Istungid

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 24. istung 28.09.2023

 1. Ülevaade Ida-Viru Haridusklastri tegevusest
 2. Lüganuse Vallavolikogu 30.03.2022 otsuse nr 35 „Lüganuse valla haridusasutuste ümberkorraldamine" punkti 3 kehtetuks tunnistamine
 3. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 4. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise liikme ametist vabastamine
 5. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 12 „Lüganuse Vallavalituse liikmete kinnitamine  ja ametisse nimetamine" muutmine
 6. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine
 7. Lüganuse valla arengukava muutmine I lugemine

EELNÕU - Lüganuse valla arengukava 2018-2028

Arengukava lisa 1 Toimekeskkonna lühiülevaade

Arengukava lisa 2 Valla investeeringute kava

Lüganuse Vallavalitsuse 19.09.2023 korraldus nr 508

 1. Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmine I lugemine

EELNÕU - Lüganuse valla eelarvestrateegia 2023-2027

Eelarvestrateegia lisa 1 Strateegia vorm

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 23. istung 24.08.2023

1. Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine

Lisa 1 Asukoha eelvaliku ala skeem
Lisa 2 KSH I etapi aruanne
Lisa 3 Asukoha eelvaliku aruanne

2. Ülevaade MTÜ Virumaa Koostöökogu tegevusest

3. Ida-Viru Turismiklastris osalemise jätkamine

4. Lüganuse aleviku Tammiku kinnistu päikesepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
Tammiku DP KSH eelhinnang

5. Lüganuse valla omandis olevate eluruumide valdamise, kasutamise ja käsutamise kord

6. Üüri piirmäära kehtestamine

7. Lüganuse Vallavolikogu 21.12.2021 otsuse nr 23 „Vallavolikogu esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse" punktide 1.1.-1.3 ja 1.5 kehtetuks tunnistamine

8. Kiviõli I Keskkooli õppesõiduauto liisingleping

9. Lüganuse Vallavolikogu esindajate nimetamine Lüganuse valla arengukava ja eelarvestrateegia ülevaatamise juhtrühma

10. Lüganuse Vallavolikogu esindajate nimetamine Maidla Kooli arengu töörühma

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 22. istung 29.06.2023

1. Viru Keemia Grupp AS biotoodete tootmiskompleksi Lüganuse valla eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise I etapi aruande vastuvõtmine 

2. Lüganuse valla Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande vastuvõtmine

3. Lüganuse valla jäätmehoolduseeskiri

4. Keskkonnahäiringu hüvitamise tasu määra kehtestamine Lüganuse vallas

5. Maamaksumäärade kehtestamine

6. Lüganuse valla teehoiukava aastateks 2023-2026

7. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (sotsiaalhoolekande abi andmise kord)

8. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse VV põhimäärus)

9. Lüganuse Vallavolikogu määruste kehtetuks tunnistamine (KIK, KVK ja Lüganuse Kooli põhimäärused)

10. Taotluse esitamine Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeetmesse, vallavara omandamine ja volitamine avalikes huvides kinnisasja omandamise ja sundvõõrandamise otsustamiseks

11. Elamumajanduse ümberkorraldamise ja asenduskorteriomandamise kompensatsiooni andmise tingimused ja kord

12. Aidu taastuvenergiapargi detailplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ja detailplaneeringu suunamine avalikule väljapanekule

13. Lüganuse valla konsolideerimisgrupi2022. a majandusaasta aruande kinnitamine

14. Avaliku kirjaliku enampakkumise elektroonilise oksjoni väljakuulutamine

15. Loa andmine liisinglepingu pikendamiseks

16. Ülesannete täitmise delegeerimine

17. Ojamaa põlevkivikaevanduse mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise aruande kohta arvamuse andmine

18. Vallavanema puhkus

19. Toila Vallavolikogu ettepanek SA Ida-Viru Väikesadamad asutamiseks

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 21. istung 25.05.2023

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine
 2. Taotluse esitamine Ida-Viru maakonna tühjenevate korterelamute probleemistiku lahendamise toetusmeetmesse, vallavara omandamine ja volitamine avalikes huvides kinnisasja omandamise ja sundvõõrandamise otsustamiseks
 3. Elamumajanduse ümberkorraldamise ja asenduskorteri  omandamise kompensatsiooni andmise tingimused ja kord
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (lasteaia toidupäeva maksumus)
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Sotsiaalhoolekande abi andmise kord)
 6. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (toimetulekutoetuse piirmäärad)
 7. Rahvakohtuniku kandidaatide valimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 20. istung 27.04.2023

