« Tagasi

Viru Keemia Grupp AS tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise esimese etapi aruande avalikustamine

Viru Keemia Grupp AS (VKG AS) tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu (KOV EP) asukoha eelvaliku otsuse eelnõu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) I etapi aruande avalik väljapanek toimub 10.04-09.05.2023 Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn), valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/vkg-toostusjaatmete-prugila ja eriplaneeringu kodulehel https://arcg.is/zSnD5. Arvamusi ootame kuni 09.05.2023 e-posti aadressile valitsus@lyganuse.ee või kirjalikult Lüganuse Vallavalitsusse (Kiviõli linn, Keskpuiestee 20, 43199). Avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 05.06.2023 kell 15.00 Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn) ja kell 17.30 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik).

VKG AS tööstusjäätmete prügila KOV EP ja KSH koostamine algatati Lüganuse Vallavolikogu 29.10.2020 otsusega nr 289 „Viru Keemia Grupi tööstusjäätmete prügila kohaliku omavalitsuse eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine". EP koostamise eesmärk on viia läbi tööstusjäätmete prügila parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja prügila rajamise detailne lahendus.

Prügilas toimub tööstusjäätmete (sh jäätmeseaduse § 34 lg 4 tähenduses ohtlike jäätmete) ladestamine. Prügila rajamise ehitustöödest ja prügila kasutamisest tulenev mõju on seotud maastiku, maakasutuse, taimestiku ja loomastiku ning inimeste heaolu ja tervisega (eelkõige õhukvaliteedi kaudu).

EP asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja KSH väljatöötamise kavatsuse koostamisel määratleti esmase kaardianalüüsi ja täiendavate tegurite põhjal prügila võimalike asukohaalternatiivide ala. Prügila asukoha eelvaliku etapis täpsustati prügila jaoks vajalikku mahtu ja pindala lähtuvalt keskkonnaministri 29.04.2004 määruse nr 38 tingimustest ja VKG AS vajadustest. Asukoha eelvalikul tuleb arvestada, et ala pindala peab nõlvusega 1:3 ladestamise korral võimaldama 63 miljonit m3 (100 miljonit tonni) mahuga prügila rajamise.

Eriplaneeringu asukoha eelvaliku ja KSH I etapi aruande koostamisel määratleti võimalike asukohaalternatiivide alal kolm asukohaalternatiivi (vt joonis). Alternatiivi 1 ala pindala on ca 130 ha (ei ole ette nähtud sademevee kogumisbasseini rajamist, kuna on võimalik kasutada Kohtla-Järve linna territooriumile jääval Keemia vkt 2e katastriüksusel (kü tunnus 32215:001:0058) paiknevat olemasolevat kogumisbasseini), alternatiivi 2 ala pindala ca 206 ha ja alternatiivi 3 ala pindala ca 210 ha. Planeeringuala koosseisu kuulub ka taristu rajamiseks vajalik ala.

Alternatiivide võrdlusanalüüsil osutus sobivaimaks alternatiiv nr 1, mille ala hõlmab peaaegu täielikult riigiomandis oleva Tuhavälja katastriüksuse (kü tunnus 43701:003:0127) ja osaliselt Kohtla metskond 3 katastriüksuse (kü tunnus 43701:003:0320).