Välisrahastusega projektid

 PROJEKT

PROJEKTI LÜHIKIRJELDUS

TOETUSMEEDE JA RAKENDUSÜKSUS

VÄLISRAHAS-TUSE SUURUS EURODES

OMAOSALUSE SUURUS EURODES

TEGEVUSTE AEG

Maidla-Aidu-Liiva kergliiklustee ehitus

 

Ehitati 1,6 km pikkune kergliiklustee lõik alates Maidla noortekeskusest piki  Nõmme teed kuni Püssi-Maidla tee ristmikuni

 

Kergliiklusteede toetusmeede

Riigi Tugiteenuste Keskus

153 517

27 091

Projekt on teostatud 2018-2019

Jaama tänava ülekatte ehitus ja valgustuse rajamine

 

Ehitati uus asfaltkate Kiviõlis Jaama tänavale, rajati kergliiklemiseks kõnnitee riba koos valgustusega, paigaldati 4 uut bussiootekoda

 

Juhtumipõhine investeeringutoetus kohalikele teedele

Transiittee

Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-teerium

371 836

126 844

Projekt on teostatud 2018-2019

Kiviõli 1. Keskkooli ujula renoveerimine

Ujulas basseini, riietus- ja duširuumide, ventilatsiooni ja valgustuse  renoveerimine ning uute tehnoseadmete paigaldus

 

Regionaalsete investeeringutoetuste programm

Riigi Tugiteenuste Keskus 

80 000

27 000

Projekt on teostatud 2017-2019

Tänavavalgustuse taristu renoveerimine I etapp

Kiviõli linna tänavavalgustustaristu renoveerimine, uute valgustite paigaldamine. 2019.aastal on paigaldatud 558 LED valgustit ja ülekäiguradade valgustid. Projekt jätkub 2020.aastal, mil paigaldatakse veel 198 LED valgustit.

 

Tänavavalgustustaristu renoveerimine, CO2

Keskkonnainvesteeringute Keskus

960 000

240 000

2017-2020

Kiviõli linna keskväljaku rekonstrueerimine

Projekti raames rajatakse Kiviõli linna atraktiivne keskväljak, mille tulemusena tõuseb piirkonna ettevõtlus-­ ja majandusaktiivusus ning luuakse uusi töökohti. Väljakule rajatakse laste mänguala, istumiskohad, haljastus ning paigaldatakse jõulukuusk. Samuti planeeritakse keskusesse turu müügilettide ala,  lipuväljak, veesilm ning avalik tualett.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programm Riigi Tugiteenuste Keskus  

283 305

50 000

2017-2020

Esmatasandi tervisekeskuse rajamine

Projekti otseseks eesmärgiks on Kiviõli piirkonnas esmatasandi tervishoiuteenuste kvaliteedi ja kättesaadavuse parandamine ning kindlustamine ka tulevikus. Selle tarbeks rekonstrueeritakse amortiseerunud Kiviõli polikliiniku hoone teine korrus perearstide vastuvõturuumideks ning tugiteenusteks. Esimesele korrusele rajatakse apteegiruumid ning tegevust jätkab Ida-Viru Keskhaigla eriarstide vastuvõtt.

 

Esmatasandi tervisekeskuste kaasajastamise programm

Riigi Tugiteenuste Keskus

759 000

654 525

2017-2019

Lasteaed Kannike energiatõhususe edendamine

Eesmärk on suurendada lasteaiahoones energiatõhusust, vähendada hoonesse tarnitavat energiat ja selle kaudu ülalpidamiskulusid. Võtta kasutusele taastuvenergiat. Rajatakse täiesti uus soojustagastusega ventilatsioonisüsteem, rekonstrueeritakse küttesüsteem, vee- ja kanalisatsioonitorustikud, täiendatakse valgustust, paigaldatakse uued välisuksed ja päikesekaitse kardinad. Rajatakse esmakordselt valla hoonel päikesepaneelide süsteem 35 kW.

