« Tagasi

Riigitee 13124 Kiviõli-Maidla km 0,0-3,59 ümberehituse projekteerimine

Transpordiamet  algatas  projekteerimistingimuste  menetluse  riigitee  13124  Kiviõli–Maidla  km 0,0-3,59 rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks. Tee ehitustööd on teehoiukava kohaselt plaanis aastal 2023. Projekti  eesmärk  on  olemasoleva  maantee  rekonstrueerimine,  mis  sisaldab  tee  katendi  ning muldkeha remonti (sh olemasolevad ristmikud ja mahasõidud, bussipeatused, teeületuskohad, vete äravoolusüsteemid, liikluskorraldusvahendid jmt), et tõsta liiklusohutuse taset, sõidumugavust ja parandada katendi kandevõimet ning tehniliselt vajaliku teemaa määramine. Tee algusest kuni raudtee ristmikuni (Vabaduse pst ja Kiviõli-Maidla tee) on kavandatud uus, min 2,0 m laiune jalg- ja jalgrattatee. Kavandamisel on jalg- ja jalgrattatee valgustuse rajamine. Trassi lõpus on kavandatud enne Maidla silda täiendavad bussipeatused platvormiga. Seoses kergliiklustee rajamisega juhtis Transpordiamet tähelepanu vajadusele likvideerida Kuuse tänava ristmikust kuni Maidla ühispeatus kinnistuni lõunapool teed olemasolev kõrghaljastus ja väljapoole kinnistute piire istutatud üksikpuud ning ebaseaduslikud ehitised teemaal. Maidla külas, Maidla tee 25 kinnistust kuni Maidla tee 33 kinnistuni tuleb teemaale rajatud hekid hiljemalt 1 aasta jooksul kõrvaldada. Väljapool tiheasustusala kiirusel 90 km/h tuleb tagada vaba ruum 7-9 m mõõdetuna sõiduraja servast, millega kaasneb vajadus teha raadamistöid ka teeäärses erametsas.

Koostöös Transpordiametiga lepiti kokku elanike teavitamine projekti koostamisest koos eskiisi tutvustamisega. Eskiis on leitav aadressil:

https://www.dropbox.com/sh/ijovyhneg95ui80/AAD7wqD_Sqpy8YGXii5SK1yGa?dl=0

Lüganuse Vallavalitsus ootab asjasse puutuvaid ettepanekuid või märkusi kuni 17.12.2021 aadressil: Keskpuiestee 20, 43199 Kiviõli, Lüganuse Vallavalitsus või e-posti aadressile: valitsus@lyganuse.ee.