« Tagasi

Fermi Energia tutvustas Maidlas tuumajaama rajamise plaane

Eestisse väikese moodulreaktoriga tuumajaama planeeriv Fermi Energia andis juuli lõpus Maidla Rahvamajas toimunud infotunnil ülevaate tuumajaama rajamise protsessist ja käimasolevatest uuringutest. Muuhulgas räägiti tuumaohutusest ning jaamaga kaasnevatest mõjudest.

Tuumaenergia kasutuselevõtt ei toimu üleöö. Sellele eelneb pikk ettevalmistusperiood, mille käigus tehakse kindlaks, kas tuumaenergia näol on tegemist Eestile sobiliku valikuga, milline on jaama ehituseks sobiv asukoht, ning kas ehitus ja hilisem käitamine on teostatav ja jõukohane. Selleks tegutseb Eestis juba üle kahe aasta tuumaenergia töörühm, kes analüüsib kõiki Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri (IAEA) poolt ette nähtud tuumaenergia kasutuselevõtu aspekte.

Samal ajal jätkab planeeritud uuringute ja analüüsidega ka Fermi Energia, et hinnata maksimaalse põhjalikkusega väikese moodulreaktori rajamise asjaolusid Eestis. Kui Riik otsustab pärast põhjalikku kaalumist, et tuumaenergia sobib meie tuleviku energiaportfelli, siis jaama lõplik asukoht valitakse läbi spetsiaalse planeerimise ja keskkonnamõjude hindamise protsessi. "Fermi Energia poolt läbi viidud asukohavaliku eeluuringu tulemusel on potentsiaalseimad paigad väikese moodulreaktoriga tuumajaama rajamiseks Viru-Nigula vallas Letipea poolsaarel ning Lüganuse vallas Aidu karjääri vana rikastusvabriku alal. Seda, kas tuumajaam sellele alale sobib näitab juba täpsem asukoha valiku protsess ja väga põhjalik keskkonnamõjude hinnang," selgitas Fermi Energia keskkonnajuht Diana Revjako.

Tuumajaama mõju Purtse jõele analüüsitakse põhjalikult

Kunagise põlevkivitööstuse mõjul reostatud Purtse jõe kaitseks on seatud mitmeid piirangud, mis ei luba ettevõtluse või muu tegevuse käigus vee kvaliteeti mitte kuidagi halvemaks muuta. "Seetõttu näeb Fermi Energia Aidu piirkonda tuumajaama rajamisel võimalust kasutada jaama jahutamiseks kinnist jahutussüsteemi, mille puhul on mõju veekogule on väga väike, kuid vajab siiski põhjalikke uuringuid ja hindamist," rääkis Revjako.

Kinnise jahutussüsteemi puhul ehitatakse jaama jahutamiseks spetsiaalsed kaasaegsed jahutustornid, kus kasutatakse lisaks veele ka ventilaatoreid. Vee vajadus on sellisel juhul minimaalne ning tarvilik vaid aurustunud osa katmiseks. "Kinnises jahutussüsteemis ei voola soe vesi otse veekogusse tagasi, vaid keerleb kinnises tsüklis jahutustornis ringi. Veekogu mõjutab sel juhul vaid otsene veevõtt ja väikeses koguses tagasi lastava vee 6-10 kraadi kõrgem temperatuur. Seejuures on oluline rõhutada, et jahutamiseks kasutatav vesi ei ole kuidagi kiirgusohtlik ega puutu kokku muu reostusega. Vee kvaliteeti kontrollib järjepidevalt ka loodav riiklik regulaator."

Keskkõnnamõjude põhjalikuks hindamiseks on hetkel käimas Aidu karjääri jahutusvee saadavuse analüüs, mille käigus hinnatakse mõju Purtse jõe vesikonnale ning koosmõju teiste tegevustega piirkonnas. "Nende uuringute tulemusel selgub, kas Aidu karjäär on ühe võimaliku asukohana üldse sobiv ja milliste meetmetega on võimalik tagada piisav jahutusvee hulk, et mitte halvendada Purtse jõe olukorda," sõnas Revjako.

