT

4 392 717 eurot

välisrahastust

2 597 508 eurot

omaosalust

 

2017-2023