 1. Lüganuse valla 2023. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Sotsiaalhoolekande abi andmise kord)
 3. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 4. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 19. istung 30.03.2023

 1. Lüganuse valla 2023. a lisaeelarve nr 1 I lugemine
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse valla 2022.a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste ja 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine)
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Kiviõli Kunstide Kooli õppetasu määra kehtestamine)
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Toimetulekutoetuse määramiseks eluasemekulude piirmäärade kehtestamine)
 5. Uus-Kiviõli II kaevanduse keskkonnaloa nr L.MK/333343 muutmise taotluse kohta arvamuse avaldamine
 1. Revisjonikomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 18. istung 28.02.2023

 1. Lüganuse Kooli, Kiviõli I Keskkooli ja Kiviõli Vene Kooli pidamise üleandmine ja loa andmine halduslepingu sõlmimiseks ning vallavara tasuta võõrandamiseks
 2. Sihtasutusele Aidu Veespordikeskus projekti „Aidu veespordi- ja vabaajakeskuse arendamine" elluviimisega kaasnevate mitteabikõlbulike kulude katmiseks sihtfinantseeringu kinnitamine
 3. Kaasfinantseeringu garanteerimine investeeringuteks AS Kiviõli Soojus katlamajas 6MW katla väljavahetamiseks
 4. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord Lüganuse vallas
 5. Loa andmine riigihangete korraldamiseks
 6. Mitteeluruumi otsustuskorras kasutusse andmine (juurdepääsupiirang AvTS § 35 lg 1 p 12 alusel)
 7. Vallavara otsustuskorras võõrandamine  (Suusabaasi kinnistu, aadressil Suusabaasi, Uljaste küla)
 8. Vallavara otsustuskorras võõrandamine (Köstrimaja Papli tn 30, Lüganuse alevik ja Vanakalmistu kinnistu, Kopli küla)
 9. Nõudest loobumine
 10. Vallavanema puhkuse katkestamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 17. istung 26.01.2023

 1. Lüganuse valla 2023. a eelarve eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
 2. Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035 heakskiitmine
 3. Lüganuse valla 2022. a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste  ja 2023. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (vallavalitsuse palgajuhend)
 5. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse koormamiseks hüpoteegiga
 6. Lüganuse valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine
 7. Aukodaniku nimetuse andmine   
 8. Loa andmine liisinglepingu pikendamiseks
 9. Lüganuse valla jaoskonnakomisjonide moodustamine ja liikmete nimetamine
 10. Alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valmimine
 11. Vallavanema puhkus
   

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 16. istung 22.12.2022

 1. Lüganuse valla 2022 lisaeelarve nr 3 eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
 2. Lüganuse valla 2023. a eelarve eelnõu I lugemine
 3. Ojamaa põlevkivikaevanduse mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise aruande eelnõu kohta arvamuse andmine
 4. Lüganuse valla programmi "Ehitised korda Lüganuse vallas" läbiviimise kord
 5. Lüganuse valla üldplaneeringu vastuvõtmine, keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande nõuetele vastavaks tunnistamine ning üldplaneeringu avalikule väljapanekule suunamine
 6. Liimala külas asunud Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine 
 7. Viru Filmifondi kaasrahastamine perioodil 2023-2026
 8. Loa andmine liisinglepingu pikendamiseks
 9. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 15. istung 24.11.2022

