Istungid

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 8. istung 26.05.2022

 1. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine
  eelnõu - 2022. a lisaeelarve nr 1
  Risto Lindebergi muudatusettepanek
  fraktsiooni Meie Vald muudatusettepanek
  Laila Meister´i muudatusettepanek
  Mairo Gorbatšjovi muudatusettepanek
  Lüganuse Vallavalitsuse arvamus muudatusettepanekutele
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (vallavara valitsemise kord)
 3. Määruse kehtetuks tunnistamine (sõidupiletihinna kehtestamine)
 4. Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-105 muutmise taotluse kohta arvamuse andmine
  Lisa 17
 5. Nõusolek Ragn-Sells AS Lüganuse valla veopiirkonna jäätmeveo teenuste hindade muutmiseks
 6. Volitamine avalikes huvides kinnisasja omandamise ja sundvõõrandamise otsustamiseks
 7. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 8. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 7 „Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 7. istung 28.04.2022

1. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 1 I lugemine
2. Avaliku kirjaliku enampakkumise elektroonilise oksjoni väljakuulutamine
3. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 11 „Lüganuse Vallavalituse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine
4. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 12 „Lüganuse Vallavalituse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine" muutmine
5. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
6. Vallavanema puhkus

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 6. istung 30.03.2022

 1. Lüganuse valla haridusasutuste ümberkorraldamine
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine (haridusasutuste PM-sed)
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine
 4. Lüganuse aleviku Tammiku kinnistu päikesepargi detailplaneeringu algatamine
 5. Vallavara võõrandamise algatamine
 6. Arvamuse andmine Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa nr L.JÄ/329669 muutmise 

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 5. istung 17.02.2022

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (palgajuhend)
 2. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 3. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks
 4. Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine
 5. Kinnisasja omandamiseks loa andmisest keeldumine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 4. istung 27.01.2022

 1. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja hõivamine
 2. Lüganuse valla 2022. a eelarve eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse Vallavalitsuse põhimäärus)
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (jäätmehoolduseeskiri)
 5. Lüganuse valla 2021.a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste ja 2022. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
 6. Volituste andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks Transpordiametiga
 7. Koostöökokkuleppe projekt
 8. Lüganuse valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine
 9. Lüganuse Vallavolikogu 17.06.2020 otsuse nr 274 „SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu liikme nimetamine" kehtetuks tunnistamine
 10. Ülesannete täitmise delegeerimine
 11. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 12. Lüganuse valla omandisse kuuluvate kinnistute võõrandamise küsimus
   

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 3. istung 21.12.2021

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu tutvustamine
 2. Ida-Virumaa õiglase ülemineku territoriaalse tegevuskava tutvustamine
 3. Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 3 II lugemine ja vastuvõtmine
 4. Lüganuse valla 2022. a eelarve eelnõu I lugemine  ja seletuskiri
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (toimetulekutoetuse piirmäärad)
 6. Projektis "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" osalemine ja kaasfinantseeringu kinnitamine
 7. Vaideotsus Kaja Toikka vaides Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsustele nr 318, 319, 320 ja 321.
 8. Laidi Nurga (nimetavas Nurk) vaide Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsusele nr 325 tagastamine 
 9. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
 10. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste  Liidu üldkoosolekule
 11. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
 12. Seisukoht Ojamaa põlevkivikaevanduse mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu kohta
 13. Lüganuse Vallavolikogu esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse
 14. Ülesannete täitmise delegeerimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 2. istung 26.11.2021

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Huvihariduse tegevuskava)
 2. Maakondliku ühisprojekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine" esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine
 3. Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lisa planeeringu kehtestamine
 4. Lüganuse valla 2021 lisaeelarve nr 3 I lugemine
 5. Häältelugemiskomisjoni moodustamine
 6. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 7. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
 8. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
 9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 10. Lüganuse vallavanema valimine
 11. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 12. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete  kinnitamine ja ametisse nimetamine
 13. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine (2)
 14. Lüganuse vallavanema töötasu määramine
 15. Lüganuse Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine
 16. A. Eiche ametist vabastamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 1. istung 18.11.2021

 1. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine. Ettekandja Lüganuse valla valimiskomisjoni esimees Tiina Urban.
 2. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine. Ettekandja vallavolikogu esimees …………
 3. Lüganuse Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Ettekandja vallavanem Andrea Eiche. 

Kõik volikogu istungil viibijad on kohustatud kandma kaitsemaski!

KOV volikogu istungid eriolukorras

KOVide töökorraldus koroonaviiruse leviku perioodil

 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu istungid

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 10. istung 02. mai 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 9. istung 18. aprillil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 8. istung 28. märtsil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 7. istung 28. veebruaril 2018