« Tagasi

Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 321 algatati Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Pajupõllu (43801:001:0144, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 20), Tuule (43701:003:0831, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 21, 26, 27 ja 30), Papli (43701:003:0712, maatulundusmaa - kavandatavate tuuliku asukoht nr 22), Männiotsa (43701:003:0180, maatulundusmaa – kavandatava tuuliku asukoht nr 23), Kivivoore (43701:003:0460, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 28), Kopli (43701:003:0008, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 31), Seljamäe (43701:003:0009, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 32), Männiku (43701:003:0253, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht 33), Tarepuu (43701:003:0910, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht j), Koidu (43701:003:0192, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht k), Kalju (43701:003:0640, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht l), Piiri (43701:002:0450, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht m), Põdra (43701:003:1091, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht n), Varbe (43701:003:0012, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht o) kinnistutel.

Planeeringu eesmärk on algatada Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 3 üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee