Haridusvõrgu korrastamine

Lüganuse Vallavolikogu 30. märts 2022 otsus nr 35 "Lüganuse valla haridusasutuste ümberkorraldamine" 

Haridusreformi ettevalmistamine Lüganusel on kestnud aastaid

Haridusvõrgustiku korrastamise küsimusega on tegeletud Lüganuse vallas juba üsna pikalt. Haridusvõrgustiku ümberkorralduskava kinnitati juba 2019. aasta jaanuaris. Sellest ajast kuni tänaseni on selle teemaga aktiivselt tegeletud.

Rahvaarv on vähenenud, lapsi napib

Tänase Lüganuse valla tekkimisel 2017. aastal oli ühinevates omavalitsustes (Kiviõli linn ning Lüganuse ja Sonda vallad) rahvastikuregistri andmetel kokku 9 155 elanikku. 1. jaanuariks 2022 on rahvaarv vähenenud ligi tuhande inimese võrra. Täna on vallas vaid 8 201 elanikku. Noorem vanusegrupp (0-18) on vähenenud pea poole võrra. Elanike arvu vähenemisega vajab koolituskohti ka vähem õpilasi, samas kõik koolihooned endistes keskustes on aga kasutuses.

Lüganuse vallas tegutseb 5-7 km raadiuses 8 haridusasutust:

*Erra Lasteaed - üks 18 lapsega liitrühm

*Püssi Marjakese Lasteaed – 50 last 4-s rühmas 

*Kiviõli Linna Lasteaed Kannike – 178 last kuues eesti- ja kolmes venekeelses ning kahes keelekümblusrühmas

*Kiviõli I Keskkool – eesti õppekeelega põhikool 295 õpilase ja gümnaasium 57 õpilasega 

*Kiviõli Vene Kool – vene õppekeelega põhikool 202 õpilasega

*Lüganuse Kool – eesti õppekeelega põhikool 60 õpilasega

*Maidla Kool  - ühe asutusena tegutsev lasteaed - põhikool  52 õpilast koolis ja 30 last lasteasutuse kahes liitrühmas

*Sonda Kool – ühe asutusena tegutsev lasteaed – põhikool 6 õpilasega koolis ja 19 lapsega lasteasutuse liitrühmas

Huvikoolidena tegutsevad: 

*Kiviõli Kunstide Kool – 207 õppurit 16 erialal ja 26 täiskasvanud õppijat

*Maidla Huvikool –tegevused toimusid ringidena kooli õppetöö osana, ei finantseeritud

Koolivõrgu korrastamise protsess

Lüganuse vallas, kus on maapiirkondadest kõige tihedam koolivõrk, algasid reaalsed sammud koolivõrgu korrastamise poole Egle Neuhausi 2019. a magistritööst, mis analüüsis Lüganuse valla koolivõrgu ümberkorraldamise võimalusi. Töö käigus viidi läbi fookusgrupi intervjuud kõikide valla koolide esindajate, hoolekogude liikmete, huvitatud lapsevanemate ja kogukonnaesindajatega. Selle tööga leiti, et  Lüganuse valda peab alles jääma ainut üks põhikool ning ennustati ühtlasi, et koolide sulgemine saab olema keeruline, sest emotsioone on palju.

Praegusel koolivõrgu korrastamisel on eeskätt aluseks 2021. a Cumulus Consultingu poolt koostatud Lüganuse valla haridusvõrgustiku analüüs. See firma on analüüsinud Eestis kümnekonna omavalitsuse koolivõrku. Analüüsis on välja toodud valla demograafilised trendid, hariduskorralduse näitajad (õpilased, töötajad, kinnisvara, finantseerimine) ja Lüganuse haridusvõrgu arendamise alternatiivid. Analüüsis on välja toodud 3 alternatiivi – Lüganuse ja Sonda koolide sulgemine on kajastatud nii esimeses variandis kui ka kolmandas, mis nägi lisaks ette kõikide väikeste koolide sulgemise.

Kogu selle aja jooksul on haridusvõrgu korrastamise protsessis kohtutud korduvalt kõigi haridusasutustega (juhtkonnad, hooldekogud, õpilasesindused) kui ka korraldatud mitmeid avalikke koosolekuid. 

60 protsenti õppekohti on täitmata

2022. aasta on Lüganuse valla koolides 1700 arvestuslikku õppekohta, kuid õpilaste tegelik arv on vaid 672 ja prognoosid näitavad kahjuks õpilaste arvu vähenemise jätkumist. See tähendab, et vaid 40% olemasolevatest õppekohtadest on täidetud. On selge, et kui omavalitsusel on 60% õppekohtadest täitmata ning koolitaristu vajaks rekonstrueerimist, ei ole võimalik tagada olemasolevatele õpetajatele, koolijuhtidele ja tugispetsialistidele konkurentsivõimelist töötasu ega kaasajastatud õpikeskkonda. Koolivõrgu optimeerimine annab võimaluse suunata ressursse nii hariduse kvaliteedi kui õpikeskkonna parandamisse, mis omakorda suurendab eeldusi kvalifitseeritud õpetajate leidmiseks ja ka töötasu tõstmiseks. Iga laps vallas peab saama omandada kvaliteetset alus- ja üldharidust ka pikemas perspektiivis.

Õpilaste arv mängib olulist rolli koolide rahastamisel

Haridusvõrgu kulud on Lüganuse vallas suuremad, kui selleks riigi poolt ette nähtud vahendid. Riiklik toetusfond on eelkõige suunatud õpetajate ja juhtide palkadeks. Õpilaste arvu vähenemisega väheneb ka see tulubaas ning vald on kohustatud puudujääva osa eraldama oma eelarvest. Koolihoonete ülalpidamiskulud katab täies mahus koolipidaja ehk vald. 2022. aasta eelarvest moodustavad hariduskulud (põhitegevus koos investeeringutega) pea poole.

Kinnisvara osas on olukord hea või väga hea Maidla Koolis, mis tegutseb terviklikult rekonstrueeritud mõisakompleksis ja Kiviõli I Keskkoolis, kus on ruumid kaasajastatud. Palju on investeeritud ka Kiviõli linna lasteaeda Kannike. Terviklikku või vähemalt osalist rekonstrueerimist vajavad Kiviõli Vene Kooli, Lüganuse Kooli ja ka Sonda Kooli hoonestus, mille on välja toonud Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüsis ka Cumulus Consulting.

Vallas on õpilase kohta keskmiselt 27,2 ruutmeetrit õppepinda (Lüganuse Koolis isegi 56 ruutmeetrit ilma sporditaristuta), mis on üle kahe korra rohkem, kui riigi koolivõrgumudelist tulenev soovitus. Selline koolivõrk ei ole vallale jõukohane, ega ka jätkusuutlik. Hariduse kvaliteedi tõstmiseks ning hariduskulude optimeerimiseks oli koolivõrgu korrastamine möödapääsmatu. Vald on pöördunud toetuse saamiseks ka Haridus- ja Teadusministeeriumi poole. Vastuseks oli soovitus valmistada ette ja teha otsused koolivõrgu korrastamiseks.

Vallavolikogu otsus koolivõrgu korrastamises

Lüganuse Vallavolikogu oma 30.03.2022 otsusega jaotas Sonda Kooli, mis on ühe asutusena tegutsev lasteaed – põhikool,  kooliks ja lasteaiaks. Sonda Kool lõpetab tegevuse 31. augustil. Sonda lasteaed ja Erra lasteaed, kus kummaski on täna ainult 1 liitrühm lõpetavad 31. augustil tegevuse eraldi asutusena ja liidetakse Maidla Kooliga, mis on ühe asutusena tegutsev lasteaed – põhikool. Sondas ja Erras jäävad siiski tegutsema lasteaedade õppekohad.

31. augustist lõpetavad tegevuse lisaks Lüganuse Kool ja Maidla Huvikool. Ülejäänud haridusasutuste osas muudatusi ei tehtud, küll aga on kavas hariduse toetamiseks suurendada keelekümblust Kiviõli lasteaias Kannike ja Kiviõli Vene Koolis. See parandaks oluliselt laste keeleoskust ja annaks paremad võimalused tulevikus ka tööturul osalemiseks. Kiviõli I Keskkooli gümnaasiumi osa sulgemist kavasse ei võetud ning suunaks on gümnaasiumiosa jõulisem arendamine. Koolivõrgu korrastamise tulemusena vabaneb valla eelarves sellel aastal ligi 125 000 ning järgmisel eelarveaastal üle 330 000 euro. Hariduskulude alt vabanevad vahendid on kavas kasutada õpikeskkonna kaasajastamiseks ning õpetajate kvalifikatsiooni tõstmiseks, mis on hea hariduse võimaldamise olulised komponendid.

 

 
Cumulus Consulting OÜ poolt on valminud Lüganuse valla haridusvõrgu analüüs, kus on välja toodud valla demograafilised trendid, hariduskorralduse näitajad (õpilased, töötajad, kinnisvara, finantseerimine), Lüganuse haridusvõrgu arendamise alternatiivid ning valla poolt valitud tegevussuund.

Egle Neuhaus oma magistritöö raames viis läbi fookusgrupi intervjuud ja avaliku koosoleku koolivõrgu korrastamise teemal, kuhu võisid kõik osapooled ja teemast huvitatud inimesed tulla. Kooli juhtkonnaga oli kokku lepitud inimesed, kes jäävad pärast koosolekut töö autoriga fookusgrupi intervjuud tegema. Magistritöö teemast lähtuvalt valiti vastajateks kooli personali, lastevanemate, hoolekogu ja teemast huvitatud kogukonnaesindajad.