 

Lasteaiahoones energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine, CO2

Keskkonnainvesteeringute Keskus  

249 630

502 512

2017-2019

Turu ja Raudtee tänavate ülekatte ehitus

Ehitatakse uus asfaltkate Turu ja Raudtee tänavale, eesmärgiga tagada parem juurdepääs ettevõtetele

 

Juhtumipõhine investeeringutoetus kohalikele teedele

Ettevõtlusega seotud tee  

Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-teerium

100 000

25 000

2019-2020

Endise Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine

 

Projekti eesmärgiks on 1987.aastal suletud Kiviõli kaevanduse administratiivhoone lammutamine. Hoone on tühjalt seisnud üle 30 aasta ja muutunud ohtlikuks inimestele ja ümbritsevale keskkonnale. Kiviõli linna maastikupilti kahjustav kasutusest väljalangenud ehitis ohutustatakse, likvideeritakse, pinnas planeeritakse ja haljastatakse.

 

Ringmajanduse programm

Keskkonnainvesteeringute Keskus

41 277

2400

2019-2020

Kahaneva rahvastikuga piirkondades probleemsete korterelamute elanike ümberasustamine ja kasutusest väljalangenud korterelamute lammutamine

 

Projektiga on kavas ümber asustada tühjaksjäänud kortermajade elanikud, valmistada ette üürikorterid ning vormistada notariaalsed tehingud. Seejärel lammutada kortermajad ning alad haljastada. Projekti on sisse arvestatud 2-3 kortermaja Kiviõli linnas.

Pilootprojekt

Rahandusministeerium

210 000

0

2019-2021

Kiviõli raudteepeatuse juurde taristu rajamine eesmärgiga integreerida erinevaid liikumisviise

 

Projektiga on plaanis raudteepeatuse vahetus läheduses Maidla tee haljasalal infrastruktuuri arendamiseks kavandatavad tegevused: parkla rajamine 20 sõiduautole ja kuni 2-le bussile, uue bussipeatuse ja ootevarje rajamine, jalgrataste hoiukoht 10-le rattale koos kaasaegse valvesüsteemiga, haljastus, pinkide, prügikastide, infotulba paigaldamine ja parkla valgustus.

Maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeede

Riigi Tugiteenuste Keskus

150 000

50 000

Projekt on ette valmistamisel põhitaotluseks

2020-2021

WiFi leviala arendamine

Erimeede WiFi levialade laiendamiseks suure kasutajate arvuga avalike kogunemiskohtade juurde. Esimese etapis on välja valitud Kiviõli 1.Keskkooli WiFi võrk

 

WiFi4EU

Euroopa Komisjon

15 000

0

2019-2020

Puuetega inimeste kodukohandamine

Tegevuse raames toetatakse puudega inimese erivajadustest tulenevat eluruumi kohandamist:

 • liikuvusega seotud toimingute parandamiseks, sealhulgas eluruumi sissepääsu, hoone välisukse ja eluruumi vahelise käigutee, hoone ja selle territooriumile sissepääsu või piirde kohandamist
 • hügieenitoimingute parandamiseks
 • köögitoimingute parandamiseks.

 

Puuetega inimeste eluaseme füüsiline kohandamine

Riigi Tugiteenuste Keskus

75 311

13 290

2019-2021

Hajaasustuse programm 2018

Eesmärk on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused. Toetatavad tegevused on :

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

 

Hajaasustuse programm

Ettevõtluse Arendamise SA

31 755

40 000

2018-2019

Hajaasustuse programm 2019

Hajaasustuse programm

Riigi Tugiteenuste Keskus

43 106

54 402

2019-2020

Kodude tuleohutuks muutmine  

Sihtgrupp

 • lasterikkad pered;
 • puuetega inimesed;
 • üksi elavad eakad.

Tehtavad tööd

 • küttekolde ja – seadme ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • korstna ehitamine, paigaldamine ja parandamine;
 • elektrisüsteemide uuendamine;
 • korstnapühkimise teenus;
 • suitsu- ja vinguanduri paigaldamine, tulekustuti.

 

500 kodu tuleohutuks

Päästeamet

19 232

 9 500

2018-2019

Kiviõli Vene Kooli digitaristu kaasajastamine

Kooli paigaldatakse kohtvõrk ja kohtvõrgu seadmed, eesmärgiga luua eeldused koolide info- ja kommunikatsiooni-tehnoloogiapõhiste õppevaralahenduste kasutamiseks

Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programm

Majandus- ja Kommunikatsiooniminis-teerium ja Haridus- ja Teadusministeerium

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

 

Summa hetkel teadmata

0

2019-2020

 

VÄLISRAHASTUST SISSE TOODUD KOKKU SUMMAS

 

3 542 959

 

 

2017-2021