Lüganuse lubjakivikarjäär

Kaltsiumkarbonaat OÜ taotleb kaevandamisluba Lüganuse lubjakivimaardlas viimistluskivi ja ehituslubjakivi kaevandamiseks. Lüganuse lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Matka külas arendajale kuuluval katastriüksusel Murru (katastritunnus 43701:001:0167, maa sihtotstarve mäetööstusmaa 65% ja tootmismaa 35%). Taotletava mäeeraldise pindala on 4,68 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,25 ha. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär 15 tuh m3. Kaevandamisloa taotletav kehtivusaeg on 15 aastat.

31.08.2020 nr DM-109156-24 teavitas Keskkonnaamet menetlusosalisi sh Lüganuse valda Lüganuse lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest. Teavitus avaldati KeHJS § 12 lõike 11 punkti 2 kohaselt ka väljaandes Ametlikud teadaanded.

MaaPS § 48 kohaselt on kaevandamisloa andmine sh kaevandamisloa andmisega seotud keskkonnakaitselised kaalutlused Keskkonnaameti pädevuses. Antud hetkel tegeleb Keskkonnaamet kaeveloa väljastamise korralduse ja kaevaloa koostamise ja kooskõlastamisega. Lüganuse lubjakivikarjääri kaeveloaga vahetult seotud osaks on kaeveloa eritingimused, mille eesmärgiks on vältida või leevendada kaevandamisega seonduvaid häiringuid. Üheks kaeveloa eritingimuseks on punkt, mis kohustab kaevandajat läbi viima regulaarset seiret: (Keskkonnaloa omanik peab 6 kuu jooksul peale keskkonnaloa saamist esitama Keskkonnaametile ja Lüganuse Vallavalitsusele kooskõlastamiseks seirekava. Seirekava koostamisel tuleb lähtuda Osaühingu Alkranel koostatud töödest „Lüganuse lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotluse täienduse (09.03.2017. a) juurde koostatud analüüsid – põhjavesi, vibratsioon, tolm ja müra" ja „Lüganuse lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotluse täienduse (09.03.2017.a) analüüsi (12.12.2017) juurde koostatud müra lisaanalüüs" ning nimetatud tööde lisadest. Kaevandamisloa omanik teostab seiret vastavalt kooskõlastatud seirekavale. Seire tulemused esitada Keskkonnaametile ja Lüganuse Vallavalitsusele kahe nädala jooksul pärast seiretulemuste selgumist.)

 

Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate keskkonnahäiringute ning leevendus- ja kompensatsioonimeetmete analüüs

Aruanne