Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2021 otsusega nr 298 algatati Lüganuse vallas  Aidu  taastuvenergiapargi  detailplaneeringu  koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Lüganuse valla Aidu-Nõmme külas Kivijärve kinnistul (katastriüksuse tunnus 43801:001:0165,  kinnistu  pindala:  223,08  ha,  sihtotstarve mäetööstusmaa 100%) ja Aidu külas Kohtla metskond 199 kinnistul (katastriüksuse tunnus 43801:001:0123, kinnistu pindala on 68,22 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Planeeringu eesmärk on tuule- ja  päikeseenergiapargi  rajamiseks  tingimuste  määramine.

Planeeritavale alale  kavandatakse  elektrialajaam,  mikrotuulikud ja päikesepaneelid ning neid teenindavate ehitiste, ühendusteede ja elektrikaabelliinide võimalikud asukohad.

Detailplaneeringuga  kaasneb  maakasutuse  sihtotstarbe  täielik  muutmine  mäetööstus- ja maatulundusmaast tootmismaaks. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

 https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud