Sotsiaaltoetused 

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi puuduses inimestele ja seda maksab kohalik omavalitsus. Puuduse leevendamiseks kasutavad kohalikud omavalitsused sõltuvalt olukorrast nii sotsiaalteenuseid kui ka muud sotsiaalabi. Toimetulekutoetust makstakse siis, kui kõik muud vaesuse ja puuduse leevendamise abinõud on osutunud ebapiisavaks.

Toimetulekutoetuse arvestamise aluseks on üksi elava inimese või perekonna kõigi liikmete eelmise kuu netosissetulek, jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluasemekulud ning toimetulekupiir. 2022. aasta 1. juunist on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 200 eurot kuus. Iga alaealise liikme toimetulekupiir on 240 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 160 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot, mida maksab kohalik omavalitsus riigieelarvelistest vahenditest. 

Toimetulekupiiri suuruse kehtestab Riigikogu riigieelarves. Seda arvestatakse üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele igaks eelarveaastaks. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 120% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 80% perekonna esimese liikme toimetulekupiirist. Toimetulekupiiri kehtestamisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele ja jalanõudele ning muudele kaupadele ja teenustele esmavajaduste rahuldamiseks.

Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega https://riigiteataja.ee/akt/128122017066.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja  Eda Tärno, tel 332 5876, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843.

 

Sünnitoetus

Toetus määratakse tingimusel, et ühe lapsevanema elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Lüganuse vald vähemalt kuus kuud enne lapse sündi ning lapse elukohana on rahvastikuregistrisse kantud Lüganuse vald lapse sünni registreerimise päevast arvates.

Toetus eraldatakse kahes võrdses osas. Toetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus arvestades järgmist:
 1) esimese osa saamiseks kuue kuu jooksul lapse sünnist arvates;
 2) teise osa saamiseks kuue kuu jooksul lapse ühe aasta vanuseks saamisest arvates.

Toetuse teine osa määratakse juhul, kui laps ja vähemalt üks lapsevanem on rahvastikuregistri andmetel elanud katkematult Lüganuse vallas alates lapse sünnist kuni toetuse taotlemise päevani. Toetuse teise osa saamise õigus on lapsevanemal, kes on saanud sünnitoetuse esimese osa.

Sünnitoetuse määr on 300 eurot.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 3325876, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843.

 

Matusetoetus

Toetust makstakse isikule, kes kannab matmise kulud juhul kui surnud isiku viimane elukoht rahvastikuregistri andmetel oli Lüganuse vallas.
Matusetoetuse saamiseks tuleb esitada ametiasutusele avaldus ja surmatõendi koopia hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul surma registreerimisest.

Matusetoetuse määr on 250 eurot.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843.

Infoks:

Abistava matuseinfo ja teenusepakkujad Lüganuse vallas leiad SIIT.

 

Kooli ranitsatoetus

Toetust makstakse lapsevanema  avalduse alusel 1. klassi õppima asunud lapsele tingimusel, et laps on rahvastikuregistri andmetel Lüganuse valla elanik.
Toetuse saamiseks esitatakse Lüganuse vallavalitsusele avaldus jooksva aasta 31. oktoobriks.
Kooli ranitsatoetuse määr on 100 eurot.
Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 3325876, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843.
 
Kooli lõpetamise toetus
 
Põhikooli- ja gümnaasiumilõpetajale makstakse toetus täisealise lõpetaja, lapsevanema, eestkostja või hooldaja esitatud avalduse alusel tingimusel, et lapse elukoht on rahvastikuregistri andmetel Lüganuse vald.
Põhikooli lõpetajale makstava koolilõpetamise toetuse määr on 30 eurot ja gümnaasiumi lõpetajale 50 eurot. Hõbemedaliga gümnaasiumi lõpetajale makstava täiendava toetuse määr on 150 eurot ja kuldmedaliga gümnaasiumi lõpetajale 200 eurot.
Taotluse vormi leida siit: https://www.lyganuse.ee/taotluste-vormid. Avalduse saad saata valitsus@lyganuse.ee
Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843, 5566 0630.
 

