Lüganuse valla kaasava eelarve hääletustulemused on selgunud

21. veebruaril lõppes Lüganuse valla kaasava eelarve ettepanekute rahvahääletus. Kokku laekus tähtaegselt kolm ettepanekut. Kõik kolm ideed suunati avalikule rahvahääletusele.

Hääletusest said osa võtta kõik Lüganuse valla vähemalt 16-aastased elanikud. Kokku osales hääletusel 298 inimest, nendest 206 oli naissoo esindajad. Hääletaja keskmine vanus oli 43 eluaastat ning vanim hääletaja oli 85-aastane.

21 päeva kestnud hääletuse tulemused on esitatud häälte kahanevas järjekorras:

Püssi linna madalseiklusrada – 105 häält. Ettepaneku esitaja Krisli Kaldaru.

Lüganuse valla koerte harjutus- ja jalutusväljak „Kiviõli koertepark" – 103 häält. Ettepaneku esitaja Kaissa Käosaar.

Seiklusrada Püssi mõisa (Lüganuse kooli) pargis – 90 häält. Ettepaneku esitaja Johanna Rannula.

Hääletustulemused:  VOLIS.ee

 

Lüganuse valla 2023. aasta kaasava eelarve hääletus algab 1. veebruaril

Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord võeti Lüganuse Vallavolikogu määrusega vastu 17. juunil 2020. aastal. Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2023. aasta eelarves on 20 000 eurot. Kaasava eelarve ettepanekuid sai esitada 1. oktoober kuni 31. detsember 2022.

Tähtajaks laekus kolm ettepanekut. Kaasava eelarve komisjoni liikmed hindasid ettepanekute vastavust kaasava eelarve eesmärkidele ja analüüsisid nende realiseeritavust. Järgmisesse vooru pääsesid edasi kõik kolm ideed.

Kaasava eelarve eesmärgid on:

  • Elanike teadlikkuse tõstmine valla rahanduse ja eelarve koostamise alustest.
  • Avalikes huvides kasutatavate investeeringute tegemine.
  • Elanike kaasamine vallaeelarve prioriteetide seadmisesse.

Ettepanekute esitamisel tuli pidada silmas järgmisi põhimõtteid:

  • Kaasava eelarve ettepanekut võib esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.
  • Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.
  • Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvele.

Hääletus toimub 1. veebruarist – 21. veebruarini kella 23.59-ni portaalis VOLIS.ee

Rahvahääletusel saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald. Elektrooniliseks hääletamiseks tuleb ennast tuvastada mobiil-ID või ID-kaardi abil.

Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek. Rahvahääletusel toetust leidnud kaasava eelarve objektide realiseerimise korraldab vallavalitsus koostöös ettepaneku esitajatega.

Ettepanekud, mis lähevad avalikule rahvahääletusele:

Seiklusrada Püssi mõisa (Lüganuse kooli) pargis

Idee on rajada Lüganuse kooli kõrvale Püssi mõisa parki, suurte põlispuude vahele, põnev madalseiklusrada, kus on võimalik erinevate nööride ja platvormide kaudu liikuda. Samuti saab puude vahele paigaldada slackline'id. Raja juures võiks olla ka trossilaskumine ning rippsild pargis oleva veekogu saarekesele. Seiklusraja eesmärgiks on pakkuda Lüganuse valla lastele ja noortele aga ka täiskasvanutele õues viibimiseks põnevaid ja liikumist soodustavaid tegevusi. Mõte on tuua Püssi mõisa park vabaaja veetmise kohana paremini esile, sest sellel kohal on palju kasutamata potentsiaali.

Avalikus kasutuses oleva pargi korrashoidu panustab kogukond ja Lüganuse kool. Samuti pakub seiklusparke rajav ettevõte garantiid ja hooldust. Madalseisupark tooks kõigile rõõmu pikkadeks aastateks.

