Projektid

Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli (ISTE) rakendamine Lüganuse vallas 2023-2024

Lüganuse vald jätkab osalemist Sotsiaalkindlustusameti pilootprojektis ISTE ehk „Isikukeskse erihoolekande teenusmudeli rakendamine kohalikus omavalitsuses 2023-2024". Vald osaleb projektis 8 teenuskohaga perioodil 01.01.2023-31.12.2024.

Teenusmudeli katsetamist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus" tegevuse „Integreeritud, isikukeskse ja paindliku erihoolekandeteenuste süsteemi katsetamine" raames.

Projekti eesmärk on parandada psüühilise erivajadusega inimeste abivajaduse varajast märkamist ja suurendada sihtrühmale vajalike teenuste kättesaadavust.

Projekti raames katsetatakse komponendipõhist teenusmudelit, kus psüühilise erivajadusega inimesele ja tema lähedastele osutatakse abi ühe tervikuna, lähtudes inimesest ja tema perekonna vajadustest. Teenuste korraldaja rollis on kohalik omavalitsus. See tähendab, et projektis osalev inimene ei pea enam läbima erihoolekande teenuste vajaduse hindamist Sotsiaalkindlustusametis, vaid saab seda teha oma piirkonna kohalikus omavalitsuses.

Kõik see peaks toetama psüühilise erivajadusega inimeste toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist, sh psüühilise erivajadusega inimeste võimetekohast osalemist tööturuteenustel ja tööhõives.

Projektist saavad abi ja teenuseid raske, sügava või püsiva kuluga psüühilise erivajadusega inimesed (16.eluaastast alates), kellel ei ole diagnoositud põhidiagnoosina dementsust ega alkoholisõltuvust ning kes samal ajal ei ole erihoolekandeteenuste ega sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuste kasutajad. Vajadusel saavad tuge ka nende perekonnad. Psüühiline erivajadus võib olla mis tahes F-diagnoos.

Projekti sisenemiseks ja abivajaduse hindamiseks tuleb eelpool kirjeldatud tingimustele vastaval isikul või tema lähedasel pöörduda vallavalitsuse poolse teenusmudeli koordineerija poole. Teenusmudeli koordineerija viib läbi hindamise nii vestluse kui olemasolevate dokumentidega tutvumise kaudu. Kui abivajadus on olemas, suunatakse inimene teenuseosutaja juurde, kes koostab koos inimesega tegevusplaani ja koostöös teenusmudeli koordineerijaga planeeritakse sellele inimesele kõige sobilikumad ja vajalikumad teenuskomponendid.

Projekti ja teenuskomponentide kohta rohkema info saamiseks, samuti projektiga liitumiseks palume ühendust võtta Lüganuse vallavalitsuse teenusmudeli koordineerija Anne Rembeliga e-posti aadressil anne.rembel@lyganuse.ee või telefonil 5400 4808.

Täpsemat infot pilootprojekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/spetsialistile-ja-koostoopartnerile/kohalike-omavalitsuste-noustamine/isikukeskse-erihoolekande

Projekti teenuseosutajad Lüganuse vallas

  • Inger koolitus OÜ
  • Aegamööda OÜ
  • MTÜ Tugi- ja Koolituskeskus Usaldus

Hinnakiri Inger koolitus OÜ

Hinnakiri Aegamööda OÜ

Hinnakiri Tugi-ja koolituskeskus Usaldus

 

Projekt "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis"

Sotsiaalministeerium jätkab vabatahtlike kaasamise koostöö mudeli elluviimist hoolekandesüsteemis. Eesmärk on kaasata senisest enam vabatahtlikke hoolekandesüsteemi ja toetada vabatahtlike abiga eakaid ja täisealisi erivajadustega inimesi, kes vajavad igapäevase eluga toimetulekul seni pakutavatele teenustele täiendavalt kõrvalabi, tuge või seltsi.

Sotsiaalministeeriumi hanke tulemusel viib perioodil 31.08.2021-31.10.2023 Eesti Külaliikumine Kodukant ellu projekti „Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis".