 1. Arvamuse andmine Ida-Viru maakonna arengustrateegia 2030+ eelnõule
  Eelnõu on leitav Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu veebilehel https://ivol.ee/maakonna-arengustrateegia-muutmine
 2. Lüganuse valla 2022 lisaeelarve nr 3 I lugemine
 3. Arvamuse andmine Vabariigi Valitsuse korralduse „Nõusolek maavara geoloogilise uuringu loa andmiseks Uljaste uuringuruumis" eelnõu kohta
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse valla huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord)
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Kiviõli Kunstide Kooli õppemaks)
 6. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lasteasutustes vanemate poolt kaetava osa määr)
 7. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Maidla Kooli põhimäärus)
 8. Loa andmine riigihanke korraldamiseks
 9. Loa andmine kinnisasja omandamiseks
 10. Kiviõli linnas asuva Viru tn 7 ja 9 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
 11. Pöördumine Nõukogude sõjamonumentide teisaldamiseks ja võimalike inimsäilmete ümbermatmiseks Lüganuse vallas
   

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 14. istung 25.10.2022

 1. Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmise II lugemine ja vastuvõtmine
 2. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 2 II lugemine ja vastuvõtmine
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (KVK põhimäärus)
 4. Lüganuse valla jäätmekava 2022-2026 eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
 5. Kaurits OÜ keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine
 6. Pinnasepuhastus OÜ keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine
 7. Arvamuse avaldamine Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri keskkonnaloa muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise eelhinnangu kohta
 8. Nõusoleku andmine hoonestusõiguse võõrandamiseks
 9. Avaliku kirjaliku enampakkumise elektroonilise oksjoni väljakuulutamine
 10. Keskkonnaseadustiku üldosa seaduses kohaliku omavalitsuse üksuse pädevusse antud ülesannete täitmise delegeerimine
 11. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 13. istung 18.10.2022

 1. Abivallavanemale umbusalduse avaldamine
 2. Omafinantseeringu garanteerimine Maidla mõisa teenijatemaja ja valitsejamaja avariiliste katuste restaureerimise projektis
 3. Tsiviilasja nr 2-19-11195 kohtuliku kompromissi projekti heakskiitmine
 4. Revisjoni kontrolli tulemuste realiseerimine
 5. Volituse andmine Lüganuse Vallavalitsusele läbirääkimiste alustamiseks HTM-iga Lüganuse Kooli, Kiviõli I Keskkooli ja Kiviõli Vene Kooli pidamise üleandmiseks riigile ja volikogu esindajate nimetamine läbirääkimiste töörühma

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 12. istung 29.09.2022

 1. Lüganuse Vallavolikogu esimehele umbusalduse avaldamine
 2. Lüganuse valla eelarvestrateegia muutmise I lugemine (periood 2022-2026)
 3. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 2 I lugemine
 4. Aleviku- ja külavanema statuut
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse Vallavalitsuse põhimäärus)
 6. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (kaasava eelarve menetlemise kord)
 7. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Maidla Kooli põhimäärus)
 8. Lüganuse valla kultuuriasutuste ümberkorraldamine
 9. Lüganuse Vallavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine (Lüganuse Kultuurikeskuse põhimäärus)
 10. Vee-ettevõtja määramine ja vee-ettevõtja tegevuspiirkonna kehtestamine
 11. Sihtasutus Hiiemäe Kurjuse Ohvrite Leinapark asutamine ja põhikirja kinnitamine
 12. Loa andmine väljaminekute tegemiseks 2023. a eelarveaastal, riigihanke korraldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks
 13. Loa andmine halduslepingu sõlmimiseks
 14. Lüganuse Vallavalitsuse struktuurüksuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine
 15. Vallavara otsustuskorras võõrandamine - Eelnõu on asutusesiseseks kasutamiseks
   

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 11. istung 25.08.2022

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (kaasava eelarve menetlemise kord)
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (toimetulekutoetuse piirmäärad)
 3. Loa andmine riigihanke korraldamiseks
 4. Kinnistu (Männiku tee 1, Lüganuse alevik)  koormamine isikliku kasutusõigusega Lüganuse valla kasuks   
 5. Kinnistu (Tuhamäe, Lüganuse alevik)  koormamine isikliku kasutusõigusega Lüganuse valla kasuks  
 6. Lüganuse valla jäätmekava 2022-2026 eelnõu I lugemine

     7. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine

    8. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (palgajuhend)

    9. Lüganuse vallavolikogu 30.05.2019 otsuse nr  170 „Lüganuse Vallavalitsuse         struktuurüksuste struktuuri ja koosseisu kinnitamine" muutmine

