« Tagasi

Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lüganuse Vallavolikogu tunnistas 22.12.2022 otsusega nr 88 kehtetuks Liimala külas asunud Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringu. Planeering oli algatatud endise Lüganuse Vallavolikogu 09.02.2006 otsusega nr 38 ja kehtestud 10.06.2008 määrusega nr 49 ning selle eesmärk oli maakasutuse otstarbe muutmine, planeeritava ala kruntimine, kruntidele ehitusõiguse määramine, hoonestusala piiritlemine, tänavate maa-alade ja liikluskorralduse, haljastuse ja heakorra põhimõtete, kujade ning tehnovõrkude ja -rajatiste asukohtade määramine. Planeeringuala pindala oli ca 11,71 ha. Kehtetuks tunnistamise aluseks on kinnistute omaniku Sinilahe OÜ (reg nr 16208398; kinnistute omanik) poolt 15.11.2022 Lüganuse Vallavalitsusele esitatud avaldus detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks muuhulgas juhtudel, kui detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima või kui planeeringu koostamise korraldaja või planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda.

Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringus olevad ehitustingimused on käesolevaks ajaks aegunud. Kuivõrd enamus kinnistuid on planeeringu alusel moodustatud ja määratud neile planeeringukohane juhtotstarve, on võimalik pärast detailplaneeringu kehtetuks tunnistamist anda nendele kinnistutele projekteerimistingimuste alusel ajakohased ehitustingimused, järgides kehtivas üldplaneeringus antud nõudeid. Planeeringuga kavandatud kruntidest nr 22, 23, 24, 25, 15, 16, 17 ja osaliselt krunt nr 14 on moodustatud praegune Metsa tee 7 kinnistu, mille jagamiseks ja tekkivatel kruntidel ehitustegevuse kavandamiseks on siiski vajalik detailplaneeringu koostamine.

Teate avaldamise aluseks on planeerimisseaduse § 140 lõige 5.

Tooma ja Sepaoja kinnistute detailplaneeringu põhijoonis