Lüganuse valla kaasava eelarve hääletustulemused.

Kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 5. aprillist kuni 5. maini 2019. Tähtajaks laekus 5 ettepanekut. Juunikuus hindasid komisjoni liikmed ettepanekute vastavust kaasava eelarve eesmärkidele ja analüüsisid nende realiseeritavust. 

Järgmisesse vooru pääses edasi kaks ideed ning 11.–31. juulini sai iga vallakodanik endale meeldiva ja kogukonnale kasuliku idee poolt oma hääle anda elektrooniliselt Lüganuse valla veebilehel infosüsteemis VOLIS.

Hääletuse tulemusena sai Erra diskgolfipargi rajamine 55 häält ning Purtse Vabatahtliku Pääste olmeruumide ehitus 70 häält.

Vallavalitsus kinnitas hääletustulemused ning loodetavasti veel sel aastal saavad Purtse Vabatahtliku Pääste vabatahtlikud oma komandohoones koostöös vallavalitsusega ja hoone omanikuga välja ehitada vajalikud olmeruumid.

Projekti eesmärk on ehitada sobivad ruumid, kuhu saab inimene tulla abi paluma kriisiolukorras ja kus saaks koos käia päästeala noortering. Vabatahtlikud päästjad teevad tänuväärset tööd, et teavitada elanikkonda võimalikest ohtudest, parandada inimeste toimetulekut ja valmisolekut kriisiolukorras tegutsemiseks ning hakkamasaamiseks.
 

Lüganuse valla kaasava eelarve rahvahääletus on lõppenud.

Lüganuse valla 2019.aasta kaasava eelarve menetlemise kord võeti Lüganuse Vallavolikogu määrusega vastu 28. märtsil 2019. aastal. Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2019. aasta eelarves on 20 000 eurot.

Kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 05. aprillist kuni 05. maini 2019.

Tähtajaks laekus 5 ettepanekut. Juunikuus hindasid komisjoni liikmed ettepanekute vastavust kaasava eelarve eesmärkidele ja analüüsisid nende realiseeritavust. 

Järgmisesse vooru pääses edasi 2 ideed.

1. Erra discgolfipargi rajamine

2. Purtse Vabatahtliku Pääste olmeruumide ehitus

Kaasava eelarve eesmärgid on :

 • Elanike teadlikkuse tõstmine valla rahanduse ja eelarve koostamise alustest.
 • Avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.
 • Elanike kaasamine vallaeelarve prioriteetide seadmisesse.

Ettepanekute esitamisel tuli pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

 • Kaasava eelarve ettepanekut või esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.
 • Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.
 • Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvele.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald.
 • Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.
 • Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajatega.

 

 • Lüganuse valla kaasava eelarve rahvahääletus toimub 11.-31. juulil 2019.
 • Hääletus algab 11. juulil kell 00:01 ja lõpeb 31. juulil kell 23:59.
 • Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Lüganuse vallas.
 • Rahvahääletusele on üles seatud kaks ettepanekut.
 • Iga rahvahääletusel osalev isik saab hääletada ühe endale meelepärase idee poolt.
 • Hääletada saab elektrooniliselt infosüsteemis VOLIS kus tuleb end identifitseerida ID-kaardi või mobiil-IDga.

 

Kaasava eelarve ideede esitamine on lõppenud

Lüganuse Vallavolikogu 28.03.2019 määrus nr 68 "Lüganuse valla 2019. aasta kaasava eelarve menetlemise kord".

Lüganuse valla kaasava eelarve koostamisega antakse kohalikule kogukonnale võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Ideede ja ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 5. aprill - 5. mai 2019.

Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2019. a eelarves on 20 000 eurot.

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Ideed saab esitada elektrooniliselt SIIN või täidetud vormil saata e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.

Lüganuse Vallavalitsus ootab ideede esitajatelt aktiivset osalemist kaasava eelarve protsessi erinevates etappides (arutelud, ideede tutvustamine jm).

Esitatud ideid hindab 9-liikmeline komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse liikmed, vallavolikogu esimees ja aseesimees. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust ja vastavust kaasava eelarve tingimustele.

Vallavalitsus korraldab, kuulutab välja ja viib läbi elektroonilise rahvahääletuse keskkonnas VOLIS. Rahvahääletuse aeg on 21 kalendripäeva. Rahvahääletuses saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald.

Ideede elluviimine

Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideede realiseerimise viib ellu vallavalitsus koostöös ettepanekute esitajatega.