« Tagasi

Lüganuse valla üldplaneeringu avalikustamisest teavitamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 87 lõike 6 alusel, et Lüganuse Vallavolikogu suunas 22.12.2022 otsusega nr 87 vastu võetud Lüganuse valla üldplaneeringu avalikule väljapanekule. Ühtlasi tunnistati planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne nõuetele vastavaks. Üldplaneeringu koostamine ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 otsusega nr 99. Üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse § 75 toodud ülesannete lahendamine. Põhieesmärk on valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine ning selle alusel planeeringuala üldiste kasutus- ja ehitustingimuste ning sealhulgas maakasutuse juhtotstarvete määramine. Üldplaneering hõlmab valla kogu territooriumi (ca 600 km2).

Üldplaneeringu avalik väljapanek toimub 23.01.2023 kuni 26.02.2023. Avaliku väljapaneku jooksul on materjalidega võimalik tutvuda valla veebilehel (https://www.lyganuse.ee/uue-uldplaneeringu-koostamine) ning paberkandjal materjalidega asutuste lahtioleku aegadel Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn), Maidla haruraamatukogus (Maidla tee 56, Savala küla), Lüganuse Valla Raamatukogus (Kiviõli tee 25/2, Lüganuse alevik).

Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalikud arutelud toimuvad 04.04.2023 kell 18.00 Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56, Savala küla), 05.04.2023 kell 12.00 Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli linn) ja 05.04.2023 kell 15.00 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse alevik). Kiviõli Kunstide Koolis toimuval arutelul on võimalik osaleda ka läbi veebikeskkonna. Link osalemiseks lisatakse valla veebilehele eeltoodud aadressile hiljemalt päev enne arutelu toimumist.

Võrreldes varasema olukorraga on üle vaadatud ja sõnastatud Lüganuse valla kui terviku ruumilise arengu põhimõtted, suundumused ja vajadused ning ühtlustatud on maakasutus- ja ehitustingimusi valla üleselt (hetkel kehtib valla territooriumil 5 üldplaneeringut). Hetkel kehtivate üldplaneeringutega võrreldes on planeeringulahenduse välja töötamisel arvestatud varasemast suurema paindlikkusega maakasutuse kavandamisel, määratud tingimused avaliku ruumi loomiseks ja kujundamiseks ning määratud ORME (olulise ruumilise mõjuga ehitis) asukohad, sh potentsiaalselt sobivad alad tuuleenergeetika arendamiseks. Kuna Lüganuse vald omab suurt tuuleenergia arendamise potentsiaali, viidi üldplaneeringu lisauuringuna läbi uuring „Tuuleenergeetika kavandamiseks sobivate alade kriteeriumite täpsustamine, alade määramine ja tingimuste väljatöötamine".