KAASAV EELARVE 2022

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord

Lüganuse valla ideekorje 2022. aasta kaasavaks eelarveks

Lüganuse valla kaasava eelarve koostamisega antakse kohalikule kogukonnale võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Ideede ja ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 1. august - 1. september 2021.
Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2022. a eelarves planeerime kuni 20 000 eurot.

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Ideed saab esitada elektrooniliselt http://bit.do/eNtMa või täidetud vormil. Vorm saata e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.

Esitatud ideid hindab komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse liikmed, vallavolikogu esimees ja aseesimees. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust ja vastavust kaasava eelarve tingimustele.

Vallavalitsus korraldab, kuulutab välja ja viib läbi elektroonilise rahvahääletuse keskkonnas VOLIS. Rahvahääletuse aeg on 21 kalendripäeva. Rahvahääletuses saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald.

Ideede elluviimine

Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideede realiseerimise viib ellu vallavalitsus koostöös ettepanekute esitajatega 2022. aasta jooksul.

 

KAASAV EELARVE 2021

Lüganuse valla kaasava eelarve rahvahääletuse tulemused on teada ja kinnitatud

Lüganuse valla 2021. a eelarves on kaasava eelarve suuruseks 20000 eurot. Tähtaegselt  laekus neli ettepanekut.

Ettepanekute hindamise komisjon otsustas neljast kaasava eelarve ettepanekust panna rahvahääletusele kaks ideed:

  • Liimala rannaala taristu korrastamine: Rannaala korrastamine tagab parema ligipääsu rannaalale, näiteks tervise probleemidega inimestele ja/või väikelastega peredele.  Antud projekti raames võiks paigaldada uued istepingid. Praegused ranna pingid ei täida oma eesmärki. Need on lagunenud ja neid on pea võimatu üles leida (pinkide ümber on kasvanud võsa). Võimalusel paigaldada riietumiskabiine ja laudtee.
  • Tuleohutuskoolitus haagise soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästele: viimase 3 aasta jooksul on vallas toimunud ligikaudu 160 tulekahju. Paljud neist oleksid olnud välditavad või väiksemate tagajärgedega, kui inimesed oskaksid kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid. Hoolitseksid selle eest, et majapidamiseses oleks suitsuandur, korsten pühitud ning teeksid tuld hoones ja hooneväliselt nõuetekohaselt. Purtse vabatahtlik Pääste soovib soetada ennetushaagise koos varustusega ohutusalaste koolituste läbi viimiseks Lüganuse valla elanikele.

Rahvahääletusele otsustati mitte panna järgmised ettepanekud:

  • Discgolfipargi rajamine Erra parki. Üheksa rajaga kavandatud discgolfipark oli planeeritud osaliselt riigimaale. Projekti mahu vähendamine ja raja kavandamine ainult välja valitud vallamaa peale ei olnud idee autori hinnangul otstarbekas. Alternatiivset lahendust ehk discgolfi raja planeerimist uude asukohta vajanuks aga rohkem ajalist ettevalmistust ja läbi mõtlemist;
  • SA Kiviõli Tervisekeskuse põhjapoolse piirdeaiaga kõrvuti kulgeva kõnnitee remont. Idees märgitud tänavalõik on Lüganuse Vallavalitsuse kohustus ning selle korda tegemiseks vajalikud rahalised vahendid planeeritakse sisse lülitada 2021 aasta Lüganuse valla eelarvesse.

Lüganuse valla kaasava eelarve hääletus viidi läbi portaalis volis.ee ajavahemikul 17.11 – 07.12.2020. Hääletada said kõik vähemalt 16-aastased Lüganuse valla elanikud. Hääletati kokku 109 korda.      

Rahvahääletuse võitis Liimala rannaala taristu parendamine 69 häälega, teiseks jäi 40 häälega Tuleohutuskoolitus haagise soetamine MTÜ Purtse Vabatahtlik Päästele.

Liimala rannaala korrastamise idee esitaja  Erra-Liival elav noor pereema Eike Õunas tõdes möödunud suvel rannas viibides, et lapsevankriga rannaalal liikumine on raskendatud ning puudub võimalus end rannas hästi tunda (istepingid, riietuskabiinid)