« Tagasi

TTJA: Generaatori koht pole korteris!

Seoses suurenenud huviga generaatorite soetamise vastu juhib Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) inimeste ja korteriühistute tähelepanu sellele, et sisepõlemismootoriga portatiivsete elektrigeneraatorite kasutamine korterites on keelatud. Korterisse sobib ilma sisepõlemismootorita varutoiteallikas.

„Kriisiks valmistudes on inimesed võimalike elektrikatkestustega toimetulekuks soetamas elektrigeneraatoreid. Isikliku portatiivse generaatori omamine on kindlasti õige valik, kuid mõtlematult tegutsedes võib siseruumides sisepõlemismootoriga elektrigeneraatori kasutamisega põhjustada hoopis eluohtliku olukorra. Levinud trendi järgi soetatakse portatiivseid generaatoreid ka korteritesse, mis on paraku vale ja ohtlik valik," ütles TTJA tehnikaosakonna juhataja Ingrid Teinemaa.

Teinemaa lisas, et mistahes seadmete kasutamisel tuleb järgida seadme tootja kasutusjuhendit ja samuti peab kinni pidama ka hoone ning selle ruumide kasutusotstarbest. Portatiivne elektrigeneraator on reeglina vedelkütusel toimiv sisepõlemismootoriga seade ja mõeldud eelkõige väliskeskkonnas või hästi ventileeritud kohas kasutamiseks, kus heitgaasid ei saaks koguneda. Samad ohutusnõuded kehtivad ka eramute ja muude siseruumide suhtes. Lahenduseks on ka korstnaga ühendatud statsionaarse generaatori paigaldamine, kuid sellisel juhul tuleb koostada projekt ning teavitada kohalikku omavalitsust tehnosüsteemi ümberehitusest.

Mistahes kütuse põlemisel tekib jääkproduktina põlemisgaas, mis on sissehingamisel ohtlik. Sisepõlemismootorite põlemisgaasis sisaldub suhteliselt suurel hulgal vingugaasi, mis on inimestele ja loomadele mürgine. Kasutades sisepõlemismootoriga seadmeid siseruumis paisatakse põlemisgaasid pidevalt siseruumi, mille tagajärjel väheneb ruumis hapniku osakaal ja suureneb CO2 ning mürgise vingugaasi osakaal. Seetõttu ei ole ilma korstna ühenduseta sisepõlemismootoritega seadmete kasutamine üldjuhul siseruumides lubatud ja vastav nõue peab olema ka seadme kasutusjuhendis – tootja juhiseid tuleb järgida!

Õiguslikud alused tulenevad seadme ohutuse seadusest, mille § 4 kohaselt peab seadme kasutamisel tagama inimese elu ja tervise, asja ning keskkonna ohutuse. Ohutuse tagamiseks tuleb rakendada vajalikke abinõusid ohu ennetamiseks ehk õnnetuse ära hoidmiseks. Sama seaduse § 5 kohaselt võib seadme kasutusele võtta, kui see vastab nõuetele, on tehniliselt korras ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks ohutu, sealhulgas on varustatud kasutamiseks vajalike töökindlate ja -korras juhtimis-, kontroll- ja kaitseseadistega, on paigaldatud kasutamiskohale ja seadistatud nii, et seadmest lähtuv oht on minimaalne ning seadme kasutamine, korrashoid ja kontrollimine ei ole takistatud. Ettenähtud otstarve ja kasutusviis on kirjas seadme kasutusjuhendis.

 

 

TTJA: генератору не место в квартире!

В связи с повышенным интересом к приобретению генераторов Департамент по защите прав потребителей и технического надзора (TTJA) обращает внимание граждан и квартирных товариществ на то, что использование в квартирах портативных электрогенераторов с двигателем внутреннего сгорания запрещено. Для квартиры подойдет запасной источник питания без двигателя внутреннего сгорания.

«Готовясь к кризису, люди покупают электрогенераторы, чтобы справиться с возможными отключениями электроэнергии. Наличие личного генератора, безусловно, правильный выбор, но необдуманные действия могут привести к опасной для жизни ситуации, если начать использовать электрогенератор с двигателем внутреннего сгорания в помещении. Согласно общей тенденции, портативные генераторы приобретаются и для квартир, что, к сожалению, является неправильным и опасным выбором», — сказала Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела TTJA.

Тейнемаа добавила, что при использовании любого оборудования необходимо соблюдать руководство по эксплуатации производителя оборудования, а также придерживаться целевого плана использования здания и помещений. Как правило, переносной электрогенератор представляет собой устройство с двигателем внутреннего сгорания, работающее на жидком топливе и предназначенное в первую очередь для использования на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении, где не могут скапливаться выхлопные газы. Те же требования безопасности распространяются и на частные дома и другие внутренние помещения. Решением может быть установка стационарного генератора, соединенного с дымоходом, однако, для этого необходимо подготовить проект и проинформировать местное самоуправление о перестройке техносистемы.

В качестве остаточного продукта при сжигании любого топлива образуются выхлопные газы, которые представляют опасность при вдыхании. Газы от сгорания топлива в  двигателях внутреннего сгорания содержат относительно большое количество угарного газа (окиси углерода), которая токсична для человека и животных. При использовании устройств с двигателем внутреннего сгорания в помещении происходит постоянный выброс продуктов сгорания, в результате чего в помещении снижается доля кислорода и увеличивается доля СО2 и токсичного угарного газа. Поэтому использование устройств с двигателями внутреннего сгорания в закрытых помещениях без подключения к дымоходу не допускается, и соответствующее требование также должно быть в инструкции по эксплуатации устройства - необходимо соблюдать указания производителя!

Правовые основы вытекают из Закона о безопасности устройств, согласно § 4, при использовании устройства должна быть обеспечена безопасность жизни и здоровья людей, имущества и окружающей среды. Для обеспечения безопасности должны быть приняты необходимые меры для предотвращения опасности, т.е. предотвращения несчастного случая. В соответствии со статьей 5 того же закона устройство может быть введено в эксплуатацию, если оно соответствует требованиям, технически исправно и безопасно для использования по назначению, оно оснащено надежными и функционирующими средствами управления, контроля и защиты. Устройство должно быть установлено на месте использования и настроено таким образом, чтобы исходящая от устройства опасность была минимальной, чтобы к устройству был обеспечен доступ для работы с ним, а также проверки его состояния и предоставлена возможность для обслуживания. Назначение и способ использования прописаны в инструкции по эксплуатации устройства.