« Tagasi

Kiviõli linnas asuva Viru tn 7 ja 9 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Lüganuse Vallavalitsus teatab planeerimisseaduse § 140 lõike 5 alusel Kiviõli linnas asuva Viru tn 7 ja 9 kinnistute vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisest. Planeering algatati endise Kiviõli Linnavolikogu 24.08.2006 otsusega nr 54 ja kehtestati 24.04.2008 otsusega nr 179. Planeeringu eesmärk oli planeeritava ala kruntimine, kruntide sihtotstarbe ja ehitusõiguse määramine bussijaama ehituseks ning tehnovõrkude paigutuse lahendamine. Maa-ala suurus on ca 1 ha ning see hõlmab praeguseid Viru tn 7a (katastriüksuse tunnus 30901:008:0027), Viru tn 7b (30901:001:0173), Viru tn 7c (30901:001:0087), Viru tn 7d (30901:008:0051) ja Viru tänava lõik 4 (30901:001:0085) kinnistuid. Käesolevaks ajaks on planeeringu teostamine muutunud ebavajalikuks, sest Kiviõli busside ühispeatus on rajatud maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme toel Maidla tee alguses, kinnistul Maidla ühispeatus (30901:001:0086) aastatel 2020–2021 projekti „Kiviõli raudteepeatuse juurde taristu rajamine eesmärgiga integreerida erinevaid liikumisviise" teostamise tulemusena.

Lüganuse Vallavalitsus soovib perspektiivis rajada Viru tn 7 ja 9 vahelisele alale (eelkõige Viru tn 7c kinnistule) lillepeenraid koos pinkide, puittaimede jms. Koostamise lõppfaasis olevas Lüganuse valla üldplaneeringus antakse Viru tn 7b ja Viru tänava lõik 4 kinnistutele haljasala ja parkmetsa maa-ala juhtfunktsioon ning Viru tn 7c kinnistule puhke ja virgestuse maa-ala juhtfunktsioon. Viru tn 7a ja 7d kinnistute funktsioon jääb endiseks. Riigiomandis oleva Viru tn 7b kinnistu omandi valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet. Planeerimisseaduse § 140 lõike 3 kohaselt esitati otsuse eelnõu kooskõlastamiseks Maa-ametile, kes vastuväiteid ei esitanud ning palus koostatavas üldplaneeringus Viru tn 7b kinnistu juhtotstarbe muutmine kooskõlastada Keskkonnaministeeriumiga.

Planeeringu kehtetuks tunnistamise otsus

Maa-ameti 30.09.2022 kiri