« Tagasi

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud

Lüganuse Vallavalitsus annab teada, et Lüganuse valla üldplaneeringu (eskiisi) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise eelnõu avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:  29. detsembril 2021  kell 12.00 Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56, Savala) ja kell 15.00 Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse) ja 30. detsembril 2021 kell 15.00 Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli).

Planeeringu aruteludel on võimalik osaleda videokonverentsi teel:

* Üldplaneeringu avalik arutelu Maidla Rahvamajas (Maidla tee 56, Savala) kolmapäev 29. detsember kell 12.00

https://us06web.zoom.us/j/81895342312?pwd=MDMzc2dWZWk1MVNnUHdLOWlHb0IvZz09

* Üldplaneeringu avalik arutelu Lüganuse Rahvamajas (Lüganuse tee 25, Lüganuse), kolmapäev 29. detsember kell 15.00

https://us06web.zoom.us/j/83728175397?pwd=TlJ1amlFVFJHdFFZcFk3TXZac3dmUT09

* Üldplaneeringu avalik arutelu Kiviõli Kunstide Koolis (Vabaduse pst 6, Kiviõli), neljapäev 30. detsember kell 15.00.

https://us06web.zoom.us/j/84129632227?pwd=QkV2WXEydU9ma212Sm83UzhXU0Y0Zz09

Avaliku arutelu eesmärgiks on tutvustada planeeringu lahendust ja arutada avaliku väljapaneku ajal tehtud ettepanekuid.

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelnõu avalik väljapanek toimus 07.10.2021–05.11.2021. Planeeringu ja KSH materjalidega oli võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda valla kodulehel ja valla erinevates piirkondades kohapeal.

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Lüganuse Vallavolikogu poolt 22.08.2018 otsusega nr 99. Üldplaneeringu eesmärgiks on Planeerimisseaduse §75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaal-majanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks. Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.

Avaliku väljapaneku ajal 07.10.2021–05.11.2021 esitati ettepanekuid Lüganuse valla üldplaneeringu (eskiisi) ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu kohta. Esitatud ettepanekutele on vastusseisukohad toodud järgnevas dokumendis "Üldplaneeringu ja KSH eelnõu kohta avaliku väljapaneku jooksul esitatud ettepanekud ja vastusseisukohad".

ÜP ja KSH eelnõu kohta esitatud ettepanekud ja vastused