Eakate sünnipäevatoetus

Sünnipäevatoetus määratakse isikule tema 70, 75, 80, 85, 90, 95 ja iga järgneva sünnipäeva puhul.

Toetuse saajate igakuise nimekirja koostab sotsiaaltöötaja ning esitab väljamaksmiseks ametiasutuse finantsosakonnale. Sünnipäevatoetuse moodustab rahaline toetus, mis kantakse isiku pangakontole. Toetust ei maksta isikule, kes viibib ööpäevaringsel hoolekandeteenusel ja kelle eest vallavalitsus täielikult või osaliselt tasub hoolduskulusid.

Eakate sünnipäevatoetuse määr on 30 eurot.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843.

 

Täisealise puudega isiku hooldajatoetus

Täisealise puudega isiku hooldajatoetus on hooldaja toimetuleku soodustamiseks igakuiselt makstav rahaline toetus, mis määratakse hooldamisest tingitud ja hooldamisega seotud lisaväljaminekute osaliseks kompenseerimiseks täisealise puudega isiku hooldajale.

Täisealise puudega isiku hooldajatoetust makstakse hooldajale, kes on Lüganuse vallavolikogu 07.02.2018 määruse nr 14 „Sotsiaalhoolekande abi andmise kord" määruse § 25 alusel määratud raske või sügava puudega täisealise isiku hooldajaks.

Toetuse taotlemine, avalduse menetlemine ja toetuse määramine toimub käesoleva määruse 3. peatükis sätestatud korras arvestades käesoleva paragrahvi erisusi.

 Toetus määratakse täisealise isiku hooldajale järgmistes suurustes:
 1) sügava puudega isiku hooldamise eest 30 eurot
 2) raske puudega isiku hooldamise eest 21 eurot

Ühele täisealise isiku hooldajale määratakse toetus mitte rohkem kui kahe täisealise hooldatava eest. Toetus määratakse otsuse tegemisele järgneva kuu 1. kuupäevast ajani, kuni isik vastab käesolevas korras sätestatud tingimustele.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 3325843, sotsiaaltöötaja Anne Rembel, tel 332 1332.

 

Erakorraline toetus

Erakorralise toetuse määramise aluseks on eelkõige isiku või perekonna raskesse majanduslikku olukorda sattumine või erakorraliste ja põhjendatud kulutuste hüvitamine.

Toetust makstakse vahendite olemasolu korral.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno tel 332 5876sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843.

 

Puudega lapse hooldajatoetus

Puudega lapse hooldajatoetus on perekonna toimetuleku toetamiseks igakuiselt makstav sotsiaaltoetus 3- kuni 18-aastase puudega lapse hooldamise eest.

 (2) Hooldajatoetuse saamiseks esitatakse ametiasutusele vormikohane kirjalik avaldus, milles ning avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) koopiad hooldaja ja puudega lapse isikut tõendavatest dokumentidest;
 2) Sotsiaalkindlustusameti otsus puude raskusastme määramise kohta;
 3) puudega lapse rehabilitatsiooniplaan selle olemasolul;
 4) kohtumäärus eestkostjaks määramise kohta või perekonnas hooldamise leping.

Toetuse määramiseks korraldab ametiasutuse lastekaitsetöötaja puudega lapse hindamise ning hooldusvajaduse väljaselgitamise.

Toetus määratakse puudega lapse ühele vanemale, eestkostjale või hooldajale, kes puudega lapse kasvatamise tõttu ei saa töötada, järgmistes suurustes:
 1) 3-15-aastase raske või sügava puudega lapse hooldamise eest 24 eurot;
 2) 16-18-aastase sügava puudega lapse hooldamise eest 30 eurot;
 3) 16-18-aastase raske puudega lapse hooldamise eest 21 eurot;

Puudega lapse hooldajatoetust ei määrata, kui:
 1) puudega lapse hoolduskoormus ei takista puudega last kasvatama kohustatud isikut asuma tööle täis- või osalise tööajaga;
 2) hooldusvajaduse kohaselt on puudega lapsele püsivalt tagatud või on võimalik tagada kõrvalabi ja juhendamine sotsiaalteenuste kaudu;
 3) taotlejale on Sotsiaalkindlustusameti otsusega määratud sügav puue;
 4) taotleja saab töötutoetust või töötuskindlustushüvitist.