14. detsembril 2020 tegi Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ) kooli juhtkondadele ja hoolekogu esindajatele ülevaate Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüsist, kus arutati analüüsist välja koorunud alternatiive haridusvaldkonna korrastamiseks ja arutleti, milline võiks olla edasine tegevussuund.

16. veebruar – 19. märts 2021 oli võimalik saata küsimusi Cumulus Consulting OÜ poolt koostatud analüüsi kohta ja teha ettepanekuid juhtrühma poolt valitud haridusvõrgu korrastamise tegevussuuna kohta. Toimusid läbirääkimised asutustega järgmiselt:

23. veebruar kell 10.00 Maidla Kool;
25. veebruar Lüganuse Kool;
26. veebruar Sonda Kool;
6. veebruar Kiviõli I Keskkool;
1. märts Marjakese Lasteaed;
2. märts Kannikese Lasteaed;
3. märts Erra Lasteaed;
5. märts Kiviõli Vene Kool;
9. märts Kiviõli Kunstide Kool.

25. veebruar 2021 – toimus volikogu koosolek, kus Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ) tegi Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüsist ülevaate. Haridusvaldkonna ümberkorralduste eelnõu saadeti hoolekogudele ja õpilasesindustele arvamuse avaldamiseks.

3. märts 2021 - avaliku arutelu Lüganuse Vallavalitsus veebikeskkonnas ZOOM valla haridusvaldkonna korrastamise teemal. Cumulus Consulting OÜ poolt valminud analüüsist tegi ülevaate Mihkel Laan ja oma kogemusi jagas Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor Raigo Prants. Avaliku arutelu salvestus: https://youtu.be/JnJVXQjN7j4

9. märts 2021 - avalik koosolek Lüganuse Kooli kogukonna ja lapsevanematega Lüganuse valla koolivõrgu korrastamise teemal. Arutelu salvestus: https://youtu.be/XIR3LwGST28

10. märts 2021 - Kiviõli Vene Kooli kogukonna avalik arutelu koolivõrgu korrastamise teemal. Arutelu salvestus: https://youtu.be/GfE4kF5y_Ag

11. märts 2021  - eelnõu on volikogus esimesel lugemisel

12. märts 2021 – olemas on hoolekogude ning õpilasesinduste arvamused, on toimunud läbirääkimised kõikide asutustega. Samuti on koostöös asutuste ja juhtrühmaga töötatud välja nägemus uuest haridusasutuste juhtimisstruktuurist. Täiendatakse eelnõud ja seletuskirja.

15. märts 2021- teine avalik arutelu Lüganuse valla haridusvõrgu korrastamise teemal veebikeskkonnas Zoom. 

30. märts 2021 Lüganuse Vallavalitsus võttis haridusvõrgu korrastamises aja maha.

9. juuni 2021 toimus arutelu Kiviõli Rahvamajas koolide hoolekogudega, kuhu oli kutsutud Kristi Klaasmägi ja Indrek Lillemägi. Arutelu kokkuvõte 09.06.2021

14. juuni 2021 toimus arutelu Kiviõli rahvamajas lasteaedade juhtide, juhtrühma ja hoolekogudega.

Kokkuvõte 14.06.2021 koosolekust

Ühinenud lasteaia üks struktuuri variant

22. september 2021 kell 18.15 toimus Kiviõli Kunstide Koolis avalik arutelu koolide osas.

Avaliku arutelu kokkvõte 22.09.2021 haridusvõrgu korrastamise teemal koolide osas

27. september 2021 kell 18.00 toimus Kiviõli Kunstide Koolis avalik arutelu lasteaedade osas

Avaliku arutelu kokkvõte 27.09.2021 haridusvõrgu korrastamise teemal lasteaedade osas

11. märts 2022 kell 17.00 arutelu Erra Lasteaia hoolekogus.

16. märts 2022 kell  12.20 kohtumine Maidla Kooli õpilasesindusega.

16. märts 2022 kell 13.30 arutelu Sonda kooli hoolekogus.

16. märts 2022 kell 17.30 arutelu Maidla Kooli hoolekogus.

17. märts 2022 kell 8.45 kohtumine Lüganuse Kooli õpilasesindusega.

18. märts 2022 kell 18.30 arutelu Lüganuse Kooli hoolekogus.

21. märts 2022 kell 17.00 toimus Lüganuse Rahvamajas avalik arutelu Lüganuse valla koolivõrgu korrastamise teemal.

Lüganuse valla haridusasutuste pöördumised ja vastused: https://drive.google.com/drive/folders/1tDrBldt3A4IbeoGVpMWsB-ecbcy7e02R?usp=sharing