Haridusvõrgu korrastamine

 

Cumulus Consulting OÜ poolt on valminud Lüganuse valla haridusvõrgu analüüs, kus on välja toodud valla demograafilised trendid, hariduskorralduse näitajad (õpilased, töötajad, kinnisvara, finantseerimine), Lüganuse haridusvõrgu arendamise alternatiivid ning valla poolt valitud tegevussuund.

Egle Neuhaus oma magistritöö raames viis läbi fookusgrupi intervjuud ja avaliku koosoleku koolivõrgu korrastamise teemal, kuhu võisid kõik osapooled ja teemast huvitatud inimesed tulla. Kooli juhtkonnaga oli kokku lepitud inimesed, kes jäävad pärast koosolekut töö autoriga fookusgrupi intervjuud tegema. Magistritöö teemast lähtuvalt valiti vastajateks kooli personali, lastevanemate, hoolekogu ja teemast huvitatud kogukonnaesindajad.

14. detsembril 2020 tegi Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ) kooli juhtkondadele ja hoolekogu esindajatele ülevaate Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüsist, kus arutati analüüsist välja koorunud alternatiive haridusvaldkonna korrastamiseks ja arutleti, milline võiks olla edasine tegevussuund.

16. veebruar – 19.märts 2021 oli võimalik saata küsimusi Cumulus Consulting OÜ poolt koostatud analüüsi kohta ja teha ettepanekuid juhtrühma poolt valitud haridusvõrgu korrastamise tegevussuuna kohta. Toimusid läbirääkimised asutustega järgmiselt:

23.veebruar kell 10.00 Maidla Kool;
25.veebruar Lüganuse Kool;
26.veebruar Sonda Kool;
6.veebruar Kiviõli I Keskkool;
1.märts Marjakese Lasteaed;
2.märts Kannikese Lasteaed;
3.märts Erra Lasteaed;
5.märts Kiviõli Vene Kool;
9.märts Kiviõli Kunstide Kool.

25. veebruar 2021 – toimus volikogu koosolek, kus Mihkel Laan (Cumulus Consulting OÜ) tegi Lüganuse valla haridusvaldkonna analüüsist ülevaate. Haridusvaldkonna ümberkorralduste eelnõu saadeti hoolekogudele ja õpilasesindustele arvamuse avaldamiseks.

3.märts 2021 - avaliku arutelu Lüganuse Vallavalitsus veebikeskkonnas ZOOM valla haridusvaldkonna korrastamise teemal. Cumulus Consulting OÜ poolt valminud analüüsist tegi ülevaate Mihkel Laan ja oma kogemusi jagas Järva-Jaani Gümnaasiumi direktor Raigo Prants.

9.märts 2021 - avalik koosolek Lüganuse Kooli kogukonna ja lapsevanematega Lüganuse valla koolivõrgu korrastamise teemal

11. märts 2021  - eelnõu on volikogus esimesel lugemisel

12. märts 2021 – olemas on hoolekogude ning õpilasesinduste arvamused, on toimunud läbirääkimised kõikide asutustega. Samuti on koostöös asutuste ja juhtrühmaga töötatud välja nägemus uuest haridusasutuste juhtimisstruktuurist. Täiendatakse eelnõud ja seletuskirja.

15. märts 2021- teine avalik arutelu Lüganuse valla haridusvõrgu korrastamise teemal veebikeskkonnas Zoom. 

30. märts 2021 Lüganuse Vallavalitsus võttis haridusvõrgu korrastamises aja maha.

9.juuni 2021 toimus arutelu Kiviõli Rahvamajas koolide hoolekogudega, kuhu oli kutsutud Kristi Klaasmägi ja Indrek Lillemägi.

14.juunil 2021 toimus arutelu Kiviõli rahvamajas lasteaedade juhtide, juhtrühma ja hoolekogudega.

15. septembril kell 17.00 toimub Kiviõli Kunstide Koolis avalik arutelu lasteaedade osas

22. septembril kell 18.15 toimub Kiviõli Kunstide Koolis avalik arutelu koolide osas.

27. septembril kell 18.00 toimub Kiviõli Kunstide Koolis avalik arutelu koolide osas.

 

Lüganuse valla haridusasutuste pöördumised ja vastused: https://drive.google.com/drive/folders/1tDrBldt3A4IbeoGVpMWsB-ecbcy7e02R?usp=sharing 

Kiviõli Vene Kooli kogukonna avalik arutelu 10.03.2021 https://youtu.be/GfE4kF5y_Ag

Lüganuse Kooli kogukonna avalik arutelu 09.03.2021 https://youtu.be/XIR3LwGST28

Avaliku arutelu 03.03.2021 https://youtu.be/JnJVXQjN7j4

Koolide hoolekogude koosoleku kokkuvõte 09.06.2021.