 Lisainfo: lastekaitsespetsialist Lii Pikas, tel 332 5877.

 

Tšernobõli katastroofis osalenud inimeste toetus

Toetust makstakse Tšernobõli katastroofi likvideerimisel osalenud rahvastikuregistri andmetel Lüganuse vallas elavatele isikutele.

Toetuse saamiseks on vaja esitada avaldus (sotsiaaltoetuse avaldus). Avaldust ei ole vaja igal aastal uuesti esitada juhul kui esmakordsel taotlemisel esitatud andmed ei ole muutunud ja taotleja andmed on igal aastal Kiviõli Tšernobõli Fondi poolt Lüganuse Vallavalitsuse sotsiaalosakonnale esitatud nimekirjas.

Toetust makstakse kaks korda aastas – 30. aprilliks ja 31. detsembriks.

Tšernobõli katastroofis osalenud inimeste toetuse määr on 50 eurot.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876.

 

Koolitoetus vähekindlustatud peredele

Toetus määratakse vähekindlustatud perede lastele hädavajalike koolitarvete ostmiseks.

Vähekindlustatud pere all mõeldakse üksikisikut või isikuid, kes jagavad ühist eluruumi ja kasutavad üht või enamat tuluallikat ning kelle netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on iga pereliikme kohta alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri (2019. aastal on vähekindlustatuse piir 300 eurot pereliikme kohta) .

Koolitoetuse taotlemisel tuleb avaldusele lisada andmed taotleja ja tema perekonnaliikmete taotlemisele eelneva kuu sissetulekute kohta ning jooksval kuul tasumisele kuuluvate eluasemekulude kuludokumentide koopiad. Sissetulekute ja eluasemekulude arvestamisel tuleb lähtuda sotsiaalhoolekande seaduse § 133 sätestatust. Kui taotletakse tehtud kulude kompenseerimist, lisatakse avaldusele ka vastavad kuludokumendid.

Toetuse määramisel võetakse arvesse toetuse taotlemisele eelneva kolme kuu kuludokumendid.

Toetust on võimalik taotleda õppeaasta jooksul (septembrist kuni maini).

Koolitoetuse määr ühe lapse kohta on 50 eurot õppeaastas.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843,  lastekaitsespetsialist Lii Pikas, tel 332 5877.

 

Laste laagris osalemise toetus

Toetust makstakse vähekindlustatud pere lapse laste laagri kulude täielikuks katmiseks.

Vähekindlustatud pere all mõeldakse üksikisikut või isikuid, kes jagavad ühist eluruumi ja kasutavad üht või enamat tuluallikat ning kelle netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on iga pereliikme kohta alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri (2018 aastal on vähekindlustatuse piir 280 eurot pereliikme kohta) .

Toetus kantakse teenuse osutaja arveldusarvele kuludokumendi alusel.

Laagrikoha taotlemise ja laagris osalemise toetuse info: lastekaitsespetsialist Lii Pikas, tel 332 5877, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843.

 

Toiduraha toetus (lasteaed, pikapäevarühm)

Toetust määratakse vähekindlustatud perede lasteaias käivatele lastele toidu ja kooli pikapäevarühmas käivate laste toidu osaliseks või täielikuks kompenseerimiseks.

Vähekindlustatud pere all mõeldakse üksikisikut või isikuid, kes jagavad ühist eluruumi ja kasutavad üht või enamat tuluallikat ning kelle netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on iga pereliikme kohta alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri (2019. aastal on vähekindlustatuse piir 300 eurot pereliikme kohta).

