Vabaduse pst 19b kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et algatas 30.09.2020 korraldusega nr 570 Kiviõli linnas asuva Vabaduse pst 19b kinnistu (44201:001:0219, pindala 1750 m2, sihtotstarve tootmismaa 100%) detailplaneeringu, mille eesmärk on maaüksuse sihtotstarbe muutmine 55% tootmis- ja 45% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine tehnoülevaatushoone ja sõidukite teenindushoone rajamiseks. Juurdepääsude rajamise käigus korrastatakse ka kontaktvöönd. Planeeringu algatamise taotluse esitas E. Laht 10.09.2020, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Lüganuse Vallavalitsus.

Planeeringuga ei esitata planeerimisseaduse § 142 lõike 1 alusel üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. Kavandatav tegevus ei kuulu keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõikes 1 toodud olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka, § 6 lõike 2 alusel ei ole eelhinnangu andmine ning keskkonnamõju strateegilise hindamise kaalumine vajalik.

Korraldusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis tööpäeviti kell 8:00-15:00 ja valla kodulehel  http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.
Täiendav info: 332 1320.