« Tagasi

Teade Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 135 lõike 1 alusel Lüganuse alevikus asuva Lüganuse tee 31 kinnistu detailplaneeringu (DP) avalikust väljapanekust. Avalik väljapanek toimub 18.09– 01.10.2023 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn) ja valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud

Lüganuse tee 31 kinnistu (43701:004:0324, pindala 5050 m²) DP eesmärk on kinnistule hoonestusala ja ehitusõiguse määramine elamu ning kahe abihoone rajamiseks ja olemasoleva paekivist vareme taastamiseks. Hoonete projekteerimisel tuleb lähtuda käesoleva DP-ga määratud maksimaalsest ehitisealusest pindalast ja korruselisusest. Ehitis peab olema teostuselt heatasemeline, sobima ümbritsevasse keskkonda ja arvestama väljakujunenud arhitektuurset olukorda ning mitte olema ohtlik inimesele, varale ega keskkonnale. Olemasolevat krundijaotust DP-ga ei muudeta, kinnistu maakasutuse sihtotstarbeks jääb elamumaa. DP ei ole üldplaneeringu (ÜP) põhilahendust muutev planeerimisseaduse § 142 lõike 1 alusel.

Detailplaneeringu eskiis ja planeeringu dokumentatsioon: Lüganuse tee 31 DP