Istungid

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 51. istung 21. juuni 2021

 1. Lüganuse valla 2021. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
  2021. a majandusaasta aruanne
 2. Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine
  2021. a lisaeelarve nr 1
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine
  Huvihariduse ja –tegevuse kava
 4. Meetmesse „Tööturul osalemist toetavad hoolekandeteenused" taotluse esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine
 5. Detailplaneeringu vastuvõtmine
 6. Kiviõli poolkoksiprügila detailplaneeringu muutmise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine
  Lisa 1, Lisa 2, Lisa 3
 7. Volikogu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ning mandaatide arvu määramine
 8. Lüganuse valla valimiskomisjoni liikmete nimetamine
 9. Umbusalduse avaldamine revisjonikomisjoni aseesimehele
 10. Informatsioon:
  10. 1Järve Biopuhastuse OÜ tegevusest ja arenguplaanidest
  10.2 SA Ida-Virumaa Tööstusalade tegevusest ja arenguplaanidest

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 50. istung 27. mai 2021

1.         Informatsioon Ida-Viru Ühistranspordikeskuse tegevusest ja edasistest plaanidest

Ettekandja juhatuse esimees Heiki Luts

2.         Lüganuse valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2021-2032 kinnitamine
ÜVK arendamise kava eelnõu

Ettekandja planeerimisspetsialist Sven Otsmaa

3.         Laste ja noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse kord

Ettekandja kultuuri- ja spordinõunik Riia Tallerman

4.         Tänava- ja turukaubandus Lüganuse vallas

Ettekandja vallasekretär Tiina Urban

5.         Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 1 I lugemine

Ettekandja vallavalitsuse liige vallavanema ülesannetes Anu Needo

6.         Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

Ettekandja revisjonikomisjoni esimees Vladislav Lazarevitš

7.         Revisjonikomisjonile ühekordse ülesande andmine

Ettekandja volikogu liige Eldur Lainjärv

8.         Informatsioon:

8.1.       SA Aidu Veespordikeskus tegevusest ja arenguplaanidest

Ettekandja SA nõukogu liige Risto Lindeberg

8.2.       SA Kiviõli Seiklusturismikeskus tegevusest ja arenguplaanidest

Ettekandja SA nõukogu liige Eldur Lainjärv

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 49. istung 29. aprill 2021

1. Lüganuse Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine

2. Lüganuse valla kohanimede määramise avalikustamise kord

3. Määruse kehtetuks tunnistamine (Kiviõli linna parkimistasu)

4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise kord)

5. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Püssi mõisa karjakastell)

6. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 48. istung 30. märtsil 2021

 1. Lüganuse valla haridusasutuste ümberkorraldamine II lugemine ja vastuvõtmine
  Seletuskiri
  Ettepanekute koondtabel
  Keskerakonna fraktsiooni muudatusettepanek
  Isamaa fraktsiooni muudatusettepanek
  Jevgeni Korniltsevi muudatusettepanek
  Lüganuse Vallavalitsuse muudatusettepanek
 2. Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028  II lugemine ja vastuvõtmine
  Arengustrateegia aastani 2028
  Mõisted
  Valimi raport
 3. Arvamuse andmine Uus-Kiviõli kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/329491 muutmisega seotud keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse eelnõule
  Taotlus
 4. Arvamuse andmine Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmisega seotud keskkonnamõju hindamise algatamise otsuse eelnõule
  Taotlus
 5. Kiviõli Kunstide Kooli õppetasust vabastamine
 6. Koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetavast osalustasust vabastamine
 7. Loa andmine liisinglepingu pikendamiseks
 8. Vallavanema puhkuse ajakava kinnitamine
   

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 47. istung 11. märtsil 2021

 1. Lüganuse valla haridusasutuste ümberkorraldamine I lugemine
  Seletuskiri

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 46. istung 25. veebruaril 2021

 1. Koerte ja kasside pidamise eeskiri Lüganuse vallas      
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (toimetulekutoetuse eluasemekulude piirmäärad)
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord)
 4. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
  Eksperthinnang
 5. Lüganuse valla sotsiaalvaldkonna arengustrateegia aastani 2028 eelnõu I lugemine
   
 6. Informatsioon:

6.1 Ülevaade Cumulus Consulting OÜ poolt koostatud Lüganuse valla haridusvaldkonna  analüüsist (leitav www.lyganuse.ee)

6.2 Informatsioon SA Kiviõli Tervisekeskus tegevusest ja arenguplaanidest

6.3 Informatsioon AS Kiviõli Soojus tegevusest ja arenguplaanidest

6.4 Informatsioon Majanduskeskuse tegevusest ja arenguplaanidest

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 45. istung 28. jaanuaril 2021

1. Lüganuse valla 2021 eelarve vastuvõtmine

2. Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava perioodil kuni 31.12.2020 tulemuste ja tegevuskava aastaks 2021 kinnitamine

3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (VV palgajuhend)

4. Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise 

5. Vaideotsus Kaltsiumkarbonaat OÜ vaides Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusele nr 285

6. Kiviõli Kunstide Kooli õppetasust vabastamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 44. istung 17. detsember 2020