Ohutus on kõige alus

Tuumaenergeetika on statistika kohaselt üks ohutumaid elektri tootmise viise, nii nagu lendamine on ohutuim transpordiviis. "Tuumajaamades kujutavad endast reaalset ohtu kasutatud tuumkütuses olevad kõrgelt radioaktiivsed materjalid. Nende materjalide levikut keskkonda tõkestavad aga mitmed üksteisest sõltumatud barjäärid – survekindlad kütusevardad ja reaktorikorpus ning paks raudbetoonist kaitsehoone. Lisaks on igas tuumajaamas rikketingimustel ahelreaktsiooni peatamiseks ja tuumkütuse pidevaks jahutamiseks paigaldatud suur hulk ohutussüsteeme. Ohutussüsteemide paigaldamisel kasutatakse liiasuse ja mitmekesisuse põhimõtet. See tähendab, et sama funktsiooni täitvaid süsteeme on palju ja nad on eriilmelised. Piisab vaid ühe süsteemi toimimisest, et tagada funktsiooni täitmine. Seega on võimalus kõiki ohutussüsteeme korraga rivist välja viia minimaalne või praktiliselt võimatu," selgitas Fermi Energia ohutusjuht Kaspar Kööp.

Vanemad ja suuremad tuumajaamad vajavad kütuse jahutamiseks aktiivset välist toiteallikat. Eestisse planeeritav väike moodulreaktor BWRX-300 on kordades madalama võimsusega kui paljud maailmas töötavad reaktorid. Väiksem kütusekogus tähendab ka vähem radioaktiivset materjali ja vähem jääksoojust, mida avariiseiskamise korral ära juhtida. „Erinevalt näiteks Fukushima või Tšernobõli jaamade, aga ka paljudest teistest maailmas kasutuses olevatest suurtest reaktoritest ei vaja Fermi Energia poolt Eestisse plaanitav GE-Hitachi väike moodulreaktor jääksoojuse tuumast eemaldamiseks mingit välist abi. Jaamas on piisavalt vett, et pidada vastu seitse päeva ilma igasuguse operaatori sekkumiseta või välise toiteta. Selle aja möödudes piisab vaid basseinidesse vee lisamisest, et loodusliku tsirkulatsiooni toimel tuumkütuse ülekuumenemist vältida," rääkis Kööp.

Reaktori väiksemad mõõtmed ja väiksem kütuse maht koos passiivsete ohutussüsteemidega võimaldavad teha tuumajaama nii ohutuks, et ka avarii korral jaama piirdeaiast väljaspool asuvatele inimestele või keskkonnale on mõju minimaalne või olematu. "Väikeste moodulreaktorite eeliseks on ka väike eriolukordadeks planeerimise tsoon ehk see ala jaama ümber, kus on paigas selged tegevusjuhised ja vastutusvaldkonnad, kuidas avarii korral käituda. Arvutuslikult võib see ala piirneda jaama ümbritseva aiaga, mistõttu jaama läheduses elavatele tavainimestele mingeid erilisi nõudmisi ei ole," sõnas Kõõp ning lisas, et lõpliku hinnangu tsooni suurusele ja vajalikkusele annab loodav riiklik regulaator.

Liis Krigul
Virumaa teavitusjuht

 

Fermi Energia представила планы строительства АЭС в Майдла

Компания Fermi Energia, которая планирует построить в Эстонии атомную электростанцию ​​с малым модульным реактором, представила обзор процесса строительства АЭС и текущих исследований на информационной сессии, состоявшейся в общественном доме Майдла в конце июля. Среди прочего, был представлен обзор ядерной безопасности и влияния станции на окружающую среду.

Внедрение ядерной энергии не происходит в одночасье. Этому предшествует длительный подготовительный период, в ходе которого выясняется, является ли атомная энергетика подходящей для Эстонии, каково наилучшие место для строительства станции, а также осуществимы ли строительство и последующая эксплуатация электростанции. С этой целью в Эстонии уже более двух лет действует рабочая группа по ядерной энергии, которая анализирует все аспекты внедрения ядерной энергии, предписанные Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В то же время Fermi Energia продолжает запланированные исследования, чтобы оценить возможности строительства в Эстонии малого модульного реактора. Если после всестороннего рассмотрения государство решит, что атомная энергетика подходит для нашего будущего энергетического портфеля, то окончательное местоположение станции будет выбрано в ходе специального процесса планирования и оценки воздействия на окружающую среду. «В результате предварительного изучения возможных площадок для АЭС, проведенного Fermi Energia, потенциальными местами для строительства атомной электростанции с малым модульным реактором были выбораны: муниципалитет Виру-Нигула на полуострове Летипеа и район старой обогатительной фабрика в карьере Айду, муниципалитет Люганусе. Подходит ли атомная электростанция для этой области, покажет более детальный процесс выбора места и оценка воздействия на окружающую среду», — пояснила менеджер по охране окружающей среды Fermi Energia Диана Ревяко.

