« Tagasi

Raja kinnistu detailplaneeringu algatamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 128 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu 30.11.2023 otsusega nr 136 algatati Lüganuse vallas Jabara külas asuval Raja (katastriüksuse tunnus 43701:002:0206, maatulundusmaa 100%) kinnistul üldplaneeringut muutev detailplaneering. Planeeringuala pindala on 4,18 ha.

Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse elamumaa kruntideks jaotamine ning tekkinud kinnistutele hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ning abihoonete püstitamiseks. Planeeringuga muudetakse üldplaneeringu kohast detailplaneeringu kohustusega ala, mis tingib üldplaneeringu põhilahenduse muutmise.

PlanS § 142 lõike 6 kohaselt tuleb üldplaneeringut muutva detailplaneeringu koostamisel anda eelhinnang ja kaaluda keskkonnamõju strateegilist hindamist (KSH), lähtudes keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kriteeriumidest ning § 33 lõike 6 kohaste asjaomaste asutuste seisukohtadest. Eelhinnangu koostamise vajadus tuleneb ka Vabariigi Valitsuse 29.08.2005 määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" § 13 punktist 2, mis sätestab, et eelhinnang antakse tegevusele, millega kavandatakse elurajooni arendamist.

Otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuse kantseleis tööpäeviti kell 9.00-15.00 ja valla kodulehel http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Lisa 1 Planeeritava tegevuse eskiis