Sotsiaalteenused

KODUTEENUS

Teenuse osutamine

Koduteenus on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealise isiku iseseisva ja turvalise toimetuleku tagamine kodustes tingimustes, säilitades ja parandades tema elukvaliteeti.

Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on vajalikud kodustes tingimustes elamiseks.

Koduteenuse alla kuuluvad tegevused:

  • Poes ja apteegis käimine;
  • abistamine koristamisel;
  • küttepuude tuppa toomine, kütmine;
  • abistamine toiduvalmistamisel;
  • asjaajamised erinevates ametiasutustes;
  • saatmine meditsiini- ja jm. asutuste külastamisel;
  • abistamine pesemisel ja riietumisel inimese kodudes;
  • hügeenitoimingud kodus ( puhastamine, mähkmete vahetamine jms).

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab Eve Uueküla, sotsiaaltöötaja (eakate küsimused, sotsiaalkorterid)

Telefon: 332 1335, 5191 7910; e-post eve.uuekula@lyganuse.ee

 

ELURUUMI TAGAMISE TEENUS

Teenuse sisu

Eluruumi tagamine on kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille eesmärk on eluruumi kasutamise võimaluse kindlustamine isikule, kes ei ole sotsiaalmajanduslikust olukorrast tulenevalt võimeline enda ja oma perekonna vajadustele vastavat eluruumi tagama.

Eluruum on Lüganuse valla munitsipaalomandisse kuuluv elamispind, kus on tagatud küte, vesi ja kanalisatsioon. Teenust on õigus taotleda isikul kelle elukoht Eesti rahvastikuregistri andmetel on Lüganuse vald.

Lisainfo: Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab Eve Uueküla, sotsiaaltöötaja (sotsiaalkorterid).

Telefon: 332 1335, 5191 7910; e-post eve.uuekula@lyganuse.ee

 

VÄLJASPOOL ISIKU KODU OSUTATAV ÜLDHOOLDUSTEENUS

Teenuse sisu

Väljaspool isiku kodu osutatav üldhooldusteenus (edaspidi üldhooldusteenus) on turvalise keskkonna ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes ajutiselt või püsivalt iseseisvalt toime tulla ning kes ise või kelle suhtes perekonnaseaduse alusel ülalpidamist andma kohustatud isikud ei ole võimelised üldhooldusteenuse eest oma varalisest seisukorrast tulenevalt täies osas tasuma.

Lisainfo: Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab, Anne Rembel, sotsiaaltöötaja  

Telefon: 332 1332, 54004808; e-post anne.rembel@lyganuse.ee

 

TUGIISIKUTEENUS

Teenuse sisu

Tugiisikuteenus (edaspidi teenus)on isiku iseseisva toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime arendamises.

Last kasvatavale isikule tugiisikuteenuse osutamisel on eesmärk lapse hooldamise ning turvalise ja toetava kasvukeskkonna tagamine. Last kasvatavaks isikuks ei loeta isikut, kes on sotsiaalhoolekande seaduse tähenduses asendushooldusteenust vahetult osutav isik.

Lapsele tugiisikuteenuse osutamise eesmärk on koostöös last kasvatava isikuga lapse arengu toetamine, sealhulgas vajaduse korral puudega lapse puhul hooldustoimingute sooritamine.

Tugiisik abistab last arendavates tegevustes, juhendab ja motiveerib igapäevaelus toime tulema, abistab suhtlemisel pereliikmetega või väljaspool kodu.

Lisainfo: Jooksvaid teenusega seotud probleeme lahendab ja küsimustele vastab Anne Rembel, sotsiaaltöötaja  

Telefon: 332 1332, 54004808; e-post anne.rembel@lyganuse.ee

 

TÄISEALISE ISIKU HOOLDUS

Teenuse sisu

Täisealisele isikule seatakse hooldus, kui isik vaimse või kehalise puude tõttu vajab abi oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks.

Õigusteenusele

1) Hooldaja määramist on õigus taotleda sotsiaalhoolekandega hõlmatud täisealisel isikul, kellel puuduvad perekonnaseaduse alusel ülalpidamist andma kohustatud isikud ning kes oma vaimse või kehalise erivajaduse tõttu vajab oma õiguste teostamiseks ja kohustuste täitmiseks teatud toiminguteks kõrvalabi.

2) Erandjuhtudel võib hooldaja määrata sügava puudega isikule, kellel on ülalpidamist andma kohustatud isikud või kes moodustavad ühise leibkonna.

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab Anne Rembel, sotsiaaltöötaja  

Telefon: 332 1332, 54004808; e-post anne.rembel@lyganuse.ee

 

ISIKLIKU ABISTAJA TEENUS

Teenuse sisu

Isikliku abistaja teenus (edaspidi teenus) on puude tõttu füüsilist kõrvalabi vajava täisealise isiku iseseisva toimetuleku ja kõigis eluvaldkondades osalemise suurendamine, vähendades selleks teenust saava isiku seadusjärgsete hooldajate hoolduskoormust.

Teenuse osutamisel abistatakse teenuse saajat tegevustes, mille sooritamiseks vajab isik puude tõttu füüsilist kõrvalabi. Isiklik abistaja aitab isikut tema igapäevaelu tegevustes, nagu liikumisel, söömisel, toidu valmistamisel, riietumisel, hügieenitoimingutes, majapidamistöödes ja muudes toimingutes, milles isik vajab juhendamist või kõrvalabi.

