KÄIMASOLEVAD PROJEKTID

Erra ohtlike jäätmete kogumispunkti laiendamine piirkondlikuks jäätmejaamaks

Projekti eesmärk on rajada jäätmejaam, mis võimaldab suurendada ära antavate ohtlike jäätmete liike, arvu ja koguseid.

 

Rahastusallikas: Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Meede: Kliima.6.1 Kasvuhoonegaaside heitkoguste vähendamine

Projekti periood: 01.05.2021 - 30.09.2022

Projekti kogumaksumus on  150 921,95€, millest KIK toetuse osa on 125 921,95€ ja Lüganuse valla omafinantseering 25 000€.

 

LÕPPENUD PROJEKTID

Endise Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine

Endise Erra sovhoosi tootmishoonete lammutamine