« Tagasi

Koljala küla Kihva kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Lüganuse Vallavolikogu kehtestas 26. novembril 2021 otsusega nr 3 Koljala küla Kihva kinnistudetailplaneeringu. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on maaüksuse sihtotstarbe muutmine ning Erra jõe kalda ehituskeeluvööndi vähendamine.
Detailplaneeringuga määratakse kruntidele hoonestusala ja ehitusõigus elamu ja kuni kahe kõrvalhoone ehitamiseks, lahendatakse liikluskorraldus ja juurdepääsud, tehnovõrkudega varustamine ning haljastus. Detailplaneeringuga muudetakse (endise Sonda) valla üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtotstarve 100% maatulundusmaast elamumaaks.