Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Lüganuse Vallavalitsus töötleb Teie isikuandmeid kohaliku omavalitsuse üksusele pandud ülesannete täitmiseks seadusega lubatud ulatuses (ülesanded tulenevad eelkõige kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse §-st 6, aga ka teistest õigusaktidest). Avaldame Lüganuse valla veebilehel informatsiooni meie tegevuse ja pakutavate teenuste kohta. Meie dokumentidega saab tutvuda avaliku dokumendiregistris või esitades teabenõude.

Peame oluliseks järgida kõiki isikuandmete töötlemise põhimõtteid ning kasutame erinevaid turvameetmeid, et kaitsta Teie isikuandmete tahtmatu või volitamata töötlemise, avalikuks tuleku ja hävimise eest.
 

Isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis

Lüganuse Vallavalitsus ja Lüganuse Vallavolikogu töötlevad isikuandmeid seaduse ja nende alusel antud õigusaktidega meile pandud ülesannete täitmisel ja täitmiseks. Isikuandmete töötlemisel lähtume Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusest, isikuandmete kaitse seadusest, avaliku teabe seadusest, rahvastikuregistri seadusest, muudest andmekaitset reguleerivatest õigusaktidest ning Andmekaitse Inspektsiooni juhistest.

Isikuandmete töötlemine on iga isikuandmetega tehtav toiming, sealhulgas isikuandmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, muutmine ja avalikustamine, juurdepääsu võimaldamine isikuandmetele, päringute teostamine ja väljavõtete tegemine, isikuandmete kasutamine, edastamine, sulgemine, kustutamine või hävitamine, sõltumata toimingute teostamise viisist ja kasutatavatest vahenditest.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul Teie algatus või pöördumine vallavalitsuse poole. Teie algatuse või osaluseta töötleme isikuandmeid ainult siis, kui seadus näeb ette vastava õiguse avaliku ülesande täitmiseks. Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise ametiasutusele avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Selgitustaotlus, märgukiri või teabenõue

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku algatus meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude (edaspidi kiri) saatmisel. Sellisel juhul kasutame edastatud isikuandmeid vastamise eesmärgil.

Kui peame vastamiseks tegema täiendavaid järelepärimisi, avaldame kirjas edastatud isikuandmed üksnes minimaalses eesmärgi täitmiseks vajalikus ulatuses.

Kui meile saadetud kirjale vastamine on teise asutuse pädevuses, edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame kirja saatjat sellest.

Seaduse kohaselt peavad kirjavahetuse andmed olema nähtavad valla dokumendiregistri avalikus vaates. Eraisikust kirja saatja või saaja nime me dokumendiregistris ei avalikusta. Juriidilise isiku kontaktanded on dokumendiregistris avalikud, nähtavad on juriidilise isiku nimi ning dokumendi allkirjastaja nimi.

Kui meile saadetud kiri sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, tunnistatakse see registrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust, võimalike juurdepääsupiirangute alused on toodud avaliku teabe seaduse §-s 35.

Kaebus, vaie

Kui meile laekub kaebus või vaie, kasutame selles sisalduvaid isikuandmeid nimetatud asja lahendamiseks. Teisele osapoolele avaldame kaebuse või vaide esitaja isikuandmeid üksnes minimaalselt, asja lahendamiseks hädavajalikus mahus.

Kui meile saadetud kaebuse või vaide läbivaatamine on teise asutuse pädevuses, siis edastame selle nimetatud asutusele ja teavitame kaebuse või vaide saatjat sellest.

Menetlusdokumentide osapooltele kättetoimetamine toimub e-posti teel või posti teel liht- või tähitud kirjana.

Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mis on meile avaldatud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Seaduse kohaselt on kaebuste/vaiete andmestik nähtav valla dokumendiregistri avalikus vaates. Eraisikute nimed ei ole dokumendiregistri avalikus vaates nähtavad.

Väärteomenetlus

Väärteomenetluse osapoolte isikuandmeid töötleme väärteomenetluse läbiviimise eesmärgil. Väärteomenetluse läbiviimist reguleerivad üksikasjalikult Väärteomenetluse seadustik ja Kriminaalmenetluse seadustik.

Valla veebilehe külastamine, helistamine vallavalitsuse telefonile

Valla veebilehe külastamise andmeid me ei salveta ega töötle.

Vallavalitsuse telefonile helistamisel töötleme helistaja isikuandmeid üksnes helistaja poolt avaldatud ulatuses helistajale info andmise eesmärgil. Telefonikõnesid me ei salvesta.

Andmete töötlemine tööle kandideerimisel

Tööle kandideerimisel töötleme kandideerija poolt avaldatud isikuandmeid hindamaks tema sobivust vastavale töökohale.

