« Tagasi

Pensioniikka jõudnud inimeste maksuvaba tulu tõuseb 704 euroni

Alates 1. jaanuarist 2023 kehtib vanaduspensioniikka jõudnud inimestele maksuvaba tulu keskmise pensioni ulatuses ehk 704 eurot. Ühtlasi tõuseb pensioni baasosa uuest aastast 20 euro võrra.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on järgmise aasta algusest jõustuv pensionitõus ja keskmise pensioni ulatuses kehtiv maksuvaba tulu olnud viimasel kahel aastal vaid osa sammudest, mida oleme teinud, et tagada meie vanemaealistele turvatunne. „Nii tõstsime sel sügisel üksi elava pensionäri toetuse 115-lt eurolt 200-le eurole, viime läbi üldhooldusreformi, mille tulemusel muutub hooldekodu koht järgmise aasta juulikuust inimese jaoks taskukohasemaks ning ühtlasi jõustus sel sügisel hakkamasaamist toetav 50-eurone ühekordne toetus muuhulgas vanaduspensioni eas pensionäridele. Mul on hea meel, et oleme nõnda lühikese aja jooksul sellised muudatused suutnud ellu kutsuda ning tean, et töö vanemaealiste heaolu nimel jätkub igal juhul," selgitas Riisalo.

Sotsiaalkindlustusameti peadirektor Maret Maripuu sõnul on tegemist olulise muudatusega, sest edaspidi on keskmine vanaduspension tulumaksuvaba. „Praegu kehtib pensionäridele üldine maksuvaba tulu 500 eurot, mis sissetuleku kasvades hakkab vähenema. Jaanuarist on aga vanaduspensioniikka jõudnutele maksuvaba tulu 704 eurot ning see ei muutu ka siis, kui pensionär jätkab tööl käimist. Seega saavad kõik vanaduspensioniealised, kelle pension on järgmisel aastal üle 500 euro, jaanuarist kätte pisut rohkem raha," selgitas Maripuu.

Maksuvaba tulu muudatus on seotud inimese vanusega – 704eurone maksuvaba tulu kehtib ka neile, kes on otsustanud pensionile jäämise edasi lükata. Sama kehtib ka neile, kes jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul. Pensionäridele, kes pole vanaduspensioni eas (nt eripensioni saajad), jääb kehtima senine maksuvaba tulu süsteem.

Kui varasemalt sai vanaduspensioniealine inimene ise otsustada, kas ta soovib või ei soovi maksuvaba tulu pensionilt kasutada, siis järgmisest aastast seda valikuvõimalust enam ei ole. 

Alates 2023. aasta jaanuarist arvestab sotsiaalkindlustusamet igakuiselt vanaduspensionieas inimese pensionile maksuvaba tulu kuni 704 eurot kuus. See tähendab, et kui inimese brutopension on alla 704 euro, siis sellelt tulumaksu maha ei arvata. Selleks ei ole vaja eraldi sotsiaalkindlustusametisse pöörduda või avaldust esitada. Pensioni brutosummaga saab tutvuda riigiportaalis www.eesti.ee.

Töötavad pensionärid, kes on jõudnud või jõuavad vanaduspensioniikka 2023. aasta jooksul ja kelle pension on väiksem kui 704 eurot, saavad maksuvaba tulu kanda üle ka oma töötasule. Selleks tuleb esitada tööandjale avaldus ning ära märkida maksuvaba tulu kasutamata osa summa, mida tööandja arvestab inimesele väljamakseid tehes. Summa õigsuse eest vastutab töötaja. Kui töötaja ei oska maksuvaba tulu kasutamata osa välja arvutada või ei soovigi seda töötasult kasutada, siis tuleb järgmise aasta tuludeklaratsiooniga maksuametilt tulumaksu tagasi saamiseks anda tööandjale teada, et ta ei soovi maksuvaba tulu töötasult kasutada.

2023. aastal on vanaduspensioniiga 64 aastat ja 6 kuud. Tuleval aastal jõuavad vanaduspensioniikka inimesed, kes on sündinud enne 1959. aasta 1. juulit.  

Täiendav info:

  • Info maksuvaba tulu kohta tulude üleselt on näha maksu- ja tolliameti e-teeninduses.
  • Oma pensioni brutosummaga on võimalik tutvuda logides sisse kodanikuportaali eesti.ee ja valides „Minu andmed" -> „Toetused ja pensionid" -> „Mulle arvestatud pensioni, toetuste ja hüvitiste vaatamine".
  • Loe lisaks maksuvaba tulu muudatuste kohta sotsiaalkindlustusameti kodulehelt

Küsimusi saab esitada meile e-postiga info@sotsiaalkindlustusamet.ee, iseteeninduse suhtluse kaudu või helistada infotelefonil 612 1360. Palume arvestada võimaliku ooteajaga.