 1. Lüganuse valla 2020.a lisaeelarve nr 3 II lugemine ja vastuvõtmine
  Lüganuse Vallavalitsuse muudatusettepanek
 2. Lüganuse valla 2021. a eelarve I lugemine,  seletuskiri
 3. Lüganuse valla heakorraeeskiri
  Keskkonna- ja maaelukomisjoni muudatusettepanek
  Lüganuse Vallavalitsuse arvamus muudstusettepanekutele
 4. Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord
  Majandus- ja turvalisuse komisjoni muudatusettepanek
 5. Lüganuse Vallavolikogu 28.03.2019 otsuse nr 139 „Lüganuse valla „Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord" kehtetuks tunnistamine
 6. Avalikes huvides kinnisasja omandamise menetluse läbiviija määramine
 7. Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri mäeeraldise keskkonnaloa nr KMIN-105 muutmise taotluse kohta arvamuse andmine
 8. Investeeringuprojektide realiseerimine ja omaosaluse tagamine tulevastel perioodidel laenu arvelt

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 43. istung 26. november 2020

 1. Lüganuse Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine
 2. Lüganuse valla arengukava muutmine
 3.  Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmine
 4. Lüganuse valla heakorraeeskiri
 5. Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord
 6. Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava perioodil kuni 31.12.2020 kinnitamine
  Tegevuskava kuni 31.12.2020 ja seletuskiri
 7. Kiviõli Linnaraamatukogu kasutamise eeskiri
 8. Lüganuse Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri
 9. Sonda Raamatukogu kasutamise eeskiri
 10. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (sotsiaalhoolekande abi andmise kord)
 11. Lüganuse Vallavolikogu määruste muutmine (haridusasutuste põhimäärused)
 12. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (volikogu töökord)
 13. Lüganuse valla 2020.a lisaeelarve nr 3 I lugemine
 14.  Loa andmine riigihanke korraldamiseks
 15. Lüganuse Vallavolikogu 28.08.2019 otsuse nr 202 „Loa andmine riigihanke korraldamiseks" kehtetuks tunnistamine
 16. Lüganuse Vallavolikogu 28.03.2019 otsuse nr 139 „Lüganuse valla „Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord" kehtetuks tunnistamine
 17. Lüganuse Vallavolikogu revisjonikomisjonile ülesande andmine
 18. Lüganuse Vallavolikogu esindajate määramine:
  18.1 Lüganuse valla haridusvõrgustiku ümberkorralduskava koostamise juhtrühma;
  18.2 Lüganuse valla 2020. a noorte omaalgatusprojekti konkursi  hindamiskomisjoni

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 42. istung 29. oktoober 2020

1.         Informatsioon:

1.1. Rahandusministeeriumi poolt elluviidav pilootprojekt „Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamine".

1.2. Uljaste järve ümbruse põhjavee uuringud

2.         Lüganuse valla 2020. a lisaeelarve nr 2  II lugemine ja vastuvõtmine

Muudatusettepanek lisaeelarve nr 2 eelnõule

3.         Lüganuse valla arenguava muutmine I lugemine

4.         Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmine I lugemine, lisa 1

5.         Avaliku kirjaliku enampakkumise elektroonilise oksjoni väljakuulutamine

eelnõu 1

eelnõu 2

6.         Projektis „Hea avalik ruum" osalemine ja kaasfinantseeringu kinnitamine

7.         Viru Keemia Grupi tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lisa 1. Eriplaneeringu algatamise taotlus

Lisa 2. Planeeringuala joonis

Lisa 3. Kavandatava prügila üldinfo, planeeringuala ja -protsess

Lisa 4. Keskkonna- ja maaelukomisjoni koosoleku protokoll nr 22

8.         Lüganuse Vallavolikogu esindaja nimetamine Kiviõli I Keskkooli hoolekogusse

9.         Rahvaalgatuse korras vallavolikogule esitatud algatuse arutamine

Avaldus
Eelnõu

Lüganuse Vallavalitsuse seisukoht

Arendaja seisukoht

Keskkonnaameti otsus

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 41. istung 24. september 2020

1. Lüganuse valla 2020. a lisaeelarve nr 2  I lugemine

2. Meetmesse „Jäätmete liigiti kogumise lahenduste toetamine kohalikes omavalitsustes" taotluse esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine

3. Maakondlike arengustrateegiate elluviimise toetusmeetmesse esitatavas maakondlikus ühisprojektis „Väikesadamate võrgustiku arendamine nii põhjarannikul kui Peipsil" osalemine ja kaasfinantseeringu kinnitamine

4. Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri korrastamisprojekti kooskõlastamine

5. Loa andmine riigihanke korraldamiseks

6. Rahandus- ja arengukomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 40. istung 27. august 2020

 1. Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
  Kihva DP KSH eelhinnang,  Keskkonnaameti seisukoht
 2. Osaühingu Sonda Vesi asutamine ja põhikirja kinnitamine 
 3. Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 4. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 5. Informatsioon:
  5.1 Lüganuse valla majanduskeskuse juhataja Peeter Ilvese informatsioon ja ülevaade majanduskeskuse tegevusest

