« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus teatab Lüganuse vallas Lüganuse alevikus Pargi tn 52 detailplaneeringu avalikust väljapanekust 08.07. – 22.07.2021.

Detailplaneeringu ala piirneb Lüganuse alevikus Pargi tn 54, Pargi tn 52a, Pargi tn 46a, Pargi tn L3, Püssi jaama tee T4 maaüksuste ja reformimata riigimaaga. Detailplaneeringuala pindala on 8454 m2.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jagada kinnistu kaheks, moodustatava kinnistu lähiaadress on Pargi tn 52b, sihtotstarve elamumaa, mis on kooskõlas üldplaneeringuga ja on ka olemasoleva Pargi tn 52 kinnistu sihtotstarve. Juurdepääs planeeringualale lähtub Jaama teelt ja Pargi tänavalt. Tehnovõrkudest asuvad alal sidetrass ja madalpinge õhuliin lõunaosas ning kõrgepingeliin ala põhjaosas.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Lüganuse valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Lüganuse Vallavalitsuses tööpäevadel kohapeal või digitaalselt valla veebilehel http://www.lyganuse.ee/detailplaneeringud.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta saab esitada ajavahemikus 08.07. kuni 22.07.2021 postiga aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 või e-posti aadressil valitsus@lyganuse.ee.