Toetust võib taotleda lapsevanem, eestkostja või lapse perekonnas hooldaja. Toetuse määramiseks lapsele, kes on jäänud vanemliku hoolitsuseta, võib ettepaneku teha ka sotsiaalpedagoog, õppeasutuse hoolekogu, juht või õpetaja tehes selleks kirjaliku põhjendatud avalduse.

Toetus määratakse üldjuhul alates 1. augustist kuni 31. detsembrini ja 1. jaanuarist kuni 30. juunini.

Toetus kantakse toitlustusteenuse osutajale esitatud arvete alusel.

Toetust ei maksta juhul, kui lapsevanemal on Lüganuse valla koolieelse lasteasutuse kohatasu võlgnevus.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843, lastekaitsespetsialist Lii Pikas tel 332 5877.

 

Küttetoetus vähekindlustatud isikutele

Toetust küttematerjali (küttepuu, brikett, pellet jms) ostuks on õigustatud taotlema ja saama vähekindlustatud üksikud seaduse- ja lepingujärgsete ülalpidajateta vanaduspensionärid ja mittetöötavad osalise või puuduva töövõimega isikud.

Vähekindlustatu all mõeldakse üksikisikut, kelle netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri (2019. aastal on vähekindlustatuse piir 300 eurot) .

Toetuse saamiseks tuleb esitada taotlus (sotsiaaltoetuse taotlus) koos kuludokumendiga.

Toetust makstakse täielikult või osaliselt esitatud kuludokumendi alusel vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses, kuid mitte rohkem, kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

Küttetoetuse piirmäär on 200 eurot aastas.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876, sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 332 5843.

 

Tervisetoetus vähekindlustatud isikutele

 (1) Ühekordse tervisetoetuse taotlemise eelduseks on terviserike, krooniline haigus või muu tervislikust seisundist tulenev erivajadus. Ühekordse tervisetoetusena võib määrata:
 1) ravimitoetuse – kolme viimase kuu kuludokumentide alusel taotlejale retseptiravimite kulutuste osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Kompenseerimisele kuuluvad ainult retseptiravimid;
 2) prillitoetuse – kuludokumentide alusel kuni 18-aastastele lastele ja erandjuhul teistele riskigruppidele prillide ostmiseks korra aastas kuni vallavolikogu kehtestatud tervisetoetuse määra ulatuses;
 3) transporditoetuse – kuludokumentide (pilet, kviitung, arve) alusel ravi või rehabilitatsiooniga seotud sõidukulude osaliseks või täielikuks hüvitamiseks. Toetust ei maksta rehabilitatsiooniasutusse sõidu eest, kui isik on õigustatud saama kompensatsiooni sotsiaalkindlustusametist;
 4) abivahenditoetuse – tehniliste abivahendite, ortopeediliste proteeside jt. invatarvete soetamist hüvitatakse kuni 50% ulatuses omaosalusest kuludokumendi alusel;
 5) ravitoetuse – kuludokumentide alusel arsti visiiditasu ja haigla voodipäevatasu hüvitamiseks.

Tervisetoetus võivad taotleda vähekindlustatud perede/isikud. Toetuse taotlemiseks tuleb täita sotsiaaltoetuse avaldus.

Vähekindlustatud pere all mõeldakse üksikisikut või isikuid, kes jagavad ühist eluruumi ja kasutavad üht või enamat tuluallikat ning kelle netosissetulek pärast sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud tingimustel arvestatud eluasemekulude mahaarvamist on iga pereliikme kohta alla riiklikult kehtestatud kahekordset toimetulekupiiri (2019. aastal on vähekindlustatuse piir 300 eurot pereliikme kohta) .

Toetust makstakse vallavolikogu kehtestatud piirmäära ulatuses, kuid mitte rohkem, kui on tegelikud kulud esitatud kuludokumentide põhjal.

Tervisetoetuse piirmäär on 100 eurot aastas.

Lisainfo: sotsiaaltöötaja Eda Tärno, tel 332 5876,   sotsiaaltöötaja Anne Kalamäe, tel 3325843.