   10. Nõudest loobumine

   11. Lüganuse Vallavolikogu volituse andmine vallavalitsusele HTM-ga läbirääkimiste alustamiseks Lüganuse Kooli pidamise üleandmiseks riigile

   12. Lüganuse Vallavolikogu 21.12.2021 otsuse nr 20 „Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku" muutmine

   13. Lüganuse Vallavolikogu 21.12.2021 otsuse nr 21 „Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu üldkoosolekule" muutmine

   14. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 7 „Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 10. istung 11.07.2022

1. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 12 „Lüganuse Vallavalituse liikmete kinnitamine  ja ametisse nimetamine" muutmine

Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine 

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 9. istung 30.06.2022

1. Lüganuse valla konsolideerimisgrupi 2021. a majandusaasta aruande kinnitamine

2. Vaideotsus Ragn-Sells AS vaides Lüganuse Vallavolikogu 26.05.2022 otsusele nr 46

3. Moldova uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta arvamuse andmine

4. Kiviõli tööstusjäätmete ja poolkoksiprügila keskkonnaloa taotluse kohta arvamuse andmine

5. Kinnistu (Energeetika tn 13, Püssi linn)  koormamine isikliku kasutusõigusega valla kasuks

6. Kinnistu (Kiviõli raudteejaam, Kiviõli linn) koormamine isikliku kasutusõigusega Lüganuse valla kasuks

7. Vallavanema puhkus

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 8. istung 26.05.2022

 1. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 1 II lugemine ja vastuvõtmine
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (vallavara valitsemise kord)
 3. Määruse kehtetuks tunnistamine (sõidupiletihinna kehtestamine)
 4. Põhja-Kiviõli II põlevkivikarjääri keskkonnaloa nr KMIN-105 muutmise taotluse kohta arvamuse andmine
 5. Nõusolek Ragn-Sells AS Lüganuse valla veopiirkonna jäätmeveo teenuste hindade muutmiseks
 6. Volitamine avalikes huvides kinnisasja omandamise ja sundvõõrandamise otsustamiseks
 7. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 8. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 7 „Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine" muutmine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 7. istung 28.04.2022

1. Lüganuse valla 2022. a lisaeelarve nr 1 I lugemine
2. Avaliku kirjaliku enampakkumise elektroonilise oksjoni väljakuulutamine
3. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 11 „Lüganuse Vallavalituse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine" muutmine
4. Lüganuse Vallavolikogu 26.11.2021 otsuse nr 12 „Lüganuse Vallavalituse liikmete kinnitamine ja ametisse nimetamine" muutmine
5. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
6. Vallavanema puhkus

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 6. istung 30.03.2022

 1. Lüganuse valla haridusasutuste ümberkorraldamine
 2. Lüganuse Vallavolikogu määruste muutmine ja kehtetuks tunnistamine (haridusasutuste PM-sed)
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine
 4. Lüganuse aleviku Tammiku kinnistu päikesepargi detailplaneeringu algatamine
 5. Vallavara võõrandamise algatamine
 6. Arvamuse andmine Ojamaa põlevkivikaevanduse keskkonnaloa nr L.JÄ/329669 muutmise 

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 5. istung 17.02.2022

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (palgajuhend)
 2. Lüganuse Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
 3. Nõusoleku andmine maakorraldustoimingu läbiviimiseks
 4. Detailplaneeringute kehtetuks tunnistamine
 5. Kinnisasja omandamiseks loa andmisest keeldumine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 4. istung 27.01.2022