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 39. istung 03. juuli 2020

 1. Sihtasutusele Aidu Veespordikeskus projekti „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine" elluviimiseks vajamineva omaosaluse tagamiseks antava sihtfinantseeringu kinnitamine
 2. Valverühma moodustamine Kiviõli linna lasteaias Kannike
 3. Vallavanema ülevaade Maidla Kooli, Lüganuse Kooli ja Kiviõli I Keskkooli dokumentide seire tulemuste kohta

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 38. istung 17. juuni 2020

 1. Lüganuse valla põhimääruse muutmise II lugemine ja kehtestamine (vallavalitsuse töökord)
  Volikogu liikme Dmitri Dmitrijevi muudatusettepanek
 2. Lüganuse valla kaasava eelarve menetlemise kord
 3. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019‒2030+ tegevuskava muutmise II lugemine ja kinnitamine
  Tegevuskava
 4. Lüganuse valla 2019. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
  Aruanne
  Aruande heakskiitmine Lüganuse Vallavalitsuse poolt
 5. Arvamus Uljaste uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotluse kohta
 6. COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksusele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse taotlemise nimekirja kinnitamine
  Erakorraliste investeeringute nimekiri
 7. Lüganuse Vallavalitsuse liikme kinnitamine
 8. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 9. SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu liikme nimetamine
 10. Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
   

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 37. istung 28. mai 2020

 1. Lüganuse valla 2020. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine
  2020. a lisaeelarve nr 1 eelnõu
  R. Lindebergi muudatusettepanek
  Vallavalitsuse arvamus muudatusettepanekule
 2. Meetmesse „Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmine " taotluse esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine
 3. Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja taotlus
 4. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine ja lisa
 5. Lüganuse valla põhimääruse muutmine I lugemine (vallavalitsuse töökord)
 6. Kiviõli Kunstide Kooli õppetasust vabastamine
 7. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
 8. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
 9. Lüganuse Vallavolikogu esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse
 10. SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu liikme nimetamine
 11. Revisjonkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 12. Kultuuri- ja spordikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 13. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
   

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 36. istung 30. aprill 2020

 1. Häältelugemiskomisjoni moodustamine
 2. Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 3. Lüganuse vallavanema valimine
 4. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 5. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
 6. Lüganuse vallavanemale töötasu määramine
 7. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine
   

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 35. istung 23. aprill 2020

 1. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine
 2. Lüganuse Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine
 3. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (volikogu töökorra muutmine)
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (volikogu liikmetele tasu maksise korra muutmine) Volikogu esimehe D.Dmitrijevi muudatusettepanek
 6. Lüganuse valla 2020. a lisaeelarve nr 1 I lugemine
 7. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+ tegevuskava aastateks 2020-2024 eelnõu I lugemine
 8. Lüganuse Vallavolikogu 28.juuni 2018  otsuse nr 81 „Arvamuse andmine Lüganuse lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta" kehtetuks tunnistamine
 9. Arvamuse andmine Lüganuse lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta (2 eelnõud)
 1. eelnõu Lüganuse Vallavalitsuse esitatud eelnõu
  Kaltsiumkarbonaat OÜ seisukoht
  Lüganuse ja Matka külade elanike seisukoht
 2. eelnõu Volikogu liikme Andrea Eiche esitatud eelnõu
 1. Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneeringu kehtestamine
 2. Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valimine
   

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 34. istung 26. märts 2020

 1. Lüganuse valla haridusvõrgu ümberkorraldamine
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Marjakese Lasteaia põhimäärus)
 3. Määruste kehtetuks tunnistamine
 4. Lüganuse valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste osalustasust ja Kiviõli Kunstide Kooli õppetasust vabastamine
 5. Loa andmine koostöölepingute sõlmimiseks ja tasumise garanteerimiseks ning  Lüganuse Vallavolikogu 28.01.2020 otsuse nr 231 kehtetuks tunnistamine
 6. Vallavara otsustuskorras võõrandamine
   

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 33. istung 27. veebruar 2020

 1. Lüganuse vallavanemale umbusalduse avaldamine
 2. Lüganuse vallavanema valimine / vallavanema asendaja määramine
 3. Lüganuse vallavanemale töötasu määramine
 4. Lüganuse vallavara valitsemise kord
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (KVK põhimäärus)
 6. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Liini nr 18 sõidupileti hind)
 7. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja hõivamine ja asendiplaan
 8. Avaliku kirjaliku enampakkumise väljakuulutamine
 9. Arvamuse andmine Aidu karjääri kaevandatud maa korrastamise projekti rakendamise nõusoleku andmise kohta
 10. Arvamuse andmine Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr L.MK/329491 muutmise taotluse kohta
 11. Arvamuse andmine Uus-Kiviõli II kaevanduse maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotluse kohta
 12. Arvamus riigile kuuluvate kõrvalmaanteede eelduslikust üleandmisest kohalikele omavalitsustele
 13. Revisjonikomisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
 14. Vallavanema puhkus
 15. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 16. Adepte OÜ-ga sõlmitava koostöölepingu projekti heakskiitmine
 17. Informatsioon:
  17.1 Lüganuse valla teehoiukava
  17.2 Kiviõli õhusaaste uuringust. KKT Oil OÜ tegevuskava TSK seadme keskkonnahäiringute vähendamiseks
  17.3 Kaevandusaukude (Varinurme) seisust

