Kaevandused ja karjäärid

Allmaakaevanduste ja karjääride alad - https://arcg.is/TfyrD

Ojamaa kaevevälja põhjaveeseire ja muraka soostiku ökosüsteemi seire 2018. aastal

 

Riik valmistub vanade altkaevandatud alade ohtlike varinguaukude likvideerimiseks

Keskkonnaministeerium koostöös Keskkonnaameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskusega asuvad likvideerima ohtlikke varinguauke Jõhvi, Kiviõli ja Kohtla-Järve piirkonnas. Maapinnani ulatuvad sügavad varinguaugud on ohtlikud nii elanikele kui loomadele. Varingud on tekkinud endiste allmaakaevanduste aladel, kus kaevanduse sulgemisest on möödas üle 40 aasta.

Tallinna Tehnikaülikoolil (TTÜ) valmis 2018 aastal „Põlevkivi altkaevandatud alade varingute uuring", kus on kaardistatud kaevanduste tuulutuseks rajatud ligi 1200 šurfiauku ning lisaks ka selliseid varinguauke, kus kaevanduskäikude varingud ulatuvad maapinnani.

Maa-ameti maardlate kaardirakendus

Maa-ameti veebilehel geoportaal.maaamet.ee asuva maardlate kaardirakenduse kaudu on võimalik tutvuda põlevkivi altkaevandatud alade, allmaakaevandamisel jäetud tervikute ja kaevanduste šurfide kaardikihiga. Kaardikihi nimeks on TTÜ stabiilsushinnangu töö alad, mis võimaldab vaadata koos teiste kaartidega, näiteks katastriüksuste kaardiga kinnistutel asuvaid altkaevandatud alasid. Geoportaalist leiab ka teisi, kehtivate kaevandamisubadega seotud infot ja maavara maardlaid.

 

Nii TTÜ „Põlevkivi altkaevandatud alade varingute uuring" kui ka Maa-ameti geoportaalis olev kaardikiht annab Keskkonnaministeeriumile, kohalikele omavalitsustele ja elanikele infot, millistes asukohtades on altkaevandatud aladel tekkinud varinguaugud. Mõnel juhul on need elanikest kaugemates asukohtades nagu metsas ja põldudel, kuid mõnikord ka asulates, elamute ja maanteede läheduses, haritaval põllumaal, mistõ­ttu kujutavad suuremat riski seal liikuvatele inimestele.