« Tagasi

VKG tööstusjäätmete prügila KOV eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande vastuvõtmine

Lüganuse Vallavolikogu võttis 24.08.2023 otsusega nr 122 vastu Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi aruande.

Vastuvõtmisega kinnitati sobivaim asukoht kavandatava tööstusjäätmete prügila rajamiseks (alternatiiv nr 1, mille ala hõlmab peaaegu täielikult riigiomandis oleva Tuhavälja katastriüksuse (kü tunnus 43701:003:0127) ja osaliselt Kohtla metskond 3 katastriüksuse (kü tunnus 43701:003:0320)).

Lüganuse Vallavolikogu 24.08.2023 otsus nr 122

KSH I etapi aruanne lisadega, sh lisa 4. Kooskõlastamisel ja arvamuse avaldamisel laekunud kirjad ja ettepanekutega arvestamine

Asukoha eelvaliku aruanne lisadega

Järgmisena asutakse koostama eriplaneeringu detailset lahendust, millega määratakse kavandatava tööstusjäätmete prügila ehitusõigus ning lahendatakse muud planeerimisseaduses nimetatud asjakohased ülesanded (detailplaneeringu ülesanded). Detailse lahenduse koostamisel antakse detailsemad hinnangud prügila käitamisega kaasnevate mõjude kohta ja saadakse vajalik teave eelistatud arengustsenaariumi väljatoomiseks. Täiendavaid uuringuid ei kavandata.