« Tagasi

Lüganuse valla üldplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalik väljapanek 07.10.2021 – 05.11.2021.

Lüganuse valla üldplaneeringu koostamine ja üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine algatati Lüganuse Vallavolikogu 22.08.2018 otsusega nr 99. Üldplaneeringu eesmärgiks on planeerimisseaduse §-s 75 toodud ülesannete lahendamine. Planeeringuga määratakse ruumilise arengu põhimõtted ja tingimused, mis vastavad valla sotsiaal-majanduslikele, kultuurilistele ja looduskeskkondlikele arenguvajadustele ja -suundumustele. Üldplaneeringu eesmärgiks on tagada elukvaliteet valla erinevates piirkondades ning toetada valla keskuse jätkuvat mitmekülgset arengut. Üldplaneeringuga ei kavandata olulisi muudatusi juba väljakujunenud asustusstruktuuris.

Üldplaneeringuga paralleelselt viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), mis toob välja planeeringu elluviimisega kaasnevaid võimalikke strateegilisi mõjusid ning esitab ettepanekuid planeeringu täiendamiseks.  Planeeringu elluviimisega ei kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju.

Üldplaneeringu ja KSH materjalidega on võimalik avaliku väljapaneku ajal tutvuda:

Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/uue-uldplaneeringu-koostamine

Tööajal järgmistes valla asutustes:

Lüganuse Vallavalitsuses (Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald);

Kiviõli Linnaraamatukogus (Viru tn 7, Kiviõli linn, Lüganuse vald);

Sonda Raamatukogus (Uljaste tee 14, Sonda alevik, Lüganuse vald);

Lüganuse Valla Raamatukogus (Kiviõli tee 25/2, Lüganuse alevik, Lüganuse vald, Lüganuse Kooli territooriumil);

Püssi haruraamatukogus (Kooli tn 5, Püssi linn, Lüganuse vald);

Maidla haruraamatukogus (Maidla tee 56, Savala küla, Lüganuse vald).

Üldplaneeringu ja KSH aruande kohta saab avaliku väljapaneku jooksul esitada kirjalikult ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Lüganuse Vallavalitsuse e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee

Avaliku väljapaneku järgsete avalike arutelude toimumise ajad teatab vallavalitsus pärast avaliku väljapaneku lõppemist.