« Tagasi

Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegiline hindamise algatamine

Lüganuse Vallavalitsus avaldab teadaande planeerimisseaduse (PlanS) § 128 lõike 7 alusel.

Lüganuse Vallavalitsus teatab, et Lüganuse Vallavolikogu 25.08.2021 otsusega nr 319 algatati Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeering viiakse läbi Kupra (75101:003:0090, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 1, 2 ja 6), Pekka (43701:001:0247, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 3), Kukula (75101:003:0124, maatulundusmaa - kavandatavate tuulikute asukohad nr 4 ja 5), Katri (43701:001:0238, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku asukoht nr 7, Õunapuu (75101:003:0232, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht g), Koore (75101:003:0155, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht ) ja Laurimatsi (75101:003:0178, maatulundusmaa - kavandatava tuuliku (alternatiivne) asukoht i) kinnistustel.

Planeeringu eesmärk on algatada Lüganuse vallas Varja tuulikupargi planeeringualal nr 1 üldplaneeringut muutev detailplaneering, eesmärgiga viia läbi parima võimaliku asukoha valiku menetlus ja töötada välja tuulikute ja vajalike tehnorajatiste detailne lahendus.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 33 lõike 1 punktist 1 ning planeerimisseaduse § 142 lõikest 1 ja 3 kaasneb planeeringu algatamisega keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub.

Detailplaneeringu algatamise otsusega on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööajal (Keskpuiestee 20, Kiviõli), Lüganuse valla veebilehel https://www.lyganuse.ee/et/detailplaneeringud.

Lüganuse Vallavalitsus
Keskpuiestee 20, Kiviõli, Lüganuse, Ida-Virumaa
Telefon: 3321320

E-post: valitsus@lyganuse.ee