« Tagasi

Adven Eesti AS keskkonnaloa nr L.ÕV/321152 muutmise taotluse menetlusse võtmisest teavitamine ja loa nr L.ÕV/321152 muutmise otsuse eelnõu edastamine arvamuse avaldamiseks

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse Adven Eesti AS (registrikood 10066299, aadress Kassi tn13, Mustamäe linnaosa, Tallinn, Harju maakond; edaspidi ettevõte) 08.11.2022 esitatud keskkonnaloa muutmise taotluse. Ettevõte taotleb paiksest heiteallikast saasteainete välisõhku väljutamise keskkonnaloa (edaspidi ka õhusaasteluba) nr L.ÕV/321152 muutmist seoses uute kütuseliikide (põlevkiviõli, diislikütuse, kergekütteõli) kasutusele võtmisega ning uue heiteallika (V1) kütusemahuti (9,9 m3) lisandumisega.

Ettevõtte käitis asub aadressil Kalevi tn 10a, Püssi linn, Lüganuse vald, Ida-Viru maakond
(katastritunnus 64501:001:0020; edaspidi Püssi katlamaja).

Keskkonnaloa nr L.ÕV/321152 muutmise taotlusega, loa eelnõudega ning muude asjasse
puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS
(https://kotkas.envir.ee/) menetluse nr M-121958 all, taotlus nr T-KL/1015319-2 ning loa
eelnõud dokumendi nr DM-121958-5 all.