« Tagasi

Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 320 algatati Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Niidu (43701:002:0234, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 13), Kähriku (43701:003:1150, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 16 ja 17), Koolipõllu (43701:002:0112, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 18 ja 25), Koha-Koolmeistri (43701:002:0111, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 19), Kolmenurga (43701:004:1020, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 24), Roosipuu (43701:002:0222, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukoht nr 34 ja (alternatiivne) asukoht r), Pikaraja (43701:004:0003), maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht p), Puugi (43701:004:0144, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht q) ja Pihlaka (43701:004:0110, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht s) kinnistutel.

Planeeringu eesmärk on algatada Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 2 üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli) ja Lüganuse valla veebilehel www.lyganuse.ee

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320
E-post: valitsus@lyganuse.ee