                                                     ***

Не подлежащий обложению подоходным налогом минимум для людей, достигших возраста пенсионера по старости, вырастет до 704 евро

С 1 января 2023 года не подлежащий обложению подоходным налогом минимум для людей, достигших возраста пенсионера по старости, вырастет до ставки средней пенсии по старости, которая составит 704 евро. Вместе с этим с нового года базовая часть пенсии поднимется на 20 евро.

По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, рост пенсий со следующего года и освобождение от уплаты подоходного налога в размере средней пенсии стало лишь частью мер, предпринятых за последние два года для укрепления чувства стабильности среди пожилых людей. «Этой осенью мы повысили пособие для одиноко проживающего пенсионера с 115 до 200 евро, провели реформу системы попечения, в результате которой с июля следующего года место в доме попечения для получателя средней пенсии станет доступнее. Этой же осенью было выплачено разовое пособие для смягчения роста цен в размере 50 евро в том числе и всем людям пенсионного возраста по старости. Я очень рада, что за такое короткое время мы смогли воплотить в жизнь эти изменения и я знаю, что работа, нацеленная на благополучие пожилых людей, в любом случае продолжается», - пояснила Рийсало. 

По словам генерального директора Департамента социального страхования Марет Марипуу, речь идет о существенном изменении, поскольку в дальнейшем средняя пенсия по старости будет освобождена от подоходного налога. «На данный момент доход пенсионеров освобожден от уплаты подоходного налога в размере 500 евро, с ростом дохода эта ставка начинает снижаться. Однако с января для людей, которые достигли возраста пенсионера по старости, будет действовать минимум в размере 704 евро и это не изменится, если человек продолжает работать. Таким образом у всех людей в возрасте пенсионера по старости, пенсия которых превышает 500 евро, на руках будет оставаться немного больше денег», - сказала Марипуу. 

Изменение не подлежащего обложению подоходным налогом минимума привязано к возрасту. Минимум в размере 704 евро будет действовать и для тех, кто достиг возраста пенсионера по старости, но не вышел на пенсию. Изменение также касается и тех, кто достигнет возраста пенсионера по старости в течение 2023 года. Для пенсионеров, которые не достигли соответствующего возраста, но получают, например, льготную пенсию, система освобождения от уплаты подоходного налога останется прежней.   

Если раньше пенсионер по старости мог сам решать, будет ли он применять не облагаемый налогом минимум к своей пенсии или нет, то со следующего года такой возможности больше не будет.

С января 2023 года Департамент социального страхования будет ежемесячно применять минимум в размере 704 евро ко всем выплачиваемым пенсиям по старости. Это означает, что если у человека пенсия составляет менее 704 евро брутто, то подоходный налог на нее начисляться не будет. Обращаться или подавать заявление в Департамент социального страхования для этого не нужно. С размером начисляемой пенсии брутто можно ознакомиться на портале www.eesti.ee.

Работающие пенсионеры, которые достигли или достигнут в 2023 году возраста пенсионера по старости, и чья пенсия составляет менее 704 евро, могут применить оставшуюся часть минимума к своей заработной плате. Для этого нужно подать своему работодателю заявление с указанием оставшейся не облагаемой налогом разницы, которую работодатель будет учитывать при выплате зарплаты. Ответственность за точность суммы лежит на работнике. Если работник не может вычислить, какая часть от полагаемого ему минимума может быть применена к зарплате или он не желает применять ее к ней, то в следующем году при заполнении налоговой декларации для возвращения переплаченного налога, следует сообщить работодателю о нежелании использования минимума в отношении зарплаты. 

Возраст пенсионера по старости в 2023 году составляет 64 года и 6 месяцев. В будущем году возраста пенсионера по старости достигнут люди, родившиеся до 1 июля 1959 года.

Дополнительная информация:

  • Информация об освобожденном от уплаты подоходного налога доходе находится в среде самообслуживания Налогово-таможенного департамента.
  • Размер своей пенсии брутто можно узнать в среде самообслуживания на государственном портале www.eesti.ee: «Мои данные» -> «Пособия и пенсии» -> «Назначенные мне пенсии, пособия и компенсации».
  • Больше информации об изменениях в налогообложении доходов пенсионеров по старости находится на странице Департамента социального страхования. 

Вопросы департаменту можно задать по электронной почте info@sotsiaalkindlustusamet.ee, в среде самообслуживания или по инфотелефону 612 1360. Просим учитывать, что время ожидания ответа может быть дольше обычного.