« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus teatab avatud menetlusest projekteerimistingimuste andmisel

Lüganuse Vallavalitsus algatas HMS § 46 lg 1 alusel 19.04.2022 korraldusega nr 198 projekteerimistingimuste andmise avatud menetluse.

Projekteerimistingimused antakse vastavalt VKG Kaevandused OÜ projekteerimistingimuste taotlusele nr 2111002/04320 Lüganuse vallas, Aidu-Nõmme külas, Aheraine kinnistule (registriosa nr 573308, katastritunnus 44901:002:0408, päikesepargi rajamiseks. Taotletavas asukohas on Maidla Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 262 kehtestatud „Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru ala detailplaneering", projekti nr 2011-0112, AS Ramboil. Aheraine ladestusala ja Kaitseliidu lasketiiru ala detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta. Detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud ehitus- ja planeerimisõigust sätestavad õigusaktid. Detailplaneeringu kehtestamise järgselt selgus, et püramiidide parklinnakut ei ole võimalik ellu viia, kuna aheraine kasutamist püramiidide linnaku ehitamiseks ei saa käsitleda aheraine taaskasutusena ning sellisel kujul detailplaneeringu realiseerimine ei ole võimalik.

VKG Kaevandused OÜ on uuesti analüüsinud ja uurinud aheraine taaskasutamise võimalusi ning leidnud parima võimaliku lahendusena rajada aherainest püramiidikujuline alustarind päikeseelektrijaama rajamiseks. Lahendus toetab rohepööret ja on suunatud taastuvenergia kasutuselevõtuks.

Projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek toimub kahe nädala jooksul teate avaldamisest  Lüganuse  valla veebilehel, leitav aadressil: https://www.lyganuse.ee/projekteerimistingimused. Lüganuse Vallavalitsus teeb ettepaneku projekteerimistingimuste andmise ilma avalikustamise tulemuste arutamiseks avaliku istungit läbi viimata. Avaliku väljapaneku jooksul on isikul, kelle õigusi või huve võib projekteerimistingimuste andmine puudutada, õigus esitada eelnõu ja avaliku istungi korraldamise kohta kirjalikke ettepanekuid või põhjendatud vastuväiteid 7 päeva jooksul avaliku väljapaneku lõppemisest aadressil valitsus@lyganuse.ee. Kui avaliku väljapaneku jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei laeku või on kõiki laekuvaid ettepanekuid võimalik arvestada, otsustatakse projekteerimistingimuste andmine ilma avalikul istungil arutamiseta. Täiendav info ja küsimused: tel +372 511 4727.