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 32. istung 28. jaanuar 2020

 1. Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava aastateks 2019-2020 2019. aasta tulemuste kinnitamine ja 2020. aasta tegevuskava muutmine
 2. Lüganuse valla raiemäärus
 3. Nägemisteravust korrigeerivate abivahendite maksumuse hüvitamise kord
 4. Loa andmine riigihanke korraldamiseks
 5. Lüganuse valla koolieelse lasteasutuse õpetaja  töötasu alammäära kinnitamine
 6. Lüganuse valla omandis olevate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamine
 7. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
 8. Lüganuse Vallavolikogu 28.08.2019 otsuse nr 205 muutmine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 31. istung 23. detsember 2019

 1. Lüganuse Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine
 2. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valmine
 3. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehele umbusalduse avaldamine
 4. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine
 5. Lüganuse Vallavalitsusele umbusalduse avaldamine
 6. Lüganuse vallavanema valimine / Lüganuse vallavanema asendaja määramine
 7. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 8. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
 9. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine
 10. Lüganuse vallavanemale töötasu määramine
 11. Vallavalitsuse palgalisele liikmele töötasu määramine
 12.  12. Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 30. istung 17. detsembril 2019

 1. Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 3 eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
 2. Lüganuse valla 2020. a eelarve eelnõu II lugemine (seletuskiri) ja vastuvõtmine
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine (Maidla Kooli arengukava)
 4. Sonda Vallavolikogu  19.09.2017 otsuse nr 32/8 „Vallavara võõrandamine" kehtetuks tunnistamine
 5. Revisjonikomisjoni liikme valimine
 6. Reformierakonna fraktsiooni ettepanek informatsiooni küsimuste lülitamiseks volikogu istungi päevakorda:
  6.1.      informatsioon Lüganuse valla haridusvõrgus korrastamise plaanist

Lüganuse Vallavolikogu 1. kooseisu 29. istung 28. novembril 2019

 1. Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 3 eelnõu I lugemine
 2. Lüganuse valla 2020. a eelarve eelnõu I lugemine ja seletuskiri
 3. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruste muutmine
 5. Lüganuse Vallavolikogu 15.11.2017 otsuse nr 5 „Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine
 6. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 7. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja hõivamine ja asendiplaan
 8. Lüganuse valla omandis olevate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamine
 9. Korteriomandite vahetustehing
 10. Vallavara omandamine (2)
 11. Meetme „Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu" tegevuse „Kohalik ja regionaalne arendusvõimekus" kohalikule omavalitsusele võimaldatud toetuse taotlemise volitamine
 12. MTÜ Maidla Mõisa Arendus taotluse läbivaatamine
 13. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 14. Lüganuse Vallavolikogu revisjonikomisjonile ülesande andmine
 15. Informatsioon:
  15.1 Kiviõli  staadioni ehitusest
  15.2 Lüganuse valla noorsootöö tegevusest ja tulevikuperspektiividest

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. kooseisu 28. istung 31. oktoobril 2019

 1. Lüganuse valla arengukava muutmine II lugemine ja kehtestamine
 2. Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmine II lugemine ja kehtestamine
 3. Avaliku ürituse korraldamise ja pidamise nõuded
 4. Ida-Viru Haridusklastri käivitamisel osalemine
 5. Ida-Viru Turismiklastris osalemise jätkamine Turismiklastri jätkuplaan 2020-2023
 6. Detailplaneeringu koostamise lõpetamine ja Sonda Vallavolikogu 16.06.2014 otsuse nr 8/4 ning Lüganuse Vallavolikogu 30.04. 2019 otsuse nr 157 kehtetuks tunnistamine
 7. Arvamuse andmine Hiiesoo turbatootmisala mäeeraldise maavara kaevandamise loa muutmise taotluse ja tehtava otsuse kohta
 8. Andrea Eiche vaide Lüganuse Vallavolikogu 26.09.2019 otsusele nr 209 tagastamine 
 9. Lüganuse Vallavolikogu  30.04.2019 otsuse nr 158 „Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja hõivamine" punkti 1.4 kehtetuks tunnistamine
 10. Lüganuse Vallavolikogu 08.08.2019 otsuse nr 193 „MTÜ-ga Maidla Mõisa Arendus sõlmitud lepingute lõpetamine ja varade omandamine" muutmine
 11. Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valimine
 12. Lüganuse Vallavolikogu esindaja nimetamine Kiviõli I Keskkooli hoolekogudesse

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 27. istung 26. septembril 2019

