Lüganuse lubjakivikarjäär

Eesti Keskkonnauuringute keskuse töö „Lüganuse aleviku ja Matka küla kaevude ülevaade".

 

Keskkonnaamet andis Kaltsiumkarbonaat OÜ-le 16.02.2021 keskkonnaloa KL-509345 Lüganuse lubjakivimaardlas viimistluskivi ja ehituslubjakivi kaevandamiseks.

Lüganuse lubjakivikarjääri mäeeraldis asub Ida-Viru maakonnas Lüganuse vallas Matka külas arendajale kuuluval katastriüksusel Murru (katastritunnus 43701:001:0167, maa sihtotstarve mäetööstusmaa 65% ja tootmismaa 35%). Taotletava mäeeraldise pindala on 4,68 ha ja mäeeraldise teenindusmaa pindala on 7,25 ha. Maavara kaevandamise keskmine aastamäär 15 tuh m3. Kaevandamisloa kehtivusaeg on 15 aastat.

31.08.2020 nr DM-109156-24 teavitas Keskkonnaamet menetlusosalisi sh Lüganuse valda Lüganuse lubjakivikarjääri mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa taotlusele keskkonnamõju hindamise algatamata jätmisest. Teavitus avaldati KeHJS § 12 lõike 11 punkti 2 kohaselt ka väljaandes Ametlikud teadaanded.

Lüganuse lubjakivikarjääri keskkonnaloaga vahetult seotud osaks on keskkonnaloa eritingimused, mille eesmärgiks on vältida või leevendada kaevandamisega seonduvaid häiringuid. Üheks keskkonnaloa eritingimuseks on punkt, mis kohustab kaevandajat läbi viima regulaarset seiret. Keskkonnaloa omanik peab 6 kuu jooksul peale keskkonnaloa saamist esitama Keskkonnaametile ja Lüganuse Vallavalitsusele kooskõlastamiseks seirekava. Seirekava koostamisel tuleb lähtuda Osaühingu Alkranel koostatud töödest „Lüganuse lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotluse täienduse (09.03.2017. a) juurde koostatud analüüsid – põhjavesi, vibratsioon, tolm ja müra" ja „Lüganuse lubjakivikarjääri kaevandamisloa taotluse täienduse (09.03.2017.a) analüüsi (12.12.2017) juurde koostatud müra lisaanalüüs" ning nimetatud tööde lisadest. Kaevandamisloa omanik teostab seiret vastavalt kooskõlastatud seirekavale. Seire tulemused esitada Keskkonnaametile ja Lüganuse Vallavalitsusele kahe nädala jooksul pärast seiretulemuste selgumist.

Aruanne

Lüganuse lubjakivikarjääri rajamisega kaasnevate keskkonnahäiringute ning leevendus- ja kompensatsioonimeetmete analüüs