Sobivuse hindamiseks kogume vajadusel kandideerija kohta täiendavat teavet avalikest allikatest. Kandideerijal on õigus saadud teabega tutvuda ja esitada omapoolsed selgitused-vastuväited.

Kui kandideerija on kandideerimisdokumentides esitanud soovitajate nimed, siis eeldame, et ta on andnud neile nõusoleku ja soovitajad on nõustunud, et vajadusel pöördume nende poole küsimustega teabe saamiseks kandideerija kohta.

Kandidaadi andmed on juurdepääsupiiranguga teave, millele kolmandad isikud saavad juurdepääsu ainult seaduses sätestatud juhtudel.

Isikuandmete edastamine

Ametiasutuses ning omavalitsusorganite töös avaldame isikuandmeid ainult asja menetlemiseks ning menetlusega seotud isikutele minimaalselt, asja lahendamiseks hädavajalikus ulatuses.

Kui keegi soovib teabenõude korras tutvuda dokumendiga, mis on juurdepääsupiiranguga, siis kontrollime, kas soovitud dokumenti saab muutmata kujul väljastada või tuleb see töödelda selliseks, et juurdepääsupiiranguga teave ei satuks kolmandate isikute valdusesse. Juurdepääsu piiramine sõltub dokumendi sisust.

Vaatamata juurdepääsupiirangule väljastame dokumendi asutusele või isikule, kellel on otsene seadusest tulenev õiguslik alus seda küsida (nt kohus, uurimisasutus, kohtuväline menetleja).

Isikuandmete säilitamine

Isikuandmete säilitamisel lähtume põhimõttest, et meile edastatud isikuandmeid töödeldakse seni, kuni see on konkreetse eesmärgi täitmiseks vajalik.

Dokumentide säilitamistähtajad kehtestatakse dokumentide loetelus. Dokumente säilitatakse vastavalt sarjadele ette nähtud säilitustähtaja lõpuni või avalikku arhiivi üleandmiseni. Säilitustähtaja ületanud dokumendid kuuluvad hävitamisele.

Isikuandmetega seotud rikkumised

Kui toimub isikuandmetega seotud rikkumine ja see kujutab endast tõenäolist ohtu inimese õigustele ja vabadustele, siis teavitame rikkumisest Andmekaitse Inspektsiooni ning võtame kasutusele meetmed, et rikkumine koheselt lahendada.

Kui rikkumise tulemusena tekib isiku õigustele ja vabadustele tõenäoliselt suur oht, siis teavitame sellest ka konkreetset isikut. Teavituse eesmärk on võimaldada isikul endal võtta olukorra leevendamiseks vastu vajalikke ettevaatusabinõusid.

Isiku õigused

Isikul on õigus tutvuda isikuandmetega, mida me oleme tema kohta kogunud. Isiku sellekohasele pöördumisele vastame hiljemalt ühe kuu jooksul. Pöördumise esitajale väljastame tema andmed vastavalt soovile kas paberil või elektrooniliselt. Isikuandmetega tutvumiseks peame olema veendunud, et tegemist on isikuga, kellel on õigus vastavaid andmeid saada ning sellisel juhul on meil õigus nõuda pöördumise esitaja tuvastamiseks täiendava teabe esitamist.

Keeldume isikuandmetega tutvumise taotlust täitmast üksnes siis, kui see võib:

kahjustada teise isiku õigusi ja vabadusi;
kahjustada riiklikku julgeolekut;
takistada või kahjustada süüteo tõkestamist, avastamist, menetlemist või karistuse täideviimist.

Kui isikuandmete töötlemise aluseks on isiku poolt eelnevalt antud nõusolek, on tal õigus see igal ajal tagasi võtta.

Isikul on õigus nõuda teda puudutavate isikuandmete parandamist, kui need on muutunud või ebapiisavad, puudulikud või ebaõiged. Lisaks on isikul õigus nõuda mittetäielike isikuandmete täiendamist tulenevalt konkreetse töötlemise eesmärgist.

Isikul on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist või kustutamist teatud kindlatel juhtudel, eelkõige juhul, kui meil ei ole isikuandmete töötlemiseks enam seaduslikku alust.

Andmesubjekti õigused on täpsemalt sätestatud EL määruse 2016/679 artiklites 15-22.

Isikul on õigus esitada igal ajal vastuväiteid meie otsuste ja tegevuse peale vaidena või pöörduda halduskohtusse või pöörduda kaebusega Andmekaitse Inspektsiooni.
 

Andmekaitse alaste küsimustega tegeleb Lüganuse Vallavalitsuses jurist-hankespetsialist Jaana Karo, e-post andmekaitse@lyganuse.ee.