 1. Lüganuse valla koolivõrgu analüüs
 2. Informatsioon Kiviõli Keemiatööstuse OÜ poolt tekitavast õhusaastest ja valla poolsetest edasistest sammudest olukorra parandamiseks
 3. Maidla Huvikooli põhimäärus
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (sotsiaalabi kord)
 5. Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 muutmine II lugemine ja kehtestamine
 6. Lüganuse valla arengukava muutmine I lugemine
 7. Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmine I lugemine   
 8. Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine
 9. Mittetulundusühingu Kiviõli Omavalitsuste Liit lõpetamine
 10. SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine
 11. Informatsioon:
 12. 1. Riigihanke Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2019-2022 tulemuste koht
 13. 2. Jalgpallistaadioni ehitusest
 14. 3. Lüganuse valla majanduskeskuse tööst

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 26. istung 28. augustil 2019

 1. Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 2 II lugemine ja vastuvõtmine
 2. Lüganuse valla dokumendihaldussüsteemi põhimäärus
 3. Lüganuse valla majanduskeskuse põhimäärus
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Marjakese lasteaia PM)
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (volikogu töökord)
 6. Kiviõli linna soojusmajanduse arengukava 2016-2026 muutmise I lugemine
 7. Vallavara võõrandamine otsustuskorras
 8. Loa andmine riigihanke korraldamiseks
 9. Vallavolikogu esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse
 10. Lüganuse Vallavalitsuse liikme kinnitamine
 11. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
 12. SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme nimetamine
 13. Lüganuse Vallavolikogu 28.06.2018 otsuse nr 82 „Häältelugemiskomisjoni moodustamine" muutmine
 14. AS Kiviõli Soojus vastu nõuetest loobumine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 25. istung 08. augustil 2019

 1. Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 2 I lugemine
 2. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
 3. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule
 4. MTÜ-ga Maidla Mõisa Arendus sõlmitud lepingute lõpetamine ja varade omandamine
 5. Lüganuse vallale pangalaenu võtmine ja loa andmine laenulepingu sõlmimiseks
 6. Lüganuse valla omandis oleva vara kasutusse andmine (Keskpuiestee 36)
 7. Lüganuse valla omandis oleva vara kasutusse andmine (Vabaduse pst 17)
 8. Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektide teemaplaneeringu vastuvõtmine
 9. Lüganuse valla omandis olevate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamine (1) (2)
 10. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (liikmete tasu)
 11. Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valimine
 12. Abivallavanem Enno Mägari informatsioon riigihanke „Lüganuse valla teede ja tänavate talvine hooldus 2019-2022" kohta

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 24. istung 26. juunil  2019

 1. Lüganuse valla 2018. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruande kinnitamine
 2. Lüganuse valla omandis olevate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamine I, II, III ,IV
 3. Lüganuse vallale pangalaenu võtmine ja loa andmine laenulepingu sõlmimiseks
 4. Arvamus maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr KMIN-105 omaniku ja kaevandaja andmete muutmise kohta
 5. Arvamus maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa nr IVIM-007 omaniku ja kaevandaja andmete muutmise kohta
 6. Projektis „Füüsilise õpikeskkonna kohandamine üldist ja tõhustatud tuge vajavatele õpilastele" osalemine
 7. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine
 8. SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine
 9. Vallavanema puhkus
 10. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine
 11. Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 otsuse nr 25 muutmine
 12. Ülevaade Lüganuse valla majanduskeskuse tegevusest
 13. Lüganuse Vallavalitsuse ja MTÜ Maidla Mõisa Arendus vahel sõlmitud lepingu nr 16-2.1/58 pikendamine
 14. Palgalisele valitsuse liikmele- abivallavanemale ühekordse toetuse maksmine
 15. Lüganuse Vallavalitsusele umbusalduse avaldamine
 16. Lüganuse vallavanema valimine
 17. Lüganuse vallavanema asendaja määramine
 18. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 19. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine
 20. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine I,  II

 

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 23. istung 30. mail  2019

1. Lüganuse valla määruse (põhimäärus) muutmise II lugemine ja kehtestamine

2. Lüganuse Vallavolikogu määruse (töökord) muutmine

3. Koolilõuna toetuse kasutamise kord

4. Lüganuse Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine

5. Õhusaasteloa muutmise korralduse eelnõule ja muudetud õhusaasteloa eelnõule arvamuse andmine

6. Arvamuse andmine Uus-Kiviõli kaevanduses maavara kaevandamiseks antud keskkonnaloa KMIN-054 muutmise otsuse eelnõule

7. Ehitise Jaama tn 7, Kiviõli linn, Lüganuse vald sundvõõrandamine

8. Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ vara ja debetoorsete nõuete omandamine

9. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

10. Lüganuse Vallavalitsuse struktuurüksuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine

11. Lüganuse vallavolikogu 28.03.2019 otsuse nr 147 „Vallavalitsuse liikmete puhkus" muutmine

12. Informatsioon

12.1 Lüganuse Vallavalitsuse ja MTÜ Maidla Mõisa Arendus vahel sõlmitud lepingust

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 22. istung 30. aprillil 2019

