KAASAV EELARVE 2021

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord

Lüganuse valla ideekorje 2021. aasta kaasavaks eelarveks

Lüganuse valla kaasava eelarve koostamisega antakse kohalikule kogukonnale võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Ideede ja ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 1. august - 1. september 2020.
Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2021. a eelarves on 20 000 eurot.
 

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Ideed saab esitada elektrooniliselt http://bit.do/eNtMa või täidetud vormil . Vorm saata e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.

Esitatud ideid hindab komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse liikmed, vallavolikogu esimees ja aseesimees. Komisjon hindab esitatud ideede
teostatavust ja vastavust kaasava eelarve tingimustele.

Vallavalitsus korraldab, kuulutab välja ja viib läbi elektroonilise
rahvahääletuse keskkonnas VOLIS. Rahvahääletuse aeg on 21 kalendripäeva.
Rahvahääletuses saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht
on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald.

Ideede elluviimine

Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideede realiseerimise viib ellu vallavalitsus koostöös ettepanekute esitajatega 2021. aasta jooksul.