Projekti laiemaks eesmärgiks on vabatahtliku tegevuse toetamine ja kaasamine hoolekande valdkonda.  Projekti tegevused on suunatud abivajajatele:

1. vanemaealistele inimestele (vanuses 65+ eluaastat) ja/või

2. täisealistele erivajadustega inimestele (erivajadus on inimesel, kellel on füüsiline, psüühiline või sotsiaalne kõrvalekalle ning kelle iseseisev toimetulekuvõime ei ole piisav, sh puude või puude riskiga inimesed).

Vabatahtlike ja abivajajate koostöömudeli rakendamise eesmärgiks on  abivajajate elukvaliteedi säilitamine või parandamine, ühiskonnaelus osalemise tõstmine ja/või toimetulekuoskuste parandamine võimalikult iseseisvaks eluks.

Projekti eesmärgiks on pakkuda vabatahtliku seltsilise tuge vähemalt 1800-le abivajajale.

Vabatahtlik seltsiline aitab suurendada üksi olijate turvatunnet ja vähendada sotsiaalset tõrjutust.

 

Toetuse taotlemine puudega isiku eluruumi kohandamiseks

Eluruumide kohandamise meetme tegevuse toetuse raames saavad kohalikud omavalitsused toetada puudega inimesi nende kodude kohandamisel.

Kohandada saab eluruume, mis on ette nähtud aastaringseks elamiseks ning on kohanduse saaja tegelik ja rahvastikuregistrijärgne elukoht. Eluruumi kohandamine on puudega inimese erivajadusest tulenev eluruumi ümberehitamine või kohandamine olemasoleva olukorra parandamiseks.

Eluruumide kohandamise abikõlblikud kulud rahastatakse vallaeelarvest 15% ulatuses ning Euroopa Regionaalarengu Fondist 85% ulatuses.

Meetmest saab toetust taotleda järgnevateks tegevusteks: liikuvusega seotud toimingute parandamiseks  (sh eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist); hügieenitoimingute parandamiseks; köögitoimingute parandamiseks. Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamine ei kuulu toetavate tegevuste hulka.

Toetust saab taotleda, esitades vallavalitsusele taotluse, lisades taotlusele eluruumi omaniku nõusoleku kodukohanduseks, kui kohanduse saaja ei ole omanik, või vajadusel korteriühistu kirjaliku nõusoleku (juhul kui kohandus tehakse väljaspool eluruume). Taotlusele lisatakse veel isikut tõendav dokumendi koopia või esindaja esindusõigust tõendav dokument (volikiri või kohtumäärus) ja sotsiaalkindlustusameti otsus isiku puude raskusastme kohta. Palume lisada juba koos taotlusega üks hinnapakkumine, kus on teostatavad tööd lahti kirjutatud. Kui hinnapakkumine ilma km-ta on üle 5000 euro peab hinnapakkumisi esitama kaks. Lüganuse valla kodulehel on leitav taotluse vorm    (http://www.lyganuse.ee/kodu-kohandamine). Taotlust saab täita ka vallavalituses kohapeal.

Taotlused vaatab läbi vallavalitsuse korraldusega moodustatud komisjon, kes teeb Vallavalitsusele   ettepaneku kohanduste saajate nimekirja ja kohanduste maksumus osas. Vallavalitsus koostab korralduse alusel eluruumide kohandamise toetuse taotluse  Rahandusministeeriumile.

Toetuse suurus määratakse standardiseeritud ühikuhindade alusel (sotsiaalkaitseministri 26. veebruari 2018. a määrus nr 4 „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" Lisa 1), nende puudumisel tegelike kulude alusel. Kui taotlusi on rohkem, kui eelarve lubab, eelistatakse suurema erivajadusega taotlejaid.  2019 aastal toetatakse Lüganuse vallas kuni 17 kohandust. Taotlusi kodu kohandamise kohta võetakse Lüganuse vallas vastu kuni 14.juunini 2019.

Tutvu Lüganuse vallavolikogu 30.04.2019 määrusega nr 75 „Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord Lüganuse vallas" (https://www.riigiteataja.ee/akt/409052019005).

Taotluse esitamise kohta lisainfo saamiseks võib pöörduda valla sotsiaalnõuniku Ketlin Mõru poole, tel. 332 1333, 5349 7060 või e-posti aadressil ketlin.moru@lyganuse.ee.