1. Lüganuse valla 2019. a lisaeelarve nr 1 eelnõu III lugemine ja vastuvõtmine

2. Marjakese lasteaia põhimäärus

3. Lüganuse Kultuurikeskuse põhimäärus

4. Sonda Raamatukogu põhimäärus

5. Sonda Kooli põhimäärus

6. Projekti „Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine" toetuse andmise tingimused ja kord Lüganuse vallas

7. Reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskiri

8. Lüganuse Vallavolikogu määruste muutmine (2)

9. Lüganuse valla põhimääruse muutmise I lugemine

10. Lüganuse Vallavolikogu määruse kehtetuks tunnistamine

11. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

12. Lüganuse valla, Lembitu tn 46 ja Lembitu tn 46a kruntide detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine ja detailplaneeringulähteseisukohtade kinnitamine

13. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja hõivamine

14. Lüganuse valla omandis oleva kinnistu isikliku kasutusõigusega koormamine

15. Vallavara omandamine

16. Korteriomandite vahetustehing

17. Lüganuse vallale pangalaenu võtmine ja loa andmine laenulepingu sõlmimiseks

18. Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 otsuse nr 100 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu ü ldkoosolekule ja volikokku" muutmine

19. Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 otsuse nr 101 „Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule" muutmine

20. SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine

21. Lüganuse valla ja Kaltsiumkarbonaat OÜ vahel sõlmitava koostöölepingu heakskiitmine

22. Informatsioon

22.1 Keskkonna- ja maaelukomisjoni esimehe ettepanek Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018 otsuse nr 123 „Lüganuse Vallavolikogu 14.11.2018 otsuse nr 116 „Arvamuse andmine Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamise loa taotluse ja selle kohta tehtava otsuse kohta" muutmine" muutmiseks

22.2 Lüganuse Vallavolikogu 19.12.2018 otsus nr 123

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 21. istung 18. aprillil 2019 

1. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine

2. Lüganuse valla 2019 lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine

3. Lüganuse valla osalemine  MTÜ-s eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

4. Projekti „Kiviõli lasteaia Kannike energiatõhususe edendamine" omafinantseeringu suurendamine

5. Korteriomandi vahetustehing

6. Lüganuse Vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

7. Informatsioon

7.1 Uus-Kiviõli kaeveloa taotluse menetluse hetkeseisust

7.2 Ülevaade Lüganuse lubjakivikarjääri kaeveloa menetlemisega seonduvatest küsimustest

7.3 Informatsioon õhukvaliteedist Kiviõli linnas ja lähiümbruses

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 20. istung 28.märtsil 2019

1. Arvamuse andmine Suurkõrtsi lubjakivikarjääri ohtlikuma lõhketöö loa nr LTL-01-18  kehtivusaja pikendamise taotlemisele

2. Kiviõli Kunstide Kooli põhimäärus  

3. Kiviõli Rahvamaja põhimäärus

4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmise (põhimäärus) II lugemine ja kehtestamine

5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (töökord)  

6. Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord

7. Lüganuse valla kaevetööde eeskiri

8. Kaasava eelarve menetlemise kord 

9. Projekti „Esmatasandi tervisekeskuse rajamine Kiviõli linna" omafinantseeringu suurendamine

10. Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ lõpetamine

11. Lüganuse valla majanduskeskuse asutamine

12. Lüganuse valla majanduskeskuse põhimäärus

13.Lüganuse valla 2019 lisaeelarve nr 1 I lugemine

14. Sonda Kooli ümberkorraldamine

15. Lüganuse valla omandis olevate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamine

16. Õhusaasteloa muutmise taotlusele arvamuse andmine

17. Loa andmine riigihanke korraldamiseks

18. Vallavalitsuse liikmete puhkus

19. Vallavolikogu esimehe puhkus

20. Lüganuse Vallavolikogu 10.10.2018 otsuse nr 110 „Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine" muutmine

21. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine

22. Vallavalitsuse palgalisele liikmele töötasu määramine

23. Vallavanema informatsioon

  23.1 Ehitised korda 2018

  23.2 Lüganuse lubjakivikarjäär

  23.3 Kiviõli lasteaed Kannike energiatõhususe projekt

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XIX istung 05. veebruaril 2019
 

1. Informatsioon õhukvaliteedist Kiviõli linnas ja lähiümbruses

2. Lüganuse Noortemaja põhimäärus

3. Lüganuse Valla Raamatukogu põhimäärus

4. Kiviõli Linnaraamatukogu põhimäärus

5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (põhimäärus) I lugemine

6. Lüganuse valla koolieelsete munitsipaallasteasutuste laste toidukulu katmise kord

7. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (jäätmehoolduseeskiri)

8. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (töökord)