 1. Ehitiste peremehetuse tuvastamine ja hõivamine
 2. Lüganuse valla 2022. a eelarve eelnõu II lugemine ja vastuvõtmine
 3. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Lüganuse Vallavalitsuse põhimäärus)
 4. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (jäätmehoolduseeskiri)
 5. Lüganuse valla 2021.a huvihariduse ja huvitegevuse kava tulemuste ja 2022. a huvihariduse ja huvitegevuse kava kinnitamine
 6. Volituste andmine koostöökokkuleppe sõlmimiseks Transpordiametiga
 7. Koostöökokkuleppe projekt
 8. Lüganuse valla koolieelse lasteasutuse õpetaja töötasu alammäära kinnitamine
 9. Lüganuse Vallavolikogu 17.06.2020 otsuse nr 274 „SA Kiviõli Tervisekeskus nõukogu liikme tagasikutsumine ja nõukogu liikme nimetamine" kehtetuks tunnistamine
 10. Ülesannete täitmise delegeerimine
 11. Hariduse- ja noorsootöökomisjoni esimehe ja aseesimehe valimine
 12. Lüganuse valla omandisse kuuluvate kinnistute võõrandamise küsimus
   

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 3. istung 21.12.2021

 1. Ida-Viru maakonna arengustrateegia eelnõu tutvustamine
 2. Ida-Virumaa õiglase ülemineku territoriaalse tegevuskava tutvustamine
 3. Lüganuse valla 2021. a lisaeelarve nr 3 II lugemine ja vastuvõtmine
 4. Lüganuse valla 2022. a eelarve eelnõu I lugemine  ja seletuskiri
 5. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (toimetulekutoetuse piirmäärad)
 6. Projektis "Vabatahtlike kaasamise koostöömudeli rakendamine hoolekandesüsteemis" osalemine ja kaasfinantseeringu kinnitamine
 7. Vaideotsus Kaja Toikka vaides Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsustele nr 318, 319, 320 ja 321.
 8. Laidi Nurga (nimetavas Nurk) vaide Lüganuse Vallavolikogu 22.09.2021 otsusele nr 325 tagastamine 
 9. Esindajate ja nende asendajate nimetamine Eesti Linnade ja Valdade Liidu üldkoosolekule ja volikokku
 10. Esindajate nimetamine Ida-Virumaa Omavalitsuste  Liidu üldkoosolekule
 11. Revisjonikomisjoni tööplaani kinnitamine
 12. Seisukoht Ojamaa põlevkivikaevanduse mäeeraldise maavara kaevandamise keskkonnaloa KMIN-055 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamise programmi eelnõu kohta
 13. Lüganuse Vallavolikogu esindajate nimetamine haridusasutuste hoolekogudesse
 14. Ülesannete täitmise delegeerimine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 2. istung 26.11.2021

 1. Lüganuse Vallavolikogu määruse muutmine (Huvihariduse tegevuskava)
 2. Maakondliku ühisprojekti „Ida-Viru maakonna jalgrattateede võrgustiku planeerimine ja ühenduslõikude projekteerimine" esitamine ja omafinantseeringu kinnitamine
 3. Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine Lisa planeeringu kehtestamine
 4. Lüganuse valla 2021 lisaeelarve nr 3 I lugemine
 5. Häältelugemiskomisjoni moodustamine
 6. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide moodustamine
 7. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide esimeeste ja aseesimeeste valimine
 8. Lüganuse Vallavolikogu alatiste komisjonide liikmete kinnitamine
 9. Revisjonikomisjoni liikmete valimine
 10. Lüganuse vallavanema valimine
 11. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete arvu ja struktuuri kinnitamine
 12. Lüganuse Vallavalitsuse liikmete  kinnitamine ja ametisse nimetamine
 13. Lüganuse Vallavalitsuse palgalise valitsuse liikme ametisse nimetamine (2)
 14. Lüganuse vallavanema töötasu määramine
 15. Lüganuse Vallavalitsuse liikmetele hüvitise määramine
 16. A. Eiche ametist vabastamine

 

Lüganuse Vallavolikogu 2. koosseisu 1. istung 18.11.2021

 1. Lüganuse Vallavolikogu esimehe valimine. Ettekandja Lüganuse valla valimiskomisjoni esimees Tiina Urban.
 2. Lüganuse Vallavolikogu aseesimehe valimine. Ettekandja vallavolikogu esimees …………
 3. Lüganuse Vallavalitsuse lahkumispalve ärakuulamine. Ettekandja vallavanem Andrea Eiche. 

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu istungid

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 10. istung 02. mai 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 9. istung 18. aprillil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 8. istung 28. märtsil 2018

Lüganuse Vallavolikogu 1. koosseisu 7. istung 28. veebruaril 2018