Õigusteenusele

Teenust on õigus saada isikul, kellele on määratud puue ning kellel objektiivsete asjaolude hindamise tulemusena on vajadus kasutada füüsilist kõrvalabi igapäevaelutegevustes, et tagada harjumuspärases keskkonnas võimalikult iseseisev toimetulek ning võimalus osaleda teistega võrdsetel alustel ühiskonnaelus.

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab Anne Rembel, sotsiaaltöötaja. 

Telefon: 332 1332, 54004808; e-post anne.rembel@lyganuse.ee

 

VARJUPAIGATEENUS

Teenuse sisu

Varjupaigateenus (edaspidi teenus) on sotsiaalteenus, mille eesmärk on täisealisele isikule, kes ei ole võimeline endale ööbimiskohta leidma, ajutise ööbimiskoha võimaluse tagamine.

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab

 

TURVAKODUTEENUS

Turvakoduteenuse eesmärk on tagada abi vajavatele isikutele ajutine eluase, turvaline keskkond ja esmane abi. Esmase abi raames tuleb isikule vajaduse korral tagada kriisiabi, mis taastab isiku psüühilise tasakaalu ja tegevusvõime igapäevaelus, ning teavitada isikut teistest abi saamise võimalustest. Tulenevalt isiku east ja vajadusest tagatakse ka tema hooldamine ja arendamine.

Teenuse kättesaadavus tagatakse perioodil, mis on vajalik turvalisuse tagamiseks ja edasise elu korraldamiseks, järgmistele isikutele:

  1) lapsele, kes vajab abi tema hooldamises esinevate puuduste tõttu, mis ohustavad tema elu, tervist või arengut või

  2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab Lii Pikas, lastekaitsespetsialist.

Telefon: 332 5877, 5331 0065; e-post lii.pikas@lyganuse.ee

 

SOTSIAALTRANSPORDITEENUS

Teenuse sisu

Sotsiaaltransporditeenus (edaspidi teenus) on teenus, mille eesmärk on võimaldada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist, kasutada tema vajadustele vastavat transpordivahendit tööle või õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks. Teenust osutatakse üldjuhul tööpäevadel.

Sotsiaaltransporditeenust on õigus saada puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 2 lõike 1 tähenduses puudega isikul, kellel puue takistab isikliku või ühissõiduki kasutamist tööle ja õppeasutusse sõitmiseks või avalike teenuste kasutamiseks.

Teenuse kasutamise õigus laieneb isiku saatjale, kui see on vajalik isikule abi tagamiseks.

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab Eve Uueküla, sotsiaaltöötaja (sotsiaalkorterid).

Telefon: 332 1335, 5191 7910; e-post eve.uuekula@lyganuse.ee

 

VÕLANÕUSTAMISTEENUS

Teenuse sisu

Võlanõustamisteenus  on sotsiaalteenus, mille eesmärk on abistada isikut tema varalise olukorra kindlakstegemisel, võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel, vältida uute võlgnevuste tekkimist toimetulekuvõime parandamise kaudu ning lahendada muid võlgnevusega seotud probleeme.

Õigusteenusele on isikul, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Lüganuse vald ning kellele on esitatud nõue täita võlaõiguslikust suhtest või seadusest tulenev sissenõutavaks muutunud rahaline kohustus, mida isik ei ole võimeline iseseisvalt täitma.

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab

 

RASKE VÕI SÜGAVA PUUDEGA LAPSE LAPSEHOIUTEENUS

Teenuse sisu

Raske või sügava puudega lapse lapsehoiuteenus (edaspidi teenus) on last kasvatava isiku toimetulekut või töötamist toetav või lapse erivajadusest tulenevat hoolduskoormust vähendav teenus, mis vastab sotsiaalhoolekande seaduses sätestatud nõuetele.

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab Lii Pikas, lastekaitsespetsialist.

Telefon: 332 5877, 5331 0065; e-post lii.pikas@lyganuse.ee

 

ASENDUSHOOLDUSTEENUS

Teenuse sisu

Asendushooldusteenuse eesmärk on pika- või lühiajaliselt lapse heaolu ja õiguste tagamine, lapsele tema põhivajaduste rahuldamiseks peresarnaste elutingimuste võimaldamine, lapsele turvalise ja arenguks soodsa elukeskkonna loomine ning lapse ettevalmistamine võimetekohaseks toimetulekuks täisealisena. Asendushooldusteenuse osutaja on hoolduspere, perekodu ja asenduskodu (edaspidi teenuseosutaja).

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab Lii Pikas, lastekaitsespetsialist.

Telefon: 332 1336, 53072787; e-post lii.pikas@lyganuse.ee

 

JÄRELHOOLDUSTEENUS

Teenuse sisu

Järelhooldusteenuse eesmärk on asendushoolduselt ja eestkostelt lahkuva isiku iseseisva toimetuleku ja õpingute jätkamise toetamine.

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab, Lii Pikas, lastekaitsespetsialist.

Telefon: 332  5877, 5331 0065; e-post lii.pikas@lyganuse.ee

 

VÄLTIMATU SOTSIAALABI

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule, kes on sattunud sotsiaalselt abitusse olukorda elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu, osutatakse vältimatut sotsiaalabi, mis tagab vähemalt toidu, riietuse ja ajutise majutuse.

Vältimatut sotsiaalabi osutatakse isikule seni, kuni ta ei ole enam elatusvahendite kaotuse või puudumise tõttu sotsiaalselt abitus olukorras.

Lisainfo: Teenusega seotud  küsimustele vastab