9. Jaoskonnakomisjonide moodustamine

10. Loa andmine riigihangete korraldamiseks

11.1 Lüganuse valla nõuete mahakandmine 

11.2 Lüganuse valla nõuete mahakandmine 

12. Komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XVIII istung 14. jaanuaril 2019

1. Kiviõli linna lasteaed Kannike põhimäärus

2. Kiviõli Vene Kooli põhimäärus

3. Maidla Kooli põhimäärus
4. Kiviõli Noortekeskuse põhimäärus

5. Lüganuse Noortemaja põhimäärus

6. Lüganuse valla 2019. a eelarve II lugemine ja vastuvõtmine ja seletuskiri

7. Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse kava 2017-2018 tulemuste ja tegevuskava aastateks 2019-2020 kinnitamine ja kokkuvõte

8. Arvamuse andmine Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri korrastamistingimuste kohta

9. Õhusaasteloa muutmise taotlusele arvamuse andmine

10. Loa andmine riigihanke korraldamiseks

11. Lüganuse Vallavolikogu määruste muutmine

12. Määruse kehtetuks tunnistamine

13. Rahvastikutaaste komisjonide moodustamine kohalikes omavalitsustes

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XVII istung 19. detsembril 2018

 

1. Õhusaasteloa taotlusele arvamuse andmine

2. Lüganuse valla teehoiukava aastateks 2019-2022 kinnitamine

3. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2019-2030+

4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (sotsiaalhoolekande abi andmise kord)

5. Lüganuse valla 2019. aasta eelarve eelnõu I lugemine

6. Lüganuse valla omandis olevate kinnistute isikliku kasutusõigusega koormamine

7. Teemaplaneeringu "Uus-Kiviõli kaevanduse tehnilise taristu objektid" täiendamisele suunamine

8. Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringu toetuse taotluse esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine

9. Viru Filmifondi tegevusega liitumine alates 2019. aastast

10. Ida-Viru maakonna omavalitsusüksuste ühiselt täidetavate ülesannete täitmine

11. Lüganuse Vallavalitsuse struktuurüksuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine

12. Lüganuse valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine

13. Lüganuse Vallavolikogu 28.02.2018 otsuse nr 49 „Maidla Vallavolikogu 31.03.2004 otsuse nr103 muutmine" kehtetuks tunnistamine

14. Lüganuse Vallavolikogu 14.11.2018 otsuse nr 116 „Arvamuse andmine Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamise loa taotluse ja selle kohta tehtava otsuse kohta" muutmine

15. Palgalisele vallavalitsuse liikmele – abivallavanemale lisatasu maksmine

16. Seisukoha andmine MKM ettepanekule riigi osade kõrvalmaanteede üleandmiseks  Lüganuse vallale ja valla teede riigi omandisse võtmiseks

17. Informatsioon staadioni kohta
 

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XVI istung 14.11.2018

 

1. Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 3 vastuvõtmine

2. Erra Lasteaia põhimääruse

3. Sonda Kooli põhimäärus

4. Lüganuse valla koolieelsetes munitsipaallasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr ja tasumine

5. Määruste kehtetuks tunnistamine

6. Kiviõli Kinnisvarahoolduse OÜ lõpetamine 

7. OÜ-s Järve Biopuhastus Lüganuse vallale kuuluvast osast osa võõrandamine

8. Arvamuse andmine Uus-Kiviõli kaevanduse maavara kaevandamise loa taotluse ja selle kohta tehtava otsuse kohta

9. AS Enefit Kaevandused ja OÜ VKG Kaevandused maavara kaevandamislubade KMIN-053, KMIN-054, KMIN-055, KMIN-066 ja KMIN-119 muutmise ja pikendamise taotluse keskkonnamõju hindamise aruande kooskõlastamine

10. Lüganuse valla konsolideeritud majandusaasta aruande audiitori määramine

11. Loa andmine  hanke korraldamiseks ja kindlustuslepingu sõlmimiseks

12. Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valimine

13. Informatsioon Lüganuse valla teedest

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XV istung 10.10.2018

 

1. Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 II lugemine ja vastuvõtmine

2. Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 II lugemine ja vastuvõtmine
3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmise (põhimäärus) II lugemine ja kinnitamine ja lisad

4. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine

5. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine

6. Ehitise Jaama tn 7 Kiviõli linn, Lüganuse vald sundvõõrandamise menetluse algatamine

7. Kinnisasja ostueesõiguse teostamisest loobumine

8. Lüganuse valla valimiskomisjoni moodustamine

9. Lüganuse vallavanemale umbusalduse avaldamine

 

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XIV istung 12.09.2018

 

1. Ida-Viru maakondliku arengustrateegia 2019 - 2030+ eelnõu tutvustus

2. Informatsioon Aidu tuulepargi olukorrast

3. Lüganuse valla arengukava aastateks 2018-2028 I lugemine

4. Lüganuse valla eelarvestrateegia aastateks 2018-2022 I lugemine

5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmise (põhimäärus) I lugemine

