Koolide riigistamine

Haridus- ja Teadusministeerium

PRESSITEADE

03.03.2023

Riik võtab uuest õppeaastast üle Sillamäe kahe kooli ja Lüganuse valla kolme kooli pidamise

Täna allkirjastasid haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas ning Sillamäe linna ja Lüganuse valla omavalitsusjuhid Sillamäe Eesti Põhikooli, Sillamäe Gümnaasiumi, Lüganuse Kooli, Kiviõli I Keskkooli ning Kiviõli Vene Kooli riigile üleandmise lepingud. Alates 1. septembrist 2023 on koolide pidajaks Haridus- ja Teadusministeerium.

Minister Tõnis Lukase sõnul tuleneb koolide ülevõtmine vajadusest tugevdada eestluse elujõudu Ida-Virumaal ning võimaldada eesti õppekeelele üleminekut kõigis koolides. "Oleme Ida-Virumaa omavalitsustes juba mitmel puhul asunud toetama sealseid eesti koole, et eestikeelne koolivõrk oleks hea tasemega ja elujõuline. Muudatuse põhieesmärk on kindlustada kiire üleminek eestikeelsele õppele kogu Lüganuse vallas ning korrastada koolivõrku, et  luua õpilastele ja õpetajatele paremad õppimise tingimused. Lüganuse koolis  õppetegevus jätkub. Sillamäel otsuste tegemine juhindub eesmärgist tagada kõigile põhikooli ja gümnaasiumi õpilastele ning õpetajatele nüüdisaegne õpikeskkond ja tugi eestikeelseks koolikeskkonnaks," ütles minister.

Lüganuse vallavanem Marja-Liisa Veiser ütles, et vald peab äärmiselt oluliseks kvaliteetse ja kodulähedase hariduse andmist ning tunnustab ja tänab riiki, kes tuli raskel ajal vallale selles küsimuses appi. "Tänan ka volikogu liikmeid üksmeelse toetuse eest koolide riigistamise küsimuse otsustamisel, mis annab meile kindlustunde, et nii riigistatud koolid kui ka vallale jääv Maidla Kool arenevad jõudsalt edasi ja suudavad pakkuda kvaliteetset eestikeelset haridust, huviharidust ja noorsootööd. See on ülimalt oluline selleks, et valla noored saaksid hea hariduse, jääksid kodukanti elama ja siinset elu edasi arendama," sõnas Veiser.

Lüganuse valla kolmes koolis õpib täna kokku pea 630 õpilast. Lisaks tegutseb vallas kohaliku omavalitsuse pidamisel Maidla Kool.

Sillamäe Eesti Põhikoolis õpib täna pea 200 last ja gümnaasiumis 292. Riik võtab Sillamäel vastutuse eestikeelse põhi- ja gümnaasiumihariduse tagamise eest. Sillamäe linnapea Tõnis Kalberg: "Anname nende koolide pidamise üle mitte just kõige kergema südamega, sest tegu on hästi toimivate koolidega, kus nii õpilaste kui õpetajate ja vanemate rahulolu on kõrgel tasemel, aga loodame, et koostöös riigiga saame luua Sillamäel täiendavaid valikuvõimalusi kutse- ja üldhariduses ning kaasata õppe- ja töötingimuste arendamiseks rohkem ressursse."

Haridus- ja Teadusministeerium võtab koolide pidamise üle alates 1. septembrist 2023. Lepingute kohaselt võtab ministeerium üle koolide töötajate ja koolide tegevusega seotud kohustused ning uued arenguvõimalused plaanitakse koostöös kooliperedega juba tuleval õppeaastal.

Koolide ülevõtmine juhindub eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskavast 2022-2030, mille eesmärk on toetada Ida-Virumaa eestikeelsete koolide elujõudu ning vene õppekeelega koolide üleminekut eestikeelsele õppele. Haridus- ja Teadusministeerium on juba varasemalt investeerinud teistesse Ida-Virumaa suurematesse keskustesse - Narva, Jõhvi ja Kohtla-Järvele. Selle aasta sügisel avavad uksed kaks uut riigigümnaasiumi Narvas.

 

Fotode autor: HTM

 

  Lüganuse Vallavolikogu hääletas koolide riigistamise poolt

28. veebruari 2023 istungil hääletas Lüganuse Vallavolikogu kolme kooli (Lüganuse Kool, Kiviõli I Keskkool ja Kiviõli Vene Kool) riigistamise poolt ning andis vallavanemale volitused halduslepingu allkirjastamiseks. Leping allkirjastatakse Haridus- ja Teadusministeeriumiga 3. märtsil. 
 

Kohtumine Haridus- ja Teadusministeeriumis

13. veebruaril kohtus Lüganuse vallavalitsuse esindus haridusminister Tõnis Lukasega, kus arutati valla kolme kooli riigile üle andmist. Arutelu all oleva halduslepingu kohaselt võtaks ministeerium üle Lüganuse Kooli, Kiviõli I Keskkooli ja Kiviõli Vene Kooli, et tagada 2023/24. õppeaastast põhihariduse kvaliteet ja eestikeelsele õppele üleminek.

"Meie soov on toetada Lüganuse valla haridusvõrgu arengut sama jõuliselt, kui oleme seda juba teinud teistes Ida-Virumaa suuremates keskustes: Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel, Jõhvis. Oleme valmis ka siin eestikeelsele õppele ülemineku nimel õppetingimustesse investeerima ja Lüganuse valla kolm kooli riigistama," kinnitas minister Lukas. Lüganuse vald saab koolide pidamisest vabanevaid vahendeid kasutada eestikeelsele haridusele üleminekuks alushariduses, huvihariduses ja noorsootöös.

Läbirääkimiste käigus on toimunud kohtumised kõigi kolme kooli kogukondadega ning arutelud jätkuvad Lüganuse vallavolikogu rahandus- ja arengukomisjonis ning haridus- ja noorsootöökomisjonis. Lõpliku otsuse teeb volikogu, kuhu asja arutamine peaks jõudma 28. veebruaril.

 

Valla koolide riigistamises liigutakse jõudsalt edasi

Lüganuse Vallavalitsus viis koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga 1. ja 2. veebruaril läbi kohtumised Lüganuse valla kolme riigistatava kooli (Kiviõli IKeskkool, Lüganuse Kool ja Kiviõli Vene Kool) kogukondade esindajatega. Kohtumiste eesmärk oli kujundada seisukoht Lüganuse valla koolide riigistamise küsimuses.

* Eelmise aasta  novembris alustasid Lüganuse vald ning Haridus- ja Teadusministeerium läbirääkimisi kolme Lüganuse valla kooli võimalikuks üleandmiseks riigile.

* Koolide ülevõtmise eesmärk on tagada Lüganuse vallas õpilastele kvaliteetse eestikeelse hariduse kättesaadavus ja nüüdisaegsed õppe- ja töötingimused.

* Riigi soov on toetada senisest suuremal määral Lüganuse valla haridusvõrgu jätkusuutlikku arengut nagu seda on tehtud ka Narvas, Sillamäel, Kohtla-Järvel ja Jõhvis.

* Kolme kooli ülevõtmiseks riigile sõlmitakse haldusleping. Lepingu kohaselt võtab HTM üle kolm Lüganuse valla kooli samades koosseisudes ning tagab õppeaastast 2023/24 põhihariduse kvaliteedi tõusu ja eestikeelsele õppele ülemineku.

* Lüganuse valla ülesandeks jääb üleantavate koolide pidamisest vabanevat tulubaasi kasutada eestikeelsele haridusele üleminekuks lasteaias, huvihariduses ja noorsootöös ning tagada sujuv ühistranspordi korraldus kindlustamaks õpilastele hariduse kättesaadavus.

Hea meel oli näha kogukonna aktiivset osavõttu koolides toimunud riigistamise teemalistel kohtumistel. Läbiviidud arutelud olid konstruktiivsed, kõik esitatud küsimused said kohapeal valla ja haridusministeeriumi esindajate poolt vastused. Lisaks kogunevad riigistamise küsimust veebruari lõpus arutama volikogu rahandus- ja arengukomisjon ning haridus- ja noorsootöökomisjon. Otsuse koolide riigistamise osas langetab vallavolikogu veebruarikuu lõpus.

 

Kohtumised kogukondade esindajatega

Lüganuse Vallavalitsus koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga viisid läbi kohtumised Lüganuse valla riigistamiskavas olevate koolide - Kiviõli I Keskkooli, Kiviõli Vene Kooli ja Lüganuse Kooli kogukondade esindajatega.

Kohtumised toimusid:

1. veebruaril algusega kell 18.00  Lüganuse Koolis

Koosoleku protokoll

2. veebruaril  algusega kell  16.30  Kiviõli Vene Koolis

Koosoleku protokoll

2. veebruaril algusega kell  18.00  Kiviõli I Keskkoolis

Koosoleku protokoll