« Tagasi

Lüganuse Vallavalitsus kuulutab välja konkursi sotsiaaltöötaja teenistuskohale

LÜGANUSE VALLAVALITSUS kuulutab välja konkursi SOTSIAALTÖÖTAJA (peresotsiaaltöötaja)
teenistuskohale

Sotsiaaltöötaja (peresotsiaaltöötaja) ametikoha peamised tööülesanded:
· perede nõustamine
· korraldab perekondade toetamist;
· hindab perekonna toimetulekut vastavalt hindamismeetoditele (lapse heaolu hindamise
kolmnurk) ja selgitab välja pere toimetulekuks ressursid;
· koostab, koostöös pereliikmetega, tegevuskava probleemide lahendamiseks ning jälgib
tegevuskava täitmist;
· õpetab ja arendab pereliikmetele sotsiaalseid oskusi ning suurendab iseseisvat toimetulekuvõimet;
· teostab ennetustööd.

Nõuded kandidaadile:
· sotsiaaltöö kõrgharidus või selle omandamine;
· alusteadmised lastekaitsetööst ning valdkonda reguleerivatest õigusaktidest;
· hea arvutikasutamise oskus;
· eesti keele valdamine kõrgtasemel nii kõnes kui kirjas, vene keele valdamine
suhtlustasandil;
· B-kategooria juhtimisõigus.

Kasuks tuleb:
· kogemus laste ja peredega töötamisel;
· teadmised ja kogemus sotsiaalvaldkonna võrgustiku tööst;
· hea meeskonnatööoskus;
· baasteadmised asjaajamisest ja haldusmenetlusest;
· avatus koostööks, väga hea suhtlemis- ja kuulamisoskus, heatahtlikkus,
empaatiavõime, algatus- ja vastutusvõime, otsustussuutlikkus;
· kohusetundlikkus, ausus ja lahendustele orienteeritus;
· suutlikkus töötada iseseisvalt ja stabiilselt kvaliteetselt, hea pingetaluvus ja
paindlikkus muudatustele tööülesannetes ja –tingimustes.

Vallavalitsus pakub:
· Lüganuse Vallavalitsuse palgajuhendiga kehtestatud teenistujate III palgagruppi
kuuluvat palka https://www.riigiteataja.ee/akt/403042018059
· võimalust eneseteostuseks, erialaseid täiendkoolitusi (sh töönõustamise võimalus);
· tööd tegusas, sõbralikus ja toetavas meeskonnas;
· meeleolukaid ühiseid ettevõtmisi;
Kui oled elurõõmus, valmis väljakutseteks laste ja peredega töötamisel, Sa ei pelga töös
ettetulevaid raskusi, siis oled väga oodatud liituma meie meeskonnaga.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid:
· kirjalik avaldus;
· ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendava dokumendi koopia;
· elulookirjeldus, sh töö- või teenistuskäik;
· motivatsioonikiri;
· muud dokumendid, mida kandidaat peab oluliseks.
Dokumendid palume esitada 31.jaanuariks 2021 Lüganuse Vallavalitsusele
aadressil Keskpuiestee 20, Kiviõli linn, Lüganuse vald 43199 märgusõnaga „Sotsiaaltöötaja"
või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil: valitsus@lyganuse.

Konkursi kontaktisik Evely Kajala, e-posti aadress: evely.kajala@lyganuse.ee
Lisainfo tel 5331 0065.