6. Lüganuse Vallavolikogu töökorra kehtestamine

7. Lüganuse valla jäätmehoolduseeskirja kehtestamine

8. Lüganuse valla jäätmevaldajate registri asutamine ja põhimääruse kehtestamine

9. Taotlus maaüksuste ja  kinnistute koormamiseks isikliku kasutusõigusega

10. Kinnisasja  Papli tn 24a, Lüganuse alevik, Lüganuse vald ostueesõiguse teostamisest loobumine

11. Valla vara võõrandamine avalikul kirjalikul enampakkumisel

12. Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 otsuse nr 25 muutmine

13. Lüganuse Vallavolikogu revisjonikomisjoni liikme valimine

14. Volikogu esimehe puhkus
 

Lüganuse Vallavolikogu 1. kooosseisu XIII istung 22.08.2018


Ettepanek volikogu kokkukutsumiseks

1. Lüganuse noortevaldkonna arengukava 2018-2025 II lugemine ja vastuvõtmine

2. Kiviõli I Keskkooli põhimääruse kehtestamine

3. Sonda Rahvamaja põhimääruse kehtestamine

4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine

5. Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 2 vastuvõtmine

6. Lüganuse valla finantsjuhtimise korra kehtestamine

7. Lüganuse valla eelarve reservfondi kasutamise korra kehtestamine

8. Vabaühenduste toetamise korra kehtestamine

9. Lüganuse valla kalmistu andmekogu põhimääruse kehtestamine

10. Lüganuse Vallavolikogu töökorra kehtestamine

11. Volikogu esimehe ja volikogu liikme, vallavanema ja valitsuse liikme teenistuslähetusse saatmise korra kehtestamine

12. Määruste kehtetuks tunnistamine

13. Maavara kaevandamise keskkonnaloa pikendamine Moldova kruusakarjääri mäeeraldisel ja keskkonnamõju hindamise algatamata jätmine

14. Lüganuse valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

15. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku

16. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule

17. Lüganuse Vallavolikogu 18.12.2017 otsuse nr 25 muutmine

18. Sonda Vallavolikogu 19.06.2013 otsuse nr 35/1 kehtetuks tunnistamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XII istung 28.06.2018
 

1. Häältelugemiskomisjoni moodustamine

2. Lüganuse Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine

3. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine

4. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehele umbusalduse avaldamine

5. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine

6. Lüganuse vallavanemale umbusalduse avaldamine

7. Lüganuse vallavanema valimine

8. Lüganuse vallavanema asendaja määramine

9. Arvamuse andmine Lüganuse lubjakivikarjääri maavara kaevandamise loa taotluse ja otsuse eelnõu kohta 1. eelnõu  2.eelnõu

10. Kiviõli linna 2017.a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

11. Lüganuse valla 2017. a konsolideerimisgrupi majandusaasta aruanne

12. Sonda valla 2017. a majandusaasta aruanne

13.       Lüganuse Vallavolikogu 29.06.2016 otsuse nr 225 „Maa taotlemine munitsipaalomandisse" muutmine

14.       Sonda Vallavolikogu  14.03.2016 otsuse nr 17/22 „Maa  munitsipaalomandisse taotlemine" muutmine

15.       Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valmine (tervishoiu-sotsiaalkomisjon, keskkonna- ja maaelukomisjon, kultuuri- ja spordikomisjon, haridus- ja noorsootöökomisjon)

16.       Revisjonikomisjoni liikmete valimine

17.       Nõusoleku andmine vallavalitsusele raha eraldamiseks reservfondist

18. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule ja liikme nimetamine juhatusse

19. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku

20. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

21. Lüganuse valla "Ehitised korda Lüganuse vallas" programmi läbiviimise kord 2018. aastal

22. Kinnisasja Keskpõllu ja Laaduri, Aidu-Liiva küla, Lüganuse vald ostueesõiguse teostamisest loobumine

23. Nõmme tee omandiküsimus
 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu XI istung 07.06.2018 kell 17.00

 

1. Lüganuse valla noortevaldkonna arengukava 2018-2025  I lugemine

2. Lüganuse valla 2018. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine

3. Lüganuse Kooli põhimääruse kehtestamine

4. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

5. Ülesannete delegeerimine

6. Määruste kehtetuks tunnistamine 

7. Lüganuse Vallavolikogu 30.10.2014 otsuse nr 96 kehtetuks tunnistamine

8. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu Üldkogule ja liikme nimetamine juhatusse

9. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku

10. Alatiste komisjonide esimehe ja aseesimehe valmine

11. MTÜ-ga Maidla Mõisa Arendus lepingu pikendamine ja toetuse eraldamine

12. Sõidupiletihinna kehtestamine 

13. Projektis „500 kodu korda" osalemine

14. Korruptsioonivastase seaduse rakendamine

15. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine

16. Vallavanema informatsioon

16.1. Ülevaade Lüganuse valla seisukohtade põhjendustest tasuta ühistranspordile ülemineku küsimuses

16.2. Ülevaade Murru karjääri arengutest

16.3. Ülevaade Enefit Kaevanduste kohta

16.4. Ülevaade OÜ Järve Biopuhastus tegevusest
 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 10. istung 02. mai 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 9. istung 18. aprillil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 8. istung 28. märtsil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 7. istung 28. veebruaril 2018

 

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 46. istung 25. veebruaril 2021