Püssi linna madalseiklusrada

Idee on rajada Püssi linna madalseiklusrada. Püssi linnas ei ole teatud vanuserühmas lastele õues tegevusi ning vabaaja veetmiseks kasutatakse ühte olemasolevat mänguväljakut, mis ei pruugi antud vanusegrupi tegevustele/mängudele vastu pidada. Seiklusrada saavad hakata kasutama nii lapsed kui täiskasvanud. Seiklusrada on planeeritud ehitada kaheosalisena. Seiklusraja üks osa on mõeldud lastele iseseisvaks kasutamiseks. Teine rada, mis on mõeldud noortele ja täiskasvanutele, tuleks ehitada raskemate harjutuste ja platvormidega. Kuni 7-aastased lapsed peavad radu kasutama järelevalve all, suurematele on rajad sobilikud iseseisvaks kasutamiseks

Madalseiklusrada pakub mitmekülgset tegevust tundideks, sealjuures on kordades soodsam kui standardsed mänguväljakud. Seiklusradu ehitatakse ohutule kõrgusele ja need on tasuta kasutamiseks ilma turvavarustuseta. Harjutused saavad olema erinevate raskusastmetega, aitaksid kaasa lapse kehalisele arengule ning mitmekesistaksid laste aktiivsete tegevuste võimalusi õues, kuid oleksid siiski läbitavad erineva kehalise ettevalmistusega lastel.

Lüganuse valla koerte harjutus- ja jalutusväljak „Kiviõli koertepark"

Idee eesmärgiks on lemmikloomade pidamiskultuuri arendamine Lüganuse vallas. Koerte harjutusväljak annab lemmiklooma omanikele võimaluse koeri aiaga piiratud alal treenida ja õpetada, tegeleda erinevate koerte spordialadega, nagu kuulekus, agility, rallikuulekus. Koertepark võimaldab korraldada erinevaid üritusi ja võistlusi ning aitab kaasa lemmikute sotsiaalsele suhtlemisele ilma kaaskodanikke häirimata.

Väljak peaks asuma Kiviõli linnas hästi ligipääsetavas kohas, kus peaks olema vähemalt kaks eri suurusega suletavat aedikut, üks suurematele ja teine väiksematele koertele, mõned pingid koerte omanikele, elementaarsed atraktsioonid ja kuur spordivahendite hoidmiseks, samuti prügikastid tavaprügi jaoks ja konteinerid biolagunevate jäätmete jaoks. Platsil võiks olla tänavavalgustus. Selliseid harjutusväljakuid on naaberomavalitsustes olemas, kuid Lüganuse vallas veel mitte.

 

Lüganuse valla ideekorje 2023. aasta kaasavaks eelarveks

Lüganuse valla kaasava eelarve koostamisega antakse kohalikule kogukonnale võimalus valla eelarves selleks määratud summa osas kaasa rääkida, tehes ettepanekuid valla elu edendamiseks ja osaledes hääletamisel parimate ettepanekute väljaselgitamiseks.

Ideede ja ettepanekute esitamise aeg vallavalitsusele on 1. oktoober - 31. detsember 2022.
Kaasava eelarve summaks Lüganuse valla 2023. a eelarves planeerime kuni 20 000 eurot.

Kaasava eelarve objekt peab pakkuma avalikku hüve ja olema avalikus kasutuses ning objektist ei tohi tekkida ebamõistlikke kulusid valla järgnevate aastate eelarvetele. Menetluse käigus võib ettepaneku esitada iga vallaelanik ja kõik valla arengust huvitatud füüsilised ja juriidilised isikud.

Ideed saab esitada täidetud vormil. Vorm saata e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee.

Ettepaneku eeldatava maksumuse minimaalne suurus on 3000 eurot ja maksimaalne suurus 20 000 eurot.

Esitatud ideid hindab komisjon, kuhu kuuluvad vallavalitsuse liikmed, vallavolikogu esimees ja aseesimees. Komisjon hindab esitatud ideede teostatavust ja vastavust kaasava eelarve tingimustele.

Vallavalitsus korraldab, kuulutab välja ja viib läbi elektroonilise rahvahääletuse keskkonnas VOLIS. Rahvahääletuse aeg on 21 kalendripäeva. Rahvahääletuses saab osaleda iga vähemalt 16-aastane isik, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel hääletuse hetkel Lüganuse vald.

Ideede elluviimine

Realiseerimisele kuulub esimeses järjekorras rahvahääletuse tulemusena enim hääli saanud ettepanek.

Kaasava eelarve hääletusel võitnud ideede realiseerimise viib ellu vallavalitsus koostöös ettepanekute esitajatega 2023. aasta jooksul.