Влияние АЭС на реку Пуртсе тщательно проанализировано

Установлен ряд ограничений для защиты реки Пуртсе, которая некогда была загрязнена в следствие работы сланцевой промышленности в регионе. Ограничения призваны не допустить ухудшения качества воды в ходе хозяйственной деятельности АЭС. «При строительстве атомной электростанции в районе Айду Fermi Energia видит возможность использования закрытой системы охлаждения для охлаждения реактора, в этом случае воздействие на водные ресурсы крайне мало. — сказала Ревяко.

В случае замкнутой системы охлаждения для охлаждения станции строятся специальные охладительные механизмы - градирни, где помимо воды используются вентиляторы. В этом случае потребность в воде минимальна. Вода необходима только для покрытия той части, что выпаривается в ходе работы охладительных механизмов. «В закрытой системе охлаждения теплая вода не возвращается непосредственно в водоем, а циркулирует вокруг градирни по замкнутому кругу. В этом случае на водоем воздействуют только непосредственный водозабор и повышенная на 6-10 градусов вода, которая сбрасывается в небольших количествах. При этом важно подчеркнуть, что вода, используемая для охлаждения, никоим образом не подвержена радиационному заражению и не контактирует с другими загрязнениями. Качество воды также будет регулярно проверяется созданным национальным регулятором».

Для всесторонней оценки воздействия на окружающую среду в настоящее время проводится анализ наличия охлаждающей воды в карьере Айду, в ходе которого будет оцениваться воздействие на бассейн реки Пуртсе и взаимодействие с другими видами деятельности в этом районе. «В результате этих исследований станет ясно, подходит ли карьер Айду в качестве возможного места для АЭС и какие меры нужно предпринять для обеспечения достаточного количества охлаждающей воды, чтобы не ухудшить ситуацию реки Пуртсе, — сказал Ревяко.

Безопасность — основа всего

Атомная энергетика по статистике является одним из самых безопасных способов производства электроэнергии, так же как полет на самолете — самый безопасный вид транспорта. «На атомных станциях реальную опасность представляют высокорадиоактивные материалы в отработанном ядерном топливе. Однако распространение этих материалов в окружающую среду предотвращается несколькими независимыми друг от друга барьерами - устойчивыми к давлению топливными стержнями, корпусом реактора и толстостенным железобетонным защитным куполом. Кроме того, на каждой атомной электростанции установлено большое количество систем безопасности для остановки цепной реакции в реакторе и непрерывного охлаждения ядерного топлива в аварийных условиях. При установке систем безопасности используется принцип резервирования и разнообразия. Это означает, что существует множество различных систем, выполняющих одну и ту же функцию. Достаточно иметь только одну работающую систему, чтобы гарантировать охлаждение реактора. Возможность одновременного отключения всех систем безопасности минимальна или практически невозможна», — пояснил менеджер по безопасности Fermi Energia Каспар Кёэп.

Для охлаждения топлива более старых и крупных АЭС требуется активный внешний источник энергии. Планируемый для Эстонии малый модульный реактор BWRX-300 имеет мощность в несколько раз ниже, чем многие реакторы, действующие в мире. Меньшее количество топлива также означает меньшее количество радиоактивного материала и меньшее количество остаточного тепла, который нужно охлаждать в случае аварийного отключения. «В отличие, например, от АЭС Фукусима или Чернобыльской АЭС, а также многих других крупных реакторов, малый модульный реактор GE-Hitachi, планируемый для Эстонии компанией Fermi Energia, не нуждается в какой-либо внешней помощи для отвода остаточного тепла. На станции достаточно воды, чтобы охлаждать реактор семь дней без вмешательства оператора или внешнего источника питания. По истечении этого времени достаточно добавить воды в бассейны, чтобы предотвратить перегрев ядерного топлива. Это достигается путем естественной циркуляции», — сказал Кёэп.

Меньшие габариты реактора и меньший объем топлива вместе с пассивными системами безопасности позволяют сделать АЭС настолько безопасной, что даже в случае аварии воздействие на людей или окружающую среду за пределами периметра станции будет минимальным или будет отсутствовать вовсе. «Преимуществом малых модульных реакторов является также небольшая зона аварийного планирования, то есть территория вокруг станции, где есть четкие инструкции и зоны ответственности, как вести себя в случае аварии. По расчетам, эта территория может граничить забором, окружающим станцию, поэтому особых требований людям, проживающим вблизи станции, не будет", - сказал Кёэп, добавив, что окончательная оценка размера зоны аварийного планирования будет дана созданным национальным регулирующим органом.